เอกสารประกอบการเรียน

Tip: เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 2

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาความรู้สำหรับแคลคูลัส 2

posted Oct 29, 2015, 12:48 AM by จฐิติพร ประสพโชคอำนวย

ฟังก์ชันเอกซ์โเนนเชียลและลอการิทึม 3.1-3.5
ภาคตัดกรวยและลอการิทึม 10.1-10.4

เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค30101

posted Sep 18, 2015, 10:01 PM by จฐิติพร ประสพโชคอำนวย   [ updated Sep 18, 2015, 10:52 PM ]

1. เซต
2. การให้เหตุผล
3. ตรรกศาสตตร์
4. ทฤษฏีจำนวน

แผนฉบับย่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

posted Sep 18, 2015, 9:59 PM by จฐิติพร ประสพโชคอำนวย

ค30101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค30103 ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 2
ค30102 ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 1
ค30104 ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 3

การวัด

posted Mar 5, 2012, 8:13 PM by จฐิติพร ประสพโชคอำนวย


อัตราส่วนและร้อยละ

posted Mar 5, 2012, 8:09 PM by จฐิติพร ประสพโชคอำนวย


คณิตศาสตร์พื้นฐาน6

posted Oct 13, 2009, 12:58 AM by จฐิติพร ประสพโชคอำนวย   [ updated Nov 28, 2011, 9:59 PM ]

หน่วยที่ 1  อสมการ
หน่วยที่ 2  ความน่าจะเป็น
หน่วยที่ 3  สถิติ
หน่วยท่ี 4  ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

1-9 of 9