Πηγές - Sources

Αλεξιάδης, Μ. Α. (2012) "Λαογραφία και επιστήμη του δικαίου" Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 43, 11-36. (= Αλεξιάδης, Μ. Α. (2017) Δίκαιο και λαϊκός πολιτισμός, 13-45, Αθήνα)

Αντωνιάδης, Ξ. Α. (1995) "Η δικαιοσύνη στη Σκύρο κατά την Τουρκοκρατία" στον τόμο: Σκυριανά ανάλεκτα, 127-39, Αθήνα.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (1995) «Η πολιτική και το δίκαιο «μεσ’ από τα ερείπια»» στον τόμο: Νεοελληνική Παιδεία και Κοινωνία, 29-40.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (2000) «Το βυζαντινό δίκαιο στο οθωμανικό κρατικό πλαίσιο: Προβλήματα και λύσεις από τον πρώτο μετά την άλωση αιώνα» Αρμενόπουλος. Επιστημονική Επετηρίδα Δ. Σ. Θ. 21, 197-200. (= "Le droit byzantin dans le cadre de l' empire Ottoman. Problemes et solutions adoptees a partir du premier siecle apres la prise de Constantinople" στον τόμο: Papastathis, Ch. (ed) Byzantine Law, 71-78, Thessaloniki)

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (2007) "Έντυπες εκδόσεις νομικών πηγών στον ελληνικό χώρο. Συναγωγή δεύτερη" Ο Ερανιστής 26, 5-21.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (2008) "Fontes minores του μεταβυζαντινού δικαίου. Ένα ερευνητικό αίτημα" ΕΚΕΙΕΔ 41, 195-206.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (2016) "Απείκασμα δύο πατριαρχικών σιγιλλίων του 15ου αιώνα για τη μονή της Κοσινίτσας" Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 12, 147-60.

Αρδαβάνης-Λυμπεράτος, Σπ. (1964) "Το δίκαιο στα Επτάνησα" στον τόμο: Επτάνησος. Αφιέρωμα στα εκτόχρονα της ενώσεως (1864-1964), 48-69, Αθήναι.

Γασπαρινάτος, Σπ. Γ. (2009) Η βενετοκρατία στα νησιά του Ιονίου πελάγους, Αθήνα.

Γεδεών, Μ. Ι. (1936) Πατριαρχικαί εφημερίδες. Ειδήσεις εκ της ημετέρας εκκλησιαστικής ιστορίας 1500-1912, Μέρος πρώτον 1500-1660, Αθήναι. (πώληση ακινήτου, διαθήκη, μαρτυρία, αφιέρωση)

Γεωργιάδης, Απ. (2002) "Το ιδιωτικό δίκαιο στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη" Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 77, 103-24.

Γκίνης, Δ. Σ. (1956) «Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου» ΕΕΒΣ 26, 164-97.

Γκίνης, Δ. Σ. (1963) Κείμενα βυζαντινού και μεταβυζαντινού δικαίου εις χειρογράφους εν Ελλάδι κώδικας, Αθήναι.

Γκίνης, Δ. Σ. (1966) Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου, Αθήναι. (Πραγματείαι Ακαδημίας Αθηνών 26) (συμπληρώματα ΕΕΒΣ 39-40 (1972-73) 201-46 και ΕΕΒΣ 43 (1977-78) 152-87).

Δημόπουλος, Α. (1958-60) «Περισυλλογή μεταβυζαντινών νομικών εγγράφων» Νέον Αθήναιον 3, 24-45.

Ευαγγέλου, Γιούλη (2016) Σταυροπήγια και εξαρχίες σε σχέση αλληλεξάρτησης. Η περίπτωση της μονής Θεοτόκου Γηρομερίου (16ος-19ος αι.), Αθήνα.

Ζακυθηνός, Δ. (1929-1933) «Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας (1593-1798) εκδιδόμενα εκ Παρισιακών κωδίκων» Ελληνικά 2, 127-66, 385-434 – 3, 115-52, 421-57 – 4, 229-48, 377-98 -5, 175-204 – 6, 121-44, 189-204.

Ζέπος, Ι. & Π. (1931) Jus Graecoromanum , τόμ. 8, Αθήναι.

Κασιμάτης, Γρηγ. (1940) «Οι εκκλησιαστικοί κανόνες ως πηγαί του ιδιωτικού δικαίου» ΑΙΔ 7, 425επ.

Merlino, M. (2004) The Byzantine legal tradition after Byzantium: in theory and in practice, Diss. Bilkent University, Ankara. (http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002537.pdf )

Παϊζη-Αποστολοπούλου, Μ. & Δ. Γ. Αποστολόπουλος (2006) Μετά την κατάκτηση. Στοχαστικές προσαρμογές του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σε ανέκδοτη εγκύκλιο του 1477, Αθήνα. (ΕΙΕ/ΚΝΕ 91)

Πανταζόπουλος, Ν. Ι. (1995) «Μηχανισμοί συγκαλύψεως των πηγών του δικαίου» Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης 2, 13-41.

Papadopoullos, Th. H. (1952) Studies and documents relating to the history of the Greek church and people under Turkish domination, Brussels.

Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Λυδία, Αρναούτογλου, Η. & Ι. Χατζάκης (2011) Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου Ι. Τα ελληνικά έγγραφα, Αθήνα. (Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών 63)

Πετρόπουλος, Γ. Α. (1961) Ιστορική εισαγωγή εις τας πηγάς του Ελληνικού δικαίου, 116-23, Αθήναι.

Πουλίτσας, Π. (1926) «Επιγραφαί, ενθυμήσεις και σιγίλλια εξ Ευρυτανίας» ΕΕΒΣ 3, 257-98.

Ροδολάκης, Γ. Ε. (2014-2015) «Η έκδοση των χειρόγραφων πηγών του μεταβυζαντινού δικαίου. Ιστορία και προβληματισμοί» ΕΚΕΙΕΔ 45, 289-321.

Σάρου-Ζολώτα, Αιμ. (1938) «Το αρχείον της Λατινικής επισκοπής Χίου» BNJ 14, 415-40.

Τσακόπουλος, Αιμ. (1963) Πατριαρχικά σιγίλλια εν τοις κώδιξι του αρχειοφυλακίου του οικουμενικού πατριαρχείου, Σταμπούλ.

Φουρκιώτης, Κ. (1956) "Μεσσηνιακή δημώδης ποίησις και δίκαιον" Μεσσηνιακά Γράμματα 1, 451-5.

Χατζάκης, Ι. (2012) Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου ΙΙ. Τα λατινικά, ιταλικά και γαλλικά έγγραφα, Αθήνα. (Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών 65)

Χριστοφιλόπουλος, Αν. (1956) «Το βυζαντινόν και μεταβυζαντινόν δίκαιον εις τα διηγήματα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη» ΕΕΒΣ 26, 322-33.

Κώδικες (Codices)

Αγγελόπουλος, Αθ. Αν. (2001) "Κώδειξ γενικός της αγιωτάτης μητροπόλεως Ρόδου έτει σωτηρίω ΑΩΛΓ" στον τόμο: Τα Δωδεκάνησα στη Φραγκοκρατία και Ιταλοκρατία (Ιστορία, θρησκεία, παιδεία, τέχνη, πολιτισμός) (Επιστημονικό συμπόσιο στη Νίσυρο), 159-70, Αθήνα.

Αποστολίδης, Κ. Μ. (1939) "Κώδιξ του Νικηφόρου της ιεράς Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως (1850-1861)" Θρακικά 12, 103-60.

Αποστολίδης, Κ. Μ. (1940) "Κώδιξ του Νικηφόρου της ιεράς Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως (1850-1861)" Θρακικά 13, 227-310.

Αποστολίδης, Κ. Μ. (1941) "Κώδιξ του Νικηφόρου της ιεράς μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως (1850-1861)" Θρακικά 15, 55-98 και Θρακικά 16 (1941) 26-64.

Αποστολόπουλος, Δ. (1992) Ο "Ιερός Κώδιξ" του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο β' μισό του ΙΕ' αιώνα. Τα μόνα γνωστά σπαράγματα, Αθήνα.

Αποστολόπουλος, Δ. (1994) "Ένα "ίσον" "εκβληθέν απὸ του Μεγάλου Νομίμου" στον τόμο: Ροδωνιά, ΙΙ, 25-36.

Αποστολόπουλος, Δ. (2001) "Νομικά βοηθήματα στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τον πρώτο αιώνα μετά την άλωση και η χειρόγραφη Νομική Συναγωγή του 1546" Μοσχοβία 1, 73-84. (= Τα Ιστορικά 28-29 (1998) 67-80)

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (2003) "Ο κώδικας "Κριτίου" είναι του Νικολάου Καρατζά" Ο Ερανιστής 24, 125-37.

Βαφείδης;, Φιλ. (1900) "Κώδιξ ιεράς μητροπόλεως Καστορίας" Εκκλησιαστική Αλήθεια 20, 108-10, 123-5, 140-3.

Βέης, Ν. Ι. (1913) "Ο κώδιξ της Ορθοδόξου Εκκλησίας Άνδρου και Σύρου. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν των Κυκλάδων" VyzVrem 20, 208-46.

Βέης, Ν. Ι. (1956) "Ο τρίτος κώδιξ της μητροπόλεως Μονεμβασίας και Καλαμάτας" ΕΜΑ 6, 1-58.

Benou, L. (1998) Le Codex B du monastère Saint-Jean-Prodrome (Serres). A. (XIIIe -XVe siécles), Paris. (Textes.Documents.Études sur le monde byzantin, neohellénique et balcanique 2)

Βιτάλης, Φ. (1969) "Ο κώδιξ Β' της εν Πρεβέζη ιεράς μητροπόλεως" Ηπειρωτική Εστία 18, 325-30, 410-6, 541-6. (μίσθωση εργασίας δασκάλου, δωρεά, διορισμός δημογερόντων, παραίτηση δημογέροντα, ορισμός επιτρόπων μονής, επιβολή επιτιμίου, λύσις επιτιμίου, πώληση ακινήτου, αφιέρωση, απόδειξη παραλαβής, πατριαρχική επιστολή για την εκκλησιαστική δικαιοδοσία σε ζητήματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου).

Βιτάλης, Φ. (1970) "Ο κώδιξ Β' της εν Πρεβέζη ιεράς μητροπόλεως" Ηπειρωτική Εστία 19, 31-39, 153-8.

Βιτάλης, Φ. (1979) "Ο κώδιξ της Θεοφανείου σχολής Πρεβέζης" Ηπειρωτική Εστία 28, 611-8, 799-805, 1021-9. (μίσθωση εργασίας δασκάλου).

Βιτάλης, Φ. (1980) "Ο κώδιξ της Θεοφανείου σχολής Πρεβέζης" Ηπειρωτική Εστία 29, 36-41, 237-46, 432-40, 620-7, 810-6, 1013-18.

Βιτάλης, Φ. (1981) "Ο κώδιξ της Θεοφανείου σχολής Πρεβέζης" Ηπειρωτική Εστία 30, 8-12.

Giakoumis, K. (2008) "Archival codices in the Central Archives of the State, Tirana: first presentation of the 'Codex of Gjirokaster' (F. 139, D.2: 1760-1858)" Albanohellenica 3, 35-52. (στην αλβανική: Arkivi Shqiptar 6 (2005) 57-71).

Γιαννούλης, Ν. Κ. (1980) Κώδικας Τρίκκης, Αθήνα. = Νημάς, Θ. Α. (2017) Νικ. Γ. Γιαννούλης. Κώδιξ Τρίκκης ΕΒΕ αρ. χφ. 1471, Θεσσαλονίκη. (πατριαρχικά και εκκλησιαστικά έγγραφα, καταγραφή εκκλησιαστικής περιουσίας, άδεια γάμου, διαζύγιο, αφιέρωση, αγοραπωλησία ακινήτου, μίσθωση έργου, δωρεά, διαθήκη, διανομή κληρονομιάς, επιτροπεία ανηλίκων, προικοσύμφωνο, σύσταση προγαμιαίας δωρεάς, απόδοση κληρονομιάς, εξόφληση, δάνειο, αγωγή για κληρονομιά, σύμφωνα μεταξύ κοινοτήτων και συντεχνιών)

Γριτσόπουλος, Τ. (1952) "Κατάλογος των εν τω ιστορικώ αρχείω Σπάρτης χειρογράφων κωδίκων και λοιπών εγγράφων" Αθηνά 56, 25-44.

Δημητριάδου, Μαρία (επιμ.) (2011-2013) Αρχείο Αγώνος 1806-1832. Από τα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, 2 τόμ., Αθήνα.

Δρούλια, Λουκία & Χρύσα Μαλτέζου (1970) "Το αρχείον της ιεράς μονής αγίας Λαύρας Καλαβρύτων" Σύμμεικτα ΚΒΕ/ΕΙΕ 2, 379-98.

Δυοβουνιώτης, Κ. Ι. (1917) "Ο υπ' αριθμόν 1400 κώδιξ της Βιβλιοθήκης του ημετέρου Πανεπιστημίου" στον τόμο του ιδίου Νομοκανονικαί Μελέται, 167-86, Αθήναι.

Ευστρατιάδης, Σ. (1927) «Το αρχείον του επισκόπου Καμπανίας Θεοφίλου» Ηπειρωτικά Χρονικά 2, 54-97 και 245-68.

Ιωάννου, Τατ. (1992) "Αρχείο της μονής Ζωοδόχου Πηγής Σάμου" στον τόμο: Τοπική ιστορία και αρχεία (Πρακτικά διήμερου, Σάμος 26-27 Απριλίου 1991),109-28, Σάμος.

Καλαφάτης, Π. (2006) Πρακτικά Δημογεροντίας Ξάνθης. Κώδιξ Α': 1892-1912 Ξάνθη.

Καλινδέρης, Μ. (1939) "Ο παλαιότερος κώδιξ της επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης" στα Σημειώματα ιστορικά (εκ της Δυτ. Μακεδονίας), 10-36, Πτολεμαϊς.

Καλούσιος, Δ. Γ. (2005) "Ο κώδικας της Τρίκκης: 1688-1857 (EBE 1471)" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 48, 3-64.

Καλούσιος, Δ. Γ. (2006) "Ο κώδικας της Τρίκκης: 1688-1857 (ΕΒΕ 1471)" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 49, 65-128.

Καλούσιος, Δ. Γ. (2006) "Ο κώδικας της Τρίκκης: 1688-1857 (ΕΒΕ 1471)" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 50, 129-92.

Καλούσιος, Δ. Γ. (2007) «Ο κώδικας της Τρίκκης: 1688-1857 (ΕΒΕ 1471)» Θεσσαλικό Ημερολόγιο 51, 193-256.

Καλούσιος, Δ. Γ. (2009) Ο κώδικας της μητροπόλεως Λαρίσης ΕΒΕ 1472 (1647-1868), Λάρισα. (Θεσσαλικό Ημερολόγιο 3) (διανομή κληρονομιάς, εξόφληση, διαζύγιο, προικοσύμφωνο, διαθήκη, δωρεά (αφιέρωση), διατροφή ανηλίκων, εξ αδιαθέτου διαδοχή, εξωδικαστικός συμβιβασμός, πώληση ακινήτων, πώληση κινητού, χρεωστική ομολογία, κανονισμοί συντεχνιών)

Καρπάθιος, Εμ. (1958-1962) Αρχείον της ιεράς μητροπόλεως Κώ (Δωδεκανήσου), τόμ. 4, Αθήναι.

Κεντρής, Στ. Ι. (1994) "Αρχείο Ι. Μ. "Σπηλιανής" Νισύρου" Νισυριακά 13, 169-203.

Κοκολάκης, Μ. (2011) "Ο κώδικας του παπα-Στέφανου Αρώνη" Φλέα 31, 21-23.

Κότσιανος, Στ. (1987) «Τρείς ανέκδοτοι κώδικες της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας» στον τόμο: Πρακτικά του Πρώτου Πανελληνίου Συμποσίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Χαλκιδικής (Πολύγυρος, 7-9 Δεκεμβρίου 1984), 45-57, Θεσσαλονίκη.

Κουρουπάκης, Α. Γ. (2018) "Σύμμικτος ζακυνθινός κώδικας (17οςα αιώνας)" στον τόμο: Κονιδάρης, Δ. (επιμ) Πρακτικά του Ι' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, VI. Αρχεία -τυπογραφία - παιδεία, 43-60, Κέρκυρα.

Κουρουπού, Ματ. (1980) «Ελληνόφωνοι κώδικες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών» Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 2, 221-42.

Κώνστας, Κ. Σ. (1964) "Αρχειακά Παναγίας της Κορακονησίας" Ηπειρωτική Εστία 13/148-9, 577-86. (περιληπτική αναφορά στα περισόμενα έγγραφα)

Mάρκου, Γ. Σ. (1973-74) «O υπ' αριθμόν 2590 ελληνικός κώδιξ της Aποστολικής Bατικανής βιβλιοθήκης» ΕΚΕΙΕΔ 20-21, 15-24.

Μελισσάκης, Ζ. (2018) "Το αρχείο της μονής Παναγίας Τουρλιανής Μυκόνου" στον τόμο: Δημητρόπουλος, Δ. (επιμ) Όψεις της ιστορίας της Μυκόνου στα νεότερα χρόνια, 81-103, Αθήνα

Μιχαηλάρης, Π. Δ. (1993) "Οι δύο αρχαιότεροι κώδικες της Ι. Μ. Μυτιλήνης" στον τόμο: Αναστασιάδης, Β. Ι. (επιμ.) Γραπτές πηγές στη Λέσβο. Ο πλούτος των τοπικών συλλογών, 41-46, Θεσσαλονίκη.

Μπαμίχας, Θεμ. (1930) "Κώδιξ του ναού της πόλεως Δελβίνου" Ηπειρωτικά Χρονικά 5, 56-75.

Μπεκιάρογλου-Εξαδακτύλου, Αικ. (1991) Κώδικες Μητρόπολης Αδριανούπολης (1889-1911). Περιγραφή και αναλυτικά περιεχόμενα των Κωδίκων (ΓΑΚ, Κ 213), Αθήνα. (Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 21)

Μπεκιάρογλου-Εξαδάκτυλου, Αικ. (1995) Κώδικες βορεοδυτικής Μικράς Ασίας (1816-1924) (Πόντου, Βιθυνίας, Αιολίδος, Ιωνίας, Καρίας) (ΓΑΚ, Ταμείο Ανταλλαξίμων). Περιγραφή και αναλυτικά περιεχόμενα των κωδίκων, τόμ. Α, Αθήνα. (Βιβλιοθήκη ΓΑΚ 27)

Μπεκιάρογλου-Εξαδακτύλου, Αικ. (1996) Κώδικες Βορειοδυτικής Μικράς Ασίας (1870-1928) (Πόντου, Βιθυνίας, Αιολίδος, Ιωνίας, Καρίας) (ΓΑΚ, Ταμείο Ανταλλαξίμων) Περιγραφή και αναλυτικά περιεχόμενα των κωδίκων, Αθήνα.

Μπόμπου-Σταμάτη, Β. (1999) «Δύο χειρόγραφοι κώδικες της οικογένειας Τσιτσέλη από την Κεφαλονιά (18ος-19ος αι.)» Κεφαλληνιακά Χρονικά 8, 73-84.

Μπράβος, Θ. (2005-2007) "Όψεις του αλύτρωτου ελληνισμού της Θράκης. Ο κώδικας ΙΓ της εφοροδημογεροντίας Διδυμοτείχου 1911-1917" Θρακικά σειρά 2η, 15, 124-214.

Μυτιληναίος, Εμμ. Γ. (1937) "Το περισωθέν παλαιόν αρχείον του Ι. Ναού της Παναγίας Αγιάσου" Αγία Σιών 1 (1-2), 5-9/ (7), 107-8/ (8-9), 124-6/ 2 (1-2) (1938), 14-15/ (5), 58/ (6-7), 81-82.

Νημάς, Θ. Α. (2013) Ο Β' κώδικας Τρίκκης ή κώδικας Βαρλαάμ αρ. 287 ήτοι εκκλησιαστική, κοινωνική, οικονομική και εκπαιδευτική ιστορία των Τρικάλων από το 1828 έως το 1865, Τρίκαλα. (δήλωση γάμου, διαζύγιο, κατάλογος κληρονομιάς, αγοραπωλησία ακινήτου, διανομή κληρονομιάς, προικοσύμφωνο, εξόφληση, πληρεξούσιο, σουλτανικά έγγραφα, αγωγή)

Ντρογκούλης, Γ. Β. (1997) "Η Λάρισα στα χρόνια της τουρκοκρατίας μέσα από τον κώδικα 1472 της Ε.Β.Ε." στον τόμο: Η Λάρισα και η περιοχή της από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (Πρακτικά 3ου συνεδρίου Λαρισαίκών σπουδών, Λάρισα, 8-9 Απριλίου 1995), 145-62, Λάρισα.

Paizi-Apostolopoulou, Machi (2007) "Mythe et realite sur les documents du XVe-XVIe s. conserves au patriarcat de Constantinople" στον τόμο:Le patriarcat oecumenique de Constantinople aux XIVe-XVIe siecles: Rupture et continuite (Actes du colloque international Rome, 5-7 decembre 2005), 289-98, Paris.

Paizi-Apostolopoulou, Machi (2017) "La notion de copie identique dans le registre synodal post-byzantin" στον τόμο: Gastgeber, Chr., Mitsiou, Ekaterini, Preiser-Kapeller, J. & Vr. Zervan (eds) The patriarchate of Constantinople in context and comparison, 303-10, Wien.

Πανταζόπουλος, Ν. Ι. (1974) Κώδιξ Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, (συνεργ. Δ. Τσούρκα-Παπαστάθη) Θεσσαλονίκη. (Δικαιικά Μεταβυζαντινά Μνημεία)

Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Α. (1901) "Κατάλογος τῶν ἑλληνικῶν κωδίκων τῆς ἐν Μηλεαῖς βιβλιοθήκης" Επετηρίς του Παρνασσού 5, 20-74.

