O PORADNI
 

Istnieje od  1977 roku. Swoim zasięgiem obejmuje szkoły i placówki z  terenu powiatu bielskiego. Zatrudnia pedagogów,  psychologów   i  logopedów, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy. Swoje zadania pojmujemy jako w  pełni profesjonalną służbę dziecku poprzez pomoc jego rodzicom, nauczycielom, wychowawcom.

 

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia zawodowego, a także udziela rodzicom  i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej  z wychowywaniem.

 


Nasza Poradnia zajmuje się przede wszystkim:


- wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
- podnoszeniem efektywności ich uczenia się,
- terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
- pomocą w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
- pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
- pomocą nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości  i mocnych stron uczniów,
- prowadzeniem edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
- wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
- wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
- profilaktyką uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
- udzielaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
- opiniowaniem i orzecznictwem.
 
 
**********
 
Kto może się do nas zgłaszać?

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży (do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia. Z naszej pomocy mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek   z terenu miasta i gminy Czechowice- Dziedzice, gminy Bestwina i gmin starostwa bielskiego. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola), otaczamy opieką osoby zamieszkałe na terenie działania naszej Poradni.

 
 
**********
 
Jakie są zasady przyjmowania?

Nasze usługi są bezpłatne.
Korzystanie z nich jest dobrowolne.
Wizyty nie wymagają skierowań.
 
 Wystarczy umówić się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.