Zespół orzekający

W poradni działa Zespół Orzekający wydający orzeczenia o potrzebie:
 • kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera),
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z
  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych/zespołowych) dla uczniów
  z
  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
 • indywidualnego nauczania dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (na czas nie krótszy niż 30 dni).
W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego należy w komplecie złożyć:
 • zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu uczęszczanie do szkoły, ze wskazaniem określonego czasu, nie krótszego niż 30 dni,
 • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
 • opinii szkoły o uczniu (może być sporządzona odręcznie) opatrzoną pieczątką szkoły/placówki, pieczątką
  i podpisem dyrektora oraz datą wystawienia opinii.

W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy w komplecie złożyć:

 • zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka stwierdzające niepełnosprawność,
 • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
 • opinię szkoły o uczniu (może być sporządzona odręcznie) opatrzoną pieczątką szkoły/placówki, pieczątką
  i podpisem dyrektora oraz datą wystawienia opinii.

Rodzice poinformowani są o terminie obrad zespołu, możliwości uczestniczenia w omówieniu przypadku ich dziecka    i podjętych decyzjach.

Dokumenty niezbędne do wydania orzeczeń w DRUKACH DO POBRANIA

Przyjmowanie wniosków (wraz z uzasadniającą je dokumentacją) dotyczących wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno -wychowawczych, indywidualnego nauczania i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, odbywa się:
 • w dni poniedziałkowych konsultacji ( 07.09.2015, 21.09.2015, 05.10.2015, 19.10.2015, 26.10.2015, 09.11.2015, 23.11.2015, 07.12.2015, 21.12.2016, 04.01.2016, 18.01.2016, 01.02.2016 ), w godzinach 8.30 – 16.30
 • w środy, w godzinach 11.00 - 12.00 i 15.00 - 16.00
 • w czwartki, w godzinach 11.00 - 12.00 i 15.00 - 16.00
 • w piątki, w godzinach 11.00 - 12.00.
     Informacji udziela sekretariat - tel./fax.: 48 331 24 98, kom.: 507 121 102