Informacje o Ziemi

1. Na Ziemi wyróżniamy wiele elementów- te podstawowe to geosfery, które wzajemnie się przenikają i oddziałują na siebie:
a) litosfera- powstała jako pierwsza, powłoka skalna Ziemi
b) atmosfera- to mieszanina gazów otaczających Ziemię
c) hydrosfera- obejmuje wody we wszystkich stanach skupienia
d) biosfera- obejmuje organizmy żywe ( tu zalicza się powłokę glebową czyli pedosferę)

2. Budowa Ziemi:
a) skorupa Ziemska- najbardziej zewnętrzna część złożona z dwóch rodzajów skał
  - ze skał granitowych( pod kontynentami) jest grubsza
- bazaltowych( pod oceanami ) jest cieńsza
b) płaszcz Ziemi- sięga nawet 2900 km w głąb. Jest tu tak wysoka temperatura, że skały są plastyczne
c) jądro Ziemi:
- jądro zewnętrzne- sięga od 2900 km d0 5100 km, zawiera metale w stanie ciekłym
- jądro wewnętrzne - sięga powyżej 5100 km, temperatura ok. 6000 st.C., ciśnienie 4 mln atmosfer, są tu metale w stanie stałym.

3. Skorupę Ziemska budują:
a) skały
b) minerały

4. Minerały- pierwiastki lub związki chemiczne powstałe bez udziału człowieka w sposób naturalny, stanowią skład litosfery.

5. Skały top skupiska minerałów. Podział skał według sposobu powstawania:
a) magmowe- powstałe w czasie zastygania magmy pod Ziemią lub lawy na Ziemi:
- głębinowe- powstają na dużych głębokościach, w wysokim ciśnieniu i temperaturze
- wylewne- powstałe w wyniku krystalizacji lawy, zachodzi to szybko więc minerały są bardzo drobne np. bazalt
b) osadowe powstałe w wyniku osadzania i gromadzenia minerałów,  okruchów:
- pochodzenia organicznego - z nagromadzonych szczątek roślin i zwierząt np.wapieni, węgle
- pochodzenia chemicznego w wyniku nagromadzania  się minerałów wytraconych z roztworów np. sole gipsy.
- okruchowe- powstałe w wyniku osadzania drobniejszych elementów.
c) przeobrażone( metamorficzne) powstałe w wyniku działania wysokiego ciśnienia i temperatury na skały już istniejące
-z wapieni = marmury
- z węgla = grafity
- z piaskowca = kwarcyty