ลักษณะของโรงเรือนและการสร้าง

 

โรงเรือนเพาะเห็ด

เกษตรกรจะสร้างให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ตามกำลังความสามารถในการผลิตดอกเห็ด โรงเรือนเพาะเห็ดที่ดีจะต้องมีการเก็บรักษาความชื้นได้ดี มีการระบายอากาศได้ดี มีชั้นวางถุงเห็ดที่พอเหมาะสามารถทำงานได้สะดวกโรงเรือน    ในการเพาะเห็ดไม่ได้กำหนดกฏเกณฑ์ไว้ตายตัวว่าจะต้องมีลักษณะแบบใด แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือจะต้องเก็บรักษาความชื้นได้และสามารถถ่ายเทอากาศได้สะดวก เพราะฉะนั้นขนาดของโรงเรือนขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะสร้างโรงเรือนกว้าง 4 เมตร

ยาว 8 เมตร สูง 2.30 เมตร หลังคาหน้าจั่วสูง 3.50 เมตร ก็สามารถใช้เพาะเห็ดได้

การระบายอากาศในโรงเรือนเพาะเห็ด

มีความสำคัญเหมือนกันในฟาร์มเห็ดขนาดใหญ่เห็ดแต่ละถุงจะหายใจปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา เมื่อมีก๊าซชนิดนี้มากๆ จะมีผลต่อผลผลิตและรูปร่างของดอกเห็ดได้ โรงเรือนเพาะที่มีการถ่ายเทไม่ดี ผลผลิตจะน้อยลง ดอกเห็ดบิดเบี้ยวดอกมีขนาดเล็ก ดังนั้นโรงเรือนจะต้องจัดให้มีการระบายอากาศทางด้านข้างบ้าง เพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป

การเลือกทำเลและที่ตั้งของโรงเรือน

การเลือกทำเลที่เหมาะสมจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและทำให้เห็ดสามารถออกดอกได้ดี ซึ่งมีปัจจัยที่ควรคำนึงถึง ดังนี้

1. สภาพภูมิอากาศ เห็ดสามารถเพาะเลี้ยงได้ทุกภาคของประเทศไทย แต่จะออกดอกได้ดีเมื่อมีความชื้นสูง และอุณหภูมิจะต้องไม่หนาวเย็นเกินไป

2. ที่ดิน ควรเป็นที่ที่น้ำไม่ท่วมขัง เพราะไม่สะดวกแก่การปฏิบัติดูแลรักษา

3. ใกล้แหล่งน้ำ เพราะในโรงเรือนเห็ดต้องการความชื้น 85 - 90 % เห็ดถึงจะออกดอกได้ดีซึ่งการสร้างโรงเรือนใกล้แหล่งน้ำสามารถนำน้ำมาใช้รดเห็ดได้สะดวก

น้ำที่ใช้รดเห็ดควรมี pH อยู่ระหว่าง6.5 -7.5 สำหรับน้ำประปาไม่ควรใช้รดเห็ดเพราะมีคลอรีนผสมอยู่ ถ้าจะใช้จะต้องกำจัดคลอรีนออกเสียก่อนโดยการนำน้ำใส่ภาชนะแล้วเปิดฝาถังทิ้งไว้ให้คลอรีนระเหยออกไปเสียก่อน

4. ทิศทางลม โรงเรือนควรสร้างขนานกับทิศทางลมเพื่อลดการสูญเสียความชื้นภายในโรงเรือน

5. การคมนาคมสะดวก เพราะสามารถนำผลผลิตส่งตลาดได้สะดวก

  

การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด

โรงเรือนที่ใช้ในการเพาะเห็ดมีดังนี้

1.  โรงเรือนเปิดดอก ขนาดของโรงเรือนไม่ได้กำหนดไว้แน่นอนตายตัวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ เช่นอาจจะสร้างโรงเรือนกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3.50 เมตร ซึ่งโรงเรือนออกดอกควรมีลักษณะดังนี้

1.1 วัสดุที่ใช้มุงหลังคาโรงเรือนควรใช้จากหรือหญ้าคา ส่วนฝาผนังของโรงเรือนอาจใช้จากหรือหญ้าคาก็ได้ แต่สิ่งสำคัญคือจะต้องเก็บรักษาความชื้นไว้ภายในโรงเรือนได้ดี และสามารถถ่ายเทอากาศได้สะดวก

1.2 ชั้นวางถุงก้อนเชื้อ ควรใช้ไม้หรือไม้ไผ่ก็ได้ ส่วนลักษณะชั้นวางก้อนเชื้ออาจจะทำ เป็นลักษณะคล้ายอัฒจรรย์กีฬาก็ได้ โดยชั้นล่างสุดควรอยู่ห่างจากพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร และการวางถุงก้อนเชื้อจะวางตะแคงให้ปากถุงหันเข้าในโรงเรือนเพื่อสะดวกในการออกดอก การวางถุงก้อนเชื้อจะวาง

ซ้อนทับกันเป็นชั้นๆสูงพอที่จะใช้มือยื่นเก็บดอกเห็ดได้สะดวก

1.3 พื้นโรงเรือนออกดอก ควรเป็นพื้นทรายเพราะสามารถดูดเก็บความชื้นได้ดี

 

 

 

Comments