ประวัติ

 

ข้อมูลทั่วไป

         ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านนายูง  ตำบลนายูง  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  41230  โทร. 042-140026  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต 2   เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตพื้นที่บริการ  10  หมู่บ้าน  ได้แก่

บ้านนายูง  หมู่ 1  บ้านนายูง  หมู่ 10  บ้านนาฮี  หมู่ 3  บ้านนาฮี  หมู่ 8  บ้านหนองอึ่ง  หมู่ 6  บ้านหนองนกเขียน  บ้านป่าไร่

บ้านโคกก่อง    บ้านคำดอกไม้ และ บ้านคำม่วง

 

ประวัติโดยย่อ 

           โรงเรียนบ้านนายูง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41230   โรงเรียนบ้านนายูงจัดตั้งขึ้นเมื่อ  1  พฤษภาคม  2482  โดยเดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลนายูง โดยมีนายเหลือบ  ปราบศรัตรู  นายอำเภอกุมภวาปี เป็นผู้จัดตั้ง นายพือ  ทองคำ  เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีมี่ 1 - 4  มีครู 2 คน  โดยแยกนักเรียนบ้านนายูง, นาฮี, หนองอึ่ง ออกมาจากโรงเรียนบ้านโคกหนองแวง มาตั้งเป็นโรงเรียน อาศัยศาลาวัดบ้านาฮี  เป็นสถานที่เรียน

          ต่อมานายเหลือบ  ปราบศรัตรู  นายอำเภอกุมภวาปี   นายโสม  พัตรสันดร   ศึกษาธิการอำเภอกุมภวาปี   นายกาจ  เครือเนตร  ครูใหญ่ พร้อมด้วยชาวบ้านนายูง  นาฮี  หนองอึ่ง ได้ช่วยกันจัดหาไม้  ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนเอกเทศถาวร  แบบ ป. 1  จำนวน 3 ห้องเรียน ขึ้นที่บ้านนายูง  ซึ่งมีเนื้อที่ 12 ไร่  3 งาน 60 ตารางวา ที่ชาวบ้านนายูงบริจาคให้  แล้วได้ย้ายนักเรียนมาเรียนเมื่อวันที่  1  มีนาคม  2483 และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียน บ้านนายูง จนถึงปัจจุบัน

          ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตังแต่ชั้นปฐมวัย - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา  2554  มีนักเรียนจำนวน  312  คน  ข้าราชการครู จำนวน 17  คน  นักการภารโรง  1  คน และนายยงยุทธ   สิมพา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายูง  ตั้งแต่ในวันที่  10  มกราคม  2549 จนถึงปัจจุบัน

           พื้นที่และประชากร  โรงเรียนบ้านนายูง จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย - ระดับประถมศึกษาโดยมีหมู่บ้านในเขตบริการจำนวน 5 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย บ้านนายูง หมู่ 1,นายูง หมู่ 10, บ้านนาฮี หมู่ 3,  นาฮี หมู่ 8,  บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6  และหมู่บ้านอื่นในตำบลนายูงและตำบลหนองนกเขียน ที่นำบุตรหลานมาเข้าเรียนในระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย ตำบลหนองนกเขียน 7 หมู่บ้านมี บ้านหนองนกเขียน, บ้านโคกก่อง, บ้านนายาง, บ้านคำม่วง, บ้านป่าไร่, บ้านราษฎรพัฒนา และบ้านบ่อแก้ว ตำบลนายูง มีบ้านคำดอกไม้และ บ้านหนองกุง  ระยะทางจากโรงเรียนบ้านนายูง  ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 

มีระยะทาง  49  กิโลเมตร

                อาณาเขตติดต่อ

        ทิศเหนือ                   ติดต่อกับบ้านคำดอกไม้และบ้านหนองท่ม  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี

       ทิศใต้                         ติดต่อกับบ้านบ้านโคกหนองแวง  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี

       ทิศตะวันออก              ติดต่อกับบ้านหนองนกเขียนและบ้านป่าไร่  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี

       ทิศตะวันตก                ติดต่อกับบ้านนาม่วง  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี

 

โรงเรียนบ้านนายูง