Mitgliedsbeiträge

Einzelbeitrag ab 18 Jahre                    6,-- Euro / Monat
Einzelbeitrag Kinder/Jugendliche        3,-- Euro / Monat

Familienbeitrag                                    9,-- Euro / Monat

(ab 01.07.2017)
Comments