PROFILE‎ > ‎

Thai languages

๑. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยถาน พ.ศ.๒๕๔๒
 
 
เหมาะสำหรับ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ และบุคคลทั่วไป
 
เนื้อหา : เป็นเว็บที่จัดทำขึ้นเพื่อสืบค้นคำศัพท์ต่างๆ ที่ถูกบรรจุไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงต่างๆได้
 
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
    Accessible : เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ค่อนข้างยุ่งยากในการใช้ เพราะไม่ใช่แค่พิมพ์ลงไปแล้วจะสามารถหาความหมายได้เลย แต่จะต้องกดเลือกตัวอักษรก่อนแล้วพิมพ์คำศัพท์แล้วกดค้นหาคำศัพท์ ความหมายจึงขึ้นมา 
    Accurate : มีความแม้นยำของข้อมูลสูงมาก เพราะเป็นของหน่วยงานที่จัดทำพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานโดยตรง
    Appropriate : เหมาะกับบุคคลทั่วไป และนักเรียน แต่ใช่ค่อนข้างยาก
    Appealing : ความน่าสนใจต่อเว็บไซต์นั้นแทบจะไม่มีเลย เพราะไม่มีภาพประกบ ไม่มีลูกเล่นที่ดึงดูดความสนใจใดๆเลย
 
------------------------------------------------------------------------------------
 ๒. การพูดในโอกาสต่างๆ
 
 

เหมาะสำหรับ :
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ และบุคลทั่วไป
 
เนื้อหา : รายละเอียดเกี่ยวกับการพูดในโอกาสต่าง ประกอบด้วย
        ๑. การพูดแสดงความยินดี
        ๒. การพูดแสดงความเสียใจ
        ๓. การพูดแนะนำ
            - การแนะนำตัวเอง
            - การแนะนำผู่อื่น
        ๔. การกล่าวขอบคุณ
        ๕. การกล่าวอวยพร
        ๖. การกล่าวต้อนรับ
        ๗. การพูดสนทนาทางโทรศัพท์
 
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
    Accessible : สามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ไม่ค่อยสะดวกต่อการใช้งาน เราะเนื้อหาไม่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
    Accurate : มีความถูกต้องทางข้อมูลดี แต่ว่าเนื้อหาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มีตัวอย่าง และวิธีการใช้ คำชี้แจงเนื้อหาเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปใช้ได้หลายโอกาส
    Appropriate : ใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ง่ายต่อความเข้าใจ แต่การจัดวางข้อมูลไม่ค่อยดี เนื้อหาแยกออกจากกันไม่ชัดเจอ ถึงแม้ว่าจะแบ่งออกเป็นหัวข้ออย่างเห็นได้ชัดก็แล้วแต่ ควรจะมีเส้นแบ่งในแต่ละโอกาสออกจากกัน หรือไม่ก็แบ่งหน้าเว็บไซต์ โดยการสร้างลิงค์เชื่อมโยงไปโอกาสต่างๆ
    Appealing : เว็บไซต์แทบจะไม่น่าดึงดูดใจเลย แต่มีการใช้เทคนิกต่างๆประกอบทั้งรูปการ์ตูนที่แสดงถึงวิธีการพูดในโอกาสต่างๆ และยังมีคลิปเสียงให้ฟังเป็นตัวอย่างสำหรับโอกาสต่างๆ
 
------------------------------------------------------------------------------------
 ๓. สุภาษิตและสำนวนไทย
 
 

เหมาะสำหรับ : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖  มัธยมศึกษปีที่ ๑ และบุคคลทั่วไป

 เนื้อหา : แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับสุภาษิตและสำนวนไทย โดยแบ่งหวดหมู่ตามตัวอักษร เมื่อกดเข้าไปในตัวอักษรแล้ว จะมีสุภาษิตและสำนวนไทยขึ้นมา ให้คำอธบายของสุภาษิตและสำนวนไทยนั้นละเอียด เข้าใจได้ง่าย แต่ไม่ยาวเกินไป
 
