Κύπρος και Μικρά Ασία (Cyprus and Asia Minor)

Κύπρος (Cyprus)

(Βλέπε επίσης την Κυπρολογική Βιβλιογραφία των ετών 1965-1979, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών τόμ. 1 (1968) 149-213, 2 (1969) 172-226, 3 (1970) 287-375, 4 (1971) 471-522, 5 (1972) 435-531, 6 (1974) 471-537, 8 (1978) 419-511, 9 (1979) 363-489 και 10 (1980) 443-569 και την Digital Bibliography of Cypriot Law στην διεύθυνση http:// law.kede-cyprus.org/)

 Αιμιλιανίδης, Αχ. Κ. (2004) "Οι ελληνικοί νόμοι της Κύπρου επί Φραγκοκρατίας" Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 30, 51-74.

Αριστείδου, Αικ. (2001) "Οι Ασσίζες στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της Βεντοκρατίας" Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 27, 95-101.

Balletto, L. (2008) "Ricordi Genovesi di atti notarili redatti a Famagosta intorno alla meta del trecento" Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (Κύπρου) 34, 37-74.

Coureas, N. (2002) The Assizes of the Lusignan kingdom of Cyprus, Nicosia.

Coureas, N. (2005) "The development of Nicosia as the judicial centre of Cyprus under the Lusignans" Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου 31, 73-89.

Θεοχαρίδης, Ι. Π. (1993) Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839, 5 τόμ., Λευκωσία.

Θεοχαρίδης, Ι. Π. (1995) Οθωμανικά έγγραφα 1840-1912, 2 τόμ., Λευκωσία.

Θεοχαρίδης, Ι. Π. (2004) Ο κώδικας 53 της ιεράς μονής Κύκκου. Οι πολύπλευρες δραστηριότητες της μονής κατά την περίοδο 1843-1897, Λευκωσία. (καλλιεργητική σύμβαση, αφιέρωση, πληρεξούσιο (γενικό+ειδικό), διαθήκη, πώληση ακινήτου, πλειστηριασμός, απόδειξη είσπραξης, κανονισμός μονής, αρχιεπισκοπική εγκύκλιος ρυθμιστική της ζητείας )

Ζέπος, Π. Ι. (1955) "Το δίκαιον εις τας ελληνικάς Ασσίζας της Κύπρου" ΕΕΒΣ 25, 306-330.

Ζέπος, Π. Ι. (1976) «Το δίκαιον της Κύπρου επί Φραγκοκρατίας» ΕΚΕΙΕΔ 23, 123-141.

Καργώτης, Γ. Ι. (1949) "Η μονή Παλουριωτίσσης" Κυπριακαί Σπουδαί 13, 47-81. (πώληση ακινήτου, αφιέρωση)

        Κιτρομηλίδης, Πασχ. Μ. (1988) «Κοινωνικές σχέσεις και νοοτροπίες στην Κύπρο του δεκάτου ογδόου αιώνα» Ελληνικά 39, 347-380. (διαθήκη, πώληση μεριδίου)

Κοκκινόφτας, Κ. (2011) Η μονή Κύκκου στο αρχείο της αρχιεπισκοπής Κύπρου (1634-1878), Λευκωσία.

Κοκκινόφτας, Κ. (2014) Η μονή Κύκκου στο αρχείο της αρχιεπισκοπής Κύπρου (1878-1911), Λευκωσία.

Κυριαζής, Ν. Γ. (1929) "Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα" Κυπριακά Χρονικά 6, 289-321. (ειδικό πληρεξούσιο, διαθήκη, δωρεά, εξόφληση, μίσθωση ακινήτου, διατίμηση αγαθών με απόφαση οθωμανού αξιωματούχου)

Κυριαζής, Ν. Γ. (1933) "Η δικαιοσύνη εν Κύπρω" Κυπριακά Χρονικά 9, 216-238.

