POSDRU 87/13/S/63709


"Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior"


Context

 

Ideea proiectului „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”, care isi propune dezvoltarea şi certificarea competenţelor cadrelor didactice universitare ce pregatesc profesori, in sensul extinderii sau aprofundarii competenţelor pedagogice necesare în activitatea cu studenţii, crearea unei reţele naţionale de profesionşti în ştiinţele educaţiei şi promovarea modelelor de bună practică în formarea viitoarelor cadre didactice, a izvorat din realitatea educationala imediata.

S-a considerat ca este nevoie de sensibilizare pentru conştientizarea importanţei didacticii in formarea initiala a viitorilor profesori, la nivelul cadrelor didactice universitare. Proiectul poate contribui la  asigurarea unui învăţământ superior de calitate, bazat pe cunoaştere şi dezvoltare personală prin crearea unui curriculum de formare care să permită elaborarea de programe educaţionale centrate pe dezvoltarea competentelor didactice/metodologice.

 

Obiectivele proiectului

 

       Proiectul „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”  si-a propus, ca obiectiv general, dezvoltarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice care predau didactica specialitatii si coordoneaza practica pedagogica in invatamantul superior pentru asigurarea unei formari initiale de calitate a studentilor, viitori profesori. Pe termen lung si mediu proiectul va contribui semnificativ la dezvoltarea resurselor umane din cadrul sistemului de invatamant, adaptarea serviciilor educationale la nevoile pietii muncii, crearea unui retele de profesionisti in stiintele educatiei prin care vor fi facilitate schimburile de informatii intre institutiile de invatamant superior si preuniversitar, promovarea modelelor de buna practica in formarea initiala a viitoarelor cadre didactice, formarea continua a cadrelor universitare. Vor fi formate resursele umane din invatamantul universitar pentru a utiliza metode interactive de predare-învăţare şi TIC. Va fi imbunatatit sistemul de management al formarii prin elaborarea unui set de ghiduri de bune practici rezultate in urma programului de formare din proiect, corelate cu nevoile de formare si standardele ocupationale actuale.

       Obiectivele specifice vizeaza:

ü  adaptarea formarii continue a cadrelor didactice universitare care predau didactica specialitatii si coordoneaza practica pedagogica la nevoile reale identificate la nivelul sistemului educational prin: studii si analize care vor fundamenta noul cadru general de abordare a predarii didacticii specialitatii in invatamantul superior, formarea continua a grupului tinta, design-uri de curs si ghiduri de bune practici;

ü  dezvoltarea in anul II si III de proiect a competentelor profesionale pentru 1500 cadre didactice din invatamantul superior care predau sau pot preda didactica specialitatii si coordoneaza sau pot coordona practica pedagogica printr-un program de formare inovativ. Se vor forma cadre didactice universitare competente in a proiecta programe si activitati educationale care sa tina cont de nevoia de dezvoltare a studentilor, viitori profesori, si sa faciliteze insertia acestora in scoli;

ü  crearea unei retele nationale de specialisti in stiintele educatiei pentru promovarea colaborarii parteneriale la nivelul organismelor de formare continua si de educatie a adultilor din tara si strainatate, realizarea centrului de resurse pe baza de parteneriat la nivelul institutiilor de invatamant superior si portalul InfoDidactic care faciliteaza accesul la informatii, la modele de buna practica, contribuind la dezvoltarea retelei de specialisti si la imbunatatirea formarii continue;

ü  sensibilizarea cadrelor universitare cu privire la importanta formarii initiale si continue a cadrelor didactice prin actiunile de promovare, diseminare si demultiplicare care se desfasoara pe toata perioada proiectului si prin dezbaterile on-line, activitatile din cadrul Academiei de vara, conferintele anuale, dezbaterile pentru minim 450 cadre didactice.

 

Desfasurarea activitatilor

      

       Grupul de dezvoltare a ideii proiectului, de pregatire si de elaborare a cererii de finantare a fost alcatuit din reprezentanti ai tuturor institutiilor partenere, sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.  

       Astfel, cele șase universități partenere, Universitatea Bucuresti, Universitatea Al. I. Cuza, Iași, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica București, Universitatea din Pitești și Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, instituții cu o vasta experienta in educatie si cercetare, cu resursa umana cu expertiza in activităţi de formare, elaborare de curriculum, au proiectat programul de formare continua, au dezvoltat curriculumul programului de formare, au elaborat procedurile si instrumentele de evaluare, au pilotat si ameliorat programul de formare continua, urmand sa deruleze activitati de formare la nivel national, iar la finalul proiectului sa gestioneze elaborarea ghidurilor de bune practici rezultate in urma programului de formare din proiect.  

       In cadrul Universitatii Politehnica București a fost infiintat Centrul de resurse, studii, formare si cercetare in domeniul Didacticii. Acest centru a permis crearea unei retele de profesionisti in stiintele educatiei la nivel national pentru promovarea colaborarii parteneriale cu organisme de formare continua si de educatie a adultilor din tara si strainatate. Crearea retelei de profesionisti in didactica disciplinei, a unei comunitati a specialistilor in didactica din intreaga tara, contribuie la cresterea calitatii serviciilor educaţionale oferite in invatamantul superior si la realizarea unei mai bune corelari a educaţiei şi formării initiale cu cerintele angajatorului (scoala).

