บริการทางวิชาการ

1. บริการวิชาการ งบประมาณรายได้ 
    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูคณิตศาสตร์
    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพวิชาคณิตศาสตร์
    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

2. บริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน
    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Comments