Strona główna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
w Radomiu

"Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, dopiero potem uczy się je czytać. Należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć".
                                                                                                    
                                    Janusz Korczak
    
    
       
                                                                                                                                                                                                                                           

  
                                                             

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, których celem jest niesienie zindywidualizowanej i specjalistycznej pomocy zarówno dzieciom, młodzieży, jak i ich rodzicom oraz opiekunom. Ścisła współpraca ze szkołami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych jak
i rodzinnych. Nauczycielom zaś oferujemy wsparcie merytoryczne w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Organ prowadzący placówkę:
Wydział Edukacji
ul. S. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
    tel.: 48 362 03 48

     Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
      Kuratorium Oświaty w Warszawie
       Delegatura w Radomiu
         ul. S. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
 tel.: 48 362 82 84
             e-mail: delegatura.radom@kuratorium.waw.pl