Dorfleben‎ > ‎

Hymne

Wor hör ek t’hüß,  kennt’ gej min Land?

Gän Bärge schnejbeläje,

Gän driewend Water treckt en Band

Vörbej an grote Sträje:

Dor, wor de Niers dür’t Flackland geet,

Wor in dem Baend et Maisüüt steet

On wor de Keckfrosch quakt in’t Lüs,

Dor hör ek t’hüß, Dor hör ek t’hüß.

 

Wor op de Heij de Löwrek sengt,

Den Haas sprengt dür de Schmeele,

Wor os de ricke Sägen brengt

De Ärbeishand voll Schweele,

Wor in et Korn de Klatschmohn drömt,

Van Feld on Weije rond ömsömt,

So net-sches röst et Burenhüß,

Dor hör ek t’hüß, Dor hör ek t’hüß

 

Wor ger de Lüj en open Hand

In Not de Norber reike,

För Gott on Kerk en Vaderland

Noch fass stonn, wie de Eike,

Wor männ’gen Drömer männ’ge Söck,

So gut es, wie de andrenn ok,

Wor selde Striet on groot Gedrüß

Dor hör ek t’hüß, Dor hör ek t’hüß.

 

Pries gej auw Land mar allemoal

In Nord, Ost, Süd on Weste,

Ok männ’ge grote Noot es hoal

Min Ländsche es et beste!

Hier stond min Wieg, hier lüjt mech ok,

So Gott well, enns de Döjeklock.

Dann schrieft mech op et steene Krüß:

Hier hört hän t’hüß! Hier hört hän t’hüß!

Comments