O poradni‎ > ‎

Bezpieczeństwo


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11

1.     Na terenie Poradni nie wolno zostawiać dzieci bez opieki.

2.     Po przyjściu do Poradni należy zgłosić się do sekretariatu.

3. W oczekiwaniu na wizytę/zajęcia/odebranie dziecka należy przebywać w poczekalni. Będziecie Państwo poproszeni przez specjalistę. Prosimy o zachowanie ciszy i porządku.

4. Na teren Poradni nie wolno wnosić przedmiotów niebezpiecznych w tym ostrych narzędzi.

5. Dzieci do lat 7 nie mogą opuszczać Poradni bez opieki rodzica/opiekuna prawnego lub upoważnionej przez niego osoby (wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko i nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna).

W sekretariacie dostępny jest druk upoważnienia

6. Dzieci i młodzież w wieku powyżej 7 lat mogą opuszczać Poradnię samodzielnie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Jeśli rodzic nie wyrazi takiej zgody nie mogą opuszczać Poradni bez opieki rodzica/opiekuna prawnego lub upoważnionej przez niego osoby.

W sekretariacie dostępny jest druk upoważnienia.

7.  Jeśli ktoś zauważy niepokojącą sytuację na terenie Poradni, proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie jej pracownikowi Poradni.

8. W Poradni obowiązują szczegółowe procedury postępowania w sytuacji zagrożenia, które znają wszyscy pracownicy. W razie ich wystąpienia osoby przebywające na terenie Poradni muszą się bezwzględnie podporządkować poleceniom pracowników Poradni.Pomocne materiały dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa:

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (propozycja Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę) - link do infografiki na stronie Fundacji

Bezpieczna Szkoła - Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole - link do materiału Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Portal Bezpieczna Szkoła + zawierający materiały dotyczące bezpieczeństwa dzieci i uczniów w szkołach i placówkach - link do portaluComments