นักศึกษาชั้นปีที่ 2

 นางสาวรพีพรรณ  ปัญญา
รหัสนักศึกษา 56131111001
 
นางสาวสุพิชชา  กุ้ยเกล็ด
รหัสนักศึกษา 56131111002
นางสาวสุชาดา  ใจซื่อ
รหัสนักศึกษา 56131111003
นางสาวมลฤดี  แก้วใส
รหัสนักศึกษา 56131111005
นางสาว
จีรวรรณ  ศรีสอน
รหัสนักศึกษา 56131111006
นางส
าววธัญญา  ทวนทอง
รหัสนักศึกษา 56131111007
นางสาวชุติภา  ยิ่งงาม
รหัสนักศึกษา 56131111008
นาง
สาวณัฏฐา  มานะกล้า
รหัสนักศึกษา 56131111009 
นางสาว
อุทุมพร  แสงทอง
รหัสนักศึกษา 56131111010
นาย
ธวัชชัย  แสงท้วม
รหัสนักศึกษา 56131111011 
นางสา
ธิดารัตน์  เจริญศรี 
รหัสนักศึกษา 56131111012 
นางสาว
สินใจ  สอนแสง
รหัสนักศึกษา 56131111013 
นางสาว
ศิรัญญา  วิริยัง
รหัสนักศึกษา 56131111014 
นางสา
อุทุมพร  กองมณี
รหัสนักศึกษา 56131111015 
นาย
สรวง  ทรงจำรอง
รหัสนักศึกษา 56131111016 
นางสาว
ธนิษฐา  นาคลำพา
รหัสนักศึกษา 56131111017 
 
นางสาวนภัสพรพรรณ  มนทอง
รหัสนักศึกษา 56131111018
นางสาว
อภิญญา  ฝูงใหญ่
รหัสนักศึกษา 56131111019 
นางสาว
สิรินรัตน์  ธีระเมธากุล
รหัสนักศึกษา 56131111021 
นางสาว
ถนอมรัตน์  สุขสุพืช
รหัสนักศึกษา 56131111022 
นางสาว
พรทิพย์  จันทวี
รหัสนักศึกษา 56131111023 
นา
ยธีรชัย  เกตุสร้อย
รหัสนักศึกษา 56131111026
นายศราวณะ  สมุทรเศรษฐ

รหัสนักศึกษา 56131111027 
นางสาว
สาวิตรี  แก่อินทร์
รหัสนักศึกษา 56131111028
นายอรรถพล  จันทร์ขุน

รหัสนักศึกษา 56131111030
นายณัฐสิทธิ  จองกฤษ

รหัสนักศึกษา 56131111033 
นางสาว
นารีรัตน์  สมหวัง
รหัสนักศึกษา 56131111034 
นางสาว
รัตติญา  ภูสามารถ
รหัสนักศึกษา 56131111035
 
นางสาวสุทธิชา  ทรงปัญญา
รหัสนักศึกษา 56131111038
นายสุริยาวุธ  ศรีเมือง

รหัสนักศึกษา 56131111039 
นางสาว
ชนานันท์  ไชยฤทธิ์
รหัสนักศึกษา 56131111040 
นางสาว
จิราพร  นิลตีบ
รหัสนักศึกษา 56131111041
 
นายอนุชิต  แซ่ลิ้ม
รหัสนักศึกษา 56131111042
 
นางสาววริศรา  มีเสียง
รหัสนักศึกษา 56131111043
 
นางสาวจิราวรรณ  สาลีผล
รหัสนักศึกษา 56131111044
นายวีรยุทธ  ทองรุ่ง

รหัสนักศึกษา 56131111046 
 
นางสาวกนกวรรณ  ป่านแก้ว
รหัสนักศึกษา 56131111047
นายนพรัตน์   สำเภาทอง

รหัสนักศึกษา 56131111048 
นายนิติณัฐ  รักจ้อย

รหัสนักศึกษา 56131111051 
นางสาว
เกตน์สิรี  ปะวันนัง
รหัสนักศึกษา 56131111055
 
นางสาวเยาวลักษณ์  ดำคำ
รหัสนักศึกษา 56131111056
นายอัมรินทร์  มากทอง

รหัสนักศึกษา 56131111059 
นางสาว
อนรรฆวี  เรืองมาลัย
รหัสนักศึกษา 56131111060 
นายเอกรินทร์  ล่ำสัน

รหัสนักศึกษา 56131111061 
 
นางสาวกาญจนาวดี เกิดเนตร
รหัสนักศึกษา 56131111062
นายอรรถสิทธิ์  อิ่มจิตร 

รหัสนักศึกษา 56131111063 
นางสาว
อาทิตยา  คล้ายแจ้ง
รหัสนักศึกษา 56131111064 
นางสาว
ชนิกานต์  เพชรมาก
รหัสนักศึกษา 56131111065
 
นางสาวธมลวรรณ  สีทอง
รหัสนักศึกษา 56131111066
นางสาว
จิตตา  สัสดี
รหัสนักศึกษา 56131111067 
นางสาว
อัจฉราพรรณ ศรีจรัสกุล
รหัสนักศึกษา 56131111068 
นายวัชกร  จันทร์แดง

รหัสนักศึกษา 56131111069 
 
นายปณิธาน  พุ่มเหมือน
รหัสนักศึกษา 56131111070
นางสาว
อรุณพร  ศุภโชคกิจมงคล
รหัสนักศึกษา 56131111071 
นางสาว
ธิติชญา  ภูดินดาน
รหัสนักศึกษา 56131111072 
นางสาว
โมณีกา  ชุนเกาะ
รหัสนักศึกษา 56131111073
 
นายพิชญุตม์  มีเครือ
รหัสนักศึกษา 56131111074
นายพาสิษฐ์  ชูเชิด

รหัสนักศึกษา 56131111075 
นางสาว
ภัคพิชา  กล้าหาญ
รหัสนักศึกษา 56131111076 
นางสาว
วราภรณ์  ดับทุกข์
รหัสนักศึกษา 56131111077
 
นางสาวธีรพร  ทิวงค์ษา
รหัสนักศึกษา 56131111078
   

Comments