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
    Accessible : สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพียงแค่กดที่ตัวอักษรเท่านั้น ก็จะได้พบกับสุภาษิตและสำนวนไทยจำนวนมากพร้อมความหมายและคำอธิบายในการใช้
    Accurate : มีความถูกต้องของข้อมูลดี ส่วนคำอธิบายนั้นไม่ได้จำกัดตายตัวในส่วนของวิธีใช้ แต่มีคำแนะนำว่าการเอาไปใช้ขึ้นอยู่กับสถานะการณืที่เหมาะสม นับเป็นการยืดหยุ่นของการใช้สุภาษิตและสำนวนไทยได้อย่างดี
    Appropriate : มีความเหมาะสมดี มีการแยกสุภาษิตออกเป้นหมวดหมู่ทำให้สามารถเลือกดูสุภาษิตเร็วมากขึ้น ในแต่ละสุภาษิตมีการแบ่งออกจากกันอย่างชัดเจน เพราะมีกล่องข้อความแยกแต่ละสุภาษิตออกจากกัน
    Appealing : ในหน้าแรกดึงดูดความสนใจดีมาก เพราะมีการตกแต่งด้วยตัสการ์ตูนและมีการเชื่อมโยงลิงค์ไปที่ต่างๆ แต่เมื่อกดเข้ามาข้างในล้ว ความน่าสนใจลดลง เพราะมีแต่สุภาษิตและสำนวนไทย น่าจะมีภาพประกอบบ้างบางสำนวนก็ดี เพราะจะได้ดึงดูดใจผู้ที่เข้ามาศึกษา
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
๔. การแต่งคำประพันธ์
 
 
 

เหมาะสำหรับ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และบุคคลทั่วไป
 
เนื้อหา : รวบรวมตั้งแต่ความหมายของคำประพันธ์และลักษณะสำคัญของคำประพันธ์  ต่อมาก็กล่าวถึงวิวัฒนาการของคำประพันธ์ในแต่ละยุค และสุดท้ายกล่าวถึงลักาณะคำประพันธ์ประเภทต่างๆทั้งหมด ๕ ประเภท ได้แก่ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนและร่าย
 
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
    Accessible : สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้ออย่างมีระเบียบ ในแต่ละหัวข้อจะมีการแบ่งออกเป็นหน้าๆ หน้าละ ๑ เรื่องย่อย
    Accurate : มีความถูกต้องของข้อมูลดี มีการใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวในส่วนของสัมผัสของคำประพันธ์ จึงทำให้เข้าใจได้ง่าย
    Appropriate : เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน และเหมาะกับบุคคลทั่วไปอย่างมาก เพราะเนื้อหาเป็นระบบ ง่ายต่อความเข้าใจ และสามารถเลือกหัวข้อที่ตนสนใจได้เลย
    Appealing : ความน่าสนใจมีมาก เพราะมีเทคนิคต่างๆอย่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป มีการใช้ภาพเครื่องไหวเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและสร้างความเข้าใจในการเรียนแก่ผู้เรียนได้ง่ายขึ้น
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 ๕. คำสมาส สนธิ
 
 

เหมาะสำหรับ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๔ และบุคคลทั่วไป
 
เนื้อหา : รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคำสมาส คำสนธิโดยย่อ อันจะประกอบด้วย ความหมาย หลักการสังเกต และตัวอย่าง นอกจากนี้ยังมีหลักการจำง่ายๆเพื่อไม่ใช้สับสนกันระหว่างลักษณะของคำทั้ง ๒ ประเภท และยังมีเนื้อหาก่อนและหลังเรียนให้ทำอีกด้วย
 
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
    Accessible : เข้าถึงได้ง่าย ใช้งานสะดวก มีการแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาได้ดี
    Accurate : ข้อมูลถูกต้อง มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ สั้นๆ ได้ใจความ ง่ายต่อการเข้าใจ มีแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ก่อนหละหลังศึกษาบทเรียน ใรบทเรียนมีการยกตัวอย่างของคำศัพท์บ้างจำนวนหนึ่งแต่ไม่มากนัก
    Appropriate : เหมาะสมกับนักเรียน เพราะเนื้อหาอ่านง่าย สามารถเข้าใจได้เลย ส่วนเนื้อหาก็ได้สรุปให้เข้าใจอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังเหมาะกับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการทบทวนความรู้ในเรื่องนี้อีกด้วย
    Appealing : การตกแต่งไม่ค่อยน่าสนใจเท่าที่ควร แต่มีการแบ่งหมวดหมู่เรียบร้อย มีการใช้ภาพเคลื่อนไหวบ้าง แต่ไม่ใช่ในส่วนของเนื้อหา จึงทำให้ไม่ค่อยดึงดูดใจเท่าไรนัก

------------------------------------------------------------------------------------

 
Comments