หลักสูตรด้านอาชีพ

หลักสูตรด้านอาชีพของโรงเรียนบ้านโพซอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่อ่องสอน เขต 2

หลักการและความสาคัญของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ภาคเรียนที่ 1
1. การเลี้ยงปลาดุก(บังคับเลือก)
2. อาหารไทย(เลือกเสรี)
3. งานเขียนแบบเบื้องต้น(เลือกเสรี)

ภาคเรียนที่ 2
1. การปลูกพืชผักสวนครัว(บังคับเลือก)
2. ขนมไทย(เลือกเสรี)
3. งานไม้เบื้องต้น(เลือกเสรี)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
1. การเลี้ยงสุกร(บังคับเลือก)
2. การทอผ้า(เลือกเสรี)
3. งานปูนเบื้องต้น(เลือกเสรี)

ภาคเรียนที่ 2
1. การเลี้ยงสัตว์ปีก(บังคับเลือก)
2. การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(เลือกเสรี)
3. ช่างบริการและซ่อมบารุงจักรยานยนต์(เลือกเสรี)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
1. การเพาะเห็ดนางฟ้า(บังคับเลือก)
2. หลักการขายเบื้องต้น(เลือกเสรี)
3. ไฟฟ้าเบื้องต้น(เลือกเสรี)

ภาคเรียนที่ 2
1. การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(บังคับเลือก)
2. บัญชีเบื้องต้น(เลือกเสรี)
3. พลังงานสะอาด(เลือกเสรี)
Comments