       Universitatea din Pitești a organizat in anul 2011 Conferinta de didactica si va coordona activitatile de follow-up ale programului de formare.

       Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia asigura campania de sensibilizare, organizeaza anual Academia de vara si Conferinta de didactica  din anul III de proiect. Campania de sensibilizare se realizeaza prin participarea a 450 de cadre didactice la Academia de vara, organizata anual, in doua serii de cate 75 persoane pe o durata de trei zile.

       Universitatea Babeș-Bolyai organizeaza Conferinta de didactica  din anul II de proiect.

       In cadrul conferintelor de Didactica, desfasurate anual, se vor prezenta rezultatele activitatii de cercetare (instrumente de monitorizare si evaluare ex post a calitatii programelor de formare continua, dezvoltarea curriculumului pentru formare initiala si continua a personalului didactic) desfasurate in cabinetele didactice, se vor realiza schimburi de bune practici etc.

       In fiecare dintre cele sase universitati partenere au fost infiintate cabinete de didactica, unde se desfasoara activitati de cercetare si unde s-a pilotat programul de formare in vederea ameliorarii si implementarea acestuia la nivel national. Tot aici se desfasoara activitati de consultanta si consiliere pentru profesorii didacticieni

       CompaniaTrenkwalder, specializata in realizarea de studii si cercetari sociologice, in instruirea si formarea adultilor, a realizat, impreuna cu experti din cadrul Universitatii Politehnica București, studiul diagnostic cu doua dimensiuni: I Analiza rezultatelor formarii initiale actuale, II Analiza nevoilor de formare a grupului tinta, in vederea elaborarii programului de formare şi studiul de impact al proiectului. La finalul proiectului se vor analiza rezultatele si impactul proiectului prin realizarea unui studiu de impact. Studiul de impact realizat prin proiect va contribui la ameliorarea calitatii activitatilor destinate sustenabilitatii proiectului.

       Compania Red Point, institutie cu expertiza in inginerie software, in realizarea de instrumente software, in proiectarea si implementarea solutiilor IT moderne, a dezvoltat conceptual si a implementat portalului InfoDidactic. A fost creata o platforma on-line pe care au loc intalniri virtuale ale partenerilor, o retea virtuala de specialisti in didactica disciplinei (comunitate de practica) destinata dezvoltarii profesionale a resurselor umane din invatamantul superior, site-ul proiectului si o biblioteca virtuala in care sunt postate materiale de specialitate consacrate sau realizate prin proiect. Platforma va constitui cel mai uzitat canal de comunicare între beneficiarii sesiunilor de formare din cadrul proiectului şi alte categorii de personal didactic intersate sa implementeze metode de dezvoltare a competentelor metodologice. Prin formatul interactiv propus, platforma va deveni până la sfârşitul proiectului nu doar un instrument de comunicare, dar şi unul de promovare a cooperării între persoanele interesate sa se implice în dezvoltarea de programe care vizează competentele metodologice ale cadrelor didactice.

       Pe tot parcursul proiectului se desfasoara activitati de cercetare si documentare, materializate prin studii, documentatii, ghiduri publicate si diseminate in randul participantilor la proiect si in institutiile de invatamant superior care deruleaza programe de formare initiala a personalului didactic.

      

Suportul de curs

 

       Cadrul general al cursului, nediferentiat pe specialitati, a fost elaborat de cadre didactice universitare, experti in stiintele educatiei si a fost adaptat particularitatilor fiecarei discipline de cadre didactice universitare experti in didactica specialitatilor. Acestia au participat, alaturi cadre didactice din invatamantul preuniversitar cu experinenta in didactica specialitatilor, la intalnirile pregatitoare de elaborare a designurilor de curs si a materialelor de formare pe discipline, asistati de expertii in stiintele educatiei. Astfel s-a asigurat proiectarea unui program de formare care sa raspunda cerintelor actuale reale ale sistemului de invatamant din scoli.

       Programul de formare a grupului tinta se va realiza la nivel national, derulandu-se pe urmatoarele module:

ü  Elaborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii;

ü  Metode moderne de formare in didactica specialitatii;

ü  Metode si tehnici de coaching folosite pe perioada practicii pedagogice.

Prin implementarea programului de formare a grupului tinta la nivel national se urmareste dezvoltarea competentelor de elaborare a curriculei de predare a didacticii disciplinei la 1500 de cadre didactice universitare, organizate in grupe, pe specialitati.

Evaluarea si certificarea participantilor la programul national de formare se va realiza pe baza de portofoliu ce va contine un suport de curs in predarea didacticii specialitatii, elaborat ca urmare a formarii de care au beneficiat prin proiect. Cele mai bune suporturi de curs din portofoliile de evaluare ale cursantilor, alese cate unul pentru fiecare disciplina, vor constitui baza pentru elaborarea ghidurilor de bune practici rezultate in urma programului de formare din proiect. Ghidurile vor fi multiplicate in 1500 exemplare.

