bibliography‎ > ‎

Οικογενειακό δίκαιο - Family law

        Αιμιλιανίδης, Α. Κ. (1938) Το οικογενειακόν δίκαιον εν Κύπρω επί φραγκοκρατίας, Λευκωσία.

        Αλεξάκης, Ε. Π. (1975) «Η δομή της ελληνικής οικογένειας στη Θράκη» Μνήμων 5, 49-80.

Αλέξάκης, Ε. Π. (1984) Η εξαγορά της νύφης. Συμβολή στην μελέτη των γαμήλιων παροχών στη νεότερη Ελλάδα, Αθήνα.

Αλεξάκης, Ε. Π. (1996) Τα παιδιά της σιωπής. Οικογένεια, συγγένεια και γάμος στους Αρβανίτες της ΝΑ. Αττικής - Λαυρεωτικής (1850-1940), Αθήνα.

        Αλεξάκης, Ε. Π. (2004) "Ονοματοθεσία και στρατηγικές μεταβίβασης της περιουσίας στην Κέα Κυκλάδων" στον τόμο: Αργυρίου, Αστ. (επιμ.) Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα (Πρακτικά του Β' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Ρέθυμνο 10-12 Μαϊου 2002), τόμ. Β, 385-400, Αθήνα.

        Αλεξάκης, Ε. Π. (2004-06) "Το κοινωνικό φύλο του δώρου. Γαμήλιες ανταλλαγές και μεταβίβαση της περιουσίας στη Ναυπακτία"  Ναυπακτιακά 14, 443-80.

        Alexander, J. (1985) "Law of the conqueror (the Ottoman state) and law of the conquered (the Orthodox church): the case of marriage and divorce" στον τόμο: XVIe Congres international des sciences historiques. Rapports, vol. 1, 369-70, Stuttgart.

Αργυρού, Έφη (2006-2007) "Συστήματα εισροής ανθρώπινου δυναμικού στις οικογένειες της Λευκάδας του 18ου αιώνα" Μνήμων 28, 49-90.

        Αργυρού, Έφη (2011) "Οι "αδελφοσύνες" στα νοταριακά έγγραφα: Πρόσκαιρες και ανανεούμενες" στον τόμο: Δρόμοι και παράδρομοι της τοπικής ιστορίας, 127-61, Αθήνα.

       Βρεττού-Σούλη, Μ. (2009) Η θέση της γυναίκας στην παραδοσιακή κοινωνία των Κυκλάδων (18ος-20ος αιώνας), Αθήνα. 

        Δασκαλοπούλου-Καπετανάκη, Σ. (1993) «Εγκατάσταση-προίκα-κληρονομιά. Κατά φύλα διαφοροποιήσεις» στον τόμο: Παπαταξιάρχης, Ε. & Θ. Παραδέλλης (επιμ) Ανθρωπολογία και παρελθόν: Συμβολές στην κοινωνική ιστορία της νεότερης Ελλάδας, 291-306, Αθήνα.

        Καλπουρτζή, Ε. (1998) «Κοντετζιόνες και τεφερέντζιες: Παρατηρήσεις για τις συγγενικές σχέσεις στη Μύκονο κατά τους 17ο και 18ο αιώνες» Ελληνική Κοινωνία 4, 112-74.

        Καλπουρτζή, Εύα (2001) Συγγενικές σχέσεις και στρατηγικές ανταλλαγών. Το παράδειγμα της Νάξου τον 17ο αιώνα, Αθήνα.

Καραπιδάκης, Ν. - Β. Κουρή (2011) "Οι "αδελφοσύνες". Σιωπηρές και γραπτές: Το γενικό πλαίσιο" στον τόμο: Δρόμοι και παράδρομοι της τοπικής ιστορίας, 111-26, Αθήνα.

Kasdagli, Aglaia E. (2004) "Family and inheritance in the Cyclades 1500-1800: present knowledge and unanswered questions" The History of the Family 9/3, 257-74.

        Κιουσοπούλου, Α. (1990) Ο θεσμός της οικογένειας στην Ηπειρο κατά τον 13ο αιώνα, Αθήνα. (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte. Athener Reihe 4)

        Κουρή, Β. (2010) "Η ἁδελφοσύνη" των χωρικών στην Κέρκυρα από τον 16ο ως τον 19ο αιώνα" Τα Ιστορικά 27/53, 303-38.

Κουρούκλη, Μ. (1984) "Η οικογένεια στην Κέρκυρα του 19ου αιώνα" στον τόμο: Τσαούσης, Δ. Γ. (επιμ) Όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, 149-57, Αθήνα.

        Kravari, V. (1992) «Les actes privés des monastères d’Athos et l’ unité du patrimoine familial» στον τόμο: Eherecht und Familiengut, 77-88.

        Laiou, Angeliki. (1984) «Contribution à l’étude de l’ institution familiale en Épire au XIIIème siècle» Fontes Minores 6, 275-323.

        Μάτσης, Ν. (1962) Το οικογενειακόν δίκαιον κατά την νομολογίαν του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως των ετών 1315-1401, Αθήναι.

        Mιχαηλίδης-Nουάρος, Γ. (1995) «Επιβιώσεις μητριαρχικών θεσμών στα οικογενειακά και κληρονομικά έθιμα της Καρπάθου και άλλων νησιών» ΕΚΕΙΕΔ 31, 1-22. (βλ. επίσης και κληρονομικό)

Νάκος, Γ. (1978) "Περί του "πατρικού δικαιώματος" (baba-hakki)  εις το εθιμικόν δίκαιον Θράκης" Αρμενόπουλος 32, 399-410.

Νάκος, Γ. (2012) "Ιωακείμ Γ΄ ο από Θεσσαλονίκης δις οικουμενικός πατριάρχης και το νομοκανονικό του έργο" στον τόμο του Δαρδαβέσης, Θ. Ι. (επιμ) Ιωακείμ ο μεγαλοπρεπής: ο από Θεσσαλονίκης οικουμενικός πατριάρχης και η εποχή του, 159-87, Θεσσαλονίκη.

Παϊζη-Αποστολοπούλου, Μάχη (2008) "Μια αθησαύριστη μικρή ιστορία οικογενειακού δικαίου στη δίνη των διενέξεων του 15ου αιώνα" στον τόμο: Γιούνη, Μ. Σ. (επιμ.) Δίκαιο και Ιστορία. Μελέτες ιστορίας του δικαίου I, 127-42.

        Παληού, Αναστασία Γ. (2010) "Παράλληλη δικαιοδοσία δικαστικών οργάνων επί γαμικών διαφορών στην Κοζάνη στα τέλη του 19ου αι." ΕΚΕΙΕΔ 42, 237-68.

        Παπαγιάννη, Ελευθερία (1997) Η νομολογία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου σε θέματα περιουσιακού δικαίου, τομ. ΙΙ: Οικογενειακό δίκαιο, Αθήνα. (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte. Athener reihe 11)

        Παπαδάκη, Ασπασία (2003) "Η οικογένεια στα κύθηρα την εποχή της ύστερης βενετοκρατίας" Νόστος 2, 173-99.

        Papataxiarchis, E. (1993) «La valeur du ménage. Classes sociales, stratégies matrimoniales et lois ecclésiastiques à Lesbos au XIXe siècle» στον τόμο: Espaces et familles dans l’Europe du Sud à l’age moderne, 109-40, Paris.

Papataxiarchis, E. & S. D. Petmezas (1998) "The devolution of property and kinship practices in late and post-ottoman ethnic Greek societies" Mélanges de l' École Française de Rome 110, 217-41.

Παυλίδου, Πολ. & Δ. Μαυρογιάννης (2001-03) "Το μικτό εκκλησιατικό δικαστήριο Θεολόγου Θάσου. Απονομή δικαιοσύνης επί οικογενιακών σχέσεων βάσει ανεκδότου κώδικος του 19ου-20ου αι." Θασιακά 12, 565-75.

Pitsakis, C. G. (2006) "Parentes en dehors de la parente: Formes de parente d' origine extra-legislative en droit byzantin et post-byzantin" στον τόμο: Bresson, A., Masson, M.-P., Perentidis, St. & J. Wilgaux (eds) Parente et société dans le monde grec de l' Antiquité à l' âge moderne (Colloque international, Volos (Grece) 19-20-21 juin 2003), 297-325, Bordeaux.

        Πλάτανος, Β. (1961) «Παλιά προικοσύμφωνα και συμφωνητικά [2]» Περιηγητική 28, 48-49. (προικοσύμφωνο, επικύρωση πράξης διαζυγίου)

        Σαβοριανάκης, Π. (2001) Νησιώτικες κοινωνίες στο Αιγαίο πριν και μετά τις οθωμανικές μεταρρυθμίσεις. Η περίπτωση των Ελλήνων της Ρόδου και της Κώ (18ος-19ος αιώνας), Αθήνα.

Σακελλαρίδης, Ο. (1923) "Οικογενειακόν και κληρονομικόν δίκαιον ισχύον εν Νισύρω μέχρι σήμερον" Νισυριακόν Ημερολόγιον 1, 31-35.

Σπηλιωτοπούλου, Μαρία (2005) Η Σαντορίνη στην τουρκοκρατία. Κοινωνικές και οικονομικές πρακτικές στο πλαίσιο της οικογένειας, Ρέθυμνο. (αδημοσίευτη διδ. διατριβή)

        Stamatopoulos, D. (2010) " Putting up (with) the system: The Christian Orthodox family in crisis: the Ecumenical Patriarchate’s courts and the reconstruction of the privatesphere in southeast Europe in the nineteenth and early-twentieth centuries" στον τόμο: Avdela, E., D'Cruze, D., Rowbotham, J. & J. S. Adler (eds) Problems of crime and violence in Europe, 1780-2000. Essays in criminal justice, 95-123, Lewiston, N.Y.

        Stylianoudi, M.-G. (2009) "Le Assise di Romania e l' "eredita" delle Cicladi medievali nel diritto consuetudinario" στον τόμο: Moschonas, N. G. & M.-G. Stylianoudi (eds) Il ducato dell' Egeo (Atti dell'incontro di studio, Nasso - Atene 2007), 87-102, Atene.

        Σωφρόνιος (Λεοντοπόλεως) (1910) "Ανέκδοτα γράμματα Μελετίου του Πηγά πατριάρχου Αλεξανδρείας" Εκκλησιαστικός Φάρος 5, 359-61. (επιστολές που αφορούν άδειες και κωλύματα γάμου)

        Τουρτόγλου, Μ. Α. (1969-1972) «Στοιχεία οικογενειακού δικαίου εις τας παροιμίας και τα άσματα του ελληνικού λαού» Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 22, 57επ. (= Τουρτόγλου, Μελετήματα ΙΙ, 183-200)

Χατζάκης, Ι. (2004) ""Φυσικά τέκνα" στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Αρχειακές μαρτυρίες και νομικές προεκτάσεις ενός κοινωνικού φαινομένου" ΕΚΕΙΕΔ 38, 181-219.

Χατζάκης, Ι. (2010) "Οι ιδιαίτερες διαστάσεις του φαινομένου της έκθεσης βρεφών στη βενετική Κύπρο"  στον τόμο: Πνεύματος Δώρημα Γεωργίω Π. Νάκω, 485-504, Θεσσαλονίκη. (Νόμος. Επιστ. Επετ. Σχολής ΝΟΠΕ 13)

 

Μνηστεία (Betrothal)

        ----- (1956) "Πρωτότυπον αποφάσεως του Μ. Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου του 1896 της Ιεράς Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως" ΑΘΛΓΘ 21, 79-80. (λύση μνηστείας)

        Αποστολόπουλος, Φ. Δ. (1977) "Τρία έγγραφα του κώδικα Ταβλουσούν της Καππαδοκίας: 1 Αυτοκρατορικό βεράτι και 2 επιστολές του Παϊσίου, μητροπολίτου Καισαρείας" Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 1, 217-39. (κανονισμός αρραβώνων μεταφρασμένος από τα καραμανλίδικα)

Βάος, Ζ. (1969-1970) "Το Κάστρον, η κοινωνία του και το έθιμον του αρραβώνος" ΕΕΚΜ 8, 567-589. (αποσπάσματα πράξεων)

        Γκαβαρδίνας, Γ. Χρ. (2000) "Απόφαση της επαρχιακής μητροπολιτικής συνόδου Θεσσαλονίκης του έτους 1892 περί καταρτισμού νομίμου μνηστείας" Θεσσαλονικέων Πόλις, περ. Β', 1, 153-78.

        Δανούσης, Κ. (1992) «Εκδίκαση υπόθεσης διάλυσης μνηστείας στο Ναύπλιο (1823)» Δελτίο Ιστορικών Μελετών Ναυπλίου 49, 163-7.

        Διάφα, Βασ. (1997) "Η μνηστεία στην Τουρκοκρατία. Μια ανέκδοτη μαρτυρία από επισκοπικό κώδικα της Επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης" Δυτικομακεδονικά Γράμματα 8, 319-323.

        Διάφα-Καμπουρίδου, Βασ. Θ. (2006) Μνηστεία και γαμήλιες παροχές στη νομολογία των δικαστηρίων της Ι.Μ. Σερβίων και Κοζάνης (18ος-20ος αι.), 2 τόμοι, αδημ. διδ. διατριβή, Θεσσαλονίκη.

http://invenio.lib.auth.gr/record/72076/files/gri-2007-323.pdf 

        Κιουσόπουλος, Δημ. Η. (1969-70) «Δικαστικαί συνέπειαι εκ διαλύσεως μνηστείας (δικαστική διένεξις Πελοποννησίων κατά τους Καποδιστριακούς χρόνους)» Πελοποννησιακά 7, 129-52.

        Λαίου, Αγγελική (1986) «Ο θεσμός της μνηστείας στο δέκατο τρίτο αιώνα» στον τόμο: Κρεμμυδάς, Β., Μαλτέζου, Χρ. & Ν. Παναγιωτάκης (επιμ) Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο Ι, 280-98, Αθήνα.