Κυριαζής, Ν. Γ. (1935) "Ιατροί τινες και η εξάσκησις της ιατρικής εν Κύπρω κατά τον ΙΖ΄ - ΙΘ΄ αιώνα" Κυπριακά Χρονικά 11, 179-244. (αφιέρωση, ιατροδικαστική έκθεση)

Κυριαζής, Ν. Γ. (1936) "Διαθήκαι του ΙΗ΄ αιώνος και προικοσύμφωνα" Κυπριακά Χρονικά 12, 104-134. (διαθήκη, πληρεξούσιο, προικοσύμφωνο, αφιέρωση, κατάλογος προικώων, απόφαση αιρετών κριτών)

Κυριαζής, Ν. Γ. (1936) "Μοναστήρια εν Κύπρω" Κυπριακά Χρονικά 12, 134-150. (καλλιεργητική σύμβαση, μίσθωση μετοχίου)

Κυριαζής, Ν. Γ. (1937) "Παλαιογραφικά. Ο ναός του Τιμίου Σταυρού και ο κώδιξ των Άνω Λευκάρων" Κυπριακά Χρονικά 13, 56-72. (πώληση ακινήτου, διάταγμα οθωμανικής αρχής για την ανέγερση ναού)

Κυριαζής, Ν. Γ. (1937) "Παλαιογραφικά" Κυπριακά Χρονικά 13, 274-282. (πώληση ακινήτου, προικοσύμφωνο)

        Κύρρης, Κ. Π. & Φρ. Δ. Καϊμακάμης (1970) «Ανέκδοτα έγγραφα από το αρχείον του δήμου Λαπήθου ως συμβολή εις την ιστορίαν αυτού» Χρονικά της Λαπήθου 1, 47-74. (περιλήψεις μισθώσεων)

Λ. Ζ. Π. (1923) "Ανέκδοτα κυπριακά έγγραφα" Κυπριακά Χρονικά 1(1), 20-26. (πώληση ακινήτου, αναφορές)

Μάτσης, Ν. (1979) Προλεγόμενα διά την μελέτην των Ελληνικών νόμων της Κύπρου, Αθήναι.

        Μιχαήλ, Μ. Ν. (2001) Ο κώδικας 54 της ιεράς μονής Κύκκου και οι οικονομικές δραστηριότητες της (1813-1819), Λευκωσία. (πώληση ακινήτου, εξόφληση, ενυπόθηκο δάνειο, πώληση ζώων, καλλιεργητικές συμβάσεις)

        Νικόδημος (μητροπολίτης Κιτίου) (1923) "Ανέκδοτα έγγραφα" Κυπριακά Χρονικά 1(4), 97-101. (φιρμάνι, επαναγορά ακινήτων μετά από δήμευση και αμνήστευση)

        Otten-Froux, C. (2001) "Quelques aspects de la justice a Famagouste pendant la periode genoise" στον τόμο του Παπαγεωργίου, Αθ. (επιμ.) Πρακτικά του τρίτου διεθνούς Κυπρολογικού συνεδρίου, Β', 333-351, Λευκωσία.

        Παπαδόπουλος, Θ. (2008) Κώδιξ μονής Κύκκου, Λευκωσία. (συντροφία, πώληση πλοίου, αφιέρωση, πρότυπα  πληρεξουσίων)

        Περδίκης, Σ. Κ. (1998-2000) Δικαιοπρακτικά έγγραφα Ι. Μ. Κύκκου, 1619-1699, 2 τόμ., Λευκωσία. (Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου 4) (πώληση ακινήτων, μίσθωση ακινήτων, αγροτική σύμβαση, δωρεά, διορισμός επιτρόπου, μίσθωση εργασίας)

        Perentidis, St. (1985) "Quelques aspects du fonctionnement de la justice chypriote a l'epoque des Lusignan" στον τόμο: Chypre. La vie quotidienne de l' antiquite a nos jours (Actes du colloque), 139-48, Paris.

        Περιστιάνης, Ι. Κ. (1927) "Ανέκδοτα έγγραφα" Κυπριακά Χρονικά 5(1-6), 1-23. (σουλτανικά φιρμάνια διορισμών μητροπολιτών και προνόμια)

        Πλουμίδης, Γ. Σ. (1987) Κανονισμοί της νήσου Κύπρου (1507-1522), Ιωάννινα.

        Richard, J. (1972) "La situation juridique de Famagouste dans le royaume des Lusignans" στον τόμο Παπαγεωργίου, Αθ. (επιμ) Πρακτικά του πρώτου διεθνούς Κυπρολογικού συνεδρίου, Β', 221-229, Λευκωσία.

        Skoufari, Evangelia (2011) Cipro veneziana (1473-1571). Istituzioni e culture nel regno della Serenissima, Roma.

        Skoufari, Evangelia (2013) "Corti di giustizia a Cipro veneziana: un ambiente istituzionale di scambio interculturale" in Skoufari, Evangelia (ed) La Serenissima a Cipro. Incontri du culture nel Cinquecent0, 65-86, Roma.

