ขั้นตอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

 

การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

การทำให้เกิดดอกเห็ดและการดูแลรักษา


เป็นการนำเอาเส้นใยเห็ด ที่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่อยู่บนวัสดุเพาะพวกขี้เลื่อยมาเพาะเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการที่เส้นใยเห็ดจะรวมตัวกันกระตุ้นเห็ดเป็นดอกเห็ดขึ้นมา

วิธีการเพาะให้เกิดดอกเห็ดของเห็ดแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป


·       เมื่อเส้นใยในก้อนเชื้อเห็ดเจริญเต็มถุงแล้วให้นำก้อนเชื้อเข้ามาเปิดดอกในโรงเรือนเปิดดอก

·       การเปิดดอกให้นำกระดาษปิดจุกสำลีและสำลีออกจากคอขวดให้หมด ถอดคอขวดออกแล้วพับถุงเข้าที่เดิม

·       ใช้ปลายช้อนแคะเอาเชื้อเห็ดเมล็ดธัญพืชออกให้หมด ในเห็ดตระกูลนางรม นางฟ้า เป๋าฮื้อ ยานางินิยมเปิดดอกให้ออกทางปากถุง เนื่องจากจะได้ดอกเห็ดที่มีคุณภาพดี

·       เก็บกวาดเอาเศษวัสดุที่ตกหล่นอยู่บนพื้นโรงเรือนออกให้หมด

·       รดน้ำให้ชุ่ม ระวังอย่ารดน้ำเข้าในถุงเพาะถุงจะเน่าและเสียเร็ว โดยใช้ระบบพ่นฝอยทั้งโรงเรือนหรือใช้สายยางรดน้ำที่ติดหัวฉีดพ่นฝอยเดินรดก็ได้

 

สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของเห็ดประกอบด้วย

 อุณหภูมิ (Temperature) อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดและเหมาะสมต่อการออกดอก จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของเห็ด เช่น เห็ดยานางิ มีอุณหภูมิที่

เหมาะสมต่อการ เจริญเติบโตของเส้นใย 26-28 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเกิดดอก จะต่ำกว่าคือ อยู่ระหว่าง22-26 องศาเซลเซียส เป็นต้น

 

 ความชื้น(Moisture condition) เห็ดก็เหมือนกับสิงมีชีวิตทั่วๆ ไปคือ ต้องการน้ำในการเจริญเติบโต เห็ดไม่สามารถขึ้นได้ในที่ขาดน้ำ หรือในที่มีความชื้นต่ำ ในการเพาะเห็ดนั้นความชื้นของวัสดุเพาะและความชื้นของอากาศจึงเป็นสิงสำคัญ ความชื้นในอากาศทำได้โดยพ่นละอองน้ำในอากาศ ดอกเห็ดทั่วไปจะบอบบางและมีน้ำเป็นสวนประกอบมากกว่า90 % หากความชื้นในอากาศน้อยก็จะเกิดการระเหยของน้ำออกไปจากดอกเห็ด ทำให้ดอกเห็ดแห้งและชะงักการเจริญเติบโต ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดระหว่าง 70-85 %

 

 แสง (Light) ปกติเห็ดหลายชนิดไม่ต้องการแสงในการเจริญเติบโตเลยทั้งการเจริญเติบโต ทั้งทางด้านเส้นใยและดอกเห็ด แต่ความเข้มข้นของแสงต่างหากอาจมีผลต่อการเจริญของก้านดอก และการเจริญเติบโตของหมวกเห็ดบางชนิด เช่น เห็ดหอม (Lentinula edodes) หากขาดแสงจะทำให้การ สร้างครีบใต้หมวกเห็ดเกิดขึ้นไม่ได้ หรือผิดปกติไป ในเห็ดบางชนิดเมื่อได้รับแสงจะปล่อยสปอร์ได้ดีขึ้น เช่น  เห็ดนางรม เป็นต้น

 

 ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ปกติแล้วเห็ดชอบความเป็นกลาง คือ pH 7 หรือ เป็นกรดเล็กน้อย ในอาหารที่เป็นกรดหรือเป็นด่างมากเกินไป เห็ดอาจเจริญเติบโตได้เฉพาะทางด้านเส้นใยเท่านั้น  แต่เห็ดไม่สร้างดอก pH ที่เห็ดบางชนิดชอบ ได้แก่

เห็ดฟาง pH 7.0 – 7.2

เห็ดกระดุม pH 7.6

เห็ดเป๋าฮื้อ pH 7.0 – 7.4

เห็ดนางรม pH 5.0 – 6.2

เห็ดนางฟ้า pH 6.8

เห็ดตีนแรด pH 7 – 8

เห็ดขอนขาว pH 6.5 – 7

อากาศ (Aeration) เห็ดต้องการออกซิเจนทั้งตอนเป็นดอกและระยะเส้นใย  แต่ในระยะเส้นใยจะทนทานต่อการขาดออกซิเจนได้ดีกวาระยะดอก  ในโรงเรือนเพาะเห็ดที่มีการระบายอากาศไม่ดีมักจะประสบปัญหาเรื่องอากาศเสมอ โดยมีการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้จำนวนคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณสูงจนเป็นอันตรายกับเห็ด คาร์บอนไดออกไซด์นี้อาจเกิดจากการหายใจของเห็ดเองหรือจากจุลินทรีย์ต่าง ในวัสดุเพาะ จำนวนคาร์บอนไดออกไซด์นี้มีผลต่อการสร้างดอกเห็ด เช่น ในอุตสาหกรรมการ ผลิตเห็ดกระดุม (Agaricus bisporus)นั้น จำนวนคาร์บอนไดออกไซด์ในวัสดุเพาะปกติแล้วจะมีประมาณ 0.3% หรือประมาณ 10 เท่าของบรรยากาศ หากมีการระบายอากาศในโรงเรือนไม่ดีอาจเพิ่มถึง20% ได้ ในขณะที่เส้นใยเห็ดกาลังเจริญ ในขณะที่เห็ดกาลังสร้างดอกเห็ดนั้นหากมีจำนวนคาร์บอนไดออกไซด์เกิน1.5% จะทำให้ก้านดอกยืดยาวและสวนของหมวกเห็ดไม่เจริญขยายกว้างออกไปและจำนวนคาร์บอนไดออกไซด์ นี้ยังมีผลกบการปล่อยสปอร์ของเห็ดด้วย

 

ตารางที่ 1 แสดงอุณหภูมิที่ เหมาะสมต่อการเจริญของเห็ดที่เพาะเป็นการค้าบางชนิด

 เห็ด (species)

อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญ (องศาเซลเซียส)

เส้นใย

ดอกเห็ด

เห็ดแชมปิญอง

เห็ดหอม

 

เห็ดเข็มทอง

 

ห็ดหูหนูขาว

เห็ดหูหนู

เห็ดยานางิ

เห็ดฟาง

เห็ดนางรม

 

เห็ดนางฟ้า

 

เห็ดตีนแรด

 

เห็ดขอนขาว

 

เห็ดลม

 

เห็ดแครง

เห็ดหลินจือ

เห็ดเป๋าฮื้อ

เห็ดโคนน้อย

 

20-27

20-30

 

18-25

 

20-25

 

20-35

 

26-28

 

35-40

 

20-35

 

25-35

 

35-40

 

28-38

 

25-38

 

30-35

 

25-28

 

20-35

 

35-40

10-20

12-20

 

3-8

 

20-27

 

20-30

 

22-26

 

30-35

 

10-30

 

24-30

 

35-38

 

28-35

 

28-35

 

32-36

 

25-35

 

25-30

 

30-35

 

 
Comments