        Λάμπρου, Α. (1975-76) "Λύση μνηστείας. Υπομνηματισμός σε απόφαση του έτους 1895 του Επισκοπικού Δικαστηρίου Ξάνθης" Θρακικά Χρονικά 32, 71-76.

        Νάκος, Γ. Π. (1978) «Περί του θεσμού του «πατρικού δικαιώματος» (baba-hakki) εις το εθιμικόν δίκαιον Θράκης» Αρμενόπουλος 32, 399-410.

        Νικολαϊδου, Ε. Ι. (1988) "Διαλυτήρια μνηστείας και διαζύγια στη μητροπολιτική επαρχία Ιωαννίνων - Βελλάς (1840-1855)" στον τόμο: Σύνδειπνον. Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Δημήτριο Σ. Λουκάτο από παλαιούς μαθητές του στη Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων (1964-1969), 199-235, Ιωάννινα.

        Παπαδάτος, Στ. Ιωσ. (1984) Περί της μνηστείας εις το βυζαντινόν δίκαιον, 296-337, Αθήναι. (Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών 50)

        Παπαδόπουλος, Ιορδ. Β. (2000) «Αρραβωνιάσματα στα Φάρασα Καππαδοκίας. Ένα «διαζευκτήριο» στα Καραμανλίδικα» Η καθ’  ημάς Ανατολή 5, 297-311.

        Παπάζογλου, Ιγν. (1996) «Συμφωνητικό μνήστευσης στα χρόνια της Τουρκοκρατίας» Λεσβιακά 16, 350-362.

        Τορναρίτης, Κρ. (1978) Το χάρτωμαν στις Ασσίζες της Κύπρου, Λευκωσία. (= Επιθεώρηση Κυπριακού Δικαίου 4 (1983) 653-64)

        Τσαγκάρη, Αγγελική (2001) «Μορφές μνηστείας κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο (1453-1821)» Γρηγόριος ο Παλαμάς 84/788, 405-24.

        Χατζηγιάννης, Χρ. Δ. (1985) «Συναινετικό διαλύσεως αρραβώνα του 1882» Λεσβιακά 9, 190-1.

 

Γάμος και περιουσιακές σχέσεις συζύγων (Marriage and property relations between the spouses)

        Αθανασιάδης, Σωτ. Ν. (1976) «Αναφορά επί περιέργου γάμου» Φιλιατρά 77, 338.

Αιμιλιανίδης, Α. Κ. (1938) "Η εξέλιξις του δικαίου των μικτών γάμων εν Κύπρω από της φραγκοκρατίας μέχρι σήμερον" Κυπριακαί Σπουδαί 2, 197-236.

Αλεξάκης, Ε. Π. (1984) Η εξαγορά της νύφης: συμβολή στη μελέτη των γαμήλιων θεσμών στη νεότερη Ελλάδα, Αθήνα.

Αλεξάκης, Ε. Π. (1994) "Η πρόσληψη της δεύτερης συζύγου ή η στρατηγική της πατρογραμμικής γενιάς στην Ελλάδα" Εθνολογία 3, 51-83. (= "L'epouse secondaire ou la strategie du patrilignage en Grece" Etudes et documents Balcaniques et Mediterraneens 16, 4-20)

        Αναγνωστοπούλου, Μ. (1996) «Ρυθμιστικές αποφάσεις για τα έθιμα του γάμου στη μητροπολιτική επαρχία Μυτιλήνης κατά τον 18ο αιώνα» Λεσβιακά 16, 5-16.

        Αραμπατζόγλου, Γενν. (1929) «Ο δια καπηνίου ή κεπηνίου γάμος» Ορθοδοξία 4, 162-4 και 24 (1949) 310-11.

Αργυρού, Έφη (2006) "Μηχανισμοί ενίσχυσης οικογενειών με ανδρικό εργατικό δυναμικό" Τα Ιστορικά 23/45, 281-314.

        Βάλληνδας, Α. (1882) Κυθνιακά ήτοι της νήσου Κύθνου χωρογραφία και ιστορία μετά του βίου των συγχρόνων Κυθνίων εν ω ἠθη και έθη και γλώσσα και γένη κλπ, Ερμούπολις. (απόφαση κοινότητας με επικύρωση από τον επίσκοπο σχετικά με την τέλεση γάμων χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων της νύφης)

        Bισβίζης, Iάκ. Τ. (1948) «Aι μεταξύ των συζύγων περιουσιακαί σχέσεις εις την Xίον κατά την Τουρκοκρατίαν» ΕΑΙΕΔ 1, 1-162.

Βλάμη, Δέσποινα (2006) "Γυναίκες, οικογένεια, κοινωνία της εμπορικής διασποράς, 18ος-19ος αι." Τα Ιστορικά 23/45, 243-80.

        Burke, Ersie (2012) "Our daughters and our future: elite Greco-Venetian marriages, 1520-1610" στον τόμο: Murray, Jacqueline (ed) Marriage in pre-modern Europe: Italy and beyond, 169-99, Toronto.

        Γεδεών, Μ. Ι. (1911) "Κανονικαί δύο διατάξεις" Εκκλησιαστική Αλήθεια 31, 71-72. (πατριαρχικά γράμματα για κωλύματα γάμου και κληρονομιά)

        Γεδεών, Μ. Ι. (1916) «Του κυρού Διονυσίου του Δ’ διάγνωσις περί γάμου τετάρτου» Εκκλησιαστική Αλήθεια 36, 102-3.

        Γεωργιάδης, Απ. Σ. (2002) «Πραγματικά και φανταστικά κωλύματα γάμου στα έργα του Παπαδιαμάντη» Νομοκανονικά 1, 9-16.

        Δασκαλάκης, Απ. Β. (1974) «Ο θεσμός της σύγκριας εις την Μάνην» Πελοποννησιακά 10, 80-102.

        Δημητροκάλλης, Γ. (1972-73) «Μία περίπτωση γάμου μετά κεπηνίου στη Νάξο» ΕΕΒΣ 39-40, 290-4. (= Φλέα 15 (2007) 35-39)

        Δημόπουλος, Αρ. (1964-66) «Νομικαί συνέπειαι ελλείψεως παρθενίας» Νέον Αθήναιον 5, 70-86.

        Διάφα-Καμπουρίδου, Βασιλική Θ. (2006) Μνηστεία και γαμήλιες παροχές στη νομολογία των δικαστηρίων της Ι.Μ. Σερβίων και Κοζάνης (18ος-20ος αι.), 2 τόμοι, αδημ. διδ. διατριβή, Θεσσαλονίκη.

http://invenio.lib.auth.gr/record/72076/files/gri-2007-323.pdf

        Διάφα-Καμπουρίδη, Βασιλική (2017) "Το αγαρλήκι ως θεσμός γαμήλιας παροχής στην Κοζάνη κατά την τουρκοκρατία" Αλιάκμονος ρους 1, 73-91. (απόφαση εκκλ. δικαστηρίου)

        Δρακάκης, Α. Θ. (1945) «Το εν Σύρω έθιμον της συζυγικής κοινοκτημοσύνης» Θέμις 56, 167-70.

        Gallina, M. (1998) «Diversi livelli di ricchezza e di penuria negli atti matrimoniali rogati a Candia nel corso del secolo XIV» στον τόμο Πλούσιοι και πτωχοί, 263-292.

        Ζέη, Ε. (1994) «Ο γάμος, ο θάνατος και η ακίνητη ιδιοκτησία στην Πάρο τον 18ο αιώνα: πρώτες προσεγγίσεις» Τα Ιστορικά 20, 53-70. (βλ. επίσης και εμπράγματο)

Karachristos, I. (1998) Familie, Verwandtschaft, Heirat und Eigentumsuebertragungen. Das Beispiel der griechischen Insel Syros (1750-1820), Wien. (αδημοσίευτη διδ. διατριβή)

        Kasdagli, Aglaia E. (1999) Land and marriage settlements in the Aegean. A case study of the seventeenth-century Naxos, Venice. (Oriens Graecolatinus 6)

        Kermeli, Eugenia (2013) "Marriage and divorce of Christians and new Muslims in early modern Ottoman empire: Crete 1645-1670" Oriente Moderno 93, 527-46.

        Kolovos, E. (2008) "A town for the besiegers: social life and marriage in Ottoman Candia outside Candia (1650-1669)" στον τόμο: Anastasopoulos, A. (ed) The eastern Mediterranean under Ottoman rule: Crete, 1645-1840 (Halcyon days in Crete VI. A symposium held in Rethymno, 13-15 January 2006), 103-76, Rethymno.

        Κοτζάμπαση, Α. (2011) "Η γνωμοδότηση του υπουργού Δικαιοσύνης για την "ομολογία γάμου" του Δ. Υψηλάντη με τη Μαντώ Μαυρογένους" στον τόμο: Μανιτάκης, Α. & Β. Κούρτης (επιμ) Αφιέρωμα μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου. Δίκαιο – εργασία – φύλο – ψυχή, 465-74, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

        Λέτσας, Α. (1940) «Ο γάμος εν Βογατσικώ» Μακεδονικά 1, 123επ.

        Mαριδάκης, Γ. Σ. (1976) «Γάμος Eλλήνων καθολικών και το Πρωτόκολλον του Λονδίνου της 3 Φεβρουαρίου 1830» ΕΚΕΙΕΔ 23, 1-18.

        Μαρκάκη, Τ. (1998) «Συμφωνητικά γάμου και προικώες δικαιοπραξίες ως πηγές έρευνας της κοινωνικής ιστορίας και ανθρωπολογίας στη βενετοκρατούμενη Κρήτη (1600-1648)» Cretan Studies 6, 71-87. (βλ. επίσης και προίκα)

Ματθαίου, Αννα (2006) "Συζυγικές σχέσεις και σεξουαλικότητα στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας: κανόνες, πρότυπα, συμψηφισμοί" Τα Ιστορικά 23/44, 147-60.

Μάτσης, Ν. Π. (1970) "Πραγματεία περί προγάμου δωρεάς εκδιδομένη εκ του υπ' αριθμ. 1430 κώδικος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος" ΕΕΒΣ 37, 55-75.

Mitrushi, L. (1966) "Kodiku i Manastirit te shen Kazmait per kontratat e Fejesave" Etnografia Shqiptare 3, 177-243.

        Μιχαηλάρης, Π. Δ. (2010) "Εγγυήσεις αγαμίας στη μητρόπολη Μυτιλήνης (α' μισό 19ου αιώνα)" στον τόμο: Λάππας, Κ., Αναστασόπουλος, Α. & Η. Κολοβός (επιμ) Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας, 79-102, Ηράκλειο.

        Μιχαηλάρης, Π. Δ. (2014) "Προσπάθειες περιστολής της πολυτέλειας στο νησί της Λέσβου (18ος-19ος αι.)" Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 11, 221-38.

        Μπαντιά, Κ. Π. (1989-1991) «Συμφωνητικά γάμου και προικοσύμφωνα στη βενετοκρατούμενη Κρήτη» Κρητική Εστία περ. Δ΄ 4, 139-59. (βλ. επίσης και προίκα)

        Νάκος, Γ. Π. (1999) "Η δικονομική εφαρμογή του δικαίου του γάμου υπό της επαρχιακής μητροπολιτικής συνόδου Θεσσαλονίκης κατά την οθωμανική περίοδο" στο τόμο: Πρακτικά ΙΓ' διεθνούς επιστημονικού συμποσίου Χριστιανική Θεσσαλονίκη (21-23/10/1999), 123-6, Θεσσαλονίκη.

        Οικονόμου, Κ. Γ. (1940) «Γαμήλια έθιμα εν Σιατίστη» Μακεδονικά 1, 264-76.

        Παναγιωτίδης, Δ. Α. (1895-99) "Κώδιξ του ΙΗ' αιώνος κατά προικοδοσιών εν τη ιερά μητροπόλει Παραμυθίας και ιστορικαί τινες εξ αυτού σημειώσεις" ΠΕΦΣΚ 27, 307-12.

        Πανταζόπουλος, Ν. Ι. (1985) «Κεπήνιον. Συμβολή εις την έρευναν του πολιτικού γάμου επί Τουρκοκρατίας» στον τόμο: Τιμητικός Τόμος Αλεξάνδρου Λιτζεροπούλου, ??-??, Θεσσαλονίκη. [επίσης και στο Αντιχάρισμα, τόμ. Γ΄, 487-520]

        Παπαστάθης, Χ. Κ. (1996-97) «Κοριτσιάτικο. Θεσμός του εθιμικού δικαίου στη Θάσο» Θασιακά 10, 531-40.

        Παπαστεργίου, Νικ. (1981) «Το γαμικό δίκαιο στην επαρχία Βοίου στον καιρό της τουρκοκρατίας» Βοϊακή Ζωή 50, 8-9.

Papataxiarchis, E. (1991) "La valeur du ménage: Classes sociales, stratégies matrimoniales et loi ecclésiastique à Lesvos au 19e siècle" στον τόμο: Woolf, S. (ed) Sociétés Sud-européennes à l'âge moderne: Adaptation et Résistance, Paris.

        Πατραμάνη, Μ. (1989-1990) "Ένα προξενιό του έτους 1508 με προξενητή τον δούκα της Κρήτης Ιερώνυμο Donado" Παλίμψηστον 9-10, 165-77.

        Περεντίδης, Στ. (1986) «Πως μια συνήθεια μπορεί να εξελιχθεί σε θεσμό: η περίπτωση του «θεωρήτρου»» στον τόμο: Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, 476-85, Αθήνα.

        Πιτσάκης, Κ. Γ. (1993) «Κωλύματα γάμου στον Παπαδιαμάντη: πλαστά και γνήσια» Παπαδιαμαντικά Τετράδια 2, 37-59.