        Σπυριδάκις, Κ. (1953) «Σταχυολογήματα εκ της κυπριακής ιστορίας των χρόνων της τουρκοκρατίας» Κυπριακαί Σπουδαί 17, 38-54. (διαθήκη, πώληση ακινήτου)

Σπυριδάκης, Κ. (1955) Ο Κύπριος επίσκοπος Ειρηνουπόλεως Άνθιμος και η διαθήκη του. Β΄ Δύο κυπριακά νομικά πωλητήρια, Λευκωσία.

Σταυρίδης, Θ. (2001) Οικουμενικό πατριαρχείο και Κύπρος: τα πατριαρχικά έγγραφα των ετών 1600-1878, Λευκωσία.

Svoronos, N. (1976) Questions sur la situation sociale et juridique des Grecs Chypriotes pendant la domination franque, Athenes.

Χιδίρογλου, Π.  (1973) Οθωμανικά έγγραφα της εν Κύπρω Μονής Κύκκου, Λευκωσία.

 

Μικρά Ασία (Asia Minor)

----- (1876) Κώδηξ της εν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής. τεύχος πρώτον, Σμύρνη. (αφιέρωση, διαθήκη, επιβεβαίωση αφιέρωσης, σὐσταση σχολείου)

----- (1938) "Βιογραφικά σημειώματα εξ αφορμής δύο πωλητηρίων στασιδίων" Μικρασιατικά Χρονικά 1, 448-456.

----- (1939) «Από το μικρασιατικόν αρχείον» Μικρασιατικά Χρονικά 2, 453-457. (προικοσύμφωνο, διαθήκη, πώληση στασιδίου)

Γεδεών, Μ. Ι. (1895) Προικόννησος. Εκκλησιaστική παροικία, ναοί και μοναί, μητροπολίται και επίσκοποι, Κωνσταντινούπολις. (αγοραπωλησία ακινήτου, παραχώρηση ηγουμενίας από κοινότητα, διαθήκη, προικοσύμφωνο, διανομή κληρονομιάς, μητροπολιτική επιστολή περί αρραβώνων)

Δράκος, Ε. Ι. (1891) Εκκλησιαστικαί σελίδες ήτοι Σμύρνης ιεράρχαι από της αποστολικής εποχής μέχρι σήμερον, επτά μοναστήρια Μοσχονησίων και επίσημα έγγραφα εν οις σιγίλλια, υπομνήματα και χρυσόβουλλα, Αθήναι. (αφιέρωση ακινήτου, εξόφληση)

Ζαχόπουλος, Κ. (1939) «Η διαδικασία του διαζυγίου εν Μ. Ασία προ πολλών ετών» Μικρασιατικά Χρονικά 2, 357-366. (διαζύγιο, αφορισμός)

Ιορδάνογλου, Α. Κ. (1980) "Το Φερτέκι Ικονίου [Κόνυα] και ένα ανέκδοτο καραμανλήδικο έγγραφο [1837] για τα τυχερά παιχνίδια" Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 2, 211-220.

Καμπούρης, Λ. (1971-74) "Προικοννησιακά (Δύο κώδικες της Μητροπόλεως Προικοννήσου)" BNJ 21, 193-222. (προίκιση άρρενος, διανομή κληρονομιάς, αφιέρωση, συμφιλίωση, προικοσύμφωνο, εγκύκλιος επισκόπου για αρραβώνες και άλλες πράξεις σε περίληψη και αποσπάσματα)

Κουρουπού, Μ. & Ε. Μπαλτά (επιμ) (2001) Ελληνορθόδοξες κοινότητες της Καππαδοκίας. Ι Περιφέρεια Προκοπίου: πηγές στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα.

Κωστής, Ν. Κ. Χ. (1903) "Αποσπάσματα εκ Σμυρναϊκού κώδικος" ΔΙΕΕ 6, 164-185. (προικοσύμφωνο, συνυποσχετικό, δάνειο, μίσθωση, αξόφληση, πώληση ακινήτου)

Κωστής, Ν. Κ. Χ. (1906) Σμυρναϊκά ανάλεκτα (Melanges smyrneens), 2η έκδ., Αθήναι.

