ประวัติโรงเรียน

                                           ข้อมูลพื้นฐาน


รูปเก่าโรงเรียน

      ข้อมูลทั่วไป          

๑.๑  ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพซอ  ตั้งอยู่เลขที่  ๕  ตำบลเสาหิน  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  รหัสไปรษณีย์  ๕๘๑๑๐  โทรศัพท์  ๐๕๓-๐๗๑๓๒๗  โทรสาร...............-......................   

              e-mail…psschool@hotmail.com    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต  ๒

๑.๒   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล ๑ ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑.๓   มีเขตพื้นที่บริการ........หมู่บ้าน ได้แก่......บ้านแม่เจ   บ้านแม่เหลอ   บ้านโพซอ
      ข้อมูลด้านการบริหาร

      ๒.๑  ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร  นายก่อเกียรติ  สอนสอาด  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศศ.ม  สาขาการสอนภาษาไทย             

             ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔  จนถึงปัจจุบัน

      ๒.๒  ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง) ..................-...................คน

      ๒.๓  ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา


ประวัติของโรงเรียนบ้านโพซอ

          โรงเรียนบ้านโพซอตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบล เสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการโดยมี นายสมจิตต์ เมืองเจริญ ครูคนแรกมีนักเรียน ๒๖ คน ชาย ๒๐ คน หญิง ๖ คน

หมู่บ้านโพซอ

          ในปีการศึกษา ๒๕๔๐ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และในเมื่อวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระดำริ
ให้จัดตั้งห้องเรียนเคลื่อนที่ที่บ้านอูหลู่ใต้ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
เด็กด้วยโอกาสที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนมีนักเรียน จำนวน ๖๐ คน โดยเปิดทำการสอน ๒ ชั้น คือ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และ ประถมศึกษาที่ ๑
มีครูพี่เลี้ยงจ้างโดยเงินพระราชทานของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครูที่ไปทำงานการสอนคือ
นายวิเชษฐ์ อัมพรงามสง่า และ นางสาวอนงค์นาถ อมรประสาน

            รูปโรงเรียน1          โรงเรียน 2

          ปัจจุบันมี นายก่อเกียรติ  สอนสอาด   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพซอ  ขณะนี้มีบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 37 คน
ประกอบด้วยข้าราชการครู
23  คน เป็นชาย 8 คน หญิง 15  คน พนักงานราชการ 1 คน เป็นหญิง 1 คน  ครูอัตราจ้าง 10 คน เป็นชาย 3 คน
หญิง 7
 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน เป็นชาย - คน หญิง 1 คน นักการภารโรงจ้างเหมา เป็นชาย  1 คน   มีห้องเรียนทั้งสิ้น  18  ห้องเรียน   
นักเรียนจำนวนทั้งหมด  458
 คน    เป็นชาย 209 คน หญิง 249 คน


   


 คำขวัญโรงเรียน

สุขภาพดี   มีวินัย  ใฝ่ศึกษา   พัฒนาการ

    

ปรัชญา วิสัยทัศน์  และเป้าหมายของสถานศึกษา 

ปรัชญาโรงเรียน

สุวิชาโน  ภวํ  โหนตุ

ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

Comments