        Πιτσάκης, Κ. Γ. (2002) «Η ταφή του παπά και η χήρα παπαδιά. Ιστορικονομικός σχολιασμός σε ένα λαογραφικό θέμα» στον τόμο: Θητεία. Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή, 569-611, Αθήνα. (κώλυμα γάμου)

Πιτσάκης, Κ. Γ. (2005) "Η Εκκλησία των Επτανήσων: Από μια δύσκολη προστασία σε μια ακόμη πιο δύσκολη ένωση. Το ζήτημα του δικαίου του γάμου" στον τόμο: Η ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα 1864-2004 (Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου), Α, 403-27, Αθήνα.

        Πιτσάκης, Κ. Γ. (2007) "Γύρω από ένα παπαδιαμαντικό θέμα: και πάλι για την "χήρα παπαδιά" (Συνέχεια και τέλος)" στον τόμο: Ευκαρπίας έπαινος. Αφιέρωμα στον καθ. Π. Δ. Μαστροδημήτρη, 887-921, Αθήνα.

        Pitsakis, C. G. (2003) "Les mariages mixtes dans la tradition juridique de l'Eglise grecque: de l' intransigeance canonique aux pratiques modernes" Études Balcaniques 10, 107-46.

        Σαβοριανάκης, Π. (2000) «Οικογένεια και γαμήλιες πρακτικές στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η Κώς στο 18ο και 19ο αιώνα» Μνήμων 22, 31-68.

       Σακελλαρίδης, Ο. (1923) "Προγαμιαία δωρεά" Νισυριακόν Ημερολόγιον 1, 35-36.

         Sant-Cassia, P. & Bada, C. (1992) The making of the modern Greek family. Marriage and exchange in nineteenth-century Athens, Cambridge.

        Spiliotopoulou, Maria (2014) "Family strategies in the Aegean (17th-early 19th centuries): the case of Santorini" Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 11, 173-99.

        Σταματογιαννοπούλου, M. (1994) «Mακράν κοίτης και τραπέζης. Oι συζυγικές συγκρούσεις στη Λέσβο του 1900» Mνήμων 16, 107-38.

        Σφυρόερας, Βασ. Βλ. (1956) «Γάμοι και διαζύγια στη Νάξο τον ιζ΄ και ιη΄ αιώνα. (Ανέκδοτα έγγραφα από τον κώδικα Α΄ της Μητροπόλεως Παροναξίας)» Κυκλαδικά 1, 33-46; 95-99; 265-75.

        Τσακίρη, Ρομίνα Ν. (2010) "Συζυγικές διενέξεις στην Κρήτη του 16ου αιώνα: Νοοτροπίες, συμπεριφορές και η αντιμετώπιση από το κράτος και την εκκλησία. Μια πρώτη προσέγγιση" στον τόμο: Πεπραγμένα Ι' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 2006), Β1, 285-310, Χανιά.

 

Προίκα (Dowry)

----- (1827) Διαταγαί γάμων και προικοδοσιών όροι και κανόνες, Κωνσταντινούπολις.

----- (1864) "Γράμμα πατριαρχικόν περί όρου προικοδοσίας εις Αθήνας εκδοθέν υπό Νεοφύτου του από Καισαρείας μετατεθέντος" Εθνικόν Ημερολόγιον 4, 233-7.

----- (1890) "Προικοσύμφωνον" Προμηθεύς (Βόλος) 2/14 (Φεβρ. 1890), 110-1.

----- (1904) "Προικοσύμφωνον του 1823" Παναθήναια 4 (30/9/1904) 338.

----- (1907) "Προικοσύμφωνον του 1805" Σπαρτιατικόν Ημερολόγιον 8, 31-32.

----- (1922) «Προικοσύμφωνον» Μαλεβός 2/19, 11-12.

----- (1923) "Ιστορικόν έγγραφον (ακριβές αντίγραφον). Προικοσύμφωνον του Ιοάνη του Γεωργίου" Νισυριακόν Ημερολόγιον 1, 44-45.

----- (1925) "Παλαιά ανδριακά έγγραφα. Εν προικοσύμφωνον του 1828" Ανδριακόν Ημερολόγιον 1925, 93-94.

----- (1925) "Παλαιά έγγραφα. Ένα προικοσύμφωνον του ΙΣΤ΄ αιώνος" Μπουκέτο 2/86, 819.

----- (1925) "Σιφναϊκά προικοσύμφωνα" Κυκλαδικό Βήμα 1 (10 της 1/5/1925), 2.

----- (1927) "Ένα προικοσύμφωνον του έτους 1852" Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Σφενδόνη) 3, 61-62.

        ----- (1929) "Δύο προικοσύμφωνα εξ Αδριανουπόλεως" Θρακικά 2, 385-6. (προικοσύμφωνο, επιστροφή προικώων)

----- (1935) "Ιστορικά έγγραφα. "Γράμμα διά τα προικοσύμφωνα και διαθήκας" Μυκονιάτικα Χρονικά 2/34-36, 5.

----- (1936) "Νησιώτικο προικοσύμφωνο" Ναυτική Ελλάς 8/95, 3668.

----- (1938) "Η ζωή στην Τρίπολι μετά την Επανάστασι. Προικοσύμφωνον του 1831" Αρκαδικόν Ημερολόγιον 1938, 128.

----- (1938) "Ἐνα προικοσύμφωνον του 1860" Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Σφενδόνη) 14, 79-80.

----- (1939) "Προικοσύμφωνο του Κοσμά" Κυνουριακή Επιθεώρηση 2/5, 76.

        ----- (1946) «Σιφνιακά προικοσύμφωνα» Ραδάμανθυς περ. Β, 2/4, 6-7.

----- (1954-56) «Τα πανωπροίκια της Ελένης του Παπαζόγλη» Χρονικά του Μοριά 3, 184.

----- (1955) «Προικοσύμφωνον» Αρχείον της «Διδαχής» 15, 59.

        ----- (1968) «Μεθώνης ανέκδοτα έγγραφα» Μεσσηνιακά 1, 199-200. (προικοσύμφωνο)

        ----- (1975) «Προικοσύμφωνον (του 1861)» Τριφυλλιακή Εστία 1, 34-35.

        ----- (1976) «Μια αρεσιά [προικοσύμφωνο] του 1836» Φιλιατρά 8/78-79, 429.

        ----- (1980) «Ένα προικοσύμφωνο του 1894» Τριφυλλιακή Εστία 34, 334-6.

----- (2004) σύνταξη ενός προικοσυμφώνου στα 1847" Νοτάριος 9, 25. (απόδοση του κειμένου στα νέα Ελληνικά)

Α. B. (1909) «Εν προικοσύμφωνον του 1812» Ο Κρητικός Λαός (Ηράκλειο) 1, 149-50.

Α. T. (2003) "Προικοσύμφωνα "ανιγκλαβές" στοςυ Μυτιληνούς της Σάμου" εφ. Οι Ρίζες μας 118, 5. (non vidimus)

Α. T. (2003) "Το προικοσύμφωνο του 1762" εφ. Τα Λεκκάτικα 12, 10. (non vidimus)

     Αθανασιάδης, Σ. Ν. (1979) «Έγγραφα Σκιάθου» Σκιάθος 15, 10. (προικοσύμφωνο)

Αθανασιάδης, Σ. Ν. (1980) «Τσακώνικα ιστορικά μνημεία. Ένα προικοσύμφωνο του 1804» Χρονικά των Τσακώνων 5, 44.

     Αλεξάκης, Ε. Π. (1987) «Παρατηρήσεις σε μια μορφή γαμήλιας παροχής: το αντιπροίκι» Ελληνική Κοινωνία 1, 129-41.

Αλεξάκης, Ε. Π. (1988) «Γαμήλιες παροχές στους Αλβανόφωνους της ΝΑ. Αττικής-Λαυρεωτικής (1850-1940)» στον τόμο: Φιλίππου-Αγγέλλου, Π. Ι. (επιμ) Πρακτικά Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής (Καλύβια Αττικής, 5-8 Νοέμβρη 1987), 471-514, Καλύβια Αττικής.

        Αλεξάκης, Ε. Π. (1996-97) «Διτοπική μεταγαμήλια εγκατάσταση και προίκα σε μια νησιώτικη κοινότητα: Κέα Κυκλάδων» Εθνολογία 5, 5-68.

        Αλεξάκης, Ε. Π. (1998α) «Εργάτες-Αγρότες και προίκα στην Λαυρεωτική, 1870-1940» στoν τόμο: Πρακτικά Ζ’ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, 331-56, Κορωπί.

        Αλεξάκης, Ε. Π. (1998β)«Εξαγορά της νύφης, προίκα και κοινωνική διαστρωμάτωση στη Μέσα Μάνη (1840-1950): Η διαπραγμάτευση της κοινωνικής θέσης» Εθνογραφικά 11, 57-68.

Αλιπράντης, Ν. Χ. (1980α) "Ανέκδοτα Παριανά έγγραφα της Τουρκοκρατίας. Α. Έγγραφα της πνευμ. στέγης Μαρπήσσης" Παριανά 4, 109-12. (προικοσύμφωνο)

Αλιπράντης, Ν. Χ. (1980β) "Λευκιανό προικοσύμφωνο του 1721" Παριανά 4, 118-20.

        Αλιπράντης, Ν. Χ. (1998) «Το προικοσύφωνο Κωνσταντίνου Μιχ. Κρίσπη και Ναταλίας Ν. Μπαρότση» Παριανά 68, 46-52.

      Αλιπράντης, Ν. Χ. (2000) «Ένα Κωστιανό προικοσύμφωνο» Παριανά 77, 154-9.

Αλιπράντης, Ν. Χ. (2004α) "Έξι προικοσύμφωνα από τη Νάουσα του 18ου αιώνα Α'" Παριανά 92, 77-87.

Αλιπράντης, Ν. Χ. (2004β) "Έξι προικοσύμφωνα από τη Νάουσα του 18ου αιώνα Β'" Παριανά 93, 168-79.

        Αλιπράντης, Ν.  Χ. (2008) “Προικοδότηση της Κατίγκως Ν. Μάτζα εγγονής της Ειρήνης Π. Μαυρογένη Μάτζα” Παριανά 110, 259-67.

        Αναπλιώτης, Γ. (1956) «Παλαιά έγγραφα. Προικοσύμφωνο του 1730» Αρχείον της «Διδαχής» 26, 105.

        Αναστασίου, Ι. (1984) «Οι κοινότητες και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως για το ζήτημα της προίκας» στον τόμο: Πρακτικά του Ε’ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, 11-18, Θεσσαλονίκη.

        Αναγνωστόπουλος, Γ. Π. (1915) "Λαογραφικά εξ Ηπείρου" Λαογραφία 5, 1-51. (προικοσύμφωνο)

        Aντωνιάδης, Ξ. A. (1995) «Προίκα και προικοσύμφωνα στη Σκύρο επί τουρκοκρατίας» EKEIEΔ 31, 151-248.

        Απαλόδημος, Π. (1938-39) «Προικοσύμφωνο του Κοσμά» Κυνουριακή Επιθεώρηση 2, 76.

        Αποστολίδης, Κ. Μ. (1938) "Προικοσυμφωνιών κώδιξ Νικηφόρου της ιεράς Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως (1835-1859)" Θρακικά 10, 385-7.

        Αποστόλου, Στ. Σπ. (1987) "Τα προικοσύμφωνα στη Νάουσα κατά τη τουρκοκρατία (1873-1880) (Δύο άγνωστα ντοκουμέντα από το εθιμικό δίκαιο)" Νιάουστα 40, 105-7.

        Aρναούτογλου, Η. (1993) «O θεσμός της προίκισης του άρρενος τέκνου στις Kυκλάδες (16ος -19ος αιώνας). Mία πρώτη προσέγγιση» στον τόμο: Πρακτικά IΓ’ Πανελλήνιου Iστορικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 29-31 Μαίου 1992), 247-61, Θεσσαλονίκη.

        Ασανάκη, Ευφρ. Ν. (1979) «Ανέκδοτα προικοσύμφωνα των χρόνων της Τουρκοκρατίας και κρίσεις τινες επ’ αυτών» Θρακικά 2, 219-34.

Ασβέστη, Μ. Β. (1988) Ένα προικοσύμφωνο τέλη του 19ου αιώνα από τα Φαρακλάτα της Κεφαλληνίας, Αθήνα.

Ασδραχάς, Σπ. Ι. (2012) "Δείκτες νοοτροπιών σε μια πολυσύνθετη νησιωτική κοινωνία" Τα Ιστορικά 57, 283-312.

Αυγερινός, Κ. (1940) «Προικοσύμφωνον Παλαιοχωρίου» Κυνουριακή Επιθεώρηση 3/2, 36.

        Βαγενάς, Θ. (1956) "Τα πανωπροίκια της Ελένης του Παπαζόγλη" Χρονικά των Τσακώνων 1, 24. (= Πελοποννησιακά 8 (1971) 298-304)

        Βαγενάς, Θ. (1969) "Τσακώνικο προικοσύμφωνο" Χρονικά των Τσακώνων 3, 47. (= Πελοποννησιακά 8 (1971) 298-304).

        Βαγιάνος, Μαν. Γ. (1981) Μελί Καραπούρνων-Ερυθραίας Μικράς Ασίας, Αθήνα. (προικοσύμφωνα)

        Βαρβούνης, Μ. Γ. (1988) «Σαμιακό προικοσύμφωνο του 1834» Μυριόβιβλος 12-13, 2-4. (= στον τόμο:
Σαμιακά λαογραφικά και εκκλησιαστικά σύμμικτα, Β', 465-8, Αθήνα 2001)

        Βερνίκος, Νικ. (1979) "Το κατάστιχο των προικοσυμφώνων των συνοικεσίων της μονής του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στο Καλικόντασι της Μουζακιάς (1819-1843) και η προγαμιαία δωρεά" στον τόμο: Πρακτικά του Γ' Συμποσίου Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (Ήπειρος -Μακεδονία - Θράκη) (Αλεξανδρούπολη, 14-18 Οκτωβρίου 1976), 41-179, Θεσσαλονίκη. (ΙΜΧΑ 186)

        Βέτσιος, Ελ. Λ. (2007-8) "Το προικοσύμφωνο γάμου του Λεονάρδου Γ' Τόκκου, Δεσπότη της Άρτας και της Μηλίτσας, αρχόντισσας της Σερβίας (1463)" Βυζαντινός Δόμος 16, 281-96.

