เอกสารประกอบการเรียน

การวัด

posted Mar 5, 2012, 8:13 PM by ฐิติพร ประสพโชคอำนวย


อัตราส่วนและร้อยละ

posted Mar 5, 2012, 8:09 PM by ฐิติพร ประสพโชคอำนวย


คณิตศาสตร์พื้นฐาน6

posted Oct 13, 2009, 12:58 AM by ฐิติพร ประสพโชคอำนวย   [ updated Nov 28, 2011, 9:59 PM ]

หน่วยที่ 1  อสมการ
หน่วยที่ 2  ความน่าจะเป็น
หน่วยที่ 3  สถิติ
หน่วยท่ี 4  ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

1-6 of 6