Παρασκευαϊδης, Π. Σ. (1991) «Λεσβιακό χειρόγραφο κανονικού δικαίου 18ου αιώνα» Λεσβιακά 13, 268-85.

Πελαγίδης, Ευστ. (1990) Ο κώδικας της μητροπόλεως Καστοριάς, 1665-1769 (ΕΒΕ 2753), Θεσσαλονίκη (ΕΜΣ - Μακεδονική Βιβλιοθήκη 73)

Πλατάρης, Γ. (1982) Κώδικας Χώρας Μετζόβου, Αθήνα.

Σαράντης, Μιλτ. (1934) "Κώδικες της επισκοπής Μέτρων και Αθύρα" Θρακικά 5, 163-78.

Σκανδαλίδης, Μιχ. (1994) «Πρώτη προσέγγιση στους κώδικες του 19ου αι. της Χάλκης Δωδεκανήσου» Δωδεκανησιακά Χρονικά 15, 225-38.

Σταμούλης, Α. Κ. Π. (1935) "Παλαιός κώδηξ της επισκοπής Μέτρων και Αθύρα" Μεσαιωνικά Γράμματα 2 (3), 171-7.

Στουπάκης, Ν. Μ. (1995) "Μνήμη Μικράς Ασίας. Lacrimae rerum. Ένας χειρόγραφος κώδικας της Αγ. Παρασκευής Τσεσμέ" Φιλολογική Χίος 4, 111-22.

Συμεωνίδης, Σ. Μ. (1992) "Κατάλογος λυτών εγγράφων της ιδιωτικής συλλογής Γ. Γαϊτάνου" Σιφνιακά 2, 7-20.

Συμεωνίδης, Σ. Μ. (1992) "Ιστορικό αρχείο Σίφνου. 1. Το αντίγραφο του Α΄ κώδικος της Βρυσιανής, 2. Κώδικας έτους 1784 της συλλογής Ε Βάου" Σιφνιακά 2, 159-78.

Snegarov, I. (1949) "Gracki kodeks na plovdivskata mitropolija" Sbornik na bulgarskata Akademiya na Naukite i Izkustvata 41/21, 177-400.

Snegarov, I. (1969) Gr'cki Kodeks na plovdivskata Mitropolija, Sofia.

Νικομηδείας Φιλόθεος (1878) "Ο αρχαιότερος κῶδιξ τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Σερρῶν" Ἡμερολόγιον τῆς Ἀνατολῆς 1, 386-90.

Φώσκολος, Μ. (1985) «Κώδικας του Εκκλησιαστικού δικαστηρίου της Λατινικής Αρχιεπισκοπής Κρήτης (1598-1609)» Αριάδνη 3, 153-78.

Χειρόγραφα (Manuscripts)

Αποστολόπουλος, Δ. Γ., Μιχαηλάρης, Π. Δ. & Μ. Παϊζη (1995) «Ένα περιώνυμο νομικό χειρόγραφο που ελάνθανε: Το «Χειρόγραφον Γ, του Γερασίμου Αργολίδος»» Ελληνικά 45, 85-109.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (2007) "Στοιχεία για τον νομικό βίο την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας από χειρόγραφες πηγές που σώζονται σε βιβλιοθήκες μονών της Σάμου (16ος-17ος αι)" στον τόμο: Καρλόβασι Σάμου. Ένα νησιωτικό εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο στο ανατολικό Αιγαίο, 21-28, Αθήνα.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (2013) ""Σύνταγμα κατά στοιχείον auctum" (1400 ci.). Ένα χειρόγραφο αντίγραφο στην Κωνσταντινούπολη στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα" στον τόμο: Λεονταρίτου, Β., Μπουρδάρα, Κ. & Ελ. Παπαγιάννη (επιμ.) Αντικήνσωρ. Τιμητικός τόμος Σπύρου Ν. Τρωιάνου για τα ογδοηκοστά γενέθλια του, 71-82, Αθήνα.

Γεδεών, Μ.Ι. (1996) Πατριαρχικοί πίνακες, 2η έκδ., Αθήνα.

Gerd, L. (2009) “Preliminary description of the postbyzantine law manuscripts of the Russian National library” Vizantijskij Vremenni 69/93, 300-38. (in Russian)

Getov, D, Katsaros, B., & Ch. Papastathis (1994) Κατάλογος των ελληνικών νομικών χειρογράφων των αποκειμένων στο Κέντρο Σλαβο-βυζαντινών Σπουδών Ivan Dujcev του Πανεπιστημίου «Sv. Kliment» της Σόφιας, Θεσσαλονίκη.

Koder, J. (1975) «Ένα άγνωστο νομικό χειρόγραφο από τη Μάνη» Μνήμων 5, 1-6.

Kouroupou, Matoula & P. Gehin (2008) Catalogue des manuscripts conserves dans la Bibliotheque du Patriarchat Oecumenique. Les manuscripts du monastere de la Panaghia de Chalki, 2 vols, Turnhout.

Medvedev, I. (2002) "Υπήρχε στη Θεσσαλονίκη ένα εργαστήριο αντιγραφής νομικών χειρογράφων τον 14ο αιώνα;" στον τόμο: Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων (Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992), 215-30, Θεσσαλονίκη.

Παϊζη-Αποστολοπούλου, Μ. & Δ. Γ. Αποστολόπουλος (2006) Μετά την κατάκτηση. Στοχαστικές προσαρμογές του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως σε ανέκδοτη εγκύκλιο του 1477, Αθήνα.

Παπαγιάννη, Ε. & Σπ. Ν. Τρωϊάνος (1990) «Μια νομική βιβλιοθήκη στη Μονεμβασία τον 15ο αιώνα» Βυζαντιναί Μελέται 2, 19-34.

Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Α. (1877) Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐν Σμύρνῃ Βιβλιοθήκης τῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς μετὰ παραρτήματος περιέχοντος καί τινα ἀνέκδοτα, Σμύρνη.

Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Α. (1884) Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τῆς νήσου Λέσβου ἑλληνικῶν χειρογράφων, Κωνσταντινούπολις.

Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Α. (1898) Κατάλογος τῶν ἐν τῆι ἱερᾶι μονῆι τοῦ Σουμελᾶ ἑλληνικῶν χειρογράφων, Ἀθῆναι.

Πιτσάκης, Κ. (2009) "Από τον Λειμώνα της Λέσβου στο "Λεσβιακόν Ανθολόγιον". Η ιστορία του ύστερου βυζαντινού δικαίου στα χειρόγραφα της μονής Λειμώνος" στον τόμο: Σπανός, Απ. & Αθ. Καλαμάτας (επιμ.) Ιερά Μονή Λειμώνα. Ιστορία, παλαιογραφία, τέχνη (Πρακτικά συνεδρίου, Μονή Λειμώνα, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001), 63-90, Αθήνα.

Ροδολάκης, Γ. Ε. (2010) ""... ύστερον δέ τήν βίβλον τετυπωμένον ευρόντες..." Η μεταβυζαντινή πορεία του Νόμου Ροδίων Ναυτικού και η έκδοση του Ius Graeco-Romanum του J. Leunclavius" στον τόμο: Πνεύματος Δώρημα Γεωργίω Π. Νάκω, 399-414, Θεσσαλονίκη. (Νόμος. Επιστ. Επετ. Σχολής ΝΟΠΕ 13)

Simon, D. (1978) "Handschriftenstudien zur byzantinischen Rechtsgeschichte" BZ 71, 332-48.

Troje, H. E. (1971) Graeca leguntur: Die Aneignung des byzantinischen Rechts und die Entstehung eines humanistischen Corpus iuris civilis in der Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts, Köln-Wien.

Troje, H. E. (2001) "Graeca leguntur revisited" στον τόμο: Byzantine law, 21-28, Thessaloniki.

Τσούρκα-Παπαστάθη, Δ. (2001) «Σκέψεις γύρω από την διπλωματική έκδοση μεταβυζαντινών χειρογράφων με νομικό περιεχόμενο» στον τόμο: Σεμινάριο Εργασίας. Μεθοδολογία έκδοσης, κατάσταση και προοπτικές της έρευνας των μεταβυζαντινών αρχείων 1. Προβλήματα έκδοσης πηγών (Βενετία, 3-4 Νοεμβρίου 2000), 101-12, Βενετία.

Φώσκολος, Μ. & Κ. Γ. Πιτσάκης (2011) "Ένα αγνοούμενο χειρόγραφο της "Βακτηρίας των Αρχιερέων" και η ανεύρεση του" Ο Ερανιστής 28, 351-8.

Νομικά και νομοκανονικά έργα και συλλογές (Legal compilations and collections)

Περεντίδης, Σ. & Γ. Στείρης (επιμ) (2009) Ιωάννης και Θεοδόσιος Ζυγομαλάς. Πατριαρχείο, θεσμοί, χειρόγραφα, Αθήνα.

Ματθαίος Βλάσταρης (Matthaios Blastares)

Μάτσης, Ν. Π. (1965) «Περί την παράφρασιν του Συντάγματος του Ματθαίου Βλάσταρη υπό του Κουνάλη Κριτοπούλου» ΕΕΒΣ 34, 175-201.

Μάτσης, Ν. Π. (1980) Περί την κριτικήν του Συντάγματος του Ματθαίου Βλάσταρη. Συμβολή δεύτερη, Αθήνα.

Medvedev, I. P. (1980) «La date du Syntagma de Matthieu Blastarès» Byzantion 50, 338-9.

Muresan, D. I. (2007) "De la place du "Syntagma" de Matthieu Blastares dans le "Mega Nomimon" du Patriarcat de Constantinople" στον τόμο: Le Patriarcat oecumenique de Constantinople aux XIVe - XVIe siecles: Rupture et continuite (Actes du colloque international Rome, 5-7 decembre 2005), 429-69, Paris.

Perentidis, St. (1976) "Harmenopoulos ou Blastares dans le manuscrit grec 1389 de Paris?" Αρχείον Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου 32/3, 132-4.

Pitsakis, C. G. (1981) «De nouveau sur la date du Syntagma du Matthieu Blastarès» Byzantion 51, 638-9.

Ροδόπουλος, Παντ. (1989) «Το Σύνταγμα του Ματθαίου Βλάσταρη και η επίδραση του στο σλαβικό κόσμο» στον τόμο: Χριστιανική Θεσσαλονίκη 3, 227-35.

Soloviev, A. (1939) «L’ oeuvre juridique de Matthieu Blastarès» Studi Bizantini e Neoellenici 5, 698-707.

Τρωιάνος, Σπ. Ν. (1979-80) «Περί τας νομικάς πηγάς του Ματθαίου Βλάσταρη» ΕΕΒΣ 44, 305-29.

Τρωιάνος, Σπ. Ν. (2003) "Παρατηρήσεις στο Σύνταγμα κατά στοιχείον (Στοιχ. Μ κεφ. 9) του Ματθαίου Βλάσταρη" στον τόμο: Βυζαντινή Μακεδονία. Δίκαιο, θεολογία, φιλολογία (Β' διεθνές συμπόσιο, 26-28 Νοεμβρίου 1999), 209-15, Θεσσαλονίκη.

Τρωιάνος, Σπ. Ν. (2015) "Η γένεση του ανθρώπου στο έργο του Ματθαίου Βλάσταρη" στον τόμο: Τιμητικός τόμος Φιλ. Δωρή ΙΙ, 1615-22, Αθήνα.

Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος (Konstantinos Armenopoulos)

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (2010) "Ένας Αρμενόπουλος που ήταν σε αφάνεια. Μία, ακόμα, αθησαύριστη απόδοση της "Εξαβίβλου" στη δημώδη (ante 1741)" ΕΚΕΙΕΔ 42, 221-36.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (2011) "Ο "Αρμενόπουλος" του Θεοδώρου Αγαλλιανού. Η εικόνα μιας νομικής πηγής που λανθάνει" Εγνατία 15, 25-33. (= ΕΚΕΙΕΔ 43 (2011) 175-91)

Avramovic, S. (2001) "An attempt at introducing "Hexabiblos" among the Serbs in Vojvodina in the 19th century" στον τόμο: Byzantine law, 165-72.

Βαβούσκος, Κ. (1989) «Το εμπράγματον δίκαιον εις την Εξάβιβλον του Αρμενοπούλου» στον τόμο: Χριστιανική Θεσσαλονίκη 3, 237-58.

Βέης, Ν. Α. (1952) "Αρμενοπουλικά ανάλεκτα" στον τόμο: Τόμος Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου επί τηι εξακοσιοετηρίδι της Εξαβίβλου αυτού (1345-1945), 345επ., Θεσσαλονίκη.

Βισβίζης, Ι. Τ. (1952) «Η Εξάβιβλος του Αρμενοπούλου και η των Αθηνών έκδοσις της του 1835» στον τόμο: Τόμος Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου επί τηι εξακοσιοετηρίδι της Εξαβίβλου αυτού (1345-1945), 163επ., Θεσσαλονίκη.

Γκίνης, Δ. Σ. (1938) «Διορθώσεις εις την Εξάβιβλον του Αρμενοπούλου» ΕΕΒΣ 14, 306επ.

Γκίνης, Δ. Σ. (1952) "Περί την μετάφρασιν της Εξαβίβλου υπό του Αλεξίου Σπανού" στον τόμο: Τόμος Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου επί τηι εξακοσιετηρίδι της Εξαβίβλου αυτού (1345-1945), 173επ., Θεσσαλονίκη.

Γκίνης, Δ. Σ. (1964) «Ο Νέος Αρμενόπουλος του Κ. Χρυσοκεφάλου» ΕΕΒΣ 33, 185-205.

Δυοβουνιώτης, Κ. Ι. (1926) "Αλέξιος Σπανός" Ηπειρωτικά Χρονικά 3, 206-18.

Fögen, M. Th. (1981) «Die Scholien zur Hexabiblos im Codex vetustissimus Vaticanus Ottobonianus gr. 440» Fontes Minores 4, 256-345.

Fögen, M. Th. (1985) «Humanistische Adnotationen zur editio princeps der Hexabiblos» Ius Commune 13, 213-42.

Fögen, M. Th. (1986) «Hexabiblos aucta. Eine Kompilation spätbyzantinischen Rechtswissenschaft» Fontes Minores 7, 259-333.

Herzog, E. (1837) Πραγματεία περί του Προχείρου ή της Εξαβίβλου Κωνσταντίνου του Αρμενόπουλου, Μόναχο.

Κονιδάρης, Ι. Μ. (2005) ""Μνημόσυνα" - "ψυχικά" και η Εξάβιβλος του Κ. Αρμενοπούλου" στον τόμο: Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Ταφές και κοιμητήρια (Πρακτικά Η' επιστημονικού συμποσίου, Ι.Μ. Βλατάδων, 6-8 Οκτωβρίου 1994), 57-64, Θεσσαλονίκη.

Lemerle, P. (1950) «Note sur la carrière judiciaire de Constantin Harmenopoulos» στον τόμο: Τόμος Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου επί τηι εξακοσιοετηρίδι της Εξαβίβλου αυτού (1345-1945), 243επ., Θεσσαλονίκη.

Μαριδάκης, Γ. Σ. (1950) "Ο Αρμενόπουλος και η τεχνική του δικαίου" στον τόμο: Τόμος Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου επί τηι εξακοσιοετηρίδι της Εξαβίβλου αυτού (1345-1945), 89-109, Θεσσαλονίκη.

Μάτσης, Ν. Π. (1971-74) "Τα σχόλια εις την Εξάβιβλον του Αρμενοπούλου και η Εκλογή εκ των 10 πρώτων βιβλίων των Βασιλικών" BNJ 21, 169-76.

Μαυροκορδάτος, Δ. Στ. (1846) "Harmenopule et son manuel de droit civil" Revue de legislation et de jurisprudence ??, ??-??.

Μουζάκης, Στ. (1987) "Οι "καινοτομίες" του Αρμενόπουλου σε ανέκδοτο χειρόγραφο της Εθνικής βιβλιοθήκης, το επονομαζόμενο "Βακτηρία των Αρχιερέων". Αναδρομή στην εξέλιξη του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού" Μυριόβιβλος 10-11, 20-28.

Πανταζόπουλος, Ν. Ι. (1952) "Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος, νομοφύλαξ και κριτής Θεσσαλονίκης" στον τόμο: Τόμος Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου επί τηι εξακοσιοετηρίδι της Εξαβίβλου αυτού (1345-1945), 477-528, Θεσσαλονίκη.

Παπαζήση, Θεοφανώ (1989) "Η διαφορετική φύση του εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος των συζύγων στην Εξάβιβλο και η ανίχνευση πιθανών επιδράσεων στο ισχύον δίκαιο" στον τόμο: Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον, Β, 415-33, Θεσσαλονίκη.

Παπαστάθης, Χαρ. (1975) «Η διάδοσις της Εξαβίβλου του Αρμενοπούλου εις τον Σλαυϊκόν κόσμον» Μακεδονικά 15, 16-27.

Papagianni, E. (2009) "Die Hexabiblos im Patriarchatsregister. Oder: Die Verdienste eines alten Aufsatzes von Peter E. Pieler" στον τόμο: Benke, N. & F.-St. Meissel (eds) Antike-Recht-Geschichte, 105-11, Frankfurt.

Παπαχρήστου, Στ. (1859-1860) "Περί της σχέσεως της Εξαβίβλου του Αρμενοπούλου προς το παρ' ημίν ισχύον αστυκόν βυζαντινόν δίκαιον" Σόλων 1, 569-83. (= Νέος Πανδέκτης 6, 527-40).

Πασχαλίδης, Ν. (1996) Ο κριτής του δρόμου Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος, νομοφύλαξ του βασιλικού σεκρέτου και καθολικός κριτής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. (non vidimus)

Paschalidis, N. M. (2001) "Konstantinos Armenopoulos (1320-1385)."Nomophylax and Justice of Thessaloniki". Analysis of the diachronicity of his work, 1340-2000" στον τόμο: Byzantine law, 173-82. (= "Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος (1320-1385), "νομοφύλαξ και κριτής Θεσσαλονίκης". Η ανατομία της διαχρονικότητας του έργου του, 1340-2000" Αρμενόπουλος. Επιστημονική Επετηρίδα ΔΣΘ , 235-40)

Πέννα, Δάφνη (2014) "Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος και Ολλανδοί ουμανιστές: Scriptor mediocris et jurisprudentia elegantior" Βυζαντιακά 31, 217-41.

Perentidis, St. (1977) "Harmenopoulos on Blastares dans le manuscrit Grec 1389 de Paris" ΑΕΚΔ 32, 132-6.

Perentidis, St. (1984) "Un manuscrit de l'Hexabible d' Harmenopulos en la possession de Theodore Zygomalas" στον τόμο: Μνήμη Γ. Αλ. Πετροπούλου (1897-1964), Β΄, 211-28, Αθήνα.

Perentidis, St. (2002) "Constantin Harmenopoulos et les saints canons: son classement thematique et l'inviolabilite du texte canonique" στον τόμο: Σύμμεικτα προς τιμήν Π. Δ. Δημάκη. Αρχαία δίκαια και κοινωνία, 501-12, Αθήνα. (= "Ο Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος και οι ιεροί κανόνες. Θεματική κατάταξη και το απαραβίαστο του κανονικού κειμένου" στον τόμο: Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων (Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992), 259-66, Θεσσαλονίκη)

Pieler, P. (2006) "Die Hexabiblos des Armenopoulos in ihrem historischen und geistesgeschichtlichen Kontext" στον τόμο: Πὀλις συναντήσεως Ανατολής και Δύσεως (Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς επιστημονικού συμποσίου Χριστιανική Θεσσαλονίκη), 253-8, Θεσσαλονίκη.

Πιτσάκης, Κ. Γ. (1971) "Κριτικές παρατηρήσεις στο κείμενο της Εξαβίβλου" ΕΚΕΙΕΔ 18, 249-70.

Πιτσάκης, Κ. Γ. (επιμ.) (1971) Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος. Πρόχειρον νόμων ή Εξάβιβλος, Αθήνα. (Βυζαντινά και Νεοελληνικά Κείμενα 1)

Πιτσάκης, Κ. Γ. (1976) «Γύρω από τις πηγές της Επιτομής Κανόνων του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου: τα σχόλια» ΕΚΕΙΕΔ 23, 83-122.

Πιτσάκης, Κ. Γ. (1985-86) "Ο "πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως" Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος και ο Νομοκάνων του Μανουήλ Μαλαξού" Πελοποννησιακά 16, 634-42.

Πιτσάκης, Κ. Γ. (1989) "Σχετικά με μια αφανή έκδοση της "Επιτομής Κανόνων" του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου" στον τόμο: Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον, Α', 325-38, Θεσσαλονίκη.

Πιτσάκης, Κ. Γ. (2000) «Μισός αιώνας αρμενοπουλικών σπουδών: μια ανασκόπηση» Αρμενόπουλος. Επιστημονική Επετηρίδα ΔΣΘ 21, 219-34 (= «Une demi-siècle d’ études sur Constantin Harmenopoulos: un bilan» στον τόμο: Byzantine law, 135-64, Thessaloniki).

Πιτσάκης, Κ. Γ. (2000) "Ο Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος του Ν.Ι. Πανταζόπουλου: 45 χρόνια μετά" στον τόμο: Δίκαιο, ιστορία και θεσμοί, 196-230.

Πιτσάκης, Κ. Γ. (2001) ""Gutenberg 2000" Γουτεμβέργιος και Αρμενοπουλος. Το αθησαύριστο χρονικό μιας επετειακής συνάντησης" Βυζαντιακά 21, 291-306.

Πιτσάκης, Κ .Γ. (2002) "Η σημασία του νομικού έργου του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου" στον τόμο: Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων (Θεσσαλονίκη, 14-20 Δεκεμβρίου 1992), 239-58, Θεσσαλονίκη.

