O poradni‎ > ‎Oferta‎ > ‎

Orzecznictwo

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017, poz. 1743).

Poradnia 11 wydaje orzeczenia/opinie o potrzebie:

indywidualnego nauczania;

Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń powinien skontaktować się z psychologiem - pracownikiem Poradni opiekującym się placówką do której uczęszcza dziecko (na spotkanie najlepiej umówić się telefonicznie)

Psycholog z naszej poradni opiekujący się Państwa dzieckiem pomoże w zebraniu prawidłowych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii oraz udzieli wszelkich informacji.


Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego mogą otrzymać dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły na podstawie:

wniosku rodziców/prawnych opiekunów (druk do pobrania) wraz załącznikami:

 1. aktualne zaświadczenie lekarskie druk do pobrania
 2. opinia pedagogiczna ze szkoły, przedszkola (druk do pobrania)
 3. aktualna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (przeprowadzona przez psychologa naszej Poradni).

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą otrzymać dzieci i młodzież
 • niepełnosprawni
  -
     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  -
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
  -
     z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

         na podstawie:

       wniosku rodziców/prawnych opiekunów (druk do pobrania) wraz załącznikami:

        -   aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność (druk do pobrania)

        -   opinia pedagogiczna ze szkoły, przedszkola (druk do pobrania)

        -   aktualna diagnoza psychologiczno-pedagogicznej (przeprowadzona przez psychologa naszej Poradni)

 • niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

              na podstawie:

        wniosku rodziców/prawnych opiekunów (druk do pobrania) wraz załącznikami:

        -   aktualne zaświadczenie lekarskie określające stan zdrowia (druk do pobrania)

        -   opinia pedagogiczna ze szkoły (druk do pobrania)

        -   aktualna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (przeprowadzona przez psychologa naszej Poradni).Rodzice/opiekunowie prawni dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących powinni zgłosić się do Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” ul. Raszyńska 8/10 tel.: 22 822 77 17

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci autystycznych powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 ul.Narbutta 65/71 tel.: 22 849 99 98 lub 22 849 98 03
W celu otrzymania opinii dotyczącej zindywidualizowanej ścieżki kształcenia należy zgłosić się bezpośrednio do psychologa w Poradni. Psycholog wyda Państwu niezbędne druki (tego typu sprawy nie są rozpatrywane na Komisji Orzekającej).
Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą otrzymać dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności zamieszkałe na terenie działania Poradni nr 11, nie uczęszczające do przedszkola oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszym rejonie na podstawie:

wniosku rodziców/prawnych opiekunów (druk do pobrania) wraz załącznikami:

-   aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność (druk do pobrania)

-   aktualna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (przeprowadzona przez psychologa naszej Poradni).

Uwaga!! Informacja o pomocy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych można znaleźć na stronie internetowej Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy w zakładce "Specjalne potrzeby edukacyjne" (tutaj)


Wykaz zespołów wczesnego wspomagania zorganizowanych w jednostkach oświaty, dla których organem prowadzącym jest  m.st. Warszawa. (link do wykazu)


Ċ
poradnia11@onet.pl,
5 lis 2019, 02:55
Ċ
poradnia11@onet.pl,
31 paź 2019, 04:56
Ċ
poradnia11@onet.pl,
23 wrz 2017, 03:27
Ċ
poradnia11@onet.pl,
23 wrz 2017, 03:27