เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

รายวิชา 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (Information Technology for Works) 3(4)

จุดประสงค์รายวิชา  
1. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ
2. สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสารสนเทศ
3. มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลข้อมูลเพื่อสารสนเทศ
2. ประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3. ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดการสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศขององค์กร การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล การจัดเก็บ
และดูแลข้อมูล ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