Πιτσάκης, Κ. Γ. (2005) "Θέματα δικαίου της ταφής στους Θεσσαλονικείς νομικούς της ύστερης βυζαντινής περιόδου" στον τόμο: Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Ταφές και κοιμητήρια (Πρακτικά Η' επιστημονικού συμποσίου, Ι.Μ. Βλατάδων, 6-8 Οκτωβρίου 1994), 65-90, Θεσσαλονίκη.

Πιτσάκης, Κ. Γ. (2009) "Από τον Λειμώνα της Λέσβου στο "Λεσβιακόν Ανθολόγιον". Η ιστορία του ύστερου βυζαντινού δικαίου στα χειρόγραφα της μονής Λειμώνος" στον τόμο: Σπανός, Απ. & Αθ. Καλαμάτας (επιμ.) Ιερά Μονή Λειμώνα. Ιστορία, παλαιογραφία, τέχνη (Πρακτικά συνεδρίου, Μονή Λειμώνα, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001), 63-90, Αθήνα.

Πιτσάκης, Κ. Γ. (2010) "Rubrica legis non est lex: Αλλά, αν ένας "απρόσεκτος" αναγνώστης των rubricae είναι ο Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος;" στον τόμο: Τιμητικός τόμος Μ. Π. Σταθόπουλου, 2185-200, Αθήνα.

Quintana Orive, E. (2008) "Un manual de derecho bizantino: el Hexabiblos de Constantinus Harmenopoulus" Annuario Juridico y Economico Escurialense 41, 271-86.

Σακκελαριάδης, Σπ. Χ. (1916) Περί του εν Θεσσαλονίκη νομοφύλακος και κριτού Κ. Αρμενοπούλου (βίος και έργα), Αθήναι. (= ΑΙΔ 12 (1945) 191-212)

Σκαλίδης, Ε. Γ. (1982) Ο Αρμενόπουλος και οι διατάξεις ναυτικού δικαίου της Εξαβίβλου, Θεσσαλονίκη.

Steinwenter, A. (1952) "Eine deutsche Uebersetzung des Hexabiblos aus dem 16. Jahrhundert" στον τόμο: Τόμος Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου επί τηι εξακοσιετηρίδι της Εξαβίβλου αυτού (1345-1945), 79επ., Θεσσαλονίκη.

Τάνταλος, Μ. Θ. (2014) "Ο Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος "σκεπτικός". Παρατηρήσεις στα χωρία 1.3.3-9 της Εξαβίβλου" Βυζαντιακά 31, 205-15.

Τριανταφυλλόπουλος, Κ. Δ. (1928) "Το νομοθέτημα περί Αρμενοπούλου και εθίμων και η έκθεσις της Νομοθετικής Επιτροπής" στον τόμο: Eπίσημα Πρακτικά του Πρώτου Συνεδρίου των Δικηγορικών Συλλόγων του Κράτους, 286-98, Αθήνα. (= Τσούκας, Π. Κ. (επιμ) (2009) Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος. Ἀπαντα, τόμ. ?, ??-??)

Τριανταφυλλόπουλος, Κ. (1960) «Η Εξάβιβλος του Αρμενοπούλου και η νομική σκέψις εν Θεσσαλονίκη κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα» Αρμενόπουλος 14, ??-??. (= Τσούκας, Π. Κ. (επιμ) (2009) Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος. Ἀπαντα, τόμ. Β1, 923-56)

Troianos, Sp. N. (1989) "Von der Hexabiblos zu den Basiliken" Subseciva Groningana 3, 127-141. (= Ελληνική Δικαιοσύνη 31 (1990) 697-706, στον τόμο: Αφιέρωμα στον Ανδρέα Γαζή, 781-800, Αθήνα-Κομοτηνή 1994 και στο Historia et Ius, τόμ. 2, 1-24, Αθήνα 2004).

Τσελίκας, Αγ. (1970) «Αντιβολή του κειμένου της Εξαβίβλου του Αρμενόπουλου κατά νέο σύμμικτο κώδικα της μονής Ομπλού» Ο Ερανιστής 8, 281-301.

Χέρτσογ, Αιμ. (1837) Πραγματεία περί του Προχείρου ή της Εξαβίβλου Κωνσταντίνου του Αρμενοπούλου, Μόναχο.

Μανουήλ Μαλαξός (Manouel Malaxos)

----- (1936) "Πρόλογος Νομοκάνονος Μανουήλ Μαλαξού (1552)" Μύσων 5, 106.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (2004) "Η τρίτη χειρόγραφη "έκδοση" του Νομίμου του Μανουήλ Μαλαξού. Πρόδρομη ανακοίνωση" ΕΚΕΙΕΔ 38, 221-42.

Γκίνης, Δ. Σ. (1934) "Επί του Νομοκάνονος του Μαλαξού" Ελληνικά 7, 99-103.

Γκίνης, Δ. Σ.(1935) "Η εις "φράσιν κοινήν" παράφρασις του νομοκάνονος του Μαλαξού" Ελληνικά 8, 29-47.

Γκίνης, Δ. Σ. (1938) «Ο νομοκάνων του Μαλαξού ως πηγή δικαίου του μετά την άλωσιν Ελληνισμού» Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 13, 395-401.

Γκίνης, Δ. Σ. & Ν. Ι. Πανταζόπουλος (εκδ) (1985) Νομοκάνων Μανουήλ νοταρίου του Μαλαξού του εκ Ναυπλίου της Πελοποννήσου μετενεχθείς εις λέξην απλήν δια την των πολλών οφέλειαν, Θεσσαλονίκη. (Νόμος. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της ΝΟΕ 1)

Canart, P. & Γ. Σ. Μάρκου (1980) «Ο αυτόγραφος Νομοκάνων (Νόμιμον) του Μανουήλ Μαλαξού» Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 55, 290-303.

Cront, G. (1973) "Le Syntagme de Mathieu Blastares dans les pays roumains" στον τόμο Xenion Zepou I, 447, Athen.

di Gregorio, G. (1991) Il copista greco Manuel Malaxos. Studio biografico e paleografico-codicologico, Citta del Vaticano. (Littera antiqua 8)

di Gregorio, G. (1995) "Studi su copisti greci del tardo Cinquecento: I. Ancora Manuel Malaxos" Römische Historische Mitteilungen 37, 97ff.

di Gregorio, G. (1996) "Studi su copisti greci del tardo Cinquecento: II.Ioannes Malaxos e Theodosios Zygomalas" Roemische Historische Mitteilungen 38, 189-268.

Δυοβουνιώτης, Κ. (1916) Ο Νομοκάνων του Μανουήλ Μαλαξού, Αθήναι.

Κασιμάτης, Γρηγ. (1970) «Η εθνική σημασία του Νομοκάνονος του Μανουήλ Μαλαξού» Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 45, 96-107.

Λαούρδας, Β. (1956) "Νέος κώδιξ του Μαλαξού" Ελληνικά 14, 459-63.

Μαμώνη, Κυριακή (1985-87) «Νέα στοιχεία για το νομοκάνονα «εις λέξιν απλήν» του Μανουήλ Μαλαξού» Μνημοσύνη 10, 191-204.

Mαστροδημήτρης, Π. Δ. (1969-70) "Άγνωστον χειρόγραφον του Μανουήλ Μαλαξού" ΕΕΒΣ 37, 337-42.

Μουζάκης, Στ. (1982) "Ανέκδοτος κώδικας του 18ου αιώνα και ο άγνωστος αντιγραφέας ιερομόναχος Σεραφείμ εκ χώρας Πραστίου" Μυριόβιβλος 4, 24-29.

Μουζάκης, Στ. (1985) "Πληροφορίες για τον αντιγραφέα Σταμάτη, ιερέα ζωγράφο και για τις σχέσεις των μοναστηριών Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου και Χοζοβιώτισσας Αμοργού από άγνωστο χειρόγραφο του 17ου αιώνα" Μυριόβιβλος 8, 2-17.

Μυτιληναίος, Εμμ. Γ. (1937) "Χειρόγραφος κώδηξ του Νομοκάνονος του Μ. Μαλαξού" Αγία Σιών 1/8-9, 126-8.

Σιδερίδης, Ξ. (1908) «Περί τινος αντιγράφου του νομοκάνονος του Μαλαξού» Περιοδικόν Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως 30, 182-205.

Σιφωνιού-Kαράπα, Aν., Tουρτόγλου, M. Α., & Σπ. Ν. Tρωϊάνος (1969-70) «Mανουήλ Mαλαξού Nομοκάνων. Κριτική έκδοσις του αρχικού κειμένου (Πρόδρομος παρουσίασις των περί μνηστείας. κεφ. σξθ-σπη)» ΕΚΕΙΕΔ 16-17, 1-39.

Τσελίκας, Αγ. & Δ. Γκλάβα (1993) «Ενας νέος αυτόγραφος κώδικας του νομοκάνονα του Μανουήλ Μαλαξού και η συντήρηση του» στον τόμο: Πρακτικά του Α΄ Κυκλαδολογικού Συνεδρίου. Τα περί Ανδρου (Ανδρος, 5-9 Σεπτεμβρίου 1991), 257-74, Ανδρος. (Ανδριακά Χρονικά 21)

Νομοκάνονες

Ακανθόπουλος, Π. (2000) Ιερομονάχου, αρχιμανδρίτου και επιτρόπου Ιωαννίνων Ιακώβου Βακτηρία Αρχιερέων, Θεσσαλονίκη.

Ατέσης, Β. (1980) "Νομοκάνων αγνώστου χρονολογίας και συγγραφέως" στον τόμο: Τιμητικό αφιέρωμα εις τον μητρ. Κίτρους Βαρνάβαν, 93-117, Αθήνα.

Ατέσης, Β. (1981) Περιεχόμενα νομοκάνονος αγνώστου χρονολογίας και συγγραφέως, Καλαμάτα. (= Διδαχή 33 (1979) 86-88, 102-4, 117-22, 135-7, 151-3, Διδαχή 34 (1980) 70-71, 103-6, 122-4, 138-9, 155-6, 169-72)

Γεδεών, Μ. Ι. (1899) "Άποσπάματα τοῦ νομοκάνονος μου" Εκκλησιαστική Αλήθεια 19/24, 192-4, 19/28, 230-2, 19/30, 261.

Γεδεών, Μ. Ι. (1950) "Διονυσίου και Αρσενίου Νομοκάνων εκ Γεθσημανή" ΑΕΚΔ 5/1, 5-13.

Γιάγκος, Θ. (1993) «Tα έργα του Συμεών Θεσσαλονίκης ως πηγή των νομοκανονικών συλλογών της Tουρκοκρατίας» στον τόμο: Xριστιανική Θεσσαλονίκη 5, 81-112.

Γιάγκος, Θ. (1996) Ο νομοκάνων Θεοκλήτου Καρατζά του Καυσοκαλυβίτη. Η επίτομη μορφή, Θεσσαλονίκη.

Γιάγκος, Θ. (2003) Ισαάκ μοναχού Νομοκάνονον πρόχειρον, Θεσσαλονίκη.

Θέμελης, Χρυσ. (1953) "Νομοκάνων Παλαιστινός (Ανέκδοτον εξομολογητάριον του ΙΗ' αιώνος)" ΑΕΚΔ 8/2, 143-56, 8/3, 231-46, 9/1, (1954) 17-36.

Jakovlevic, A. (2004) "Χειρόγραφος νομοκάνονας της Εκκλησίας της Κύπρου του ΙΖ' αιώνα από τον Ιωαννίκο Κυκκώτη" Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ι.Μ. Κύκκου 6, 307-38.

Καλάη-Μουζάκη, Αναστασία & Στ. Μουζάκης (2008) "Παρατηρήσεις και σχόλια σε ανέκδοτο εξομολογητάριο (νομοκάνονας) του 1820 από την Ύδρα" στον τόμο: Κονσολάκη-Γιαννοπούλου, Ελένη (επιμ) Αργοσαρωνικός (Πρακτικά 1ου διεθνούς συνεδρίου ιστορίας και αρχαιολογίας του Αργοσαρωνικού, Πόρος, 26-29 Ιουνίου 1998), τόμ. Γ', 321-40, Αθήνα.

Κυριακίδης, Π. Στ. (1960) "Χειρόγραφος νομοκάνων του πανεπιστημίου Θεσαλονίκης" στον τόμο: Μνημόσυνον Περικλέους Βιζουκίδου, 55-78, Θεσσαλονίκη.

Μανάφης, Κ. (1969-1970) «Νέον χειρόγραφον νομοκάνονος του τύπου: πάνυ ωφέλιμον και πλουσιώτατον» ΕΕΒΣ 37, 466-72.

Μομφερράτος, Α. (1890) «Ευρετήριον και πρόλογοι της Βακτηρίας των Αρχιερέων» Δελτίο ΙΕΕΕ 3, 129-218.

Μουζάκης, Στ. (1987) "Οι "καινοτομίες" του Αρμενόπουλου σε ανέκδοτο χειρόγραφο της Εθνικής βιβλιοθήκης, το επονομαζόμενο "Βακτηρία των Αρχιερέων". Αναδρομή στην εξέλιξη του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού" Μυριόβιβλος 10-11, 20-28.

Μπόνης, Κ. (1972) "Χειρόγραφον περιέχον τον θείον και ιερόν νομοκάνονα" Θεολογία 43, 491-529.

Παπαστάθης, X. Κ. (1980-81) «Nομοκάνων Γεωργίου Tραπεζούντιου. H εις την νεοελληνικήν μεταγλώττισις των "Διαταγών των Aγίων Aποστόλων" κατά το Ms. Gr. 696 (297) της Pουμανικής Aκαδημίας» ΕΚΕΙΕΔ 27-28, 363-631.

Παπαστάθης, Χ. Κ. (2001) «Νομοκάνων Ιωάννου Κρητικού» στον τόμο: Σεμινάριο Εργασίας. Μεθοδολογία έκδοσης, κατάσταση και προοπτικές της έρευνας των μεταβυζαντινών αρχείων 1. Προβλήματα έκδοσης πηγών (Βενετία, 3-4 Νοεμβρίου 2000), 115-21, Βενετία.

Περεντίδης, Στ. (1978) "Το "Ωρολόγιον το Μέγα" του Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού και η ¨Σύνοψις των Κανόνων" του" ΑΕΚΔ 33, 70-76.

Schmink, A. (1993) «Ein rechtshistorischer «Traktat» im Cod. Mosq. Gr. 445» Fontes Minores 9, 81-96.

Τουρτόγλου, Μ. Α. (2005) "Παρατηρήσεις σε σχόλια του "Πηδαλίου" αναφερόμενα ιδίως στην ιστορία του ελληνικού δικαίου" ΕΕΚΜ 19, 31-44.

Τρωϊάνος, Σπ. Ν. (1968-69) «Νομοκάνων «πάνυ ωφέλιμον και πλουσιώτατον». Ο υπ’ αριθμόν 8 κώδιξ της Λίνδου» ΑΕΚΔ 23, 38-53, 97-118, 162-76 και 24 (1969) 35-55.

Τσάγκαρη, Α. Α. (2003) "Νομοκάνονον "πάνυ ωφέλιμον και πλουσιώτατον". Η παρουσίαση ενός μεταβυζαντινού Εξομολογηταρίου" Αρμενόπουλος. Επιστημονική Επετηρίδα 24, 95-122.

Τσελίκας, Αγ. (1989) «Τα νομοκανονικά χειρόγραφα των μοναστηρίων της Ηλείας» στον τόμο: Πρακτικά του Β΄ τοπικού συνεδρίου Ηλειακών σπουδών (Αμαλιάς, 13-15 Νοεμβρίου 1987), 271-304, Αθήναι. (Πελοποννησιακά. Παράρτημα 15)

Φώσκολος, Μ. & Κ. Γ. Πιτσάκης (2011) "Ένα αγνοούμενο χειρόγραφο της Βακτηρίας των Αρχιερέων και η ανεύρεση του" Ο Ερανιστής 28, 351-8.

Νομικά

Αθανασιάδης, Σωτ. Ν. (1981) «Ποικίλα Θεσσαλικά αρχειακά (Ο Νόμος Δικανικός του Διον. Πύρρου)» Θεσσαλικό Ημερολόγιο 2, 9-36.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (1978) Το Μέγα Νόμιμον. Συμβολή στην έρευνα του μεταβυζαντινού δημοσίου δικαίου, Αθήνα.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (1987) Η Νομική Συναγωγή του Δοσιθέου. Μια πηγή και ένα τεκμήριο, τόμ. 1, Αθήνα.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (1992) O «Iερός Kώδιξ» του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως στο β’ μισό του IE΄αιώνα: Tα μόνα γνωστά σπαράγματα, Aθήνα. (ΕΙΕ/ΚΝΕ 43)

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (1993) «Τα Βασιλικά (εκδ. Fabrotus) στην Κωνσταντινούπολη» Ο Ερανιστής 19, 330-2.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (1994) «Ένα «ίσον» «εκβληθέν από του Μεγάλου Νομίμου» στον τόμο Ροδωνιά, Α, 25-35.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (1996) «Το «Μέγα Νόμιμον» και ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων» Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 5, 283-93.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (1998) «Νομικά βοηθήματα στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τον πρώτο αιώνα μετά την άλωση και η χειρόγραφη νομική συναγωγή του 1564» Τα Ιστορικά 28-29, 67-80.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (1999) Ανάγλυφα μιας τέχνης νομικής. Βυζαντινό δίκαιο και μεταβυζαντινή «νομοθεσία», Αθήνα. (ΕΙΕ/ΚΝΕ 69)

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (2001) «Ο κώδιξ Α΄ του πατριαρχείου Κων/λεως, η Νομική Συναγωγή του Δοσιθέου και η Μητρόπολη Ναυπάκτου και Άρτης» Ναυπακτιακά 10 (2), 333-40.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (2010) Το Νόμιμον της μεγάλης Εκκλησίας, 1564 - ci. 1593, τόμ. Β΄ Η αρχική συγκρότηση - Η μεταγραφή, Αθήνα.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. (2014) "Οι περιπέτειες ενός επίσημου χειρόγραφου βιβλίου" στον τόμο: Ιστορία και τέχνη. Μνήμη Δημήτρη Κωνστάντιου, 21-32, Αθήνα.

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. & Μάχη Παϊζη-Αποστολοπούλου (2011) Επίσημα κείμενα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Τα σωζόμενα από την περίοδο 1454-1498, Αθήνα. (β'έκδοση Αθήνα 2016)

Αποστολόπουλος, Δ. Γ. & Μάχη Παϊζη-Αποστολοπούλου (2013) Οι πράξεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Επιτομή -Παράδοση -Σχολιασμός, Ι: 1454-1498, Αθήνα.

Aποστολόπουλος, Δ., Μιχαηλάρης, Π. & Μάχη Παίζη (1995) «Ένα περιώνυμο νομικό χειρόγραφο που ελάνθανε: Tο «Xειρόγραφον Γ, του Γερασίμου Aργολίδος». Ένας άγνωστος κώδικας του Nικολάου Kαρατζά» Eλληνικά 45, 85-109.

Bισβίζης, Iάκ. Τ. (1955) «Διονύσιος ο Πύρρος ως ερανιστής νόμων» ΕΑΙΕΔ 6, 93-99.

Γκίνης, Δ. Σ. (1957) «Το Κοινάριον του Καμπανίας Θεοφίλου» Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 32, 247-51.

Γκίνης, Δ. Σ. (εκδ) (1960) Νομικόν ποιηθέν και συνταχθέν εις απλήν φράσιν υπό του πανιερωτάτου ελλογιμωτάτουεπισκόπου Καμπανίας κυρίου κυρίου Θεοφίλου του εξ Ιωαννίνων (1788), Θεσσαλονίκη. (Παράρτημα της ΕΕΣΝΟΕ/ΑΠΘ)

Ζέπος, Π. Ι. (1936) Συνταγμάτιον Νομικόν Αλεξάνδρου Ιωάννου Υψηλάντου βοεβόδα Ηγεμόνος πάσης Ουγγροβλαχίας 1780, Αθήναι. (Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών 4 (2))

Ζέπος, Π. Ι. (1937) «Νομικόν Πρόχειρον Μιχαήλ Φωτεινόπουλου 1765» ΕΕΒΣ 13, 412επ.

Ζέπος, Π. Ι. (1959) Μιχαήλ Φωτεινοπούλου Νομικόν Πρόχειρον (Βουκουρέστιον, 1765), Αθήναι. (Αρχείον Ιδιωτικού Δικαίου 17)

Ζέπος, Π. Ι. (1971) «Η «δικανική τέχνη» του Δημητρίου Καταρτζή (Βουκουρέστιον 1793)» Νομικό Βήμα 19, 561-9. (= Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 46, 85-101)

Ζέπος, Π. Ι. (1972) "Το έργον του Μ. Φωτεινόπουλου και η νομοθεσία Αλέξανδρου Υψηλάντη, ηγεμόνος της Βλαχίας" Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 47, 29-38.

Zέπος, Π. Ι., Georgescu, V., Σιφωνιού-Kαράπα, Aν., (Camariano N.) (1977-79) «Nομικόν Πρόχειρον, συνταχθέν υπό Mιχαήλ Φωτεινοπούλου εις Bουκουρέστιον (1765-1777)» ΕΚΕΙΕΔ 24-26, 1-678.

Georgescu, V. A. (1974) "Realites roumaines et initiatives juridiques phanariotes. A propos de l'echec de l'oeuvre codificatoire de Michel Fotino (Photeinopoulos)" στον τόμο: Η εποχή των Φαναριωτών (Συμπόσιον, 21-25 Οκτωβρίου 1970), 301-14, Θεσσαλονίκη. (ΙΜΧΑ 145)

Georgescu, V. A. (1974) "Pour mieux connaitre l'oeuvre juridique de Michel Fotino" RESEE 12, 33-58.