       Atat programul de formare si dezvoltare a competentelor metodologice, cât şi ghidurile de bune practici rezultate in urma programului de formare din proiect, structurate pe categorii de competente didactice, vor constitui cadrul conceptual pentru dezvoltarea la nivel naţional a unei formari profesionale continue a personalului didactic din invatamantul superior, centrată pe nevoile studentilor, viitoare cadre didactice.

 

Specializările didactice vizate prin proiect

 

 1. Didactica predării limbii și literaturii române
 2. Didactica predării limbii și literaturii române în învăţământul primar şi preşcolar
 3. Didactica predării limbii engleze
 4. Didactica predării limbii franceze
 5. Didactica predării limbii maghiare
 6. Didactica predării limbii germane
 7. Didactica predării matematicii
 8. Didactica predării matematicii în învăţământul primar şi preşcolar
 9. Didactica predării fizicii
 10. Didactica predării chimiei
 11. Didactica predării disciplinelor tehnice (T.I.C, ingineria mediului, inginerie electrică, inginerie electronică, maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară, educaţie tehnologică)
 12. Didactica predării informaticii
 13. Didactica predării disciplinelor psihopedagogice
 14. Didactica predării disciplinelor socioumane si drept
 15. Didactica predării religiei
 16. Didactica predării istoriei
 17. Didactica predării geografiei
 18. Didactica predării biologiei
 19. Didactica predării stiințelor în învăţământul primar şi preşcolar
 20. Didactica predării artelor plastice
 21. Didactica predării educației muzicale
 22. Didactica predării educatiei fizice
 23. Didactica predării disciplinelor în învăţământul special

 

 

Partener 4 - Universitatea Politehnica București - echipă și contribuție

Coordonator - Lect. Univ. Dr. Laura ȘerbănescuUniversitatea Politehnica București a contribuit, alături de universitățile partenere, la proiectarea programului de formare continua, la dezvoltarea curriculumului programului de formare, la elaborarea procedurilor si instrumentelor de evaluare, la pilotarea si ameliorarea programului de formare continua, urmand sa deruleze activitati de formare la nivel national, iar la finalul proiectului sa gestioneze elaborarea ghidurilor de bune practici rezultate in urma programului de formare din proiect pe domeniul disciplinelor tehnice.  

 

Formatori:

Conf. Univ. Dr. Michaela Moldoveanu

Conf. Univ. Dr. Gabriela Oproiu

Lect. Univ. Drd. Teodora Chicioreanu

 

In cadrul Universitatii Politehnica București a fost infiintat Centrul de resurse, studii, formare si cercetare in domeniul Didacticii. Acest centru a permis crearea unei retele de profesionisti in stiintele educatiei la nivel national pentru promovarea colaborarii parteneriale cu organisme de formare continua si de educatie a adultilor din tara si strainatate. Crearea retelei de profesionisti in didactica disciplinei, a unei comunitati a specialistilor in didactica din intreaga tara, contribuie la cresterea calitatii serviciilor educaţionale oferite in invatamantul superior si la realizarea unei mai bune corelari a educaţiei şi formării initiale cu cerintele angajatorului (scoala).

Centrul de resurse asigura comunicarea între universitățile partenere, gestioneaza înscrierea participanţilor în grupul țintă și organizeaza activitatea de formare a grupului țintă la nivel național.

 

Coordonator înscrieri formare - Expert Centru Resurse Ionuț Grosu

Coordonator gestionare documente înscrieri formare - Expert Centru Resurse Aurora Ghergu

 

In cadrul Universitatii Politehnica București a fost infiintat, de asemenea, cabinetul de didactica, unde se desfasoara activitati de cercetare si unde s-a pilotat programul de formare in vederea ameliorarii si implementarea acestuia la nivel national, pe domeniul disciplinelor tehnice.

Activitățile ce se desfășoara în Cabinetul de didactică au un caracter inovativ, care va conduce la eficientizarea sistemului formării iniţiale a cadrelor didactice: activităţi de consultanta si consiliere pentru profesorii didacticieni si coordonatorii de practica pedagogica în cadrul acestor cabinete.

Se deruleaza activităţi de consultanţă şi consiliere pentru profesorii didacticieni şi coordonatorii de practică pedagogică din cadrul Universităţii.

 

Coordonator Cabinet didactic - Conf. Univ. Dr. Mihai Mircescu

Asistent Cabinet didactic - Asist. Univ. Drd. Simona Găbureanu

      

Universitatatea Politehnica București a contribuit, alături de CompaniaTrenkwalder, la realizarea studiului diagnostic cu doua dimensiuni: I Analiza rezultatelor formarii initiale actuale, II Analiza nevoilor de formare a grupului tinta, in vederea elaborarii programului de formare şi studiul de impact al proiectului.

La finalul proiectului se vor analiza rezultatele si impactul proiectului prin realizarea unui studiu de impact. Studiul de impact realizat prin proiect va contribui la ameliorarea calitatii activitatilor destinate sustenabilitatii proiectului.