โครงการ(Project)

 • ข้อมูลรายวิชา
  • 3901-6001 โครงการ 4 (*) (Project)

   จุดประสงค์รายวิชา
   1. เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
   2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการวางแผน ทำรายงาน นำเสนอผลงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงาน
   3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
   งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

   มาตรฐานรายวิชา
   1. วางแผนและนำเสนอโครงงาน
   2. ออกแบบและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
   3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอผลงาน

   คำอธิบายรายวิชา
   ให้นักศึกษานำความรู้จากรายวิชาต่างๆ ประยุกต์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี วางแผน นำเสนอโครงงาน ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้เสร็จในเวลาที่กำหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ตลอดการทำโครงการและนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการประเมินผล
Comments