Μαντζούφας, Γ. Α. (1973) "Τα αυστριακά πρότυπα του κώδικος Καλλιμάχη" Επιστημονική Επετηρίς Ν.Ο.Ε. - Α.Π.Θ. 9, 737-58.

Μάτσης, Ν. Π. (1966-67) «Το Νομοκριτήριον επί του υπ’ αριθμ. 2764 κώδικος της Ε.Β.Ε.» ΕΕΒΣ 34, 202-9. (πλήρης δημοσίευση στου Γκίνη, Περίγραμμα, σελ. 65-112, αρ. 100)

Μάτσης, Ν. Π. (1976) Το χωρίον Α΄23 κα΄ του "Νομικού Προχείρου" του Μιχαήλ Φωτεινοπούλου και ο Κ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Αθήναι.

Μιχαηλάρης, Π. Δ. (2003) "Η "κατ' εκλογήν", η χρονολογική και η σύνθετη προσέγγιση της "Νομικής Συναγωγής" του Δοσιθέου" στον τόμο: Η ανάγκη και η τεχνική των επιτομών (Σεμινάριο εργασίας, Βενετία 7-8.12.2001), 129-41, Βενετία.

Oικονομίδης, Δ. (1950) «H " Δικανική τέχνη" του Δημητρίου Kαταρτζή-Φωτιάδου» ΕΑΙΕΔ 3, 17-59.

Παπαδόπουλος, Θ. (1984) «Κυπριακά Νόμιμα» Μελέται και Υπομνήματα 1, 1-142.

Παπαστάθης, Χ. (2008) "Η τέχνη του λόγου σε νομοθετικά κείμενα Φαναριωτών ηγεμόνων" στον τόμο: Κραβαρίτου, Γ. (επιμ) Δίκαιο και τέχνη του λόγου, 143-50, Θεσσαλονίκη.

Perentidis, St. (1994) Theodore Zygomalas et sa Paraphrase de la Synopsis minor, Αθήνα (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte. Athener Reihe 5).

Πιτσάκης, Κ. Γ. (1986) «Φιλίππου του Κυπρίου μία μαρτυρία για το «Μέγα Νόμιμον»» στον τόμο: Πρακτικά του Β’ διεθνούς Κυπρολογικού συνεδρίου, 2, 361-74, Λευκωσία.

Πιτσάκης, Κ. Γ. (1997) «Μία νεοελληνική Epitome canonum aucta. Ιωάννου ή Παρθενίου Ισπαναίου, «Σύνοψις νέου βιβλίου νομικού και περί εξομολογήσεως» (1753)» στον τόμο: Analecta Atheniensia, 183-226.

Σόντης, Ι. (1938) «Η περί του Νομικού Συνταγματίου του Υψηλάντη πραγματεία του υφηγητού Π. Ζέπου» ΑΙΔ 5, 70επ.

Στάθη, Πηνελόπη (2000) «Xρύσανθου Nοταρά Προθεωρία εις τους Nόμους» Mεσαιωνικά και Nέα Eλληνικά 6, 181-278.

Στόγιογλου, Γ. (1992) Θεόφιλος Παπαφίλης επίσκοπος Καμπανίας, Θεσσαλονίκη.

Τάνταλος, Μ. Θ. (2011) "Τα "Βασιλικά Ινστιτούτα" (1706). Ένα αθησαύριστο έργο του Νικολάου Κομνηνού Παπαδοπούλου και η διάδοση του στον ελληνικό χώρο" Ο Ερανιστής 28, 141-59.

Ταπεινός, Ελ. - Κ. Βασιλειάδης (1887) Πρόχειρον Νομικόν Θεοφίλου επισκόπου Καμπανίας, Κωνσταντινούπολη.

Τατάγια, Μ. Α. (2004) "Ο Δικανικός νόμος του Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού. Οι πηγές και η σημασία του" Τρικαλινά 24, 195-212.

Τουρτόγλου, Μ. Α. (2004) «Παρατηρήσεις σε σχόλια του «Πηδαλίου» αναφερόμενα ιδίως στην ιστορία του ελληνικού Δικαίου» ΕΕΚΜ 19, ??-??. (= Μελετήματα IV, 249-62)

Τρωϊάνος, Σπ. Ν. (1995) «Περί το «Σύνταγμα» του ιερομονάχου Μακαρίου» Βυζαντιακά 15, 47-56. (= Τιμητικόν αφιέρωμα εις τον Μητροπολίτην Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Γεώργιον επί τη πεντηκονταετηρίδι της ιερωσύνης αυτού, 269-79, Αθήνα 1996)

Τσούρκα-Παπαστάθη, Δ. (2008) "Η "Δικανική Τέχνη" του Δημητρίου Καταρτζή. Σκέψεις γύρω από την έκφραση του λόγου και την έννοια του νόμου" στον τόμο: Κραβαρίτου, Γ. (επιμ) Δίκαιο και τέχνη του λόγου, 151-62, Θεσσαλονίκη.

Εθιμα και κωδικοποιήσεις τους - Customs and their compilation

----- (1881-1882) "Νομική τάξις εν Σύρω - Αγοραπωλησία εν Φολεγάνδρω (1808) - Τα εν Θήρα νόμιμα τωι 1797 - Νομική τάξις εν Σπέτσαις προ του 1821" Οικονομική Επιθεώρησις 9, 228-34, 269-87, 368-74.

Αθανασιάδης, Σ. Ν. (1982) «Περί του επικρατούντος εθιμικού δικαίου» Χρονικά των Αγιοπετριτών 2, 95-96.

Αργυριάδου, Χαρ. (1986) «Περιφερειακές έννομες τάξεις και ιστορία της κωδικοποίησης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα» Νομικό Βήμα 34, 1373-79.

Βάζουρας, Αριστοτ. (1974) Έθιμα και κράτος εις την νεωτέραν Ελλάδαν, Αθήνα.

Βέης, Ν. (1945) «Τοπικά νομικά έθιμα Βυτίνης και των περιχώρων αυτής και της επαρχίας Τριπόλεως (της Αρκαδικής)» Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 20, 68-85.

Βισβίζης, Ιάκ. Τ. (1949) «Τινά περί των νομικών εθίμων από της Τουρκοκρατίας μέχρι και του Β. Διατάγματος της 23 Φεβρουαρίου 1835» Αθηνά 53, 226-56.

Bισβίζης, Iάκ. Τ. (1950) «Tα ερωτήματα του Yπουργείου της Δικαιοσύνης του έτους 1833 περί των νομικών εθίμων και αι επ' αυτών απαντήσεις των τοπικών αρχών» ΕΑΙΕΔ 3, 158-69.

Bισβίζης, Iάκ. Τ. (1955) «Tα ερωτήματα του Yπουργείου της Δικαιοσύνης του έτους 1833 περί των νομικών εθίμων και αι επ' αυτών απαντήσεις των τοπικών αρχών» ΕΑΙΕΔ 6, 122-30.

Bισβίζης, Iάκ. Τ. (1957) « Tα ερωτήματα του Yπουργείου της Δικαιοσύνης του έτους 1833 περί των νομικών εθίμων και αι επ' αυτών απαντήσεις των τοπικών αρχών» ΕΑΙΕΔ 7, 10-19.

Bισβίζης, Iάκ. Τ. (1962) «Tα ερωτήματα του Yπουργείου της Δικαιοσύνης του έτους 1833 περί των νομικών εθίμων και αι επ' αυτών απαντήσεις των τοπικών αρχών» ΕΑΙΕΔ 9, 7-151.

Βλάμος, Μ. Γ. (1999) Απαντήσεις των δημογερόντων του 1833. Οι απαντήσεις των δημογεροντιών Μονεμβασίας, Βατίκων και Αθηνών στα περί των νομικών εθίμων ερωτήματα του υπουργείου Δικαιοσύνης κατά το 1833, Πειραιάς.

Γαρούφας, Δ. (1979) «Το εθιμικό δίκαιο των Σαρακατσάνων» Πανσερραϊκό Ημερολόγιο 5, 192-3.

Γέροντας, Δημ. Α. (1964) Περί του εθιμικού δικαίου των Αθηνών της Τουρκοκρατίας και της Επαναστάσεως, Αθήναι.

Γεωργάκας, Ομ. (1938) «Έρευνα τοπικών εθίμων και συνηθειών» Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 13, 628επ (= ΑΙΔ 8 (1941) 173επ.).

Γκίνης, Δ. Σ. (1939) «Το εξ εθίμων δίκαιον των Χίων επί Τουρκοκρατίας» Ελληνικά 11, 299-306.

Γκίνης, Δ. Σ. (1950) «Το εθιμικόν δίκαιον εν Αθήναις επί Τουρκοκρατίας και ο «κώντικας» του νοταρίου Πούλου» ΕΕΒΣ 20, 258-64.

Δελλαρόκας, Ι. (1947) «Συμβολή στη μελέτη των εθίμων της Νάξου» Ναξιακόν Αρχείον 1, 36-42.

Δημακόπουλος, Γ. Δ. (1995) «Η συλλογή των τοπικών νομικών εθίμων και ο Λεωνίδας Χρυσανθακόπουλος» στον τόμο: Νεοελληνική Παιδεία και Κοινωνία, 315-32.

Ζέπος, Π. Ι. (1976) «Τα νομικά έθιμα της Πελοποννήσου» στον τόμο: Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, 73-85, Αθήναι. (= Μνήμη Ζέπου ΙΙ, 653-65)

Zepos, P. I. (1980) "Survivances byzantines dans le droit de coutumes" Balkan Studies 21, 5-19.

Ζέπος, Π. Ι. (1981-82) «Τα «συνήθεια» εις το χρονικόν του Μορέως» στον τόμο: Πρακτικά Β’ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών Α, 111-7, Αθήναι. (= Μνήμη Ζέπου Ι, 417-21)

Ζήγος, Στ. Γ. (1977) Το Ζαγόρι και το γραπτό εθιμικό δίκαιο. (Στα χρόνια της τουρκοκρατίας), Αθήναι.

Handman, M.-E. (1987) «Superposition des droits et évolution de la coutume dans un petit bourg de la Macédoine grecque» Droit et Société 5, 55-76.

Ήμελλος, Σ. Δ. (2006) "Το ναξιακό εθιμικό δίκαιο κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας" στον τόμο: Σέργης, Μ. & Στ. Ψαρράς (επιμ) Νάξος. Αρμενίζοντας στο χρόνο, 188-97, Νάξος. (= Μελετήματα λαϊκού δικαίου των Κυκλάδων, 79-103, Αθήνα 2010)

Ήμελλος, Σ. Δ. (2007-09) "Παρατηρήσεις στο μεταβυζαντινό γραπτό εθιμικό δίκαιο της Σύρου" ΕΕΒΣ 43, 5-18. (= Μελετήματα λαϊκού δικαίου των Κυκλάδων, 61-78, Αθήνα 2010)

Καϊρης, Λ. Δ. (1958) "Ιστορικά τινά περί των εν Άνδρω εθίμων" Ανδριακές Σελίδες 1/3, 37-43.

Καίρης, Λ. Δ. (1959) «Ιστορικά τινά περί των εν Άνδρω νομικών εθίμων» Ανδριακές Σελίδες 1/3, 2-8.

Κατσουρός, Α. (1947) «Συμβολὴ στὴ μελέτη τῶν ἐθίμων τῆς Νάξου» Ναξιακὸν Ἀρχεῖον 1, 8-13. (= Απεραθίτικα περ. Β' 8/1 (1995) 89-94 και Φλέα 63 (2019) 42-47)

Κλών, Στ. (1911) "Ἐθιμα των νήσων Άνδρου, Μυκόνου, Θήρας" Ελληνίς 1/4, ??-??῎

Λαμπρίδης, Ι. (1889) Ηπειρωτικά Μελετήματα 9. Ζαγοριακά ΙΙ, Αθήναι.

Λιγνός, Αντ. (1938) «Περί τινων προεπαναστατικών εθίμων της Ύδρας» Το Μέλλον της Ύδρας 6, 99-100.

Λιγνός, Αντ. (1946) Ιστορία της νήσου Υδρας, τόμ. Ι. Τα από της αρχαιότητος μέχρι της επαναστάσεως του 1821, Αθήναι.

Maltezou, Chr. (1986) «Statuta et consuetudines della popolazione greca della Romania Latina» στον τόμο: Atti del II SeminarioInternazionale di Studi Storici «Da Roma alla Terza Roma» 21-23 aprile 1983, Documenti e studi III. Popoli e spazio romano tra diritto e profezia, 439-49, Napoli.

Maroi, F. (1939) "Tracce di diritto bizantino nelle consuetudini del Dodecaneso" Studi bizantini e neoellenici 5, 672-8.

Maropoulou, M. & Troianos, Sp. (1990) «Reflexions théoriques sur un introuvable: «Droit coutumier» et projet de codification dans l’ état neohellénique au debut du XIXe s.» στον τόμο: VIe Congrès International des Études du Sud-est Européen (Sofia, 30 août-5 septembre 1989), 365-77, Athènes. (= Historia et Ius vol. 2, 157-74, Athen 2004)

Μιχαηλίδης-Νουάρος, Μ. (1926) Νομικά έθιμα της νήσου Καρπάθου της Δωδεκανήσου, Αθήναι.

Μιχαηλίδης-Νουάρος, Μ. (1930) «Νομικά έθιμα της Δωδεκανήσου. Προσθήκαι και παραλειπόμενα» Δωδεκανησιακόν Ημερολόγιον 7, 117-22. (τοπικά έθιμα Αστυπάλαιας)

Μιχαηλίδης-Νουάρος, Μ. (1951) «Εθιμικόν δίκαιον Αστυπαλαίας και Πάτμου» Λαογραφία 13, 125-34.

Μπεχλιβάνη, Ν. (2010) "Τα κρητικά νομικά έθιμα μέσα από τις πηγές" Τάλως 18, 27-310.

Μπόσδας, Δ. Β. (1984) "Το έθιμο σαν ζώσα πηγή δικαίου" Εφημερίδα Ελλήνων Νομικών 51, 405-23.

Pantazopoulos, N. I. (1974) «Das Gewohnheitsrecht als Gestaltungsquelle der neugriechischen Rechtsordnung» στον τόμο: Belgrader Tagung über das Gewohnneitsrecht und die Selbstverwaltungsformen im Balkan und in den Nachbarlndern, 25-42, Belgrade. [= Αντιχάρισμα, τόμ. Δ΄, 519-40]

Παπαγιάννη, Ελ. (2010) ""... τότε κρατεῖ ἡ συνήθεια, ὅτε οὐκ ἔστι νόμος ἔγγραφος καὶ ἔχει καὶ λογισμὸν εὔλογον". "Παράνομα" ή "παράλογα" έθιμα και εκκλησιαστική δικαιοδοσία επί τουρκοκρατίας" στον τόμο: Τιμητικό τόμο Μιχ. Π. Σταθόπουλο, ΙΙ, 1989-2002, Αθήνα.

Παπαθανασόπουλος, Θαν. (1962) «Το εθιμικόν δίκαιον των αγωγιατών» Εφημερίς Ελλήνων Νομικών 29, 270-2.

Παπαθανασόπουλος, Θαν. (1962) «Αι υδάτιναι σχέσεις εις το εθιμικόν δίκαιον» Εφημερίς Ελλήνων Νομικών 29, 964-7.

Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Α. Ι. (1981-86) «Ο σταυρός στους διαφόρους κλάδους του ελληνικού εθιμικού δικαίου» Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 26-27, 3-214.

Papastathis, Ch. (1974) «L’ Eglise et le droit coutumier aux Balkans pendant la domination Ottomane» στον τόμο: Le droit coutumier et les autonomies sur les Balkans et dans les pays voisins (Recueil des travaux. Symposium International, 1-2 novembre 1971, Beograd), 187-97, Beograd.

Παππούλιας, Δ. Π. (1926) «Ελληνικών εθίμων περισυλλογή» Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 1, 94-102.

Πασσά, Ελ. (2003) "Νομικά έθιμα κατά την Τουρκοκρατία και καταγραφή της νομικής πραγματικότητας των ετών 1838-1848 (μέσα από συμβόλαια στο 'Αργος και την ευρύτερη περιοχή)" Αργειακή Γή 1, 104-25.

Πασχάλης, Δ. (1925) «Νομικά έθιμα της νήσου Άνδρου» ΑΟΚΕ 5, 151-74.

Ροζάκος, Νικ. Σ. (1985-86) «Κροκεατικά νομικά (λαικά) έθιμα. Καταγραφή από την κεντρική Λακωνία: 1930-1940» Λαογραφία 34, 104-31.

Στυλιανούδη, Μ.-Γ. (1987) «Φίλια Καλαβρύτων: Ανάλυση τοπικών εθίμων» Ελληνική Κοινωνία 1, 107-28.

Στυλιανούδη, Μ.-Γ. (1994) "Νομικά έθιμα στην Αχαϊα κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα" Ελληνική Κοινωνία 2-3, 127-52.

Stylianoudi, M. G. L. (2011) "Les assizes de Romanie et leurs traces dans le droit coutumier hellenique" στον τόμο: Helmis, A., Kalnoky, N. & S. Kerneis (eds) Vertiges du droit. Mélanges Franco-Héllénique à la mémoire de Jacques Phytilis, 393-404, Paris.

Σερεμέτης, Δημ. (1959) «Προσπάθειαι περισυλλογής εθίμων εν Ελλάδι κατά τους νεωτέρους χρόνους» Αρμενόπουλος 13, 653-62 και 774-82.

Tουρτόγλου, M. Α. (1967) «H απάντησις της Δημογεροντίας Tήνου εις τα περί των νομικών εθίμων ερωτήματα του Yπουργείου Δικαιοσύνης» ΕΚΕΙΕΔ 14, 207-14. (= Μελετήματα ΙΙ, 217-24)

Tουρτόγλου, M. A. (1982-1990) «Παρατηρήσεις επί των νομικών εθίμων εξ αφορμής δύο εθίμων της Bυτίνας» EKEIEΔ 29-30, 23-35. (= Πρακτικά του Β’ τοπικού συνεδρίου Αρκαδικών Σπουδών (Τεγέα-Τρίπολις, 11-14 Νοεμβρίου 1988), 97-110, Αθήναι 1990 (Πελοποννησιακά. Παράρτ. 17), και Μελετήματα ΙΙ, 79-92) (βλ. επίσης κοινότητες και κληρονομικό δίκαιο)

Tουρτόγλου, M. A. (1985-1990) «Συμβολή στη μελέτη του μεταβυζαντινού εθιμικού δικαίου των Κυκλάδων» ΕΕΚΜ 13, 245-56 (= Μελετήματα ΙΙ, 171-82)

Χρυσανθόπουλος, Λ. (1853) Συλλογή τοπικών της Ελλάδος συνηθειών εξ επισήμων προς την Ελληνικήν κυβέρνησιν των τοπικών αρχών απαντήσεων και αποσπάσματα της περί συνηθειών πραγματείας κατά το ρωμαϊκόν δίκαιον του Δ. Χρ. Φρεδ. Γλούκ, Αθήναι.

Λαϊκό δίκαιο (Folk law)

Βελιαρούτης, Κ. Δ. (1978) «Η λαϊκή δικαιοσύνη και κοινοτική αλληλεγγύη στα Γραμμενοχώρια» Ηπειρωτική Εστία 27, 251-2.

Γκιόλας, Μ. Α. (2004) Παραδοσιακό δίκαιο και οικονομία του τσελιγκάτου, Αθήνα.