         Bισβίζης, Iάκ. Τ. (1965) «Tινά περί των προικώων εγγράφων κατά την Βενετοκρατίαν και την Τουρκοκρατίαν» ΕΚΕΙΕΔ 12, 1-129.

        Βλαχάκη, Μ. (1983) "Ένα προικοσύμφωνο στη Βιάννο του 1900" Κρήτη 10, 38επ.

        Βλάχος, Π. (1989) "Ιστορικά έγγραφα και στοιχεία" Λεσβιακά 12, 342-52. (προικοσύμφωνο)

        Γαλανή-Μουτάφη, Β. (1992) «Προίκα και κοινωνική οργάνωση στη Σάμο στα μέσα του 19ου αιώνα» στον τόμο: Αντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος για τον Νικόλαο Α. Δημητρίου, 59-85, Αθήνα.

      Γαλανή-Μουτάφη, Β. (1995) «Προίκα και κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός στη Σάμο κατά τον 19ο αιώνα» Εθνολογία 4, 31-66.

Γεδεών, Μ. (1887-1888) "Αι περί προικοδοσίας επαρχιακαί και πατριαρχικαί διατάξεις" Εκκλησιαστική Αλήθεια, 8, 215-9, 224-8, 233-6.

Γεδεών, Μ. (1891) «Αι κατά της πολυτελείας και των προικών εθνικαί ενέργειαι κατά τους τελευταίους τέσσαρας αιώνας» ΠΕΦΣΚ 21, 49-55.

Γέροντας, Δ. Α. (1960) "Η προίξ και η πρόγαμος δωρεά κατά το εθιμικόν δίκαιον εις τας Αθήνας της τουρκοκρατίας" Τα Αθηναϊκά 17, 49-60.

Γιάνγκαλη-Καραουλάνη, Ευ. (2007) «Ένα προικοσύμφωνο του 1817 από τον αγ. Λαυρέντιο του Πηλίου» Θεσσαλικό Ημερολόγιο 51, 320-2.

Γιανγκαλή-Καραουλάνη, Ευ. (2008) "Ένα προικοσύμφωνο του 1875 από τον αγ. Λαυρέντιο του Πηλίου" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 53, 94-96.

Γιανγκαλή-Καραουλάνη, Ευ. (2010) "Ένα τρικεριώτικο προικοσύμφωνο (1751)" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 57, 323-6.

        Γιαννάκος, Ευρ. (1983) «Ηπειρωτικών θεσμίων έρευνα. Απόφαση των Ζαγορισίων για την προίκα» Ηπειρωτική Εταιρεία 80, 206-9.

        Γιολδάση-Τσιρταβή Σμ. (1984) «Ανέκδοτο έγγραφο της Θάσου αναφερόμενο στο έθιμο του «κοριτσιάτικου»» Θασιακά 1, 37-39. (προικοσύμφωνο)

        Γιωργαλλής, Θ. (2007) "Σταχυολογήματα από τον κύκλο των τελετών του Κώτικου γάμου" Δωδεκανησιακά Χρονικά 21, 647-71. (προικοσύμφωνο)

        Γιώτας, Δ. (2001) "Παληές δικαιοπραξίες της Αττικής" Λαμπηδόνα 22, 22-24 - 23, 20-22. (προικοπαραδόσεις)

        Couroucli, M. (1985) "Lignage, dot et heritage. Episkepsi, Corfou" στον τόμo: Piault, C. (ed) Familles et biens en Grece et a Chypre, 67-95, Paris. 

         Γρηγορόπουλος, Θεόδ. (1974) «Προικοσύμφωνα εκ Λιγούδιστας» Λαογραφία 29, 359-60.

        Γριτσόπουλος, Τ. Αθ. (1976) Ιστορία της Τριπολιτσάς, τόμ. Β1, Αθήνα. (προικοσύμφωνο)

Δάλλας, Λαζ. (2001) «Προικοσύμφωνο του 1895» Δυτικομακεδονικά Γράμματα 12, 313-8.

        Δαπόντες, Ν. (1930) Το εν Άνδρω έθιμον «περί της τύχης της προικός λυθέντος του γάμου», Πειραιεύς.

        Δαφέρμος, Ελ. Γ. (1981) «Ένα μυλοποταμίτικο προικοσύμφωνο του 1897» Προμηθεύς ο Πυρφόρος 27, 426-7.

        Deffner, M. (1880) "Drei zaconische Heirathsprotocolle aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts" Archiv für mittel- und neugriechische Philologie 1, 267-85. (= Πελοποννησιακά 8 (1971) 298-304).

        Δελένδας, Ι. Χ. (1940?) "Προικοδοτήριον Αντωνίου Πέρου Δελέντα με την Πόναν Μάρκου Συρίγου και Ευδοκίας συνταχθέν τηι 20η Φεβρουαρίου 1554" στον τόμο: Δανέζης, Μ. Α. (επιμ) Σαντορίνη 1939-1940, 202, Αθήναι? (προικοσύμφωνο)

        Δελένδας, Ι. Χ. (1949) Οι καθολικοί της Σαντορίνης. Συμβολή στην ιστορία των Κυκλάδων, Αθήναι. (προικοσύμφωνα)

        Δετοράκης, Θεοχ. Ε. (1987) «Ανδρέας Αμοραίος, άγνωστος πρωτοπαπάς του Χάνδακα. Ανέκδοτα ελληνικά έγγραφα» Κρητική Εστία περ. Δ΄ 1, 119-32. (προικοσύμφωνα, βεβαιώσεις προικοπαραλαβής)

        Δημητριάδου, Μ. (2004) "'Το χαρτί και το μελάνι τον καλό γαμπρό τον κάνει'. Τα προικοσύμφωνα στα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη" Μουσείο Μπενάκη 4, 91-98.

        Διάφα-Καμπουρίδου, Βασιλική Δ. (2014α) "Μορφές γαμηλίων παροχών κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας στην Κοζάνη. Νάχτι και τράχωμα" στον τόμο: Καρανάσιος, Χ., Ντίνας, Κ., Μυλωνάς, Δ. & Δ. Σκρέκας (επιμ) Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας. Γένεση και ανάπτυξη μιας μακεδονικής μητρόπολης (Πρακτικά Β' συνεδρίου τοπικής ιστορίας, Κοζάνη, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012), 163-78, Κοζάνη.

        Διάφα-Καμπουρίδου, Βασιλική Δ. (2014β) "Το αμπελι ως αντικείμενο γαμήλιας παροχής στην Κοζάνη την περίοδο της τουρκοκρατίας (18ος-20ος αι.)" στον τόμο: Οίνον ιστορώ. Βελβεντό το οινοφόρο, 249-59, Αθήνα.

        Δρακάκης, Α. Θ. (1945) «Εν παλαιόν προικοσύμφωνον» Θέμις 56, 170.

        Δρακάκης, Α. Θ. (1952) «Το δίκαιο προικίσεως των αρρένων τέκνων στις Κυκλάδες» Θέμις 63, 764-6.

Ελλαδίτης, Δ. (1935) "Τα προικιά παληάς εποχής. Δύο προικοσύμφωνα" Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας 81-85.

Εμμανουήλ, μητρ. Κώ (1960) "Προικώα έθιμα της Νισύρου" Νισυριακά Χρονικά 6/35, 19-21.

Ευστρατιάδης, Σ. (1925) "Κερκυραϊκόν προικοσύμφωνον του ιε΄ αιώνος" Θεολογία 3, 47-50.

        Ζαϊρη, Μαρ. (1992) «Προικοσύμφωνα Καλύμνου από τα τέλη του 19ου αιώνα (1890-1900). Θεσμός της προίκας. Επίδραση στο κοινωνικό σύνολο» Καλυμνιακά Χρονικά 10, 155-63.

Ζαϊρη, Μαρ. (2005) "Μικρασιάτες στην Κάλυμνο καιι την ευρύτερη περιοχή. Οι άνθρωποι, ο πολιτισμός" Καλυμνιακά Χρονικά, 16, 311-41. (προικοσύμφωνο)

Ζαρράφτης, Ιάκ. Ε. (1922) Κωϊων Β΄ Μέρος. Ιστορία της Κώ από των αρχαιοτάτων μέχρις ημών, Κως. (προικοσύμφωνο)

        Ζαφειρίου, Νικ. (1946) «Σαμιακά έγγραφα επί Τουρκοκρατίας» Αρχείον Σάμου 1, 111. (αγριλίκι)

        Ζαφειρίου, Νικ. (1955) «Σαμιακά έγγραφα» Αρχείον Σάμου 4, 245-50. (προικοδοσία)

        Ζάχαρος, Απ. Ν. (2004)"Ένα προικοσύμφωνο του 1871 από την Συκή του Πηλίου", Θεσσαλικό Ημερολόγιο 46, 285-8.

Ζαχόπουλος, Κ. (1938) «Πως συνιστώντο και διεξήγοντο οι αρραβώνες και οι γάμοι εν τωι νομώ Αϊδινίου πρό πολλών ετών» Μικρασιατικά Χρονικά 1, 280-6. (προικοσύμφωνο, πρόγαμος δωρεά)

        Ζέπος, Π. Ι. (1943) «Ο περί προικώων πραγμάτων τίτλος του Νομικού Προχείρου του Μιχαήλ Φωτεινοπούλου 1765» ΑΙΔ 9, 54επ.

        Ζέπος, Π. Ι. (1956) «Μία αίτηση αναιρέσεως των Καποδιστριακών χρόνων» Πελοποννησιακά 1, 197-237. (= Μνήμη Ζέπου ΙΙ, 749-88)

        Ζέπος, Π. Ι. (1962) ««Παλληκαριάτικον» ή «Αγριλίκιον»» Πελοποννησιακά 5, 322-47. (= Μνήμη Ζέπου ΙΙ, 667-92)

Zepos, P. (1966) "Beschrankung der Hohe der im postbyzantinischen Recht" Byzantinischen Forschungen 1, 400-6.

        Ζήγος, Στ. Γ. (1977) Το Ζαγόρι και το γραπτό εθιμικό δίκαιο (στα χρόνια της Τουρκοκρατίας), Αθήναι. (κανονισμοί για προικοδοσίες)

Ζώης, Λ. Χ. (1937) «Έγγραφα εκ Πατρών ανέκδοτα» Αχαϊκά 1/2, 62-63. (προικοσύμφωνο)

        Ζώης, Λ. Χ. (1952) «Έν παλαιόν προικοσύμφωνον» Επτανησιακά Φύλλα 18, 308-11.

Handman. M.-E. (1985) "Code civil et droit coutumier. La dot a Pouri (Thessalie)" στον τόμο: Piault, C. (ed) Familles et biens en Grece et a Chypre, 237-50, Paris.

Herzfeld, M. (1980) "The dowry in Greece: Terminological usage and historical reconstruction" Ethnohistory 27/3, 225-41.

        Θ. (1947) «Το ωραιότερο σκυριανό προικοσύμφωνο» Σκύρος 5, 115.

        Θεοδοσίου, Γ. Ι. (1994) "Το ανέκδοτο προικοσύμφωνο της οικογένειας Νικολάου Παπακωνσταντίνου" Αριστοτέλης 225-226, 40-43.

        Θωμάς, Γ. (1977) «Το σπίτι-προίκα στις Β. Σποράδες. (Από ανέκδοτο κείμενο του 1825)» Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών 21, 125-32.

        Θωμάς, Γ. (1992-93) "Ιωάννης Τασαίος ο πηλιορείτης γιατρός που έδρασε πατριωτικά στην Εύβοια" ΑρχΕυβΜελ 30, 55-96. (προικοσύμφωνο)

        Θωμάς, Γ. (1999) «Το πανωπροίκι στη Μαγνησία» Θεσσαλικό Ημερολόγιο 36, 132-8.

        Θωμάς, Γ. (2012) "Ένα ανέκδοτο προικοσύμφωνο του 1755 από τον Αι-Λαυρέντη του Πηλίου" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 61, 123-5.

        Ιακώβου-Οικονόμου, Μαρ. (1977) «Πέντε μικρασιατικά προικοσύμφωνα του ΙΘ΄ αιώνα» Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 1, 137-67.

        Καγκελάρης, Π. Δ. (2013) "Η αρεσκειά. Το προικοσύμφωνο επί βενετοκρατίας" Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β', 5, 35-38.

        Καινούργιος, Ηλ. Τρ. (1978) Λαογραφικό. 1. Η Ρούμελη, 2. Το Παλιοχώρι, 3. Οι Σαρακατσαναίοι, Αθήνα. (προικοσύμφωνο)

        Καίρης, Λ. Δ. (1958) «Ανδριακά προικοσύμφωνα του ΙΗ΄ αιώνα» Ανδριακές Σελίδες 2, 32-37.

Καιροφύλλας, Κ. (1932) "Προίκες και γάμοι προ ενός αιώνα" Νέα Εστία 12, 1035-6.

        Καλλιανός, Κ. Ν. (1996) "Προικοσύμφωνο του 1717" Με του Βορηά τα κύματα, τεύχος Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.

Καλλιανός, Κ. Ν. (1996) "Ένα σκιαθίτικο προικοσύμφωνο των αρχών του 18ου αιώνα" Με του Βορηά τα κύματα 17, 29-30.

        Καλλιανός, Κ. Ν. (2010) "Ένα σκοπελίτικο προικοσύμφωνο του 1796. Συμβολή στην ιστορία της μονής του αγ. Ιωάννου στο Κοτρονάκι" Μαγνησία 14, 138-40.

