งานวิจัย

อ.ปุณยพล จันทร์ฝอย

เรื่องที่ 1

        ผลการใช้เทคนิคบริหารจัดการชั้นเรียน RCA เพื่อให้สอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาครุศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชุดวิชาการสืบค้นทางคณิตศาสตร์.

ประเภททุนที่ได้รับ งบรายได้

เรื่องที่ 2

การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ โดยใช้เทคนิค RCA

        The Development of 21st century skills for mathematics second year student in Faculty of Education Using RCA Technique. oral presentation at the International Journal of Arts & Sciences (IJAS) conference for academic disciplines which will be held at the KatholischeAkademie der Erzdiozese Freiburg, Wintererstr 1, 79104 Freiburg, Germany. This double blind reviewed conference will run from 3 to 6 December 2013. 2556

ประเภททุนที่ได้รับ งบรายได้

 

อ.ตีรวิชช์ ทินประภา

เรื่องที่ 1

        ปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ในการใช้โปรแกรม GSP ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์

        Mathematics Teachers’ Problems and Needs in Using the Geometer’s Sketpad Program Teaching Mathematics.

ประเภททุนที่ได้รับ งบประมาณจากทุนภายนอก (สสวท)

 

อ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์

เรื่องที่ 1

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.

Factors Effecting mathematics Achievement of Grade 9 Students in Secondary Demonstation School of SuanSunandhaRajabhat University.oral presentation at the International Journal of Arts & Sciences (IJAS) conference for academic disciplines which will be held at the KatholischeAkademie der Erzdiozese Freiburg, Wintererstr 1, 79104 Freiburg, Germany. This double blind reviewed conference will run from 3 to 6 December 2013.


เรื่องที่ 2

การพัฒนากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพ/

A Development of Quality Management Process of the Internal Quality Assurance Procedures of the Basic Education School.

 

เรื่องที่ 3

การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์  ด้วยกระบวนการ MIAP

The Development of Teaching model  by MIAP Process on  Theory of Probability and Statistics for Students, major in Mathematics, SuanSunandhaRajabhat University.

 

เรื่องที่ 4

การพัฒนากระบวนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในเขตดุสิต  กรุงเทพฯ/

A Development of Process Teaching  in Mathematics Projects for Teachers in high school in the Dusit district of Bangkok.