Γουργούρης, Ευθ. Ν. (1982-83) Το Γαλαξείδι στον καιρό των καραβιών, Αθήναι. (λαικό δίκαιο)

Δρεπανιάς, Μαν. (1981) Βρονταμάς Λακωνίας. Ιστορία-Λαογραφία, Αθήνα. (λαικό δίκαιο)

Εξάρχου, Νικ. Αθ. (1975) Το Βρυσοχώρι (Ζαγόριον). Ιστορία-λαογραφία- ήθη- έθιμα, Ιωάννινα. (λαικό δίκαιο)

Ήμελλος, Στ. Δ. (1973) "Ειδήσεις λαϊκού δικαίου σε χειρόγραφο του Κιμώλιου διδασκάλου Μάρκου Βεντούρη" Κιμωλιακά 3, 119-38. (= Μελετήματα λαίκού δικαίου των Κυκλάδων, 122-4, Αθήνα 2010)

Καλούσιος, Δημ. Γ. (1994) Το Ματσούκι Ιωαννίνων. Βλαχοχώρι. Στα Τζουμέρκα της Πίνδου, Ματσούκι. (ιδιαίτερα 759-62 κληρονομικό αδελφοποιία)

Καμπασάκαλης, Δημ. Ι. (1974) Ιστορία της Μπάλτζας (Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη. (ιδιαίτερα 208-9 εθιμικό δίκαιο)

Κανελλόπουλος, Παν. Θεμ. (1975) Καραμούσταφα, Τρουκάκι, Σκλαβέικα. (Ιστορία-λαογραφία), Αθήνα. (λαικό δίκαιο)

Κάσσης, Κυρ. Δ. (1980) Λαογραφία της Μέσα Μάνης. Α΄ Υλική ζωή, Αθήνα. (λαικό δίκαιο)

Κοσμάς, Νικ. Β. (1968) Ο Λαγκαδάς. Ιστορία-Λαογραφία, Θεσσαλονίκη. (ιδιαίτερα 79-81 εθιμικό δίκαιο)

Κωστάκης, Θαν. Π. (1977) Το Μιστί της Καππαδοκίας, Αθήνα. (λαικό δίκαιο)

Κωστάκης, Θαν. Π. (1979) Βάτικα και Χαβουτσί τα Τσακωνοχώρια της Προποντίδας, Αθήνα. (λαικό δίκαιο)

Λάλος, Ελευθ. Ευ. (1985) Κρανιά Ελασσόνας. Ιστορία-Λαογραφία, Θεσσαλονίκη. (λαικό δίκαιο)

Μπενέκος, Π. Κ. (1974) Χουλιαράδων άπαντα, Ιωάννινα. (λαικό δίκαιο)

Νάνου-Σκοτεινιώτη, Απ. (1977) Μακρινίτσα. Θέματα από την ιστορία και τη λαογραφία της, Αθήνα. (λαικό δίκαιο)

Παπαδάκη, Ελ. (1973) Λαογραφικά της Σιάτιστας από τα τετράδια και τις αφηγήσεις του Νέστορα Τσιρλιγκάνη, Θεσσαλονίκη. (λαικό δίκαιο, περιλήψεις συμβολαίων)

Παπαδόπουλος, Σωτ. Αριστ. (1997) Κούβελα, ορεινό χωριό της επαρχίας Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας, τόμ. 7, Αθήνα. (ιδιαίτερα 180-189 εθιμικό δίκαιο)

Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλ. (1982) Λαογραφικές μαρτυρίες Γεωργίου Βιζυηνού, Αθήνα. (λαικό δίκαιο)

Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλ. (1984) Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Οι ελληνορθόδοξες ρίζες του έργου του. Λαογραφική μελέτη, Αθήνα. (λαικό δίκαιο)

Παπαθανασόπουλος, Αθ. [- Ζερβογιάννης, Νικ.] (1973) «Θεσμοί λαϊκού δικαίου στο νομό Λασιθίου» Αμάλθεια 4, 140-4. (= Λαογραφικά μελετήματα, Αθήνα 1979)

Παπανδρέου, Θεόδ. Σ. (1984) Η Μαλώνα της Ρόδου, Ρόδος. (λαϊκό δίκαιο)

Παρασκευαίδης, Παν. (1973) Οι περιηγηταί για τη Λέσβο, Αθήναι. (λαϊκό δίκαιο)

Παρέντης, Ευάγγ. Δ. (1977) Ιστορία της Κεφαλονιάς. Κεφαλονιά η πολυαγαπημένη μας, Αθήναι. (λαϊκό δίκαιο)

Πάσχος, Β. Θ. (1981) Παλμοί και θρύλοι Δυτικής Θεσσαλίας, Αθήνα. (λαϊκό δίκαιο)

Πουλιανός, Αλ. Ι. (1976-77) Λαογραφικά Ικαρίας, της στεριάς και της θάλασσας, τόμ. 3, Αθήνα. (λαϊκό δίκαιο)

Σκουβαράς, Βαγγ. (1981-83) Από το λειμώνα της παράδοσης. Πηλιορείτικα, 2 τόμ., Αθήνα. (λαϊκό δίκαιο)

Φραγκινέας, Νικ. Γ. (1978) Τα Μανιάτικα Μοιρολόγια, Αθήνα. (λαϊκό δίκαιο)

Χατζόπουλος, Γ. Κ. (1966) «Λαογραφικά χωρίου Αντρεάντων» Αρχείον Πόντου 28, 309-68. (ιδιαίτερα σελ. 343-68)

Χούπης, Δημ. Γ. (1983) Ιστορία και Λαογραφία της Καστάνιτσας, τόμ. Α΄, Αθήνα. (λαϊκό δίκαιο)

Χρυσανθοπούλου, Β. (1979-81) «Στοιχεία κοινωνικής ζωής και λαϊκού δικαίου από τη Βυτίνα της Αρκαδίας» Λαογραφία 32, 408-15.


Πατριαρχικά και εκκλησιαστικά έγγραφα (σιγίλλια, επιστολές)

----- (1899) "Ἐγκύκλιος περὶ αὐλικῶν ὁμολογιῶν" Εκκλησιαστική Αλήθεια 19/24, 194-5.

----- (1900) "Ἀνέκδοτος ἐπιστολή Γρηγορίου Ε' Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου" Ἁρμονία 11, 435επ.

----- (1924) "'Ανέκδοτα ἐκ τοῦ ὑπ' ἀριθμὸν 24 χειρογράφου τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Λάμπρου" Νέος Ἑλληνομνήμων 18, 317-52. (πατριαρχικές επιστολές)

----- (1924) "Ἔγγραφον τοῦ πατριάρχου Θεολήπτου Β' περὶ τῆς έν Πάρῳ Ἑκατονταπυλιανῆς" Νέος Ἑλληνομνήμων 18, 451-2.

Αλεξούδης, Α. μητροπ. Αμασείας (1892) "Δύο ἐγκύκλια ἔγγραφα Γρηγορίου τοῦ Ε' πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως" ΔΙΕΕΕ 4, 268-75.

Αλιπράντης, Ν. Χρ. (2018) "Πατριαρχικό γράμμα που αφορά στη μισθοδοσία του Ανανία Αντιπάριου" Παριανά 39/151, 351-7.

Αναστασίου, Ι. Ε. (1952) "Ἀνέκδοτον πατριαρχικὸν σιγίλλιον πρὸς τὴν μητρόπολιν Ἰωαννίνων" Ηπειρωτική Εστία 1, 772-80.

Ανωμερίτης, Γ. (2012) Πατριαρχικά σιγίλλια προς τα αγιονήσια των Κυκλάδων, 1553-1821, Αθήνα.

Ατεσης, Β. (1973) «Ἀρχιερεῖς Μήλου καὶ Κιμώλου» Κιμωλιακά 3, 15-80.

Βέης, Ν. Α. (1937-38α) "Γερμανοῦ μητροπολίτου Χριστιανουπόλεως γράμμα πρὸς τοὺς ἱερεῖς τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ περὶ τηρητέων κανόνων" BNJ 14, 358-65.

Βέης, Ν. Α. (1937-38β) "Ἡ ἑλληνικὴ σχολὴ Στεμνίτσης καὶ συνοδικὰ σιγίλλια καὶ ἄλλα γράμματα περὶ αὐτῆς" BNJ 14, 366-14.

Βενιέρης, Μ. Χ. (1907) Ἡ ἐν Μυκόνῳ ἱερὰ μονὴ Τουρλιανὴ, Ερμούπολις (2η έκδ).

Βερτόπουλος, Ν. & Α. Βελλής (1877) Κτιτορικὸν τῆς ἐν Μυκόνῳ ἱερᾶς μονῆς "Τουρλιανῆς" τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Ερμούπολις.

Βιτάλης, Φ. Α. (1956) «Ἀνέκδοτον σιγίλλιον τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως Γρηγορίου Ε' περὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βρύσεως Σίφνου» Κυκλαδικά 1/5, 229-35.

Βλάχου, Νικολέττα (2009) Επιστολές των οικουμενικών Πατριαρχών προς τους μεγάλους Πρωτοπαπάδες της Κέρκυρας (17ος-18ος αιώνας), Κέρκυρα.

Βολίδης, Θ. Π. (1937) Σιναίτικαι ἔρευναι, Ἀθῆναι.

Βρανούση, Έρα Λ. (1983) "Πατριαρχικά έγγραφα της Πάτμου, αχρονολόγητα, αταύτιστα ή λανθάνοντα. Γύρω από την αυτονομία της μονής" Σύμμεικτα 5, 29-47.

Βρανούσης, Λ. Ι. (1956) "Ἡ ἐν Ἠπείρῳ μονὴ Σωσίνου" ΕΜΑ 6, 72-129.

Γαβαλάς, Ζ. (1930) «Ἀνέκδοτον σιγίλλιον περὶ τοῦ ἐν Σικίνῳ ναοῦ τῆς Ἐπισκοπῆς» ΕΕΒΣ 6, 335-40.

Γεδεών, Μ. Ι. (1893) "Παιδεία καὶ πτωχεία κατὰ τοὺς τελευταίους αἱῶνας" Νεολόγου Ἑβδομαδιαία Ἐπιθεώρησις 2/49, 961-5 και 2/50, 981-4.

Γεδεών, Μ. Ι. (1899) "Γράμμα περὶ τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ" Εκκλησιαστική Αλήθεια 19/23, 175-6.

Γεδεών, Μ. Ι. (1907) "Εἰδήσεις ἐκ κωδήκων θρακικῶν" Εκκλησιαστική Αλήθεια 28/42, 625-8.

Γεδεών, Μ. Ι. (1911) "Κανονικαὶ δύο διατάξεις" Εκκλησιαστική Αλήθεια 31/9, 71-72.

Γεδεών, Μ. Ι. (1913α) Νεόφυτος μητροπολίτης Ἁδριανουπόλεως (1644-1688), Κωνσταντινούπολις.

Γεδεών, Μ. Ι. (1913β) Γράμματα ἐκ τῆς Ἁδριανοῦ πόλεως (1689-1729) χειρόγραφα ἁγιοταφικὰ συλλεγέντα, Κωνσταντινούπολις.

Γερμανός, μητροπ. Δημητριάδος (1930) "Τρία σιγίλλια τῆς μονῆς Φλαμουρίου τῶν πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίου Β' καὶ Τιμοθέου Β'" Θεσσαλικά Χρονικά 1, 113-20.

Γόνης, Δ. Β. (1997-1999) "Έγγραφα για μητροπολίτες των Νέων Πατρών" Υπάτη 37-41, 66-79.

Γκίκας, Φ. Σ. (1932) "Ἀναγκαστικαὶ ἑορταὶ τῶν Ὀρθοδόξων μετὰ τῶν Λατίνων ἐν Κερκύρᾳ κατὰ τὴν Ἐνετοκρατίαν" Εκκλησιαστικός Φάρος 31. Αναμνηστικός τόμος (1908-1932), 155-9.

Γριτσόπουλος, Τ. Αθ. (1939) "Ἡ μετὰ τῆς ἐπισκοπῆς Ἀμυκλῶν ἔνωσις τῆς πατριαρχικῆς ἐξαρχίας Τριπολιτζᾶς" BNJ 14, 348-57.

Γριτσόπουλος, Τ. Αθ. (1954) "Ὁ Ἱωαννίνων Καλλίνικος" Ηπειρωτική Εστία 3, 447-52, 576-85, 698-702.

Γριτσόπουλος, Τ. Αθ. (1956) "Πατριαρχικὰ γράμματα ὑπὲρ τῆς μονῆς Φιλοσόφου" ΕΕΒΣ 26, 198-230.

Γριτσόπουλος, Τ. Αθ. (1959) "Τέσσερα πατριαρχικὰ ἔγγραφα ἀναφερόμενα εἰς τὴν μητρόπολιν Παλαιῶν Πατρῶν" Εκκλησία 36, 116-9.

Γριτσόπουλος, Τ. Αθ. (1973) "Πέντε πατριαρχικὰ γράμματα (1607-1659) ἀφορῶντα εἰς τὴν μητρόπολιν Μονεμβασίας" στον τόμο: Ξένιον Ζέπου, Ι, 497-525, Αθήναι.

Γριτσόπουλος, T. Αθ. (1985-1990) «Ἐπισκοπικὰ Παροναξίας κατὰ τὸν ΙΖ’ αἱῶνα» ΕΕΚΜ 13, 203-44.

Δελιαλής, Ν. Π. (1940) "Δύο πατριαρχικὰ σιγίλλια Διονυσίου τοῦ Δ' καὶ Γρηγορίου τοῦ Ε'" Μακεδονικά 1, 109-22.

Δελικάνης, Κ. (1904) Τὰ ἐν τοῖς κώδιξι τοῦ πατριαρχικού ἀρχειοφυλακείου σωζόμενα ἐπίσημα ἐκκλησιαστικὰ ἔγγραφα τὰ ἀφορῶντα εἰς τὰς σχέσεις τοῦ οίκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρὸς τὰς ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἰεροσολύμων καὶ Κύπρου (1574-1863), Κωνσταντινούπολις.

Δελικάνης, Κ. (1905) Τὰ ἐν τοῖς κώδιξι τοῦ πατριαρχικού ἀρχειοφυλακείου σωζόμενα ἐπίσημα ἐκκλησιαστικὰ ἔγγραφα τὰ ἀφορῶντα εἰς τὰς σχέσεις τοῦ οίκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρὸς τὰς ἐκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας καὶ Μολδαβίας, Σερβίας, Ἀχριδῶν καὶ Πεκίου 1564-1863, Κωνσταντινούπολις.

Δηλιγιάννης, Γ. (1925) "Καλλινίκου Γ' πατριάρχου Κων/πόλεως, ἐπιστολαὶ καὶ ἄλλα ἔγγραφα (Β)" Θεολογία 3, 231-42.

Δρακάκης, Α. (1964) «Ἄγγλοι πρόξενοι εἰς τὰς Κυκλάδας κατὰ τὴν Ἐπανάστασιν» ΕΕΚΜ 4, 115-42.

Ευαγγελίδης, Τ. (1898) Ἱστορία τῆς ποντιακῆς Τραπεζοῦντος ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς (756 π.Χ. -1897 μ.Χ.), Οδησσός.

Ζακυθηνός, Δ. Α. (1928) "Ἀνέκδοτα πατριαρχικὰ ἔγγραφα τῶν χρόνων τῆς τουρκοκρατίας" Ελληνικά 1, 127-68.

Ζακυθηνός, Δ. Α. (1937) "Ἀνέκδοτον γράμμα τοῦ πατριάρχου Ἰερεμίου τοῦ Α' περὶ τῆς μονῆς τῆς Κορακονησίας" ΕΕΒΣ 13, 192-6.

Ζακυθηνός, Δ. Α. (1937-1938) "Ἀνέκδοτα ἐκκλησιαστικὰ καὶ πατριαρχικὰ γράμματα περὶ τῶν μονῶν τῶν Μετεώρων" Ελληνικά 10, 281-306.

Ζερλέντης, Π. Γ. (1912-18) «Τὸ ἐν τῇ νήσῳ Ἀνάφῃ πατριαρχικόν, σταυροπηγιακὸν μοναστήριον Παναγίας τῆς Καλαμιωτίσσης» ΔΙΕΕ 7, 489-97.

Ζερλέντης, Π. Γ. (1918α) "Ἰωάννης Στάης ἔξαρχος Μελετίου τοῦ Φιλαδελφέως" Νησιωτική Επετηρίς 1, 251-60.

Ζερλέντης, Π. Γ. (1918β) "Ὁ ἐν Παροικιᾶι ναὸς τῆς Παναγίας τῆς Καταπολιανῆς" Νησιωτικὴ Ἐπετηρὶς 1, 141-51.

Ζερλέντης, Π. Γ. (1921) Ἡ μητρόπολις Ἀμυκλῶν καὶ Τριπολιτσᾶς καὶ αἱ ἐπισκοπαὶ Πίσσης, Ἐζερῶν, Βελιγόστιδος, Ἀθῆναι.

Ζερλέντης, Π. Γ. (1922α) Αἱ μητροπόλεις Χριστιανουπόλεως καὶ Ἄργους καὶ Ναυπλίας, Ἀθῆναι.

Ζερλέντης, Π. Γ. (1922β) Τάξις ἱεραρχικῆ τῶν ἐν Πελοποννήσῳ ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν. Ἡ μητρόπολις Ζαρνάτας καὶ αἱ ἐν Μάνῃ ἐπισκοπαἰ, Ἑρμούπολις.

Ζώης, Λ. Χ. (1914) "Ἐκκλησιαστικὰ ἔγγραφα" Αἱ Μοῦσαι 22/304, 7.

Ζώης, Λ. Χ. (1925) "Ἐπισκοπικὸν ἔγγραφον Ζαρνάτας" Μαλεβός 5/50, 403.

Ζώης, Λ. Χ. (1935) "Σημειώματα περὶ τῶν μητροπολιτῶν Χριστιανουπόλεως Δανιὴλ καὶ Ἰερεμίου" Μεσαιωνικά Γράμματα 2/3. 145-54.

Ganchou, Th. (2009-2010) "La fraterna societas des crétois Nikolaos et Géôrgios Polos (Polo), entre Constantinople et Moncastro: affaires, dévotion et humanisme" Thesaurismata 39/40, 111-228.

Θέμελης, Χρυσ. (1955) "Η ιερά μητρόπολις Καρύστου διά μέσου των αιώνων" Θεολογία 26, 436-40 & 548-83.

μοναχή Θεοτέκνη (Μητσικώστα) (1995) Τρία πατριαρχικά σιγίλλια ανέκδοτα, Τρίκαλα.

Θεοχάρη, Μαρία (1962) "Ἕνα νέον σιγίλλιον τῆς μονῆς Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας" Πελοποννησιακά 5, 180-9.

Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτης (1913) "Ἀνέκδοτον πατριαρχικὸν σιγίλλιον" Νέα Σιών 13, 130-3.

Ioannou, P. (1955) "Trois documents patriarcaux du XVIII s." Orientalia Christian Periodica 21, 147-59.

Kamperidis, L. (1993) The Greek monasteries of Sozopolis, XIV-XVII centuries, Thessaloniki.

Καραβοκυρός, Μ. Γ. Μ. (1902-1905) Περιγραφικὸς κατάλογος τῶν ἐν τοῖς κώδιξι τοῦ πατριαρχικοῦ ἀρχειοφυλακείου σωζομένων 'πισήμων ἐκκλησιαστικῶν ἐγγράφων περὶ τῶν ἐν Ἄθῳ μονῶν (1630-1863), Κωνσταντινούπολις.

Κρητικός, Π. Γ. (1956) "Νοταριακή επί εικόνος συμφωνία των ιερέων της Πάτμου" Δωδεκανησιακόν Αρχείον 2, 42-46. (συμφωνία ιερέων για το δέον γενέσθαι σε περίπτωση αποβίωσης ενός)

Κωνσταντινίδης, Π. (1888) "Πατριαρχικὸν δίπλωμα τοῦ μητροπολίτου Ἀθηνῶν Ἀνθίμου τοῦ ΣΤ΄" Σωτὴρ 11/11, 342-6.

Λάμπρος, Σπ. Π. (1898) "Κατάλογος τῶν έν τῆι κατὰ τὴν Ἄνδρον μονῆι τῆς Ἁγίας κωδίκων" Επετηρίς του Παρνασσού 2, 136-244.

Λάμπρος, Σπ. Π. (1899α) "Κατάλογος κωδίκων ἐν ταῖς μοναῖς τῆς νήσου Ἄνδρου Ἁγίωι Νικολάωι καὶ Παναχράντωι καὶ ἐν τῆι βιβλιοθήκηι τοῦ Ἑλληνικοῦ σχολείου" Επετηρίς του Παρνασσού 3, 92-141.

Λάμπρος, Σπ. Π. (1899β) "Δύο ἀνέκδοτοι συνοδικαὶ πράξεις καὶ μία πατριαρχική ἐπιστολὴ τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως" Εκκλησιαστική Αλήθεια 19/46, 417-22.

Μαζαράκης, Γ. Γ. (1932) Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἐν Αἰγύπτῳ ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, Αλεξάνδρεια (επιμ. Ευγ. Μιχαηλίδου). (πατριαρχικά και οθωμανικά έγγραφα, αφορισμός, πληρεξούσιο, διαζύγιο)

Μαλέτσκος, Α. Μ. (1940) "Ἡ ἐν τῃ νήσῳ Πριγκήπῳ ἱερὰ μονὴ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κουδουνᾶ" ΕΕΒΣ 16, 191-205. (πατριαρχικά έγγραφα)

Μιχαηλίδης Νουάρος, Μ. (1935) "Σιγίλλιον τοῦ πατριάρχου Κων/πόλεως Κωνσταντίνου ἀναφερόμενον εἰς τὴν σταυροπηγιακὴν μονὴν ἁγίου Γεωργίου Βασσῶν τῆς Καρπάθου" στον τόμο: Εἰς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, 398-402, Ἀθῆναι.

Μιχαηλίδης Νουάρος, Μ. (1955) "Περί την εκκλησίαν Καρπάθου και Κάσου" Δωδεκανησιακόν Αρχείον 1, 13-24.

Μούσουρας, Δ. Ι. (2003) Αἱ μοναὶ Στροφάδων καὶ ἁγίου Γεωργίου τῶν Κρημνῶν Ζακύνθου. Μελέτη φιλολογικὴ καὶ παλαιογραφική, Αθήνα. (πατριαρχικά έγγραφα)

Μπαλής, Γ. Ι. (2018) "Τριάντα ένα πατριαρχικά έγγραφα προς τη μονή της Ολυμπιώτισσας (1857-1909)" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 74, 379-406.

Μπατσίλα, Μαρία (2019) "Ένα δεύτερο υπόμνημα εκλογής του Λιτζάς και Αγράφων Νεκταρίου (1749)" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 75, 268-70.

Μπούμπας, Θ. Ι. (2011) "Η μονή Σπαρμού Ολύμπου πατριαρχική. Συμβολή στην ιστορία των προνομίων της" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 60, 161-88.

Μπρούσκαρη, Έρση (1982-83) "Πατριαρχικά γράμματα του Μουσείου Κανελλοπούλου" ΔΧΑΕ περ. Δ', 11, 249-66.

Μυστακίδης, Β. Α. (1885α) Περὶ Κουρού-τσεσμὲ ἱστορικαὶ σελίδες ἤτοι περὶ ἐκκλησιῶν καὶ τῶν παρ' αὐτοῖς ἀρχιερατικῶν ἐκλογῶν, πατριαρχείων, Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, αὐθεντικῶν οἴκων, κρηνῶν κλπ., Κωνσταντινούπολις.

Μυστακίδης, Β. Α. (1885β) "Θήρας νήσου σιγίλλιον ἀνέκδοτον" ΔΙΕΕΕ 2, 626-9.

Μυστακίδης, Β. Α. (1886) "Ἡ νῆσος Σίκινος καὶ ἀνέκδοτον σιγίλλιον μονῆς ἐν αὐτῆι" Παρνασσός 9, 401-13.

Μυστακίδης, Β. Α. (1887) "Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν ἐν Ἰωαννίνοις σχολείων. (Σχολὴ τοῦ Γκιούμα - Ἀνέκδοτα ταύτης σιγίλλια)" Παρνασσός 10, 55-76, 132-40.