        Καλπουρτζή, Ε. (1987) ««Ινα Πραγματοποιηθή η διά Γάμου Σύζευξις»» Ελληνική Κοινωνία 1, 81-106.

        Καλπουρτζή, Ε. (1994) ««Δια προίκα και δια δούλευσιν της». Σχόλια σχετικά με μια ιδιαίτερη μορφή προικοδοσίας στην ορεινή Πελοπόννησο κατά το τέλος του 19ου αιώνα» Ελληνική κοινωνία 3?, 153-71. (βλ. επίσης και ενοχικό)

Καμμάς, Π. Α. (1947) «Ο τηλιακό γάμος» Δωδεκανησιακή Επιθεώρησις 1, 384-9. (προικοσύμφωνο)

        Καμπούρογλου, Δ. (1894) «Οι προικοθήρες του παρελθόντος αιώνος και τα τραχώματα» Παρνασσός 17, 161-7.

Καπέλλα, Θ. (1990) "Ζητήματα σχετικά με το γάμο στην Κάλυμνο" Καλυμνιακά Χρονικά 9, 207-34. (προικοσύμφωνο)

        Καραβοκυρός, Μιλτ. (1913) "Του Οικουμενικού Πατριαρχείου τα δίκαια και προνόμια. Περί διαθήκης, τραχώματος και προικός" Εκκλησιαστική Αλήθεια 33, 315επ και Εκκλησιαστική Αλήθεια 34 (1914) 30επ.

        Καραμανώλης, Εμ. (1994) «Ένα λαρισαϊκό προικοσύμφωνο του 1900» Θεσσαλικό Ημερολόγιο 26, 61-64.

        Καραναστάσης, Ηρ. Μ. (1981) «Τα προικοσύμφωνα» Κωακά 2, 161-80.

        Καρανικόλας, Αλ. Σ. (1974) «Συμαικό έγγραφο του 18ου αιώνα με φωνητική γραφή» Συμαικά 2, 135-41. (προικοσύμφωνο)

        Καραράς, Νικ. (1970) «Δύο παλιά προικοσύμφωνα της Σμύρνης» Μικρασιατικά Χρονικά 14, 528-34.

Karachristos, I. (1998) Familie, Verwandtschaft, Heirat und Eigentumsuebertragungen. Das Beispiel der griechischen Insel Syros (1750-1820), Wien. (αδημοσίευτη διδ. διατριβή)

        Κάσδαγλη, Α. (2000) «Γαμήλιες παροχές στη βενετοκρατούμενη Κρήτη και αλλού: μια πρώτη ανάγνωση των δημοσιευμένων κρητικών προικοσυμφώνων της ύστερης βενετοκρατίας» στο τόμο: Πεπραγμένα Η’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ηράκλειο, 9-14 Σεπτεμβρίου 1996) Β1, 321-32, Ηράκλειο.

Kasdagli, A. (1998) "Dowry and inheritance in 17th-century Naxos" Melanges de l' Ecole Francaise de Rome. Italie et Mediterranee, 211-6.

Kasdagli, A. E. (2005) "Dowry and inheritance, gender and empowerment in the 'Notarial societies' of the early modern Greek world" στον τόμο: Jacobsen, C. Vogt, H., Duebeck, I. & H. Wunder (eds) Less favored-More favored (Proceedings from a conference on gender in European legal history, 12th-19th centuries, September 2004), Copenhagen.  http://www.kb/dk/kb/publikationer/fundogforskning/online/artikler/09_Kasdagli.pdf

Kasdagli, Aglaia (2012) "Custom and law in the early modern Aegean islands: the case of marriage payments" στον τόμο: Gottschalk, K. (ed) Gender difference in European legal cultures. Historical perspectives dedicated to Heide Wunder on the occasion of her 70th birthday, 127-38, Stuttgart.

Κατηφόρης, Ν. (1938) "Προικοσύμφωνον εις Παξούς (ετ. 1680)" Εφημερίς Ελλήνων Νομικών 5, 94.

        Καψάλης, Φωκ. (1981) «Ένα προικοσύμφωνο του 1521» Ηπειρωτική Εστία 31, 606-7.

        Κεφαλληνιάδης, Ν. Α. (1969) Ο πύργος του Μπελόνια, Αθήνα. (ανάτυπο από την εφ. Ναξιακή Πρόοδος: προικοσύμφωνο)

        Κισκήρας, Ι. (1955) «Προίκησις αρρένων τέκνων εν Νάξω. (Σχόλια επι ενός προικοσυμφώνου του έτους 1695)» Εφημερίς Ελλήνων Νομικών 22, 1313-4.

        Κλαδάκη-Βρατσάνου, Ε. (1984) "Δύο κείμενα του περασμένου αιώνα" Συμαϊκά 4, 164-72. (προικοσύμφωνο, αβαντάριο)

        μητροπ. Ιάκ. Γ. Κλεόμβροτος (1985) «Ένα ανέκδοτον σιγίλλιον του οικουμενικού πατριάρχου Κυρίλλου που επικυρώνει την νομοθεσίαν του μητροπολίτου Μυτιλήνης Ανθίμου Βερτούμη διά τας προικοδοσίας των θυγατέρων της Μυτιλήνης εκδοθέν εν έτει 1754» Λεσβιακά 9, 5-12.

        Κολλιάρος, Γ. (2003) Μιάν βολά τσ' έναν τσιαρόν ήτον ... Λαογραφία της Χίου, τα 21 Μαστιχοχώρια, Αθήνα. (προικοσύμφωνο)

        Κομητοπούλου, Π. (1996-97) «Οικογενειακές δομές στο νησί των Παξών μέσα από τα συμβολαιογραφικά κατάστιχα» Εώα και Εσπέρια 3, 268-9.

        Κονόμος, Ντ. (1948) "Ένα ζακυνθινό συμβόλαιο του 1508" Επτανησιακά Φύλλα 12, 181-2. (προικοσύμφωνο)

        Κονόμος, Ντ. (1951) «Ένα προικοσύμφωνο που συμβάλλει ο Άγιος Διονύσιος» Επτανησιακά Φύλλα 16, 253-4.

        Κονόμος, Ντ. (1970) «Ανέκδοτο κείμενα από το αρχείο του Αντώνη Τσούνη» Επετηρίς των Καλαβρύτων 2, 80-90. (προικοσύμφωνο)

        Κονόμος, Ντ. (1990) «Δύο Ζακυνθινά συμβόλαια» στον τόμο: Τιμητικός τόμος Κ. Ν. Τριανταφύλλου, Α, 227-39. (προικοσύμφωνο, προικοπαραλαβή)

Κονταράτος, Γ. Α. (1933) "Θηραϊκόν προικοσύμφωνον του 1828" στον τόμο: Ζώρζος, Μ. Κ. (επιμ) Ημερολόγιον Θήρα-Αμοργός, ??-??, Πειραιεύς.

        Κοντομίχης, Τ. (1985) «Λευκαδίτικα προικοσύμφωνα» Ηπειρωτική Εστία 34, 43-48.

        Κοντομίχης, Π. (1989) Η Λευκαδίτικη λαϊκή φορεσιά από τον 17ο αιώνα ως τα μέσα του 20ου, Αθήνα. (καταγραφές προικώων προς επιστροφή και αποσπάσματα προικοσυμφώνων)

        Κορρέ, Κ. (1977) «Νεοελληνικός κεφαλόδεσμος» Νέα Εστία 102, 1509-13. (προικοσύμφωνο)

        Κοσμίτης, Σ. (1971) «Προικοσύμφωνον του 1857» Χρονικά του Κοσμά (Κυνουρίας), 237-8.

        Κουμέντος, Νικ. Ι. (1976) «Ο γάμος στη Νίσυρο. Ιστορική αναδρομή του θεσμού» Νισυριακά 5, 157-242. (εγκλαβές)

        Κουμπέτσος, Ν. (2007) "Προικοσύμφωνο 1831 της θυγατέρας του δημογέροντα Δημητσάνας Αθαν. Αντωνοπούλου" Γορτυνιακά 4, 451-6.

        Κουρουκλή, Μ. (1994) «Γενιά, προίκα και κληρονομιά. Η περίπτωση της Eπίσκεψης στην Κέρκυρα» στον τόμο: Οικογένεια και περιουσία, 77-111. (βλ. επίσης και κληρονομικό)

Κουρουκλής, Ε. Γ. (1928) "Μια κεφαλλονίτικη αρεσκιά" Ελληνικά Γράμματα 3/8, 309-11.

Κουστένη, Α. Π. (1984) Λαογραφικά της Δημητσάνας, Κόρινθος. (προικοσύμφωνο)

        Κραβαρτόγιαννος, Δρ. (1998-1999) «Ένα προικοσύμφωνο του 1864» Φωκικά Χρονικά 7-8, 104-6.

        Κριάρης, Μιχ. Ε. (1977) «Λαογραφικά σημειώματα. Εβαντάρια» Ροδίτικα Γράμματα 1/4, 22-24. (προικοσύμφωνο)

        Κυριαζής, Ν. (1930) "Προικοσύμφωνον" Κυπριακά Χρονικά 7, 232-4.

        Κύρου, Δ. Θ. (199ο) "Καταγραφή αρχείων" Αρναία 3/7, 3-6. (προικοσύμφωνο)

        Κύρου, Δ. Θ. (1997) "Καταγραφή αρχείων" Αρναία 10/34, 3-5. (προικοσύμφωνο)

        Κύρτση-Νάκου, Ελένη (1980) «Αι περί προικοδοσιών νομοθετικαί ρυθμίσεις βάσει των κανονικών διατάξεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1701-1844)» Επιστημονική Επετηρίδα Δ.Σ.Θ. 1, 55-88.

        Κύρτση-Νάκου, Ελένη (1989) «Διερεύνηση των θεσμών «ξενίου», «τραχώματος», «νάχτι»» στον τόμο: Αφιέρωμα Βαβούσκου, Α, 235-51.

Κώνστας, Κ. Σ. (1972α) "Στιγμές του Δημ. Μακρή. Από τη ζωή του Ζυγιώτη πρωταρματολού (1772-1841)" εφημ. Εθνική Ηχώ (Μεσολλογίου) φ. 25 και 28 Μαρτίου. (= Πολίτης, Θ. Μ. (1994) Κ. Σ. Κώνστα Άπαντα όσα βρέθηκαν, τόμ. 4, 48-34, Αθήνα) (προικοσύμφωνο)

        Κώνστας, Κ. Σ. (1972β) «Τρία αιτωλοακαρνανικά προικοσύμφωνα» Ελληνική Ψυχή 4, 3-8. (= Πολίτης, Θ. Μ. (επιμ.) (1994) Κ. Σ. Κώνστα Άπαντα όσα βρέθηκαν, τόμ. 8, 177-83, Αθήνα)

Κωνσταντινίδης, Απ. Γ. (1927) "Από την ανέκδοτη ιστορία της Ζαγοράς-Πηλίου (από τα σωζόμενα χειρόγραφα)" Πανθεσσαλικόν Λεύκωμα 1, 66-66. (προικοσύμφωνο)

Κωνσταντινόπουλος, Χρ. (1958) "Ιστορικά του τόπου. Γλανιτσιά - Μυγδαλιά" εφ. Αρκαδικά, περ. Γ', φ. 26 (15-2-1958) 7. (προικοσύμφωνο)

Κωστή, Μ. Μ. (2005) Προικοσύμφωνα εν τω κώδικι της Ι. Μ. Ιωαννίνων 1885-1914, Ιωάννινα.

        Λαζαρίδης, Κ. Π. (1952) «Οι προικοδοσίες στο Ζαγόρι στα παληά τα χρόνια» Ηπειρωτική Εστία 1, 689-97.

Λαζαρίδης, Κ. Π. (1988) «Οι προικοδοσίες στο Ζαγόρι στα παλιά χρόνια» στον τόμο: Πρακτικά πρώτου συμποσίου λόγου «Ο λόγος για το Ζαγόρι» (Ιωάννινα, 25-26 Οκτωβρίου 1986), 105-17, Ιωάννινα.

        Λάμπρος, Σπ. (1913) «Κανονισμός των προικών εν Λιασκοβέτζι της Ηπείρου» Νέος Ελληνομνήμων 10, 193-5.

Λερόπουλος, Ι. Ν. (1929) Δωδεκανησιακόν πασχαλινόν λεύκωμα, Αλεξάνδρεια. (προικοσύμφωνο)

        Λίβος, Δημ. (1975) «Προικοσύμφωνον (του 1899)» Τριφυλλιακή Εστία 6, 309-10.

Λουκάτος, Δ. Σ. (2002) Λαογραφικά σύμμεικτα της νήσου Παξών (καταγραφή 1957), Αθήνα. (προικοσύμφωνο)

        Μ.Τ. (1969) «Τσακώνικο προικοσύμφωνο» Χρονικά των Τσακώνων 3, 47.

        Μαδεμοχωρίτης, Δημ. (1978-79) «Προικοσύμφωνο του 1861 απ’ τη Χαλκίδα» ΑρχΕυβΜελ 22, 206-54.

        Μακρυμίχαλος, Στεφ. Ι. (1971) «Τσακώνικα προικοσύμφωνα του 18ου και 19ου αιώνος» Πελοποννησιακά 8, 277-410.

       Μαλαφούρης-Ερνάνης, Σπ. Δ. (1991) Πέντε ζακυθινά σκαρτσοφόλια, Αθήνα. (προικοσύμφωνα)

        Μαλτέζου, Χρύσα (2014) "Προικοδοσία και οικογενειακές διενέξεις στα Ιωάννινα τον 18ο αιώνα" Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 11, 151-72.

        Μανούσακας, Μ.Ι. (1992) «Το μοναδικό ελληνικό προικοσύμφωνο (1548) από τα Χανιά» Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 4, 7-21.

