O poradni‎ > ‎Oferta‎ > ‎

Orzecznictwo

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017, poz. 1743).

Poradnia 11 wydaje orzeczenia/opinie o potrzebie:
Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń powinien skontaktować się z psychologiem - pracownikiem Poradni opiekującym się placówką do której uczęszcza dziecko
(na spotkanie najlepiej umówić się telefonicznie)

Psycholog z naszej poradni opiekujący się Państwa dzieckiem pomoże w zebraniu prawidłowych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii oraz udzieli wszelkich informacji.
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego mogą otrzymać dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły na podstawie:


Wniosku rodziców/prawnych opiekunów (druk do pobrania) wraz załącznikami:

-   Zaświadczenia lekarskiego (zaświadczenie jest ważne 1 miesiącdruk do pobrania

-   Opinii pedagogicznej ze szkoły, przedszkola (druk do pobrania)

-   Aktualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej (przeprowadzonej przez psychologa naszej Poradni). 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą otrzymać dzieci i młodzież
 • niepełnosprawni
  -
     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  -
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
  -
     z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

 na podstawie:

Wniosku rodziców/prawnych opiekunów (druk do pobrania) wraz załącznikami:

-   Zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niepełnosprawność (druk do pobrania)

-   Opinii pedagogicznej ze szkoły, przedszkola (druk do pobrania)

-   Aktualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej (przeprowadzonej przez psychologa naszej Poradni)

 • niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

      na podstawie:

Wniosku rodziców/prawnych opiekunów (druk do pobrania) wraz załącznikami:

-   Zaświadczenia lekarskiego określającego stan zdrowia (druk do pobrania)

-   Opinii pedagogicznej ze szkoły (druk do pobrania)

-   Aktualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej (przeprowadzonej przez psychologa naszej Poradni).

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących powinni zgłosić się do Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” ul. Raszyńska 8/10 tel.: 22 822 77 17

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci autystycznych powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 ul.Narbutta 65/71 tel.: 22 849 99 98 lub 22 849 98 03
Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą otrzymać dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności zamieszkałe na terenie działania Poradni nr 11, nie uczęszczające do przedszkola oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszym rejonie. na podstawie:

Wniosku rodziców/prawnych opiekunów (druk do pobrania) wraz załącznikami:

-   Zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niepełnosprawność (druk do pobrania)

-   Aktualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej (przeprowadzonej przez psychologa naszej Poradni).

Uwaga!! Informacja o pomocy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Oświaty i Sportu urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy (tutaj)


Ċ
poradnia11@onet.pl,
23 wrz 2017, 03:28
Ċ
poradnia11@onet.pl,
28 maj 2018, 01:55
Ċ
poradnia11@onet.pl,
23 wrz 2017, 03:27
Ċ
poradnia11@onet.pl,
23 wrz 2017, 03:27