4. การเมืองการปกครอง

 การปกครอง
 
           

แผนที่หน่วยการปกครอง
จังหวัดสุรินทร์มีการปกครองแบ่งออกเป็น 17 อำเภอ 158 ตำบล 2011 หมู่บ้าน
 1. อำเภอเมืองสุรินทร์
 2. อำเภอชุมพลบุรี
 3. อำเภอท่าตูม
 4. อำเภอจอมพระ
 5. อำเภอปราสาท
 6. อำเภอกาบเชิง
 7. อำเภอรัตนบุรี
 8. อำเภอสนม
 9. อำเภอศีขรภูมิ
 10. อำเภอสังขะ
 11. อำเภอลำดวน
 12. อำเภอสำโรงทาบ
 13. อำเภอบัวเชด
 14. อำเภอพนมดงรัก
 15. อำเภอศรีณรงค์
 16. อำเภอเขวาสินรินทร์
 17. อำเภอโนนนารายณ์
การปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจำนวน 174 แห่ง แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด , 1 เทศบาลเมือง, 25 เทศบาลตำบล และ 148 องค์การบริหารส่วนตำบล มีรายชื่อดังนี้

อำเภอเมืองสุรินทร์

ปราสาท

อำเภอกาบเชิง

อำเภอพนมดงรัก

อำเภอสังขะ

อำเภอบัวเชด

อำเภอลำดวน

อำเภอศรีขรภูมิ

อำเภอสำโรงทาบ

อำเภอรัตนบุรี

อำเภอท่าตูม

อำเภอชุมพลบุรี

อำเภอจอมพระ

 
                                                                การบริหารราชการแผ่นดิน
จังหวัดสุรินทร์ มีส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจำนวน  326  หน่วยงาน แยกเป็น
- ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง                                        จำนวน      88   หน่วยงาน
- ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด                                    จำนวน     32    หน่วยงาน
- ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น                                                     จำนวน   173    หน่วยงาน 
- รัฐวิสาหกิจ                                                                      จำนวน     14    หน่วยงาน
- หน่วยงานพิเศษ                                                                จำนวน     15   หน่วยงาน
- หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ       จำนวน       3   หน่วยงาน
- หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง                                 จำนวน        1  หน่วยงาน
 
 
การเมือง

 การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง) จำนวน 9 คน 
  แสดงรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ (แบบแบ่งเขต)

เขตเลือกตั้งที่

ชื่อ – นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์

สังกัดพรรคการเมือง

1

นางฟาริดา สุไลมาน

0-4456-1192

ราษฎร

นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ

08-1660-4999

เพื่อแผ่นดิน

นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร

0-4451-2811

ภูมิใจไทย

2

นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์

08-1497-0600

เพื่อแผ่นดิน

นายยรรยง ร่วมพัฒนา

0-4451-3647

ภูมิใจไทย

นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์

0-4451-8400

ชาติไทยพัฒนา

3

นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา

0-4457-1123

เพื่อแผ่นดิน

นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ

08-4035-3518

เพื่อแผ่นดิน

นายเลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ

08-1876-5211

ภูมิใจไทย

สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 1 คน 
  แสดงรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

1

นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์

แหล่งข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ 
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2552

                                                                        การใช้สิทธิเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  ในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อ 23 ธันวาคม 2550 จังหวัดสุรินทร์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 835,158 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 630,300 คน (ร้อยละ 75.47) (แหล่งข้อมูล  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2550)
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  ในการเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อ 2 มีนาคม 2551 จังหวัดสุรินทร์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 895,528 คน  มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 502,353 คน (ร้อยละ 55.70) (แหล่งข้อมูล  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล  ณ  วันที่  3 มีนาคม  2551

Comments