Μυστακίδης, Β. Α. (1930) "Θηραϊκά" ΕΕΒΣ 7, 264-81. (πατριαρχικά γράμματα)

Οικονομόπουλος, Ν. (1931) "Επιστολή Γρηγορίου του Ε' πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως προς τον μητροπολίτη Τριπόλεως και Αμυκλών, έξαρχον Μανδινείας και πάσης Πελοποννήσου κυρ Δανιήλ σχετικώς προς εκτέλεσιν της διαθήκης του πρώην πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Προκοπίου του Πελοποννησίου" Μεσαιωνικά Γράμματα 1/2, 170-83.

Παναγιωτόπουλος, Β. (1955) "Ελληνική σχολή Νεμνίτσης Γορτυνίας. Πατριαρχικό σιγίλλιον και άλλα έγγραφα περί αυτής" Νέον Αθήναιον 1, 49-56.

Παναγιωτοπούλου, Κρίστα (1975) "Πατριαρχικά γράμματα και άλλα έγγραφα (1571-1576) για τον Ιέρωνα-Ιωάννη Μποναφέ" Θησαυρίσματα 12, 309-55.

Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Α. (1890) "Ἡ ἐν τῶ νησίῳ Σωζοπόλεως βασιλικὴ μονὴ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ ἡ τύχη τῆς βιβλιοθήκης αὐτῆς" Vizantiyskiy Vremennik 7, 661-95.

Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Α. (1901) "Σημειώσεις ἐξ Ἁγίου Λαυρεντίου" Επετηρίς του Παρνασσού 5, 115-28.

Παπαδόπουλος, Στ. Α. (1967-68) "Νεοφύτου του Στ' πατριάρχου Κων/πόλεως, έγγραφα και αφιερώματα προς την ιεράν μονήν Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου" στον τόμο: Χαριστήριον εις Αν. Ορλάνδον, Δ, 220-45, Αθήναι.

Παππαζαφειρόπουλος, Π. (1858) Περὶ τῆς ἐν Βυτίνῃ Ἑλληνικῆς Σχολῆς, τῶν πρῶτων αὐτῆ διδασκάλων καὶ τῆς ἐν αὐτῆι καταρτιζομένης βιβλιοθήκης, οἷς προστίθεται σιγγιλιῶδες πατριαρχικὸν γράμμα καὶ ἕτερον ἔγγραφον τῆς διοικήσεως Καρυταίνης κλπ., Ναύπλιον.

Πασχάλης, Δ. Π. (1901) Ματθαῖος ὁ Ἄνδριος πάπας καὶ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Αἰγύπτου (1746-1767). Βιογραφικὸν σχεδάριον, Ἀθῆναι.

Πασχάλης, Δ. Π. (1924α) "Διονυσίου Δ' ανέκδοτον σιγίλλιον περί της εν Άνδρω ιεράς μονής της Παναχράντου" Θεολογία 2, 175-83.

Πασχάλης, Δ. Π. (1924β) "Σημειώματα περί της μονής Ζερμπίτσης και δύο ανέκδοτα περί αυτής έγγραφα των πατριαρχών Προκοπίου του από Σμύρνης και νεοφύτου του Ζ'" Μαλεβός 4/44, 331 & 4/45 (1925) 343-4.

Πασχάλης, Δ. Π. (1926) "Ἀναγραφὴ χρονολογικὴ τῶν ἀπὸ Χριστοῦ ἀρχιερατευσάντων ἐν τῆ νήσῶ Ἄνδρῳ ἀπὸ Ζωίλου (362) μέχρι Μητροφάνους (1889) καὶ εἰδήσεις ἱστορικαὶ περὶ αὐτῶν" Θεολογία 4, 283-302.

Πασχάλης, Δ. Π. (1927) Ἄνδριοι ἱεράρχαι. Κωνστάντιος Δ. Καλογερᾶς, μητροπολίτης Προύσης, 1801-1870, Ἀθῆναι.

Πασχάλης, Δ. Π. (1933) "Γαβριὴλ ὁ Γ' πατριάρχης Κων/πόλεως (1702-1707)" ΕΕΒΣ 10, 304-20.

Πασχάλης, Δ. Π. (1953) "Το εν τηι νήσωι Πρώτη βυζαντινόν μοναστήριον της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού μετόχιον της εν Άνδρωι μονής Παναχράντου" Θεολογία 24, 219-33.

Πατρινέλης, Χ. Γ. (1962) "Πατριαρχικά γράμματα και άλλα έγγραφα και σημειώματα του ΙΣΤ' - ΙΗ' αιώνος εκ του κώδικος του Ιέρακος" ΕΜΑ 12, 116-67.

Petit, L. (1904) Typikon de Gregoire Pacourianos pour le monastere de Petritzos (Backovo) en Bulgarie, Sankt Petersburg.

Πετρακάκος, Δ. Α. (1909) "Ἀνέκδοτον σιγίλλιον Γρηγορίου Ε'" Εκκλησιαστικός Φάρος 3, 94-101.

Πολέμης, Δ. (1969) "Η εκκλησία της Κατασυρτής εν Άνδρωι. Δύο ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα" Θεολογία 40, 534-46.

Πολίτης, Λ. (1956) "Η μονή του Ομπλού κοντά στην Πάτρα" Πελοποννησιακά 1, 238-52.

Ράμφος, Ι. (1972-73) "Ανέκδοτον σιγίλλιον (1703) περί της εν Μήλωι μονής αγίου Σάββα" Μνημοσύνη 4, 143-8.

Σπανός, Κ. (2002) "Ο αρχιεπίσκοπος Ιωάσαφ του Φαναρίου-Νεοχωρίου (Τρία έγγραφα γι' αυτόν, 1601-1603)" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 42, 39-45.

Σταλίδης, Κ. Γ. (1972) "Η ίδρυση του πρώτου σχολείου στην Έδεσσα την περίοδο της τουρκοκρατίας" Εδεσσαϊκά Χρονικά 1/3, 16-21. (πατριαρχικό έγγραφο)

Σταματιάδης, Επ. Ι. (1891) Ἐκκλησιαστικὰ σύλλεκτα, Σάμος.

Στέκας, Δ. (1947) Ἡ ἱερὰ μονὴ Τουρλιανὴ Ἀνωμερᾶς Μυκόνου ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως της μέχρι σήμερον, Ἀθῆναι. (πατριαρχικά έγγραφα)

Σωφρόνιος Λεοντοπόλεως (1910) "Πατριαρχικά γράμματα" Εκκλησιαστικός Φάρος 6, 33-37.

Ταχάτος, Ν. (2019) "Οι πατριαρχικές πράξεις κατάργησης της μητρόπολης Δισκάτης και της επισκοπής Πέτρας (1896)" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 75, 249-56.

Τουμπαλίδης, Μαργ. Ε. (1899) "Σημειώματα περὶ τῆς μητροπόλεως Σισανίου" Εκκλησιαστική Αλήθεια 19/24, 195-7 και 19/33, 298-300.

Τσακόπουλος, Αιμιλιαν. (1959) "Πατριαρχικά σιγίλλια εν τοις κώδιξι του αρχειοφυλακείου του οικουμενικού Πατριαρχείου" Ορθοδοξία 34, 471-94/ 35 (1960) 141επ./ 36 (1961) 6-11.

Τσατσαρωνάκη, Κατίνα (1954) "Ανέκδοτα πατριαρχικά σιγίλλια των μονών Αρσάνη και Χαλεβή Ρεθύμνης" Κρητικά Χρονικά 8, 204-10.

Τσιτσέλης, Η. Α. (1912) "Πατριαρχικά γράμματα Κυρίλλου Γ' του εκ Βεροίας πρός Νικόδημον Β. Μεταξαν αρχιεπίσκοπον Κεφαλληνίας και Ζακύνθου" Αἱ Μοῦσαι 20/461, 3.

Τωμαδάκης, Ν. Ε. (1975-76) «Ὁ (ἀρχι)επίσκοπος Σεβαστείας Ἰωσὴφ Δόξας ὁ Ζακύνθιος ἐν Κρήτῃ, Κυθήροις καὶ Παροναξίᾳ» ΕΕΒΣ 42, 5-56.

Φιλιππίδης, Ι. Λ. (1963) «Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορία της νήσου Τήνου» ΕΕΚΜ 3, 9-166.

Φορόπουλος, Ι. (1899) "Ἔγγραφα τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἀρχειοφυλακείου" Εκκλησιαστική Αλήθεια 19/ 4, 22-24, 19/9, 59-63, 19/14, 294-8, 19/20, 142-4, 19/24, 186-9, 19/29, 245-9, 19/33, 294-8, 19/41, 367-71, 19/46, 422-4 και 20 (1900) 343-5.

Φρόντζος, Κ. Α. (1954) "Συμβολή εις την ιστορίαν της μονής Βελλά" Ηπειρωτική Εστία 3, 551-62.

Χρύσανθος (Τραπεζοῦντος) (1936) Ἡ Ἐκκλησία Τραπεζοῦντος, Αθήνα.

Ψυχογιός, Ντ. (1958/59) "Πατριαρχικά σιγίλλια της μονής 'Βλαχέραινας' Ηλείας" Ελληνικά 16, 203επ.


Οθωμανικά έγγραφα (Σουλτανικοί ορισμοί, βεράτια, ιεροδικαστικές αποφάσεις κλπ)

----- (1913) "Φιρμάνιον τοῦ μακαρίτου σουλτάνου Μαχμούτ Χὰν ἐκδοθέν τῶι 1810 περὶ ἐκχωρήσεως τῆς νήσου Θάσου εἰς τὸν ἐκ Καβάλλας Μεχμέτ Ἀλῆ πασσᾶν" Μακεδονικόν Ἡμερολόγιον 6, 80-83.

----- (1926) "Ἕν τουρκικὸν πωλητήριον" Μαλεβός 6/59, 509.

----- (1934) "Ἔγγραφα ἐκ τοῦ τουρκικοῦ ἀρχείου Ἡρακλείου" Μύσων 3, 3-14 & 74-77.

----- (1936) "Ἔγγραφα ἐκ τοῦ τουρκικοῦ ἀρχείου Ἡρακλείου" Μύσων 5, 89-97.

Αγαπητίδης, Σωτ. Ι. (1930) Η Σύμη από δημοσιονομικής και δημογραφικής απόψεως ἤτοι μελέτη επί των κοινοτικών οικονομικών και επαγγελματικών της νήσου Σύμης της Δωδεκανήσου, Αθήναι. (περιλήψεις φιρμανιών που αφορούν την Σύμη)

Αιβαλή, Γκιολσούν, Χαιρέτη, Φωτεινή, Φωτεινού, Πηνελόπη & Μ. Σαρηγιάννης (επιμ) (2010) Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τέταρτος κώδικας(1672-1674 /1683-1686), 2 τόμ., Ηράκλειο.

Alexander, J. Chr. (1985) Towards a history of post-byzantine Greece: The Ottoman kanunname for the Greek lands, circa 1500-circa 1600, Athens.

Αλεξανδρόπουλος, Ι. (1994) "Τα οθωμανικά τουρκικά έγγραφα της Ι.Μ. Δουσίκου: η μονή ως τα μέσα του 16ου αιώνα. Πρόδρομη ανακοίνωση" Τρικαλινά 14, 101-19.

Άμαντος, Κ. (1935) "Σουλτανικός προνομιακός ορισμός" Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 10, 44-54.

Άμαντος, Κ. (1936) "Οι προνομιακοί ορισμοί του μουσουλμανισμού υπέρ των χριστιανών" Ελληνικά 9, 103-66.

Αναστασόπουλος, Α. (2010) "Προσεγγίζοντας το ζήτημα της "ανάγνωσης" των πηγών: μια μαρτυρία περί οικοδιδασκαλίας τον 17ο αιώνα και το κρυφό σχολειό" Τα Ιστορικά 27/53, 349-64. (σουλτανικός ορισμός)

Βακαλόπουλος, Απ. Ε. (1961) 'Νέα ιστορικά στοιχεία για τις επαναστάσεις του 1821 και 1854 στη Μακεδονία" Χρονικά της Χαλκιδικής 1, 30-36. (διάταγμα οθωμανικής αρχής για την επιστροφή των επαναστατημένων κατοίκων του Ισβόρου και την καλλιέργεια των γαιών τους)

Βαρούχα, Μαρία, Χαιρέτη, Φωτεινή & Μ. Σαρηγιάννης (εκδ) (2008) Ιεροδικείο Ηρακλείου. Πέμπτος κώδικας (1673-1675) και (1688-1689), 2 τομ., Ηράκλειο.

Βαρούχα, Μαρία & Φωτεινή Χαιρέτη (εκδ) (2008) Οθωμανικά δημόσια έγγραφα του Ρεθύμνου 1659-1898, Ρέθυμνο.

Βασδραβέλλης, Ι. (1960) "Ανέκδοτον φιρμάνιον της μονής Βλαττάδων του έτους 1486" Μακεδονικά 4, 533-6.

Βασδραβέλλης, Ι. (1964-65) "Φιρμάνιον διακανονισμού φορολογικών θεμάτων, προνομίων και άλλων τινών παρεμφερών ζητημάτων του αγ. Όρους" Μακεδονικά 6, 256-65.

Βασδραβέλλης, Ι. (1972) "Δύο ανέκδοτα τουρκικά έγγραφα προερχόμενα εκ των μονών του αγ. Όρους, Λαύρας και Βατοπεδίου" Μακεδονικά 12, 283-95.

Βασδραβέλλης, Ι. (1973) "Ανέκδοτα φιρμάνια αφορώντα εις τα εν τη χερσονήσω Κασσάνδρας και αλλαχού της Χαλκιδικής ευρισκόμενα μετόχια" Μακεδονικά 13, 274-314.

Βουγιουκαλάκη, Μ. (2010) "Βακουφικά έγγραφα Κρήτης" Τάλως 18, 331-4.

Γεδεών, Μ. (1910) Επίσημα γράμματα τουρκικά αναφερόμενα εις τα εκκλησιαστικά ημών δίκαια, Κωνσταντινούπολη.

Γεννάδιος, μητροπ. Ηλιουπόλεως (1954) "Εκ των χειρογράφων Αθανασίου Α'. Φόροι τινες πατριαρχικοί και αρχιερατικοί κατά τον ΙΖ' αιώνα επι τη βάσει επισήμων εγγράφων του οικουμ. Πατριαρχείου" Ορθοδοξία 1, 1-7.

Ceyhan, M. (2016) "Οθωμανικά δικαστήρια: Η πύλη της δικαιοσύνης του λαού της Μυτιλήνης κατά την οθωμανική περίοδο" Λεσβιακά 25, 67-82.

Γεωργιάδου-Τσιμίνο, Κ. (2004) "Οθωμανικές πηγές (μετάφραση)" στον τόμο: Ιστορία της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη. Β.1. Η οθωμανική περίοδος, 305-39. Θεσσαλονίκη. (πώληση ακινήτων, διευθέτηση χρέους, πραγματογνωμοσύνη, δικαστικές αποφάσεις απελευθέρωσης δούλου, εξόφληση)

Γιανναροπούλου, Ιωάννα (1975) "Σουλτανικόν φιρμάνιον 1803 περί Κορίνθου" Πελοποννησιακά 11, 191-205.

Γκητάκος, Μ. Χ. (1972) Η παρά την Νέαν Επίδαυρον μονή Αγνούντος, Αθήναι. (μεταφράσεις και περιλήψεις τουρκικών φιρμανιών)

Γκλαβίνας, Γ. & Αμαλία Παππά (2011) "Οθωμανικά και καραμανλίδικα τεκμήρια στην κεντρική υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους" στον τόμο: Τουρκολογικά. Τιμητικός τόμος για τον Αναστάσιο Κ. Ιορδάνογλου, 19-46, Θεσσαλονίκη.

Γριτσόπουλος, Τ. Αθ. (1955) "Σουλτανικόν βεράτιον προς τον Προκοννήσου Βησσαρίωνα (1835) και συνοδική καθαίρεσις αρχιεπισκόπου Ιερεμίου (1660)" ΑΘΛΓΘ 20, 121-33.

Γριτσόπουλος, Τ. Αθ. (1956α) "Σουλτανικόν φερμάνιον επί κληρονομικής διαφοράς της εν Γορτυνίαν μονής Αιμυαλούς" ΑΕΚΔ 11, 168-72.

Γριτσόπουλος, Τ. Αθ. (1956β) "Βεράτιον σουλτάνου Αβδούλ Μετζήτ προς τον Ηρακλείας Διονύσιον εν έτει 1842" ΑΘΛΓΘ 21, 238-48.

Dalleggio d’ Alessio, Ε. (1939) «Le texte grec du traité conclu par les Génois de Galata avec Mehmet II le 1er Juin 1453» Ελληνικά 11, 115-24.

Δελιαλής, Ν. (1964/65) "Φιρμάνιον διακανονισμού φορολογικών θεμάτων, προνομίων και άλλων τινων παρεμφερών ζητημάτων του αγ. Όρους" Μακεδονικά 6, 256-74.

Δημητριάδης, Β. (1969) "Ένα φιρμάνι για την ανέγερση της πρώτης εκκλησίας των Γενιτσών" Μακεδονικά 9, 324-36.

Διαμαντάρας, Α. Σ. (1894) Ἡ νῆσος Μεγίστη. Συνοπτικὴ περιγραφή, Αλεξάνδρεια.

Ζακυθηνός, Δ. (1940) "Συμβολαί εις την ιστορίαν των εκκλησιών Αχρίδος και Ιπεκίου" Μακεδονικά 1, 429-60.

Zachariadou, Elisabeth (1969) "Early Ottoman documents from the Prodromos monastery (Serres)" Sudost Forschungen 28, 1-12.

Zachariadou, Elisabeth (1971) "Ottoman documents from the archives of Dionysiou (mount Athos) 1495-1520" Sudost Forschungen 30, 1-35.

Ζερλέντης, Π. (1926) «Πατριαρχῶν γράμματα διατακτικὰ πρὸς τοὺς νησιώτας περὶ δουλικῆς ὑποταγῆς εἰς τοὺς κρατοῦντας» ΔΙΕΕΕ 9, 97-116.

Herzog, Chr. (2011) "Migration and the state: On Ottoman regulations concerning migration since the age of Mahmud II" στον τόμο: Freitag, U., Fuhrmann, M., Lafi, N. & Fl. Riedler (eds) The city in the Ottoman empire. Migration and the making of urban modernity, 117-34, London.

Θεοχαρίδης, Ι. Π. (1984-1987) "Ανέκδοτο φερμάνι για την εφαρμογή του Τανζιμάτ στην Κύπρο" Επετηρίς του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου 13-16, 447-58.

Θεοχαρίδης, Ι. Π. (1996) "Φερμάνι για την ανακαίνιση του ναού του Λυθροδόντα (1862)" Επετηρίς του Ερευνητικού Κέντρου Μονής Κύκκου 3, 287-94.

Θεοχαρίδης, Ι. Π. (2001) "Τα οθωμανικά έγγραφα του αρχείου της ιεράς μονής Κύκκου" στον τόμο: Proceedings of the International Conference of Archivists, 239-47, Athens.

Θεοχαρίδης, Ι. Π. (2006) "Ανέκδοτα οθωμανικά έγγραφα του αρχείου της ιεράς μονής Κύκκου" Επετηρίς του Ερευνητικού Κέντρου Μονής Κύκκου 7, 75-102.

Θεοχαρίδης, Ι. Π. (2011) "Το μπεράτι του δραγομάνου Χριστοφάκη" στον τόμο: Σαλακίδης, Γ. (επιμ) Τουρκολογικά. τιμητικός τόμος για τον Αναστ. Ιορδάνογλου, 243-52, Θεσσαλονίκη.

Θέος, Θ. Π. (1975) "Τούρκικα χειρόγραφα αγοραπωλητήρια Ι" Παρνασσός 17, 405-8.

Θωμάς, Γ. (2000) «Ενας σουλτανικός κανονισμός για θέματα βοσκής στην περιοχή του Πηλίου» Θεσσαλικό Ημερολόγιο 38, 129-36. (βλ. εμπράγματο)

Θωμάς, Γ. (2010) "Οι Τούρκοι προς τους Τρικεριώτες. Ένα σημαντικό έγγραφο του 1815" Βίγλα-Πλώρη 3, 74-76.

Κάβουρας, Μ. (1959) "Ένα σουλτανικό φιρμάνι" Λεσβιακά 3, 96επ.

Kabrda, J. (1969) Le systeme fiscal de l'eglise orthdoxe dans l;empire ottoman (d'apres les documents turcs), Brno.

Καγιαπινάρ, Λ. & Αϊσέ Καγιαπινάρ (2007) "Τα οθωμανικά έγγραφα της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας" Γορτυνιακά 4, 241-66. (μεταφράσεις οθωμανικών διοικητικών και δικαιοπρακτικών εγγράφων)

Καιροφύλας, Κ. (1930) Ιστορικαί σελίδες Τήνου. Φραγκοκρατία - βενετοκρατία - τουρκοκρατία 1207-1821, Αθήναι. (μεταφράσεις οθωμανικών εγγράφων)

Καλαϊσάκης, Γ. Ιάκ. (1909) "Αφιερωτήριον της επαρχίας Σφακίων" Κρητική Στοά 2, 173-5.

Καλινδέρης, Μ. (1939) "Το φιρμάνι των Ζιουπανιών. Ο τίτλος ιδιοκτησίας Βάντσκου" στον τόμο: Σημειώματα ιστορικά (εκ της Δυτ. Μακεδονίας), 52-58, Πτολεμαϊς.

Καμπουρίδης, Κ. (2009) Η νεότερη Ελλάδα μέσα από οθωμανικές αρχειακές πηγές. Οικονομία, θεσμοί και κοινωνία στη Θεσσαλία του 17ου αιώνα, Θεσσαλονίκη.