        Mαντός, Δ. Γ. (1993) «H προίκα και ο αρραβώνας στη Λέσβο τον 19ο αιώνα. O τοπικός νόμος της Στύψης» Λεσβιακά 14, 96-115. (βλ. επίσης και μνηστεία)

        Μανωλάκος, Δ. Κ. (2003) "Ένα ανέκδοτο προικοσύμφωνο της τουρκοκρατίας" Μάνη. Χθες, σήμερα, αύριο 11, 20.

        Μαρίνη, Μ. Δ. (1989) Η Μενιδιάτικη λαϊκή φορεσιά, Αχαρνές (Αττικής). (προικοσύμφωνα, προ γάμου δωρεές)

        Μαρκάκη, Τ. (1996-97) «Γαμήλιες σχέσεις, προικοδότηση και κατανάλωση στο Βενετοκρατούμενο Χάνδακα» Εώα και Εσπέρια 3, 283-4.

      Markaki, Tatiana (2015) «Cultural transfers and social ruptures in Venetian Crete: dowries of distinguished cittadini in seventeenth-century Candia» στον τόμο: Δημάδης, K. A. (επιμ.) Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία (Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014), τόμ. Ε΄, 207-20, Αθήνα.

        Μαροπούλου, Μ. (1994) «Η πολιτική των εκκλησιαστικών και κοινοτικών αρχών στο ζήτημα της αύξησης του ποσού της προίκας. Η περίπτωση των Ζαγοροχωρίων στην Ηπειρο (18ος-19ος αι.)» στον τόμο: Οικογένεια και περιουσία, 111-29. (= «Comportements ecclésiastiques et communautaires face à l’ augmentation du montant des dots. Le cas du Zagori en Epire aux XVIIIe- XIXe siècles» στον τόμο: Piault, C. (ed) Familles et biens en Grèce et à Chypre, 97-114, Paris)

        Μάτσης, Ν. Π. (1975) Δύο τυπικά προικοσυμφώνων εκδιδόμενα εκ των υπ' αρ. 2865 και 2983 κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, Αθήναι.

        Μαυρομάτης, Δ. Κ. (1988) "Δύο προικοσύμφωνα από τη Σητεία του ΙΖ΄ αιώνα" στον τόμο: «Σύνδειπνον». Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Δημήτριο Σ. Λουκάτο από παλαιούς μαθητές του στη Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων (1964-1969), ???-???, Ιωάννινα.

        Μαυροφρύδης, Π. (1980) «Η προίκα στον Πόντο» Πανσερραϊκό Ημερολόγιο 6, 198-9.

        Μέρτζιος, Κ. Δ. (1970) «Μικρός Ελληνομνήμων - τεύχος Γ’» Ηπειρωτική Εστία 19, 403-11.

Μηλιαράκης, Α. (1888) "Προικοσύμφωνον ναξιακόν του 1533" Εστία 25, 58-60.

Μηλίτση-Νίκα, Αν. & Χρ. Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη (επιμ) (2007) Καλαματιανά προικοσύμφωνα 1891-1900, Καλαμάτα.

Μισκιώτης, Β. (2000-2002) «Προικοσύμφωνα Μεθώνης» Μεσσηνιακά Χρονικά 2, 494-520.

        Μιτσοτάκης, Θεμ. Κ. (1971) «Ναξιακό προικοσύμφωνο του 1830» Κυκλαδική Επιθεώρηση 17-19, 6-7.

        Μιχαηλάρης, Π. Δ. (2008) "Ένα πλαστό(;) περί προικοδοσίας γράμμα (1707) του πατριάρχη Γαβριήλ" Αγία Σιών 3, 63-72.

        Μιχαηλάρης, Π. Δ. (2011) "Ιωάννινα ή Μυτιλήνη; Νέα στοιχεία για την πρώτη γνωστή απόπειρα παρέμβασης στην προικοδοτική διαδικασία (αρχές 18ου αι.)" Ο Ερανιστής 28, 121-40.

       Μιχαλέας, Σπ. (2015) "Τα προικοσύμφωνα των Ιωαννιτών ως πηγή της νεώτερης κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας στις αρχές του 20ου αιώνα" στον τόμο: Παπαγεωργίου, Γ. & Κ. Θ. Πέτσιος (επιμ) Πρακτικά Α' πανηπειρωτικού συνεδρίου "Ιστορία -  Λογιοσύνη. Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913" (28 Φεβρουσαρίου - 3 Μαρτίου 2013), Α', 287-313, Ιωάννινα.

        Μουζάκης, Στ. (2010) "Ο θεσμός της προίκας και η σημασία του στη διαμόρφωση των τοπικών κοινοτήτων" στον τόμο: Τέταρτο πανευρωπαϊκό συνέδριο νεοελληνικών σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010) www.eens.org/?page_id=1746

Μπακαδήμα, Μ. (2004-06) "Προικοσύμφωνα Ναυπάκτου. Ο θεσμός και η λειτουργία της προίκας μέσα στα κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα της Ναυπάκτου στη 15ετία 1835-1849" Ναυπακτιακά 14, 399-426.

Μπαλαμώτη, Φ. Γ. (1988) «Ένα παλιό τρικαλινό χειρόγραφο προικοσύμφωνο» Θεσσαλικό Ημερολόγιο 14, 161-5.    

        Μπαλαμώτη, Φ. Γ. (1993) «Η ιδιωτική ζωή στο Μέτσοβο τα τελευταία 100 χρόνια της Τουρκοκρατίας, όπως παρουσιάζεται μέσα από τα χειρόγραφα προικοσύμφωνα της εποχής» στον τόμο: Παπαζήση, Τρ. Δημ. (επιμ.) Πρακτικά Α’ συνεδρίου Μετσοβίτικων σπουδών (Μέτσοβο, 28-30 Ιουνίου 1991), 119-26, Αθήνα.

        Μπαλάνος, Χαρ. Ν. (1947) "Τρείς επιστολαί του Μακρηνικόλα και το προικοσύμφωνον του παππού του" Γορτυνιακόν Ημερολόγιον 2, 68-71.

        Μπαλού, Μαρία & Νικολέτα Βλάχου (2013) "Διαχρονική θεώρηση των προικώων εγγράφων της Κέρκυρας (16ος-19ος αιώνας)" Περί Ιστορίας 6, 115-26.

        Μπάρμπας, Δ. (2014) "Ποικίλα λαρισαϊκά προικοσύμφωνα" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 65, 361-74.

        Μπατιστάτος, Μ.Δ. (1997) «Ο θεσμός της προίκας στον Ιόνιο Πολιτικό Κώδικα» στον τόμο: Το Ιόνιο Κράτος, 311-8.

        Μπέλλος, Αναστ. Ζ. (1974) «Ένα προικοσύμφωνο στην Κοζάνη του 1876» Περραιβία 4, 23-25.

        Μπέττης, Στέφ. (1998-1999) «Προικοσύμφωνα Κουρεντοχωριτών της τουρκοκρατίας» Ηπειρωτικά Χρονικά 33, 103-68.

        Μπλιούρα, Ε. (1992) "Έθιμα του γάμου στην παλιά Κοζάνη" Δυτικομακεδονικά Γράμματα 3, 120-7. (προικοσύμφωνο)

        Μπουγάνης, Σωτ. (1973) «Λαογραφικά της επαρχίας Βάλτου» Ελληνική Ψυχή 6, 1-39. (προικοσυμβόλαιο)

Νάνου, Αθηνά (2016) ««Να μπαλοταριστώ και εγώ ανάμεσα με ταις άλλαις πτωχαίς…». Προικοδοτήσεις κερκυραίων γυναικών από το κληροδότημα Φλαγγίνη (1644-1797)» στον τόμο: Πυλαρινός, Θ., Τζιβάρα, Παναγιώτα & Σπ. Χρ. Καρύδης (επιμ.) Πρακτικά του Ι΄ Διεθνούς Πανιόνιου Συνεδρίου (Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014). ΙΙ. Ιστορία – Εκκλησία – Ιστορία της Τέχνης, 117-24, Κέρκυρα [Κερκυραϊκά Χρονικά 9 (2016)].

Νάτσιος, Δ. Θ. (1993) «Παλιά λαμιώτικα προικοσύμφωνα (1837-1839)» Φθιωτικά Χρονικά 14, 5-24.

        Ξηραδάκη, Κούλα (1973) «Ένα προικοσύμφωνο που συνετάγη στο Πάπιγκο το 1880» Ηπειρωτική Εστία 22, 654-5.

        Ξηραδάκη, Κούλα (1991) "Το προικοσύμφωνο της γνωστής λόγιας του περασμένου αιώνα Μητιώς Σακελλαρίου" Ελιμειακά 10/27, 109-18.

        Ξηραδάκη, Κούλα (1992) "Το προικοσύμφωνο του Κωνσταντίνου Ιωάννου Σακελλαρίου πατέρα του γνωστού ιατροφιλόσοφου και λογίου του περασμένου αιώνα Γεωργίου Σακελλαρίου" Ελιμειακά 11/28, 70-77.

        Ξύστρος, Ν. (1972) «Ηθη και έθιμα του γάμου εις Αρναίαν Χαλκιδικής» Μακεδονική Ζωή 71, 19-21. (προικοσύμφωνο)

        Οικονομόπουλος, Κλ. (1981) «Ένα καστοριανό προικοσύμφωνο» Μακεδονική Ζωή 182, 45.

        Οικονόμος, Μ. (2009) "Γαμήλια έθιμα του Καστελόριζου" Δωδεκανησιακά Χρονικά 23, 177-96. (προικοσύμφωνα)

        Παναγιωτίδης, Δ. Α. (1895-99) "Κώδιξ του ΙΗ' αιώνος κατά προικοδοσιών εν τη ιερά μητροπόλει Παραμυθίας και ιστορικαί τινες εξ αυτού σημειώσεις" ΠΕΦΣΚ 27, 307-12.

        Πανταζή, Χ. Δ. (2011) "Ένα τρικεριώτικο προικοσύμφωνο (6.4.1770)" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 59, 401-2.

        Παντελιά-Γριτσοπούλου, Δ. (1995-97) «Δέκα προικοσύμφωνα από την Νάξο» Μνημοσύνη 13, 199-222.

        Παπαγρηγοράκης, Ιδομ. (1959/60) «Κρητικά συμβόλαια επί τουρκοκρατίας» Κρητική Εστία 11, 35-39. (προικοσύμφωνα)

        Παπαδάκη, Ασπασία (2000) "Ένα ρεθεμνιώτικο προικοσύμφωνο του 1887" Δυτικής Κρήτης Εποχές 4, 35-37.

        Παπαδέλη-Παπαναστασίου, Μ. (2000) "Οικογενειακά έγγραφα οικογενείας Φ. Αδαμαντίδου-Σιώπη" Ελιμειακά 19/44, 50-57. (προικοσύμφωνο)

        Παπαδημούλης, Τ. (1964) «Κονιτσιώτικα. Η Ρήνα του Βιολιτζή» Κόνιτσα 32-34), 35-37. (προικοσύμφωνο)

        Παπαδόπουλος, Στέφ. (1978) Αναμνήσεις από την Πόλη, Αθήναι. (προικοσύμφωνο)

        Παπάζογλου, Ιγν. Π. (1991) "Κοινοτικά θεσμικά(;) στα χρόνια της Τουρκοκρατίας στην Ερεσό της Λέσβου" Λεσβιακά 13, 256-61. (κοινοτ. κανον. για προικώα)

        Παπαθανασίου, Μαυρ. (1978) «Προικοσύμφωνα» Χρονικά της Χαλκιδικής 33-34, 95-96.

        Παπαϊωάννου, Ι. Γ. (1977) Το Πάπιγκο, ένα από τα ωραιότερα χωριά του Ζαγορίου, τόμ. Α, Θεσσαλονίκη. (προικοσύμφωνο)

        Παπαμιχαήλ, Σταμ. (1984-85) «Καρυστινά προικοσύμφωνα» ΑρχΕυβΜελ 26, 437-44.

        Παπανδρόπουλος, Π. Δ. (1993) «Οι δημογέροντες Ρετινιώτη των Πατρών» στον τόμο: Τόμος Τιμητικός Κ. Ν. Τριανταφύλλου, Β, 725-42, Πάτρα. (προικοσύμφωνο)

        Παπανικολάου, Φ. (1960) "Ο γάμος στη δυτική Μακεδονία" Λαογραφία 19, 182-221. (προικοσύμφωνο)

Παπαστάθης, Χ. Κ. (1996-97) "Κοριτσιάτικο, θεσμός του εθιμικού δικαίου" Θασιακά 10, 531-40.

         Παπαχαραλάμπους, Γ. Χ. (1965) Κυπριακά ήθη και έθιμα, Λευκωσία. (κατάλογος προικώων, "προικολόγιον")

        Πεντόγαλος, Γ. Η. (1972) «Μια προικοπαραλαβή στα χρόνια των Βενετσιάνων στην Κεφαλονιά» Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος 1/2, 3-4. (non vidimus)

        Πιλαβάκης, Κ. (1972) «Τρία κυπριακά προικοσύμφωνα του ΙΘ΄ αιώνα» Λαογραφική Κύπρος 2/6 116-7.

Πιπίνου, Τ. (2012) "Προίκες, προικοσύμφωνα, γαμπρίκια και πεθερίκια" Καρπαθιακά 4, 312-23. (προικοσύμφωνο)

Πλάτανος, Β. (2002) "Προυξενιά, Αρρβώνα (Σταυρουβλόγισ΄), Γάμους (Βλόγισ΄) σκι’ ντισσα" Λεσβιακά 19, 87-136. (προικοσύμφωνο)

Πλόσκας, Χ. (1933) Το χωριό μου Κάτω Ραβένια Πωγωνίου, Πάτρα.(προικοσύμφωνο)

        Πολέμης, Δ. Ι. (1980) «Αβαντάρια και άλλα προικώα έγγραφα εξ Ανδρου» Πέταλον 2, 30-45.

