Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
    w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Oferta dla dzieci

Diagnoza

1.Kompleksowa diagnoza specjalistyczna uczniów kl. I – VI:

Indywidualne badania psychologiczne uczniów z problemami dydaktyczno wychowawczymi, niepowodzeniami szkolnymi, zaburzeniami zachowania, somatyczno-wegetetywnymi oraz trudnościami emocjonalnymi i adaptacyjnymi.

Indywidualne badania pedagogiczne pod kątem opanowania podstawowych technik szkolnych i przyczyn trudności w nauce.    

Indywidualne badania logopedyczne.

Przesiewowe badania Platformą Zmysłów mowy, wzroku i słuchu.       

 2.Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz kwalifikowanie do różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Terapia

1.Indywidualna terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi (m.in. dzieci lękowych, z fobią szkolną,
z trudnościami wychowawczymi i w adaptacji społecznej oraz z zaburzeniami somatyczno-wegetatywnymi.

2.Terapia uczniów z zaburzeniami w nauce czytania i pisania, w tym ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się.

3.Zajęcia dla dzieci w młodszym wieku szkolnym z trudnościami w uczeniu się matematyki.      

4.Indywidualna terapia logopedyczna (w tym terapia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów z niepłynnością mowy).

 5.Zajęcia warsztatowe dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień

 6."Trening Pewności Siebie” – zajęcia dla dzieci, które doświadczają przemocy ze strony rówieśników. Uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami, pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów, dają poczucie siły i wiary we własne możliwości.

 

Oferta dla rodziców

1. Warsztaty „Szkoła dla rodziców” i  „Rodzeństwo bez rywalizacji”. Zajęcia warsztatowe w zakresie treningu umiejętności wychowawczych, wspierania rodziców w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny, wychowaniem dzieci i budowania pozytywnych relacji miedzy rodzicami i dziećmi oraz między rodzeństwem. 

2„Systemowa terapia rodzin”. Terapia przeznaczona jest dla rodzin, które wymagają specjalistycznej pomocy, dotyczącej oddziaływań na wszystkich członków rodziny.

3.Wspieranie rodziny w sytuacjach kryzysowych (zgon, rozwód, rodzina zrekonstruowana, eurosieroctwo).

 4.Punkt konsultacyjny na terenie poradni.

 5. Informowanie o instytucjach i stowarzyszeniach udzielających pomocy rodzinie.

Działalność wspierająca szkoły

Warsztaty tematyczne i prelekcje dla nauczycieli prowadzone są według zgłaszanych potrzeb

  1. Zajęcia grupowe dla dzieci prowadzone na terenie szkół:

-Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego „Jak sobie radzić z agresją i przemocą w szkole”.

-Zajęcia korygujące zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.        

-Zajęcia integracyjno-adaptacyjne według programu „Spójrz inaczej”.

-Zajęcia dotyczące prawidłowej komunikacji  między rówieśnikami.

-Warsztaty dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień.

 2.Prelekcje dla rodziców prowadzone na terenie szkół:

-Warunki prawidłowej komunikacji

-Cyberprzemoc, alkohol, dopalacze, papierosy, narkotyki – jak bronić nasze dzieci?

-Specyfika funkcjonowania dziecka z cechami nadpobudliwości psychoruchowej.

-Jak reagować, gdy pojawiają się trudności wychowawcze.

  3. Wsparcie dla nauczycieli:

-Spotkania z pedagogiami i psychologami radomskich szkół podstawowych organizowane na terenie poradni.

-Doradztwo psychologiczne na terenie szkół.    

-Punkt konsultacyjny na terenie poradni dla nauczycieli.  Informowanie o instytucjach i stowarzyszeniach udzielających pomocy rodzinie.

-Działania interwencyjno-mediacyjne na terenie szkół podstawowych.

-Nawiązanie sieci współpracy z wybranymi placówkami oświatowymi.

-Współpraca ze szkołami w zakresie realizacji zaleceń postdiagnostycznych zawartych w opiniach i orzeczeniach.

 

 

 

 

 Comments