Καμπουρίδης, Κ. (2019) "Δύο τουρκικά έγγραφα για τον επίσκοπο Φαναρίου [και Νεοχωρίου] Ανανία, 1691" Βυζαντινός Δόμος 27, 671-708.

Καμπουρίδης, Κ. & Γ. Σαλακίδης (2013) Η επαρχία Σερβίων τον 16ο αιώνα μέσα από οθωμανικές πηγές, Θεσσαλονίκη.

Καραβέργος, Α. Γ. (1984) Τουρκικά έγγραφα από τα ιστορικά αρχεία Μακεδονίας αναφερόμενα στο νομό Πιερίας, Θεσσαλονίκη. (σουλτανικά έγγραφα, αποφάσεις ιεροδικείων, διοικητικά έγγραφα)

Καραντζίκου, Ελένη & Πηνελόπη Φωτεινού (2003) Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας (1669/73-1750-67), Ηράκλειο.

Κατσίπης, Φ. (1971) "Χουσεϊν πασάς ελέω θεού βεζύρης και καπουδάν πασάς" στον τόμο: Δανέζης, Μ. Α. (επιμ) Σαντορίνη, 119-20, Αθήνα.

Kayapinar, L. & Κ. Σπανός (2015) "Ιστορικά στοιχεία για τη Βατσουνιά του Μουζακίου (1454/1455-1912)" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 67, 113-28. (σουλτανικά έγγραφα)

Kermeli, Eugenia (2002) "Vakfs consisting of shares in ships. Huccets from the Saint John monastery on Patmos" στον τόμο: The Kapoudan Pasha; his office and his domain, 215ff, Rhethymno.

Kermeli, Eugenia (2008) "Central administration versus provincial arbitrary governance: Patmos and Mount Athos monasteries in the 16th century" Byzantine and Modern Greek Studies 32, 189-202.

Kermeli, Eugenia (2014) "Forgeries and translations of Ottoman Christian vakf documents" Journal of Faculty of Letters 31, 161-72.

Κοκολάκης, Μ. (2013) "Τουρκικά έγγραφα της συλλογής Δελλαρόκκα" στον τόμο: Προμπονάς, Ι .Κ. & Στ. Ε. Ψαράς (επιμ) Πρακτικά του Δ' πανελλήνιου συνεδρίου με θέμα Η Νάξος διά μέσου των αιώνων (Κωμιακή, 4-7 Σεπτεμβρίου 2008), 259-71, Αθήνα.

Κολοβός, Η. (1997) "Νέα στοιχεία για την ιστορία του καθολικού της μονής Ξηροποτάμου" Κληρονομιά 29, 122-53. (ιεροδικαστική απόφαση, φιρμάνι)

Kolovos, E. (2004) "A biti of 1439 from the archives of the monastery of Xeropotamou (Mount Athos)" Hilandarski Zbornik 11, 295-306. (= Kolovos, E. (2018) Across the Aegean. Islands, monasteries and rural societies in the Ottoman Greek lands, 307-18, Istanbul)

Kolovos, E. (2005) "Negotiating for state protection: Ciftlik-holding by the Athonite monasteries (Xeropotamou Monastery, fifteenth - sixteenth centuries)" στον τόμο: Imber, C., Kiyotaki, K. & R. Murphey (eds) Frontiers of Ottoman studies: State, province, and the West, 197-209, London. (= Kolovos, E. (2018) Across the Aegean. Islands, monasteries and rural societies in the Ottoman Greek lands, 233-50, Istanbul)

Kolovos, E. (2006) "Το Άγιον Όρος και η συγκρότηση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας" στον τόμο: Κιουσοπούλου, Τόνια (επιμ.) 1453: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, 107-19, Ηράκλειο. (= "The integration of the Greek Orthodox into the emerging Ottoman empire: the berats of the Patriarchs and the documents in favour of the monasteries of Mount Athos" στον τόμο: Kolovos, E. (2018) Across the Aegean. Islands, monasteries and rural societies in the Ottoman Greek lands, 251-72, Istanbul)

Kolovos, E. (2007) "Insularity and island society in the Ottoman context: the case of the Aegean island of Andros (sixteenth to eighteenth centuries)" Turcica 39, 49-122. (= Kolovos, E. (2018) Across the Aegean. Islands, monasteries and rural societies in the Ottoman Greek lands, 29-96, Istanbul)

Kolovos, E. (2012) "Riot in the village: Some cases of peasant protest around Ottoman Salonica" στον τόμο: Anastasopoulos, A. (ed) Political initiatives 'from the bottom up' in the Ottoman empire (Halcyon days in Crete VII. A symposium held in Rethymnon, 9-11 January 2009), 47-56, Rethymno. (= Kolovos, E. (2018) Across the Aegean. Islands, monasteries and rural societies in the Ottoman Greek lands, 273-84, Istanbul)

Kolovos, E. (2013) "The monks and the Sultan outside the newly conquered Ottoman Salonica in 1430" Journal of Turkish Studies 40, 271-9. (= Kolovos, E. (2018) Across the Aegean. Islands, monasteries and rural societies in the Ottoman Greek lands, 221-32, Istanbul)

Κολοβός, Η. (επιμ) (2013) Οθωμανικές πηγές για την νεώτερη ιστορία της Λευκάδας. Ιστορικά τεκμήρια μεταξύ του 150υ και 17ου αι., Ηράκλειο.

Kolovos, E. (2014) "Early Ottoman diplomatics revisited: An order of the Beglerbegi of Rumeli Hace Firuz ibn Abdullah in favour of the Athonite monastery of Vatopedi (1401)" Turcica 45, 187-208. (= Kolovos, E. (2018) Across the Aegean. Islands, monasteries and rural societies in the Ottoman Greek lands, 285-306, Istanbul)

Kolovos, E. (2016) "Christian vakifs of monasteries in the Ottoman Greek lands from the fourteenth to eighteenth centuries" στον τόμο: Mohasseb Saliba, Sabine (ed) Les fondations pieuses waqfs chez les chretiens et les juifs du Moyen-Age a nos jours, 103-27, Paris. (σουλτανικό φιρμάνι) (= Kolovos, E. (2018) Across the Aegean. Islands, monasteries and rural societies in the Ottoman Greek lands, 251-72, Istanbul)

Κονόρτας, Π. (1988) «Η εξέλιξη των "εκκλησιαστικών" βερατίων και το "Προνομιακόν Ζήτημα. Η περίπτωση του νόθου βερατίου του μητροπολίτη Λαρίσσης Λεοντίου (1604)"» Τα Ιστορικά 9, 259-86.

Konortas, P. (1999) "From Ta'ife to Millet: Ottoman terms for the Ottoman Orthodox community" στον τόμο: Gondicas, D. & Ch. Issawi (eds) Ottoman Greeks in the age of nationalism: Politics, economy, and society in the nineteenth century, 169-79, Princeton.

Κοτζαγεώργης, Φ. Π. (2002) Η αθωνική μονή αγίου Παύλου κατά την οθωμανική περίοδο, Θεσσαλονίκη.

Κοτζαγεώργης, Φ. Π. (2008) Μικρές πόλεις της ελληνικής χερσονήσου κατά την πρώϊμη νεότερη εποχή. Η περίπτωση της Ξάνθης (15ος-17ος αι.), Ξάνθη. (κανουναμέδες, περιλήψεις ιεροδικαστικών εγγράφων που αφορούν καταβολή, ορισμό ύψους φόρου, αγοραπωλησία ακινήτου, απαλλαγή από φόρο, ορισμός εγγυητή, άδεια επισκευής, δάνειο, μίσθωση εργαστηρίου)

Κοτζαγεώργης, Φ. Π. (2018) "Η Δράγανη και το φιρμάνι της" Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 37, 183-94.

Kotzageorgis, Ph. P. (2014) "The multiple certifications in Ottoman judicial documents (huccets) from monastic archives" Archivum Ottomanicum 31, 117-27.

Κουμουνδουράκης, Δ. Α. (1863) Ὀθωμανικὸς κώδηξ (κανουνναμέ) περὶ γαιῶν ἢ ἀφθάρτων κτημάτων, Ἀθῆναι.

Κουμουνδουράκης, Δ. Α. (1867) Συλλογὴ φετφάδων (ρητρῶν) περὶ φθαρτῶν καὶ ἀφθάρτων κτημάτων ὡς διετίθεντο καὶ ἐν Ἑλλάδι ἐπὶ τουρκοκρατίας κατὰ τὸ ὀθωμανικὸν δίκαιον, Ἀθῆναι.

Κυριακοπούλου, Ελένη Κ. (1999) "Τεσκερές του διβανίου Πελοποννήσου του έτους 1814" στον τόμο: Πρακτικά Γ' τοπικού συνεδρίου Κορινθιακών ερευνών (Κόρινθος, 28-30 Νοεμβρίου 1997), 183-92, Αθήνα. (Πελοποννησιακά Παράρτ. 23)

Κυριακοπούλου, Ελένη Κ. (2009) "Τουρκικοί φετβάδες στα αρχεία των μονών αγίου Δημητρίου Στεφανίου και αγίου Γεωργίου Φενεού" στον τόμο: Ιστορικά κορινθιακά μοναστήρια (Πρακτικά 1ου συνεδρίου κορινθιακών σπουδών, Κόρινθος, 5-7 Μαϊου 2006), 109-20, Κόρινθος.

Κυριακοπούλου, Ελένη Κ. (2014α) "Η περιπλάνηση και "παλινόστηση" ενός ιστορικού εγγράφου (1814-2011)" στον τόμο: Ιστορικά κορινθιακά μοναστήρια (Πρακτικά 2ου συνεδρίου Κορινθιακών σπουδών, Κόρινθος 7-9 Οκτωβρίου 2011), 409-18, Κόρινθος.

Κυριακοπούλου, Ελένη Κ. (2014β) "Αποκείμενα στο αρχείο της μονής αγ. Γεωργίου Φενεού πέντε τουρκικά δικαιοπρακτικά έγγραφα (ταπιά) από τον αγ. Γεώργιο (Νεμέα) περιόδου 1767-1790" στον τόμο: Ιστορικά κορινθιακά μοναστήρια (Πρακτικά 2ου συνεδρίου Κορινθιακών σπουδών, Κόρινθος 7-9 Οκτωβρίου 2011), 471-80, Κόρινθος.

Κώνστας, Κ. Σ. (1964) "Αρχειακά Παναγιάς της Κορακονησιάς" Ηπειρωτική Εστία 13, 577-87.

Κώνστας , Κ. Σ. (1974) "Αρχειακά της αγ. Παρασκευής (ή Μυρτάρι) της Βόνιτσας" Ηπειρωτική Εστία 23/261-2, 22-26.

Λαγκάνης, Ευστ. Στ. (1930) "Ἀπὸ παλαιὰ τουρκικὰ ἔγγραφα ἐκ τῆς συλλογῆς Ἀριστογείτονος Γ. Παπαδάκη" Ροδιακόν Ημερολόγιον 2, 104-5.

Λαμπράκης, Δ. Κ. (2016) "Οι Εβραίοι της Κοζάνης στο τέλος του 18ου αιώνα βάσει δύο οθωμανικών εγγράφων" στον τόμο: Η Δυτική Μακεδονία στους νεότερους χρόνους, 167-90, Γρεβενά.

Λάμπρος, Σ. (1908) «Ἡ ἑλληνικὴ ὡς ἐπίσημος γλῶσσα τῶν σουλτάνων» Νέος Ἑλληνομνήμων 5, 40-78.

Λάμπρος, Σ. (1908) «Ἑλληνικὰ δημόσια γράμματα τοῦ σουλτάνου Βαγιαζήτ Β΄» Νέος Ἑλληνομνήμων 5, 160-7.

Lemerle, P. & P. Wittek (1948) "Recherches sur l'histoire et le statut des monasteres athonites sous la domination turque. I. Trois documents du monastere de Kutlumus" AHDO 3, 411-72.

Lowry, H. W. (1980) "A corpus of extnat Kanunnames for the island of Limnos as contained in the Tapu-Tahrir Defter Colletion of the Basbakanlik Archives" OA 1, 41-60.

Μαυρόπουλος, Χρ. (1925) "Τουρκικά έγγραφα και επιγραφαί" Χιακά Χρονικά 6, 165-70.

Μηνδρινός, Μ. Ε. (2001) "Τουρκικά έγγραφα της Σαντορίνης" στον τόμο: Δανέζης, Ι. Μ. (επιμ) Σαντορίνη. Θήρα, Θηρασία, Ασπρονήσι, Ηφαίστεια, 323-8, Αθήνα.

Μιχαηλίδης, Ν. (2017) "Έγγραφα για την Τήνο από τα οθωμανικά αρχεία της Κωνσταντινούπολης" στον τόμο: Φώσκολος, Μ. (επιμ) Από την Τήνο του βενετού Δόγη στην Τήνο της Υψηλής Πύλης. 300 χρόνια από την παράδοση του κάστρου της Τήνου, 283-301, Τήνος.

Μπακιρτζής, Ι. Μ. (2001) "Δέκα αποφάσεις (ilam) του ιεροδικείου Ξάνθης" Περί Θράκης 1, 136-53. (αφορούν διαφορές από δάνεια)

Μπαλτά, Ευαγγελία (1993) «Οι κανουνναμέδες του Μοριά» Ιστωρ 6, 29-70.

Μπαλτά, Ευαγγελία & Oguz, M. (1996-97) «Ο κανουνναμές του σαντζακίου του Ευρίπου (μέσα του 16ου αι.)» ΑρχΕυβ Μελ 32, 231-63.

Μπαρούτας, Κ. (1997) "Νέα στοιχεία για τους Στορναραίους με βάση ένα ανέκδοτο οθωμανικό έγγραφο" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 32, 247-53.

Νεράντζης, Ι. (2006) «Το Σαντζάκιον του Κάρλελι στην περίοδο της τουρκοκρατίας στη Ελλάδα», Τα Αιτωλικά 6, 91-96.

Παίσιος, Γ. (1952) "Ο τίτλος ιδιοκτησίας των Χιονάδων" Ηπειρωτική Εστία 1, 796-7.

Πανάγος, Β. (2013) "Η αγορά του χωριού Τυχάι των Τρικάλων από τον Γεώργιο Στουρνάρη (1835)" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 63, 201-8. (οθωμανικό έγγραφο αγοραπωλησίας)

Παπάζογλου, Α. Ν. (1939) "Δέκα έγγραφα του Οθωμανικού αρχείου. Συμβολή στην ιστορία του Ελληνισμού της Τουρκίας" Ελληνικά 11, 137-50.

Παπάζογλου, Γ. Κ. (1987) Μεταφρασμένα τουρκικά έγγραφα του μετοχίου "Ορφανή" της μονής Διονυσίου του αγίου Όρους (1535-1733), Καβάλα. (απόδειξη παραλαβής, φορολογικά, φιρμάνια, δικαστικές αποφάσεις για κυριότητα ακινήτων και οριοθετήσεις)

Παπάζογλου, Ι. Π. (2006) "Εγκύκλιος της σεβαστής κυβερνήσεως προς τους κατοίκους Ερεσού" Λεσβιακά 21, 241-6.

Παπιομύτογλου, Ι. (1997) Ἐγγραφα ιεροδικείου Ρεθύμνου, 17ος-18ος αιώνας, Ρέθυμνο.

Πασχάλης, Δ. Π. (1961) «Κατάκτησις τῶν Κυκλάδων ὑπὸ τῶν Τούρκων» ΕΕΚΜ 1, 215-33.

Περιστιάνης, Ι. Κ. (1927α) "Το φιρμάνιον του μητροπολίτου Κιτίου, 1826" Κυπριακά Χρονικά 5, 14-23.

Περιστιάνης, Ι .Κ. (1927β) "Βεράτιον του Πάφου Χαρίτωνος" Κυπριακά Χρονικά 5, 5-13.

Πετράκις, Εμμ. (1956) "Ο άγιος Γεώργιος ο Απανωσήφης (Ιστορία μιας μονής)" Κρητικά Χρονικά 10, 29-100.

Πιέρρος, Ν. Δ. (2009) "Η άδεια της τουρκικής αρχής για επισκευές στις περιπτώσεις τεσσάρων κορινθιακών μονών (1554-1800)" στον τόμο: Ιστορικά κορινθιακά μοναστήρια (Πρακτικά 1ου συνεδρίου κορινθιακών σπουδών, Κόρινθος, 5-7 Μαϊου 2006), 405-22, Κόρινθος.

Πρωτοπαπαδάκης, Π. (1903) Μονογραφία περὶ Ναξίας σμυρίδος, Ἀθῆναι.

Rigo, Α. (1998) «Lo Horismòs di Sinân Pascià, la presa di Ioannina (1430 e la “lettera” del sultano Murâd II» Θησαυρίσματα 28, 57-78.

Σακελλίων, Ι. (1867) "Ἀνέκδοτα τινά" Πανδώρα 18.416, 145-51.

Salakides, G. (1995) Sultnasurkunden des Athos-Klosters Vatopedi aus der Zeit Bayezid II und Selim I, Thessaloniki.

Σαλακίδης, Γ. (2004) Τα σουλτανικά έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, 1721-1909, Κοζάνη.

Σαρηγιάννης, Μαρ. (2013) "Η πολιτειακή ορολογία στα οθωμανικά έγγραφα της Ηγεμονίας Σάμου" στον τόμο: Λαίου, Σοφία (επιμ) Συνταγματικά κείμενα της Ηγεμονίας Σάμου, 187-212, Αθήνα.

Σαρηγιάννης, Μαρ. & Γ. Σπυρόπουλος (2009) "Το οθωμανικό αρχείο του σιναϊτικού μετοχιού του αγίου Ματθαίου στο Ηράκλειο Κρήτης (1673-1849)" στον τόμο: Σιναίτικα μετόχια σε Κρήτη και Κύπρο, 71-98, Αθήνα.

Σγάντζου, Ευαγγελία (2017) "Ένα σουλτανικό φιρμάνι του 1762 για τη μονή των αγίων Σαράντα στη νησίδα Αλατάς του Παγασητικού" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 71, 206-8.

Σηφάκης, Γρ. Μ. (1956) "Τουρκικό έγγραφο του 1671" Κρητικά Χρονικά 10, 292-304.

Σκαφιδάς, Β. Κ. (1952) "Τα προνόμια του Μετσόβου" Ηπειρωτική Εστία 1, 657-60.

Σπανός, Β. Κ. (2018) "Δύο φιρμάνια για τη μονή του αγ. Δημητρίου (Βαλέτσικο) της Τσαριτσάνης (1760, 1838)" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 73, 57-61.

Σπυρόπουλος, Γ. (2015) Οθωμανική διοίκηση και κοινωνία στην προεπαναστατική δυτική Κρήτη. Αρχειακές μαρτυρίες (1817-1819), Ρέθυμνο.

Σταμούλης, Μ. Αν. (1960) "Τρία βεράτια" στον τόμο: Εἰς μνήμην Κ. Ἀμάντου (1874-1960), 125-31, Αθήναι.

Σταυράκογλου, Χρ. (2002) "Τουρκικό έγγραφο του 1840 από το εκκλησιαστικό αρχείο της Βατούσας" Λεσβιακά 19, 146-52.

Stavrides, Th. (2016) Ottoman documents from the archives of the Venetian consulate of Cyprus, 1671-1785, Nicosia.

Σταυρινίδης, Ν. (1955) "Συμβολή εις την ιστορίαν των Σφακίων (1645-1770)" Κρητικά Χρονικά 9, 213-333.

Σφακιωτάκης, Στ. Α. (2015) "Ιεροδικείο Ηρακλείου. Υποθέσεις όπου αναφέρονται Εβραίοι" Εν Χανίοις 3η περ. 9, 283-300.

Sfyroeras, B. (1969) "Un "canun-name" sui diritti di famiglie fanariote nell'amministrazione dell'impero ottomano" στον τόμο: Actes du premier congres international des etudes balcaniques et sud-est europeennes, III, 489, Sofia.

Σφυρόερας, Β. Β. (1974) "Ο κανουναμές του 1819 για την εκλογή Φαναριωτών στις Ηγεμονίες και στη δραγομανία" Ο Ερανιστής 11, 568-79.

Σφυρόερας, Β. Β. (1990) "Εποικισμοί Πελοποννησίων στις Κυκλάδες" Κυκλαδικά Θέματα 6/34, 145-7.

Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, Σοφία (2013) "Το οθωμανικό αρχείο της αθωνικής ιεράς μονής Σίμωνος Πέτρας ως πηγή των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της: Η χειμερινή βοσκή της Βάβας" στον τόμο: Λεονταρίτου, Β., Μπουρδάρα, Κ. & Ελ. Παπαγιάννη (επιμ.) Αντικήνσωρ. Τιμητικός τόμος Σπύρου Ν. Τρωιάνου για τα ογδοηκοστά γενέθλια του, 1723-44, Αθήνα.

Τρίτος, Μ. Γ. (1993) «Τα σωζόμενα φιρμάνια των προνομίων του Μετσόβου» στον τόμο: Παπαζήση, Τρ. Δημ. (επιμ.) Πρακτικά Α’ συνεδρίου Μετσοβίτικων σπουδών (Μέτσοβο, 28-30 Ιουνίου 1991), 397-414, Αθήνα.

Τσακόπουλος, Αιμιλιαν. (1959) "Αρχειοφυλάκιον, αίθουσα χειρογράφων οικουμενικού Πατριαρχείου" Ορθοδοξία 34, 231-8. (φιρμάνια και βεράτια)

Τσιαμαντάς, Αθ. (1994) «Ένα σουλτανικό φιρμάνι του 1719 για τις συνοριακές διαφορές της Φυλακτής με την Πεζούλα» Θεσσαλικό Ημερολόγιο 26, 223-31.

Τσιρπανλής, Ζ. (1983) «Ο «Κανουναμές» Kânun-Nâme της Ρόδου και της Κώ (τέλη του 16ου αι.)» Δωδώνη 12, 93-98.