Πουλακιδάκου-Γραμματικάκη, Ελ. (1984) "Ο Πραστιώτικος γάμος" Χρονικά των Τσακώνων 6, 77-81. (προικοσύμφωνο)

        Πρωτόπαπα, Καλλ. (2005) Ἐθιμα του παραδοσιακού γάμου στην Κύπρο, 2 τόμ., Λευκωσία. (Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Μελετών 45) (προικοσύμφωνο)

        Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Ευφρ. (2009) ""Προικός χάριν κατά το κοινόν έθος...". Ἐνα κυπριακό προικοσύμφωνο του 1852" Εθνογραφικά 14, 135-50.

        Ρούζιος, Ν. (1972) «Τα προικοσύμφωνα κατά την Τουρκοκρατίαν» στον τόμο: Σιατιστέων Μνήμη. Λεύκωμα Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης για τα εξηντάχρονα της δράσεως του, Α85, Θεσσαλονίκη.

        Ρουμπέση, Αδ. (1988) «Ένα προικοσύμφωνο του 1806» Δελτίο του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Ναυπλίου 6, 83-84.

        Ρουσάλη-Διατσίντου, Σ. (1977) Λαογραφία Λεωνιδίου, Αθήνα. (προικοσύμφωνα)

Ρούσσης-Μηλιδώνης, Μ. Ν. (1993) Syra sacra. Θρησκευτική ιστορία της Σύρου, Αθήνα. (προικοσύμφωνο)

        Σαβράμης, Ευ. (1936) «Ζαγοριακά θέσμια περί προικός» Εκκλησιαστικός Φάρος 35, 350-63.

        Σάγωνας, Κ. (1978) «Ένα προικοσύμφωνο του 1897» Τριφυλλιακή Εστία 20, 165-6.

        Σαλβανός, Γερ. (1929) "Γαμήλια έθιμα Αργυράδων Λευκίμμης" Λαογραφία 10, 514-43. (προικοσύμφωνο)

Σγάντζου, Ευαγγελία (2013α) "Ένα τρικεριώτικο προικοσύμφωνο του 1820" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 63, 374-6.

Σγάντζου, Ευαγγελία (2013β) "Ένα τρικεριώτικο προικοσύμφωνο (1847)" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 64, 265-7.

Σγάντζου, Ευαγγελία (2014) "Ένα τρικεριώτικο προικοσύμφωνο του 1840" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 65, 279-82.

Σγουρίτσας, Α. Γ. (1926α) «Προικοσύμφωνον Χρίστου Σταυριανοπούλου» Μαλεβός 6/60, 524.

Σγουρίτσας, Α. Γ. (1926β) «Το προικοσύμφωνον του παππού μου» Μαλεβός 6/59, 512.

Σγουρίτσας, Α. Γ. (1938α) "Το αγρηλήκι του Κούκουνα προς την Ξιακουστή" Σπαρτιατικά Χρονικά 1/9, 14.

        Σγουρίτσας, Α. Γ. (1938β) "Λαογραφικά σύμμεικτα. Προικοσύμφωνον του έτους 1854" εφ. Σπαρτιατικά Νέα έτος ΣΤ' 251 (11/12/1938). (προικοσύμφωνο)

        Σγουρίτσας, Α. Γ. (1939) «Προικοσύμφωνον Γιάννη Μπαλασάκη» Σπαρτιατικά Χρονικά 3/26, 12-13.

Σέβης, Αλκ. Γ. (1988) Τα Πεστά Ιωαννίνων. Γεωγραφία - Ιστορία - Λαογραφία, Γιάννινα. (προικοσύμφωνο)

        Σιγάλας, Α. (1925) "Συριανά έγγραφα" Το Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος 4, 243-57. (προικοσύμφωνο)

        Σκλέπαρης, Δ. (1987) "Δύο συναφή έγγραφα" Λεσβιακά 10, 259-65. (προικοσύμφωνο, απόδειξη επιστροφής προικώων)

        Σκλέπαρης, Δ. (1991) "Τέσσερα προικοσύμφωνα Αγιάσου" Λεσβιακά 13, 312-27.

Σκουβαράς, Β. (1981) "Προικιά κι απανωπροίκια" στον τόμο: Σκουβαράς, Β. Από τον λειμώνα της παράδοσης. Πηλιορείτικα Α', 73-77, Αθήνα.

Σκούρτης, Β. (2005) «Προίκα και προικοσύμφωνα» Εκ Χιονάδων 8, 28-34.

        Σταϊκίδου, Μ. (1981-82) «Προικοσύμφωνο της Χαλκίδας του 1839» ΑρχΕυβΜελ 24, 337-42.

Σταματιάδης, Α. Α. (1933) Οι Δελφινόσημοι ήτοι περί του αρχαιοτέρου οικογενειακού κορμού της νήσου Σάμου από του έτους 1620 και εντεύθεν, Αθήναι. (προικοσύμφωνο)

        Συμεωνίδης, Σ. Δ. (1991) «Δεκαπέντε προικώα έγγραφα Σίφνου» Σιφνιακά 1, 80-109.

        Συμεωνίδου-Χείλαρη, Χρ. (2003) Γάμος ο ελληνικός 800 π.Χ.-2000 μ.Χ. Συγκριτική λαογραφική έρευνα, Αθήνα.

Τάνταλος, Μ. Θ. (2016) «Το κρεββατοστρώσι και οι τύχες του από το υστεροβυζαντινό στο μεταβυζαντινό δίκαιο» ΕΚΕΙΕΔ 46, 191-212.

Ταρσούλη, Αθ. (1947-50) Δωδεκάνησα, 3 τόμ. Αθήναι. (αποσπάσματα προικοσυμφώνων)

        Ταρσούλη, Α. (1963) Κύπρος, τόμ. Β, Αθήναι. (προικοσύμφωνα)

Τζανής, Μιλτ. (1956) «Ιστορικά κειμήλια. Ένα Ξηρομερίτικο προικοσύμφωνο στα 1551» Αιτωλοακαρνανικά Χρονικά 1 (3), 24.

Τζανής, Μιλτ. (1959) "Η προίκα στην επαναστατική εποχή" Φθιώτις 5/19, 337-8.

        Τζιόβας, Π. Δ. (1980) «Ηπειρωτικά ανάλεκτα» Ηπειρωτική Εστία 29, 417-23. (εβραϊκά προικοσύμφωνα)

        Τζιόβας, Π. Δ. (1981) «Ηπειρωτικά σύμμεικτα» Ηπειρωτική Εστία 30, 577-86. (περιορισμός προικός)

Τζώνος, Π. (1971) «Ένα προικοσύμφωνο του 1865» Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Σφενδόνη), 110-2.        

        Tουρτόγλου, M. A. (1995) «Δύο «αβαντάρια» του 19ου αιώνα από την Σίφνο» Μνημοσύνη 12, 113-22. (= Τουρτόγλου, Μελετήματα ΙΙΙ, 259-68)

        Τσαφάρας, Β. Ι (1963) Λαογραφικά Γορτυνίας, Αθήναι (προικοσύμφωνα)

        Τσικρικά, Παρασκευή Ν. (2015) Ο θεσμός της προίκας στη Θεσσαλία κατά τον 19ο αιώνα. Ιστορική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, Κέρκυρα.

        Τσιτσιπής, Δημ. Λ. (1981) Το Δαδί. Δείγμα Ρούμελης. Λαογραφία-Οικολογία, Αθήνα. (προικοσύμφωνο)

        Τσολομήτης, Δημ. Γ. (1971) Ο Κοσμίτικος γάμος. Λαογραφικό, Αθήνα. (προικοσύμφωνο)

Τσότσος, Γ. Π. (1996) "Τρία προικοσύμφωνα από τη Γαλατινή Βοϊου" Ελιμειακά 37, 151-8.

Υφαντής, Ν. Θ. (1972) Λαογραφικά της Ηπείρου. Ο Πωγωνήσιος γάμος [Ήθη και έθιμα - προλήψεις - δεισιδαιμονίες - μάγια - αμποδέματα - προικοσύμφωνα κ.λ.π.], Αθήνα. (προικοσύμφωνο)

Φακής, Χ. Κ. (1939) «Προικοσυμβόλαιον εν Πάτραις του 1829» Αχαϊκά 3/11, 92-93.

        Φιλαδελφεύς, Θ. (1884) «Τα Αθηναίων τραχώματα εν έτει 1734» Εβδομάς 1, 105-6.

        Φιλαδελφεύς, Θ. (1894) «Τα τραχώματα» Εθνικόν Ημερολόγιον (Κ. Σκόκου) 9, 209-18.

        Φιλαδελφεύς, Θ. (1901) «Περί τραχώματος» Αρμονία 2, 258-68.

        Φουρίκης, Π. (1926) "Γάμος και γαμήλια συμβόλαια παρά τοις αλβανοφώνοις της Σαλαμίνος" Λαογραφία 9, 507-63. (προικοσύμφωνο)

        Φράγκος, Χρ. Κ. (2010) Ήπειρος - Βόρεια Ήπειρος. Τζουμέρκα και Κατσανοχώρια. Ιστορία, λαογραφία, πολιτιστικά μνημεία, τουρισμός, Αθήνα. (προικοσύμφωνο)

        Φραγκούλας, Ι. Ν. (1980) «Ένα παπαδιαμαντικό έγγραφο» Σκιάθος 17, 21-27. (προικοσύμφωνο)

        Φραγκουλόπουλος, Β. & Β. Παυλοπούλου-Φραγκουλοπούλου (1994) «H προίκα στην ορεινή Nάξο κατά τον 17ο αιώνα» στον τόμο: H Nάξος, 541-52.

Φρόντζος, Κ. (1955) «Ηπειρωτικά έθιμα» Ηπειρωτική Εστία 4/35, 221-32, (36) 315-27, (38) 533-9. (κανονισμός προικοδοσίας)

Χατζηβασιλείου, Γ. (2003) "Λεσβιακά αρχειοδιφικά σύμμεικτα. Προικοσύμφωνο από την Αγιάσο του έτους 1884" Αγιάσος 134, 13-14.

Χατζηβασιλείου, Γ. (2003) "Λεσβιακά αρχειοδιφικά σύμμεικτα. Επικυρωμένο προικοσύμφωνο από την Αγιάσο του 1900" Αγιάσος 139, 14-16.

Χατζηγεωργίου, Α. (1953α) «Οι θησαυροί του τόπου μας. Ένα μοραϊτικο προικοσύμφωνο» Χρονικά του Μοριά 2, 229.

Χατζηγεωργίου, Α. (1953β) «Προικοσυμβόλαια» Πελοποννησιακή Εστία 1/8-9, 6.

        Χατζηιωάννου, Κυρ. (1982) «Ο θεσμός της προίκας: Σύντομη ιστορική ανάλυση και ερμηνεία» Λαογραφία Κύπρου 12/32, 1-8.

        Χατζηφώτης, Ι. Μ. (1978) "Ένα ανέκδοτο προικοσύμφωνο του 1763" Ιστορία Εικονογραφημένη 126, 120-1.

        Χατζηφώτης, Ι. Μ. (1981) "Αποπλανήσεις, αθετήσεις, προικοσύμφωνα της περιόδου 1823-1836" Ιστορία 153, 126-7.

        Χιόνης, Κ. Ι. (1974) «Ανέκδοτα έγγραφα της Θάσου αναφερόμενοι στο έθιμο του «παλληκαριάτικου» και «κοριτσιάτικου»» Μακεδονικά 14, 139-50.

        Χιούτης, Κ. (2010) "Προσφορά προίκας μιας Θασίτισσας προς τον Αγαπητό Δημητρίου (1903)" Αρναία 23/89, 24-25.

        Ψυχογιός, Ντ. (1960) «Ηλειακόν αρχείον» Ηλειακά 20, 609-11. (προικοσύμφωνο)

 

4.4.4 Διαζύγιο (Divorce) (βλ. και ενότητα 2.8)

        Γεωργίου, Ηλ. Π. (1982) «Διαζύγιο [1858]-μισθοί των δασκάλων [1862] στην Τουρκοκρατία και ίδρυση Κυριακού σχολείου [1896] στην επαρχία της Αγιάς» Θεσσαλικό Ημερολόγιο 4, 191-2.

Γκίνης, Δ. Σ. (1953) "Πέντε επισκοπικαί αποφάσεις της Δυτ. Μακεδονίας του ΙΗ΄ αιώνα" ΕΕΒΣ 23, 348-54.

Γκίνης, Δ. Σ. (1955) "Ένδεκα επισκοπικαί αποφάσεις διαζυγίου εν Κρήτη επί Τουρκρατίας" ΕΕΒΣ 25, 121-6.

        Γκίνης, Δ. Σ. (1960) «Οι λόγοι διαζυγίου επί Τουρκοκρατίας» στον τόμο: Μνημόσυνον Βιζουκίδου, 239-84, Θεσσαλονίκη.

        Γκίνης, Δ. Σ. (1960-61) «Λανθάνουσα πατριαρχική απόφασις του ιστ΄ αιώνος περί της επιληψίας ως λόγου διαζυγίου» ΕΕΒΣ 30, 145-9.

Γριτσόπουλος, Τ. Αθ. (1954) «Μία περίεργος υπόθεσις διαζυγίου κατά την Επανάστασιν» ΑΕΚΔ 9, 37-55.

Δημόπουλος, Αριστ. Γ. (1961-63) «Ανέκδοτος δικογραφία διαζυγίου εκ Λευκάδος του 1720-1721» Νέον Αθήναιον 4, 21-82.

        Δημόπουλος, Αριστ. (1964) Η δίκη διαζυγίου κατά την μεταβυζαντινήν περίοδον, Αθήναι.

        Διάφα, Βασ. (1997) «Το διαζύγιο στην Κοζάνη κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1745-1856)» στον τόμο:  Η Κοζάνη και η περιοχή της. Ιστορία και πολιτισμός (Πρακτικά Α΄ συνεδρίου, Σεπτέμβριος 1993), 97-111, Κοζάνη.

