Què és el POUM?

Les sigles del POUM significen Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

A partir de l'anàlisi de la situació actual, s'estableix els criteris d'intervenció i les actuacions necessàries per solucionar problemàtiques existents i assolir en el futur un model de poble que,  d'acord amb criteris de desenvolupament sostenible, contribueixi a millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

En concret, el POUM defineix i ordena què es pot fer sobre el sòl de cada part del municipi: a on hi ha d'haver habitatges, a on és millor situar activitats econòmiques o industrials, a on s'han de situar els nous equipaments, com han de ser els carrers i com s'han de relacionar (estructura viària); per on seria millor créixer si fos necessari (sòl urbanitzable) i quins espais s'han de preservar i no són adequats per esdevenir urbans (sòl no urbanitzable). I, d'altra banda, dóna resposta a problemàtiques existents en el present (mancances d'espais lliures, necessitats d'aparcaments, connexions viàries, etc.)

Per tant, es tracta d'un tipus de planejament general, que abasta tot el territori municipal, a mig i llarg termini: les actuacions que proposa no entren en el nivell de detall i pot ser vigent entre 12 i 20 anys.Procès i etapes del POUM