Λαμπαδαρίδης, Ν. Σ. (1970) «Μαρμαρονησιώτικη εθιμογραφία» Μικρασιατικά Χρονικά 14, 290επ. (διάλυση αρραβώνα, προικοσύμφωνο, δικαστικές αποφάσεις)

Νίγδελης, Κ. Μ. (2010) Καππαδοκία ... Περί δικαίου το ανάγνωσμα, Θεσσαλονίκη. (πληρεξούσιο, δωρεά, πώληση ακινήτου, διαθήκη, προικοσύμφωνο, μνηστεία, κανονισμός ηθών και εθίμων)

Νίγδελης, Κ. Μ. & Ι. Θ. Σταματιάδης (χ.χ.) Τα Σύλλατα της Καππαδοκίας, Θεσσαλονίκη. (διαθήκη, κανονισμός ηθών και εθίμων)

Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. (1880) "Ανέκδοτα έγγραφα περί του εν Σμύρνη διδασκάλου Διαμαντή Ρυσίου (1706-1747)" Παρνασσός 4 (3), 203-216. (διαθήκη, πώληση ακινήτου, εξόφληση, μίσθωση εργασίας, αγορά στασιδίου)

        Πολέμης, Δ. Ι. (1981/82) "Συμβολαἰ εις την ιστορίαν της μητροπόλεως Εφέσου κατά το δέκατον έκτον αιώνα" ΕΕΒΣ 45, 313-363. (αφιέρωση, επιβεβαίωση απελευθέρωσης δούλου)

        Ρίζος, Σ. Ν. (2007) Η Σινασός, 2 τόμ., Αθήνα. (επιμ. Σ. Θ. Ανεστίδης & Μ. Τζιεβελέκη-Κονδάκη) (διαθήκη, παραίτηση από κληρονομικές αξιώσεις, πώληση ακινήτου, εκλογή δημογερόντων, εξώδικη επίλυση διαφοράς από δημογέροντες)

        Σολομωνίδης, Χρ. Σ. (1960) Η εκκλησία της Σμύρνης, Αθήνα. (πώληση στασιδίου, πώληση ακινήτου, πατριαρχικές αποφάσεις για περιορισμό τραχωμάτων, πολυτέλειας)

        Σταυρόπουλος, Αρ. Κ. (1984) Τα νοσοκομεία και η νοσηλευτική πολιτική της ελληνικής εθνότητας στην Κωνσταντινούπολη (1453-1838), Αθήνα. ( αφιέρωση, πληρεξούσιο, χρεωστικό ομόλογο, πώληση ακινήτου (οθωμανικές), άδεια για την επισκευή νοσοκομείου (οθωμανικό))

        Σφυρόερας, Β. (1963) «Μεταναστεύσεις καὶ ἐποικισμοὶ Κυκλαδιτῶν εἰς Σμύρνην κατὰ τὴν Τουρκοκρατίαν» Μικρασιατικά Χρονικά 10, 164-196.  (πώληση ακινήτου, δόση αντί καταβολής, ανάκληση πληρεξουσίου, εξόφληση κληρονομικού μεριδίου, απειλή απώλειας πατρικής εξουσίας)

Σφυρόερας, Β. (1970) «Πέντε δικαιοπρακτικά έγγραφα Σμύρνης (1695-1788)» Μικρασιατικά Χρονικά 14, 167-176. (πώληση ακινήτων, προικοσύμφωνο άρρενος τέκνου, παραχώρηση ακινήτου έναντι χρέους)

Τζιούτζια, Ε. Γ. (2007) Μαλακοπή Καππαδοκίας, μέσα από πηγές, έγγραφα και μαρτυρίες, Θεσσαλονίκη. (κοινοτικός κανονισμός, δωρεά, διαθήκη, προικοσύμφωνο, εξώδικος συμβιβασμός, πληρεξούσιο, αναγνάωριση χρέους, αναγνώριση δουλείας οδού, παραχώρηση κληρονομικού μεριδίου)

Χατζηϊωσήφ, Χρ. (2005) Συνασός. Ιστορία ενός τόπου χωρίς ιστορία, Ηράκλειο. (αποσπάσματα αγοραπωλησιών ακινήτων, διαθηκών, επιστολή μητροπολίτη για προικοδοσία, επιβεβαίωση κυριότητας, συντεχνία χαβιαράδων)

Ψαρρός, Δ. Ε. (2017) Το Αἱβαλί και η μικρασιατική Αιολίδα, Αθήνα. (εξώδικο, συμβιβασμός, μίσθωση έργου)

Comments