Τσοποτός, Δ. Κ. (1914) “Το σουλτανικόν φιρμάνιον και ο περιβόητος τουρκικός κανονισμός των γεωργικών εν Θεσσαλία σχέσεων” Επετηρίς του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός περ. Β, 10, 64-93.

Τσοποτός, Δ. Κ. (1931) "Σουλτανικά διατάγματα (φερμάνια) και ιεροδικαστική απόφασις (ιλάμιον)" Θεσσαλικά Χρονικά 2, 220-33.

Φαρμακίδης, Επαμ. Γ. (1926) Ἡ Λάρισα ἀπὸ τῶν μυθολογικῶν χρόνων μέχρι τῆς προσαρτήσεως αὐτῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα (1881). Τοπογραφικὴ καὶ ἱστορικὴ μελέτη, Βόλος.

Φωτιάδης, Ευ. Π. (1926) "Συμβολὴ εἰς τὴν περὶ τοῦ Θανάση Βάγια ἔρευναν" Ηπειρωτικά Χρονικά 1, 304-12.

Χαβιαράς, Δ. (1901) "Σουλτανικά φιρμάνια περί των προνομίων της νήσου Σύμης και των λοιπών νοτίων Σποράδων" ΔΙΕΕΕ 6, 321-50.

Χαβιαράς, Δ. (1910) "Η εν Τήλω ιερά μονή του αγίου Παντελεήμονος" Μικρασιατικόν Ημερολόγιον (Σβορώνου), 5-11. (σουλτανικό φιρμάνι)

Χαιρέτη, Φωτεινή (2014) "Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στο ιεροδικείο του Χάνδακα. Ειδήσεις για τον ναχιγέ Μαλεβιζίου (1669-1689)" Μνήμων 33, 11-50.

Χιδίρογλου, Π. (1972) "Κατάλογος των ἐν τῶ ἀρχείῳ τοῦ Κέντρου Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν ἐναποκειμένων ὀθωμανικῶν χειρογράφων" Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (Κύπρου) 5, 257-385.

Χιδίρογλου, Π. (1973) "Σουλτανικά βεράτια" Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (Κύπρου) 7, 119-250.

Δικαστήρια (ίδρυση, συγκρότηση) - Lawcourts

Ανδρεάδης, Ματθ. Χ. (1975) «Τινά περί δικαίου και δικαιοσύνης εν Κορινθία κατά τους πρώτους μετεπαναστατικούς χρόνους» στον τόμο: Πρακτικά του Α΄ τοπικού συνεδρίου Κορινθιακών ερευνών (Κόρινθος, 27-28 Απριλίου 1974), 172-9, Αθήναι. (Πελοποννησιακά. Παράρτημα 2)

Ανδρεάδης, Ματθ. Χ. (1999) «Πρωτοδικείο Κορίνθου. Το χρονικό ιδρύσεως και λειτουργίας του» στον τόμο: Πρακτικά Γ’ τοπικού συνεδρίου Κορινθιακών ερευνών (Κόρινθος, 28-30 Νοεμβρίου 1997), 362-80, Αθήναι. (Πελοποννησιακά Παράρτ. 23)

Aσωνίτης, Σ. N. (1997) «Οι χρονικοί κριταί στην Κέρκυρα κατά τον ύστερα Μεσαίωνα» Βυζαντιακά 17, 465-78.

Βεργωτής, Γ. Θ. (1991) «Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαστήρια Ρόδου» Δωδεκανησιακά Χρονικά 14, 133-6.

Βεργωτής, Γ. Θ. (1997) «Ειδήσεις για τα πνευματικά δικαστήρια στο Καστελλόριζο κατά τα έτη 1860-1880» στον τόμο: Φιλερήμου Αγάπησις. Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Αγαπητό Γ. Τσοπανάκη, 77-93, Ρόδος. (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου. Εκδόσεις 20)

Δημακόπουλος, Γ. Δ. (1966) «Τα πρακτικά του Συμβουλίου της Επικρατείας 1835-1844» Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 10, 170-7.

Δημακόπουλος, Γ. Δ. (1979) «Η διοικητική δικαιοσύνη εν Ελλάδι προ της απολύτου μοναρχίας» Δελτίο ΙΕΕΕ 22, 97-165.

Κονιόρδος, Ι. (1999-2000) «Δικαστικά αρχεία της Ηγεμονίας Σάμου (1841-1912). Ορισμένες κατευθύνσεις εργασίας» Σαμιακές Μελέτες 4, 423-36.

Μάτεσης, Αντ. (1967) «Περί του θεσμού των ειρηναρχών εν Επτανήσω επί Βενετοκρατίας» στον τόμο: Πρακτικά του Β΄ Πανιονίου Συνεδρίου, 172-5, Κέρκυρα. (Κερκυραϊκά Χρονικά 13)

Νάτσιος, Δ. Θ. (1979) "Το επαρχιακό Ειρηνοδικείο Ζητουνίου (1833)" Φθιωτική Σκέψη 2, 28-30.

Πανίτσας, Κ. & Β. Χρονόπουλος (2001-02) «Το Εμποροδικείον Πατρών (1835-1887). Συμβολή στην κοινωνική και οικονομική ιστορία της πόλεως των Πατρών και της ευρύτερης περιοχής της» στον τόμο: Πρακτικά του ΣΤ’ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοππονησιακών Σπουδών (Τρίπολις 24-29 Σεπτεμβρίου 2000), 161-82, Αθήναι. (Πελοποννησιακά. Παράρτ. 24)

Παπαϊωάννου, Π. (1986) «Το πρωτόκολλον του Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου Καλαβρύτων» στον τόμο: Πρακτικά του Β΄ τοπικού συνεδρίου Αχαικών σπουδών (Καλάβρυτα, 24-27 Ιουνίου 1983), 319-42, Αθήναι. (Πελοποννησιακά. Παράρτ. 11)

Πολέμης, Δ. Ι. (2003) "Σημειώματα 3. Απόφασις περί παραγραφής παλαιών υποθέσεων" Πέταλον 8, 328-31.

Σιάτρας, Δ. (1997) Ελληνικά δικαστήρια στην Τουρκοκρατία, Βόλος.

Σφυρόερας, Βασ. Βλ. (1964) «Οι δραγομάνοι του στόλου. Ο θεσμός και οι φορείς του» ΕπΜεσΑρχ14, 1-192.

Tουρτόγλου, M. Α. (1975) «Περί της εκλογής δικαστικών και διοικητικών αρχών εις την νήσον Kέρκυραν. Bενετοκρατία- Δημοκρατικοί Γάλλοι (1797-1799)» ΕΚΕΙΕΔ 22, 1-15.

Φίστας, Ιω. (1991-92) «Η απονομή της δικαιοσύνης από τα δικαστήρια της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Βοδενών στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα» Ιστορικά και Πολιτιστικά Ανάλεκτα 1, 38-44.

Αποφάσεις δικαστηρίων

Αμπελάς, Τιμ. Δ. (1874) Ιστορία της νήσου Σύρου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, Ερμούπολις. (δικαστική απόφαση)

Anastasopoulos, A. (2007) "Karaferye (Veroia) in the 1790s: how much can the kadi sicilleri tell us?" στον τόμο: Anastasopoulos, A. & E. Kolovos (eds) Ottoman rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, transformation, adaptation (Proceedings of an international conference held in Rethymno, Greece, 13-14 December 2003), 45-60, Rethymno.

Αντωνιάδης, Ξ. Α. (1978-79) «Δικαστικές αποφάσεις απ’ την τουρκοκρατούμενη Σκύρο» ΑρχΕυβΜελ 22, 39-62.

Aντωνιάδης, Ξ. A. (1998) «Oι πρώτες μετεπαναστατικές αποφάσεις του Eιρηνοδικείου Σκύρου» EKEIEΔ 34, 179-235.

Βισβίζης, Ιάκ. Τ. (1954) "Σύμμικτα. Μια παλαιά απόφασις" Νομικόν Βήμα 2, 328-9.

Bισβίζης, Iάκ. Τ. (1957) «Δικαστικαί αποφάσεις του 17ου αιώνος εκ της νήσου Mυκόνου» ΕΑΙΕΔ 7, 20-154.

Γριτσόπουλος, Τ. Αθ. (1953) «Ο ηθικός εξοπλισμός των Ελλήνων κατά τον αγώνα του 1821. Διδάγματα εκ μίας δικαστικής αποφάσεως του 1821» Ελληνική Δημιουργία 11, 434-44.

Δουμάκης, Θ. (2009) "Τα γεγονότα στον όρμο της Καρίτσας και στο λιμάνι της Σκοπέλου τον Ιούνιο και Αύγουστο του 1827" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 55, 165-70. (απόφαση για αποζημίωση της "προσωρινής αντί θαλασσίου δικαστηρίου επιτροπής")

Δρακάκης, Ανδρ. (1982) «Μια δίκη κατά της Μαντώς Μαυρογένη. (Σελίδες από τη ζωή της)» Δελτίο ΙΕΕΕ 25, 217-66. (δικαστική απόφαση για οφειλή από χρεωστικό ομόλογο)

Δροσόπουλος, Ιω. (1960) «Αποφάσεις δικαστηρίων αναφερομένων εις αναγνώρισιν εθίμων εν Ευβοία» ΑρχΕυβ Μελ 7, 21-24.

Ζώης, Λ. Χ. (1939) «Πατρινή δικαστική απόφαση» Αχαϊκά 3, ??-??. (non vidi)

Θέμελη-Kατηφόρη, Δ. (1973-74) «Aι αποφάσεις του Θαλασσίου Δικαστηρίου 1828-1829» ΕΚΕΙΕΔ 20-21, 25-477.

Καλογερόπουλος, Γ. Δ. (1984) «Εις βάρος του πρωτοκλήτου Μεσσηνίας διοικητικόν ατόπημα (1829)» στον τόμο: Πρακτικά του Β΄ τοπικού συνεδρίου Μεσσηνιακών σπουδών (Κυπαρισσία, 27-29 Νοεμβρίου 1982), 161-9, Αθήναι. (Πελοποννησιακά. Παράρτ. 10)

Καράντζαλης, Τ. (1971) "Αποφάσεις πνευματικού δικαστηρίου ιεράς επισκοπής Παραμυθίας επί επισκόπου Ιωάννου, 1886-1893" ΑΕΚΔ 26, 104-15.

Καραμπούλα, Δ. Π. & Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Λ. (2001) «Βιβλίον των Αποφάσεων του «Συλλόγου της Επικλήσεως των πέντε» Πάργας (1803-1805) - [Ιστορικό Αρχείο Κερκύρας, φάκελος 9 (1)]» ΕΚΕΙΕΔ 35, 145-70

Κατσίπης, Φ. (1971) "Ο άγνωστος ταπεινός αρχιεπίσκοπος Σαντορίνης Γεδεών και έξαρχος πατριαρχικός" στον τόμο: Δανέζης, Μ. Α. (επιμ) Σαντορίνη, 166, Αθήναι.

Κονόμος, Ντ. (1973) Ο Νικόλαος Καντούνης και άλλοι ζακυνθινοί Φιλικοί. Ανέκδοτα κείμενα, Αθήνα. (απόφαση του πρωτοπαπά Ζακύνθου με την οποία τίθεται σε αργία και φυλακίζεται ιερέας, μέλος της Φιλικής Εταιρείας)

Κωνσταντινόπουλος, Χρ. Γ. (1973) «Άγνωστα στοιχεία για το επεισόδιο της Χελωνοσπηλιάς και τους Χοντρογιανναίους» Επετηρίς των Καλαβρύτων 5, 34-60. (αποφάσεις δικαστηρίων, μαρτυρία)

Κωστούρος, Θ. (1993) «Το νομικόν περιοδικόν ΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ» Δελτίο Ιστορικών Μελετών Ναυπλίου 64, 277-9. (δικαστική απόφαση)

Λάμπρου, Α. (1975-76) "Λύση μνηστείας. Υπομνηματισμός σε απόφαση του έτους 1895 του Επισκοπικού Δικαστηρίου Ξάνθης" Θρακικά Χρονικά 32, 71-76.

Μαγκλάρας, Α. Δ. (1974) «Θέματα εκ της νομολογίας του εν Αιγίω πρωτοκλήτου δικαστηρίου (1829-1830)» στον τόμο: Πρακτικά του Α΄ εν Πάτραις τοπικού συνεδρίου Αχαϊκών σπουδών (15-16 Δεκεμβρίου 1973), 161-80, Αθήναι. (Πελοποννησιακά. Παράρτημα 1)

Μιχαηλίδης-Νουάρος, Γ. (1979) «Εξ αποφάσεις του πνευματικού δικαστηρίου Καρπάθου (του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα)» Καρπαθιακαί Μελέται 1, 7-23.

Νάκος, Γ. Π. (1992) «Μια μορφή κοινοτικής-δικαστικής δικαιοδοσίας στο εθιμικό δίκαιο της Θάσου» Θασιακά 7, 65-89.

Παπαθανασόπουλος, Η. (1973) "Ανέκδοτα έγγραφα αφορώντα εις την οριστικήν απελευθέρωσιν της ανατολικής Χέρσου Ελλάδος (1830-1835)" Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών 3, 147-260. (δικαστική απόφαση)

Παπαμανουσάκης, Στρ. (επιμ) (1990) «Επιτομή Κρητικής Νομολογίας» Τάλως 2, 25-315.

Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Λυδία (2001) «Αποφάσεις Εφετείου Πάργας (1803-1805). Εισαγωγή-Σχολιασμός» ΕΚΕΙΕΔ 35, 121-44.

Santschi, E. (1975) «L’ apparition des considerants de droit dans la jurisprudence vénéto-crétoise du XIVe siècle» Θησαυρίσματα 12, 14-34.

Συμεωνίδης, Σ. Μ. (1991) «Η υπεροπτική στάση και το τραγικό τέλος του Κωνσταντίνου Μπάου. Η λύση ενός νομικού ζητήματος» Σιφνιακά 1, 5επ. (δικαστική απόφαση)

Συμεωνίδης, Σ. Μ. (2001) «Δικαστική απόφαση έτους 1830 κατά της κοινότητος Κάστρου της Νάξου» Ναξιακά 1/39, 36-38.

Συμεωνίδης, Σ. Μ. (2013) "Δικαστικές αποφάσεις "προκαθημένων" των αρχιεπισκόπων Σίφνου και Μυκόνου [1648-1699]" Σιφνιακά 21, 109-27. (για πώληση ακινήτου, υιοθεσία, κληρονομιά, διαζύγιο, κυριότητα ακινήτων, κύρος διαθήκης)

Tουρτόγλου, M. Α. (1980-81) «H νομολογία των κριτηρίων της Mυκόνου (17ος-19ος αι)» ΕΚΕΙΕΔ 27-28, 3-257. (= Μελετήματα, 5, 41-295)

Τουρτόγλου, Μ. Α. (1998-2000) «Η νομολογία των κριτηρίων της Νάξου (17ος-19ος αι.)» Μνημοσύνη 14, 97-184. (= Μελετήματα, 4, 91-179)

Τσίτσας, Α. Χ. (1980) «Μνείες μελών της οικογένειας Ζανδίρη στην Κέρκυρα» Θησαυρίσματα 17, 317-22. (απόφαση πρωτοπαππά)

Χιόνη, Γ. Κ. (2004-2006) "Μια απόφαση του Μ.Ε. Δικαστηρίου Ποταμιάς το 1904" Θασιακά 13, 511-9.

Δικαιοπρακτικά έγγραφα (Contracts)

----- (1997-2002) Αρχείον Εμμανουήλ Ξάνθου, 3 τόμοι, Αθήνα. (απόδειξη παραλαβής, παροχή εγγύησης, εξόφληση, συντροφία,

Βόγλη, Ελπ. Κ. (2005) Έργα και ημέραι ελληνικών οικογενειών 1750-1940, Αθήνα. (φωτογραφίες εγγράφων: διαθήκη, αγοραπωλησία ακινήτου, προικοσύμφωνο)

Bouquet, Ol. & S. Kuneralp (eds) (2015) Les Musurus. Une famille de diplomates Ottomans, lettres et documents (1852-1910), Istanbul. (γαμήλια συμβόλαια και απόφαση δικαστηρίου στη γαλλική)

Cotovanu, Lidia & G. Lazar (2016) "Un marchand banquier au service de Constantin Brancoveanu (1688-1714): L' Epirote Nica Papa saraf" Θησαυρίσματα 46, 31-68. (= "Un negustor in slubja lui Constantin Brancoveanu (1688-1714): epirotul Nica Papa zaraful" SMIM 32 (2014) 39-72) (διαθήκη, χρεωστικό ομόλογο, πληρεξούσιο)

Γριτσόπουλος, Τ. Αθ. (1953) "Ἄνθιμος Καρακάλλος ἐπίσκοπος Μεθώνης, ὁ ἐκ Δημητσάνης καὶ ἡ σωζομένη ἀλληλογραφία αὐτοῦ" Θεολογία 24, 117-27, 234-48, 390-412. (δανειστικό ομόλογο, πατριαρχικά έγγραφα)

Δημητρόπουλος, Δ. (2007) "Αρχειακά τεκμήρια και κυκλαδικός χώρος (16ος - αρχές 19ου αι.)" Φλέα 13, 12-41.

Ζώης, Λ. Χ. (1903) "Εκκλησιαστικά έγγραφα" Εκκλησιαστική Αλήθεια 23/41, 430-1. (γενικό πληρεξούσιο, εξόφληση)

Καμπούρογλου, Δ. (επιμ) (1906) Ιστορικόν αρχείον Διονυσίου Ρώμα, Β, Αθήναι. (ναυλοσύμφωνο, παραχώρηση σκλάβου, έγγραφο μυστικής εταιρείας)

Κωνσταντινίδης, Μαργ. (1912) "Εκ του αρχειου της εν Τεργέστη ελληνικής κοινότητος. Υποσχετικόν του μητροπολίτου Ιωαννίνων Ιεροθέου" Εκκλησιαστικός Φάρος έτος Ε, 10, 500-2. (διακανονισμός χρέους)

Λουκάτος, Σπ. Δ. (1978) "Η ανοικοδόμηση των ερειπωμένων πόλεων στην ελεύθερη Ελλάδα επί Ιωάν. Καποδίστρια" στον τόμο: Έτος Καποδίστρια, διακόσια χρόνια από τη γέννηση του. Οι επίσημες ομιλίες, 79-207, Αθήνα. (διοικητικά έγγραφα (αποφάσεις, υπομνήματα ψηφίσματα), μίσθωση έργου)

Μαυροειδή-Πλουμίδη, Φανή (1971) "Έγγραφα αναφερόμενα στις έριδες των Ελλήνων της Βενετίας στα τέλη του ΙΕ' αιώνα" Θησαυρἰσματα 8, 115-87.

Μέρτζιος, Κ. Δ. (1935) "Η οικογένεια των Γλυκέων ή Γλυκήδων" Ηπειρωτικά Χρονικά 10, 1-52. (πληρεξούσιο, διαθήκη, δωρεά, απόδειξη παραλαβής)

Μηλιαράκης, Α. (1902) Οικογένεια Μαμωνά. Ιστορική και γενεαλογική μελέτη της οικογένειας Μαμωνά από της εμφανίσεως αυτής εν τη ιστορία μέχρι σήμερον (1248-1902), Αθήναι. (πώληση ακινήτου, παραχώρηση γαιών από βενετικές αρχές)

Μπουμπουλίδης, Φ. Κ. (1961) Λυτά έγγραφα βιβλιοθήκης Σπ. Λοβέρδου, Αθήνα. (πατριαρχικό σιγίλλιο, δικαστική απόφαση, διαθήκη, εκτίμηση περιουσίας)

Ξηραδάκη, Κ. (1997) Ναυτική τέχνη και ναυτοδιδάσκαλοι. Ιορδάνης Γ. Μαυρομμάτης ο Μυκονιάτης ναυτοδιδάσκαλος ποντοπόρος και αγωνιστής του 1821, Αθήνα. (βεβαίωση ναυλοσυμφώνου, μίσθωση εργασίας (διδασκαλική))

Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. (1894) Ανάλεκτα ιεροσολυμίτικης σταχυολογίας, τ. 4, ανατύπωση Βρυξέλλες 1963.

Παπαρούνης, Π. Ν. (1977) Τουρκοκρατία, Αθήνα. (χρεωστική ομολογία, διαθήκη)

Σάθας, Κ. Ν. (1872) Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, 3, Βενετία. (πατριαρχικά έγγραφα)

Σάθας, Κ. Ν. (1877) Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, 6, Παρίσι. (Ασσίζαι του βασιλείου Ιεροσολύμων, Κύπρου, κυπριακοί νόμοι, διαθήκες, μίσθωση έργου, συνυποσχετικό, δωρεά)

Σιούλης, Τρ. Απ. (2007) Ο ξυλόγλυπτος διάκοσμος των εκκλησιών στον ηπειρωτικό χώρο κατά την μεταβυζαντινή περίοδο και οι τεχνίτες του ξύλου, Ιωάννινα. (σύμβαση έργου, εξόφληση, εταιρεία)

Stephanopoli de Comnène, M. (1997) Histoire des Grecs-Maniotes en Corse. I. Paomia. Mars 1676 ? Avril 1731, Athènes. (αγοραπωλησία ακινήτου, προικοσύμφωνο, διαθήκη, πληρεξούσιο, διαιτησία, χρεωστικό ομόλογο, πώληση κινητών, μαρτυρία, επιτροπεία, δωρεά, συνυποσχετικό, ανταλλαγή, εγγύηση, παραίτηση από ένδικα μέσα, εκλογή δημογερόντων)

Φαρδύς, Ν. Β. (1888) Ύλη και σκαρίφημα ιστορίας της εν Κορσική ελληνικής αποικίας μετά συλλογής καρυατικών τραγουδιών και συλλογής καρυατικών λέξεων, Αθήναι. (διαθήκη, έγγραφη συμφωνία μεταξύ Γένουας και αποίκων από τη Μάνη)