โครงงานการทำอาหารจานด่วน

ชื่อโครงงาน การทำอาหารจานด่วน

 ชื่อผู้ทำโครงงาน

                                                                                                               1)    ปาลิตา     กสิพร้อง             เลขที่ 37

                                                                                                               2)    พริม         พีระนันท์รังษี     เลขที่ 38

                                                                                                               3)    เมธาพร     เผ่าพงษ์เลิศศิริ   เลขที่ 44

                                                                                                               4)    กิตติยาพร บุญดก                เลขที่ 53

                                                                                                               5)    ศุภิสรา      มีแก้ว                 เลขที่ 59

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

            โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูพิริยะ ทองเหลือง

ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2554

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

ในช่วงที่ปิดเทอมหรือวันที่หยุดเฉพาะในโรงเรียน จะมีนักเรียนบางกลุ่มที่จะต้องอยู่บ้านคนเดียวโดยที่ผู้ปกครองต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ผู้ปกครองบางท่านก็ทำงานอยู่ไกล ในตอนเที่ยงที่จะต้องรับประทานอาหารจึงเป็นเรื่องลำบากสำหรับผู้ปกครองที่จะต้องกลับมาบ้านเพื่อนำอาหารมาให้ลูก กลุ่มดิฉันจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวได้ดูวิธีการทำอาหารจานด่วนอย่างง่าย (โดยที่จะสาธิตคือ ข้าวผัด) และนำไปเป็นตัวอย่างในการประกอบอาหารเอง ซึ่งจะได้ไม่เป็นการลำบากผู้ปกครองให้แวะไปมานำอาหารมาให้

 2. วัตถุประสงค์
2.1 
เพื่อนำเสนอโครงงานเรื่อง การทำอาหารจานด่วน ผ่านเว็บไซต์ Youtube.com  (ภาพยนตร์)
2.2 เพื่อนำเสนอโครงงานเรื่อง การทำอาหารจานด่วน ผ่านเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/turtlebm (เว็บไซต์)
2.3 เพื่อให้ทุกๆคนต้องการทำอาหารเองโดยไม่ลำบากผู้ปกครองเตรียม/ปฏิบัติได้ถูกต้องในการทำอาหาร

3. หลักการและทฤษฎี
youtube.com
google sites
เรื่องที่ทำ "การทำอาหารจานด่วน"
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน


4.1 เตรียมการ - รวบรวมข้อมูลในการทำโครงงาน

 

4.2 ดำเนินการ - ถ่ายทำวิธีการ แล้วอัพโหลดคลิปลง youtube

 

4.3 ประเมินผล – ทุกอย่างก็ออกมาใช้ได้ ผ่าน


5. แผนปฏิบัติงาน

อย่างที่กล่าวไว้ในขั้นตอนการดำเนินงาน คือ รวบรวมข้อมูล แล้วถ่ายทำวิธีการลงยูทูป
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลายๆคนที่ต้องการทำอาหารเองจะได้เตรียมตัว/ปฏิบัติถูกต้อง
7. เอกสารอ้างอิง


วิดีโอ YouTube


Comments