Δυοβουνιώτης, Κ . Ι. (1917) "Το διαζύγιον κατά τους κώδικας 1471 και 1472 της Βιβλιοθήκης του ημετέρου Πανεπιστημίου" στον τόμο του ιδίου Νομοκανονικαί Μελέται, 55-106, Αθήναι.

Ζώης, Λ. Χ. (1953) «Διαζύγιον του 1831» Πελοποννησιακή Εστία 1/4 19, (5) 19, (6) 19, (7) 23. (πληρεξούσιο, καταχώρηση πράξης διαζυγίου, εκκλησιαστική απόφαση διαζυγίου, εξώδικος συμβιβασμός)

        Θανάτσας, Γ. (2003) «Διαζύγια στην Κώ της Δωδεκανήσου στα χρόνια της Παράδοσης (Α. 1690-1788). Λαογραφική εξέταση» Καλυμνιακά Χρονικά 15, 339-53.

        Jennings, R. (1993) "Divorce in the Ottoman Sharia court in Cyprus, 1580-1640" Studia Islamica 155-67.

        Καπάδοχος, Δ. Χ. (1980) Το διαζύγιο και οι λόγοι διαζυγίου στην Κέρκυρα την ενετική περίοδο (1386-1797), Αθήνα.

        Kermeli, Eugenia (2013) "Marriage and divorce of Christians and new Muslims in early modern Ottoman empire: Crete 1645-1670" Oriente Moderno 93, 527-46.

         Κίσκηρας, Ι. (1955) "Το διαζύγιον εις το δίκαιον της Ύδρας" Το Μέλλον της Ύδρας 15, 134-6.

        Κίσκηρας, Ι. (1956) "Η διατροφή κατά το δίκαιον της Ύδρας" Το Μέλλον της Ύδρας 16, 64.

        Κουρκουμελής, Νικ. (1982) «Το διαζύγιο του πρώτου γάμου του Μάρκου Μπότσαρη» Δελτίο της Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας 19, 203-38.

        Μητουλάκης, Δ. (2013) "Το διαζύγιο σε Ανατολή και Δύση: Μερικές παρατηρήσεις γύρω από το διαζύγιο στην Κέρκυρα και στις οθωμανοκρατούμενες περιοχές (17ος-19ος αι.)" Περί Ιστορίας 6, 89-102.

        Mιχαηλίδης-Nουάρος, Γ. (1982-83) «Oι λόγοι διαζυγίου κατά την νομολογία του εκκλησιαστικού δικαστηρίου της Kω (του 18ου αιώνα)» ΕΚΕΙΕΔ 29-30, 7-22. (= Αφιέρωμα εις τον Μητροπολίτην Ρόδου κ.κ. Σπυρίδωνα επί τη συμπληρώσει τεσσαράκοντα ετών αρχιερατείας, 127-39, Αθήνα 1988)

Μπάλλας, Γερ. Σπ. (2012) ""Συναινετικοί" κραδασμοί στον ΙΖ'αιώνα. Ιστορικές πληροφορίες σε ανάλαφρους τόνους" Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β', 4, 26-28. (διαζύγιο)

Μπεχλιβάνη, Ν. (2007) "Λόγοι διαζυγίου και ανάθεση γονικής μέριμνας. Οι οικογενειακές σχέσεις μέσα από τη νομολογία του Πρωτοδικείου Χανίων" Τάλως 15, 251-67.

        Μπλαντάς, Γ. Θ. (2016) "Το διαζύγιο της κόρης του Νικοτσάρα Ελένης (1831)" Θεσσαλικό Ημερολόγιο 70, 161-76.

        Μπουρδάρα, Καλλιόπη (Κέλλυ) Α. (1988) «Το διαζύγιο στην περιοχή Τρικάλων στον 17ο και 18ο αιώνα» Τρικαλινά 8, 137-58. (= Μπουρδάρα, Καλλιόπη (Κέλλυ) Α. (2017) Επιλογή μελετών ιστορίας δικαίου (Ρωμαϊκό - Βυζαντινό - Μεταβυζαντινό δίκαιο  και θεσμοί), 343-70, Αθήνα)

Μυστακίδης, Β. Α. (1929) "Θεοφίλου Καμπανίας έργα και ημέραι" Θεολογία 7, 110-23. (διαζύγιο)

        Νάκος, Γ. Π. (2016) "Οι λόγοι διαζυγίου στα Γρεβενά τον 19ο αιώνα" στον τόμο: Καρανάσιος, Χ., Ντίνας, Κ. & Δ. Μυλωνάς (επιμ) Η Δυτική Μακεδονία στους νεότερους χρόνους (Πρακτικά Α' συνεδρίου ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά 2-5 Οκτωβρίου 2014),  223-45, Γρεβενά.

        Νασιόπουλος, Γ. (1978) «Ένα διαζύγιο στη Σέλιτσα τον 18ο αιώνα» Βοϊακή Ζωή 32, 20.

Νικολαϊδου, Ε. Ι. (1988) "Διαλυτήρια μνηστείας και διαζύγια στη μητροπολιτική επαρχία Ιωαννίνων - Βελλάς (1840-1855)" στον τόμο: Σύνδειπνον. Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Δημήτριο Σ. Λουκάτο από παλαιούς μαθητές του στη Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων (1964-1969), 199-235, Ιωάννινα.

        Ντρογκούλης, Γ. Β. (1992) «Το διαζύγιο στη Λάρισα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας» στον τόμο: Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Λαρισαϊκών Σπουδών, 113-44, Λάρισα.

        Παπαγεωργίου, Κ. (1995) «Το διαζύγιο του Μ. Μπότσαρη» Σκουφάς 85, 40-48.

        Παπαγιάννη, Ε. (2000) «Βυζαντινό δίκαιο κατά δικαστηριακής πρακτικής. Μια απόφαση διαζυγίου το 18ο αιώνα» Επιστημονική Επετηρίδα Δ. Σ. Θ. 21, 271-80. (= "Droit byzantin contre pratique judiciaire. Une affaire de divorce au XVIIIe siecle" στον τόμο: Byzantine law , 243-58)

        Πουλής, Γ. (1987) «Η διαμονή (ή διανυκτέρευση) της γυναίκας εκτός του συζυγικού οίκου ως λόγος διάζευξης στο βυζαντινό και μεταβυζαντινό δίκαιο. (Μια ανέκδοτη απόφαση διαζυγίου του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της μητρόπολης Κολωνείας της Μικράς Ασίας)» Επιστημονική Επετηρίδα Δ. Σ. Θ. 8, 129-38.

Σερεμέτης, Δ. Γ. (1964) «Un proces de divorce de l' an 1592» στον τόμο: Actes du XIIe congres international des etudes byzantines (Ochride, 10-16 septembre 1961), II, 507-18, Beograd 1964. (αίτηση διαζυγίου, εξέταση μαρτύρων, επισκοπική απόφαση)

        Σπυριδάκις, Κ. (1964) «Το αρχιερατικόν έγγραφον διαζυγίου του ιατρού Γεωργίου Χοϊδά» Κυπριακαί Σπουδαί 28, 207-14.

        Στογιόγλου, Γ. Α. (1992) Ιστορία επισκόπων Μακεδονίας. Θεόφιλος Παπαφίλης επίσκοπος Καμπανίας (1749-1795), Θεσσαλονίκη. (διαζύγιο)

        Φίστας, Ι. (1991-92) «Η απονομή της δικαιοσύνης από τα δικαστήρια της Ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Βοδενών στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα» Ιστορικά και Πολιτιστικά Ανάλεκτα 1, 38-44. (διαζύγιο)

 

4.4.5 Πατρική εξουσία (Paternal authority)

        Βαλάσσης, Γ. Μ. (1952) «Τινά περί της πατρικής εξουσίας κατά το δίκαιον του μετά την άλωσιν Ελληνισμού» στον τόμο: Τόμος Αρμενοπούλου, 529-50.

        Μανούσακας, Μ. Ι. (1964) «Ελληνικά νοταριακά έγγραφα (1374-1446) από τα «Atti antichi» του αρχείου του Δούκα της Κρήτης» Θησαυρίσματα 3, 73-102. (χειραφεσίες)

Μπάλλας, Γερ. Σπ. (2012) "Πρωτοποριακή νοταριακή πράξη στα 1776. Ιστορικές πληροφορίες σε ανάλαφρους τόνους" Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος περ. Β', 2, 18. (χειραφεσία)

Μπεχλιβάνη, Ν. (2007) "Λόγοι διαζυγίου και ανάθεση γονικής μέριμνας. Οι οικογενειακές σχέσεις μέσα από τη νομολογία του Πρωτοδικείου Χανίων" Τάλως 15, 251-67.

Πολέμης, Δ. Ι. (2003) "Σημειώματα 2. Περί την κηδεμονίαν ορφανών" Πέταλον 8, 325-8.

Σταυράκογλου, Χρ. (2004) "Η κοινωνική ευαισθησία προς τα ανήλικα ορφανά. Ο θεσμός της επιτροπείας στην τουρκοκρατούμενη Λέσβο" Λεσβιακά 20, 215-24. (διορισμός επιτρόπου)

Χατζάκης, Ι. (2005) "Η πατρική εξουσία στο δικαιϊκό περιβάλλον της βενετοκρατούμενης Κρήτης. Νομική διάσταση και εξελικτική πορεία ενός θεσμού" ΕΚΕΙΕΔ 39, 143-209.

 

4.4.6 Υιοθεσία - Αδελφοποιία (Adoption)

Αμαντος, Κ. (1927) "Επιτίμιον κατά της αδελφοποιίας" ΕΕΒΣ 4, 280-4.

        Βαλάσσης, Γ. Μ. (1960) «Η υιοθεσία εις το δίκαιον του μετά την άλωσιν Ελληνισμού» στον τόμο: Μνημόσυνον Βιζουκίδου, 547-85.

        Γεωργοπαπαδάκος, Αν. Μιχ. (1951) «Η αδελφοποιία εις την Μάνην» Λαογραφία 13, 28-32.

        Δετοράκης, Θεοχ. Ε. (1978) «Η αδελφοποιία στην Κρήτη» Κρητολογία 7, 131-51 (= Νεοκρητικά Μελετήματα Β, 413-34, Ηράκλειο 2005).

Handman, M. E. (1993) "Ο παραδοσιακός τρόπος υιοθεσίας στην Αρναία Χαλκιδικής" στον τόμο: Ανθρωπολογία και παρελθόν. Συμβολές στην κοινωνική ιστορία της νεότερης Ελλάδας, 213επ., Αθήνα.

Κύρου, Δ. Θ. (2004) "Μια πράξη υιοθεσίας στη Λιαρισκόβη το 1842" Αρναία 17/62, 7-8.

Λάππας, Τ. (1955) "Η αδελφοποιϊα στην Τουρκοκρατία" Νέα Εστία 57, 357-8.

Πεντόγαλος, Γ. Η. (1985) "Έγγραφη συμφωνία αδελφοποιϊας το 17ο αιώνα (Οικονομικές και άλλες διαστάσεις του δεσμού)" στoν τόμο: Πρακτικά του Στ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, 49-53, Θεσσαλονίκη.

        Πολέμης, Δ. Ι. (1995) «Η αδελφοποιϊα εν Άνδρω» Πέταλον 6, 321-5.

Ράλλης, Κ. (1906-07) «Περί αδελφοποιίας» Επιστημονική Επετηρίς του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ελλάδος 3, 293-306.

        Ταρσούλη, Γεωργ. (1979) "Η υιοθεσία στη Θράκη και η περιγραφή της από τον Γεώργιο Βιζυηνό" στον τόμο:  Πρακτικά του Γ' Συμποσίου Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη) (Αλεξανδρούπολη, 14-18 Οκτωβρίου 1976), 657-65, Θεσσαλονίκη. (ΙΜΧΑ 186)

        Τσιρίκος, Μ. (1998) «Τα αποτελέσματα της υιοθεσίας. Συνοπτική επισκόπηση της νομοθεσίας (1835-1996)» Επιστημονική Επετηρίδα Δ. Σ. Θ. 19, 23-38.

        Φιλιππίδη, Ελ. (1983) «Η αδελφοποιία στους Σαρακατσάνους της Θράκης. Μπρατίμια-Σταυραδέρφια» στον τόμο: Πρακτικά του Δ΄  Συμποσίου Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη) (Ιωάννινα, 10-12 Οκτωβρίου 1979), 275-9, Θεσσαλονίκη. (ΙΜΧΑ 195)

        Φούρλας, Δημ. (2000) «Εκκλησιαστικολαϊκά έθιμα στη Ναυπακτία» Ναυπακτιακά 10/1, 203-14. (αφορά και αφορισμό)

        Φραγκινέας, Νικ. (1970) «Η αδελφοποιία εις την Μάνην» Λακωνικά 7/37, 16-18.

        Χατζάκης, Ι. (2010) "Υιοθετημένα και "αναθρεπτά" παιδιά. Ο νομικός θεσμός και η πρακτική του εφαρμογή στην κοινωνία της βενετικής Κρήτης" ΕΚΕΙΕΔ 42, 147-80.

        Χιούτης, Κ. (2009) "Μια υιοθεσία με γενεαλογικές προεκτάσεις στην Αρναία του 1852" Αρναία 22/85, 10-12.

 

4.4.7 Ψυχοπαίδι

        Αργυρού, Ε. (2006) "Μηχανισμοί ενίσχυσης οικογενειών με ανδρικό εργατικό δυναμικό" Τα Ιστορικά 23 (45), 281-314.

        Ζέπος, Π. Ι. (1980-1981) ««Ψυχάριον», «ψυχικά», «Ψυχοπαίδι»» ΔΧΑΕ 1980-81, 17-18 (= Μνήμη Ζέπου Ι, 291-301)

 

Comments