อบรม/สัมมนา


หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการสื่อดิจิทัล
ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกลาง"

(Active Learning for ICT Training)

รหัสหลักสูตร 615292017  จำนวน 28 ชั่วโมง
วิทยากร รศ.ดร.ชุติพร อนุตริยะ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)
ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)


PB Live in AIT : Active Learning for ICT Training
สมาชิกอบรมรุ่นนี้จ้า

PB Live in AIT : Active Learning for ICT Training
กิจกรรมวันที่ 1 วิเคราะห์กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
วิทยากร รศ.ดร.ชุติพร อนุตริยะ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)
#มาด้วยใจเพราะอยากได้ความรู้ #จ่ายตังส์เองจ้า


PB Live in AIT : Active Learning for ICT Training
กิจกรรมวันที่ 1 วิเคราะห์กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
วิทยากร รศ.ดร.ชุติพร อนุตริยะ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)

#มาด้วยใจเพราะอยากได้ความรู้ #จ่ายตังส์เองจ้า


PB Live in AIT : Active Learning for ICT Training
กิจกรรมวันที่ 2
ช่วงบ่ายเรียนรู้การใช้เครื่องมือช่วยสอน Tools for Teaching and Learning
วิทยากร รศ.ดร.ชุติพร อนุตริยะ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)
#มาด้วยใจเพราะอยากได้ความรู้ #จ่ายตังส์เองจ้าPB Live in AIT : Active Learning for ICT Training
สมาชิกชมรมครูเทคโนทางการศึกษา สอศ. ได้มารวมตัวกัน


PB Live in AIT : Active Learning for ICT Training
กิจกรรมวันที่ 3
การใช้เครื่องมือสารสนเทศ(เทคโนโลยีการศึกษา : edTech)
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียน,Promoting Learnner Engagement
วิทยากร รศ.ดร.ชุติพร อนุตริยะ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)
#มาด้วยใจเพราะอยากได้ความรู้ #จ่ายตังส์เองจ้า


การจัดการเรียนรู้ตาม TPACK Model
TPACK : Technological Pedagogical Content Knowledge
จากโมเดลนี้ได้เอามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
และเขียนบทความส่งอาจารย์ด้วยจ้าๆๆๆๆ

PB Live in AIT : Active Learning for ICT Training
วิเคราะห์ผู้เรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) 3 Domain
1. Cognitive Domain
2. Affective Domain
3. Psychomotor Domain

PB Live in AIT : Active Learning for ICT Training
ช่วงเวลาสบายๆๆๆๆ


Training and Semina

Educational Technology 4.0 for the 21 Century Skills

Education Technology 4.0 :Tools for Teaching and Learning

มสธ.จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Educational Technology 4.0 for the 21 Century Skills. ครั้งที่2 งานนี้เน้นที่การประยุกต์ใช้ PLC ทางการศึกษา,การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อส่งเสริม PLC , Smart Teacher,การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่(25-26 ส.ค.61) ณ สโมสรราชพฤกษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ #PLC #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ #PLC #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Link Web : ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม : bit.ly/stou2018


"การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต"
โครงการสัมมนาดีๆห้ามพลาด การประยุกต์ใช้ไอทีเพื่อการเรียนการสอนทั้งในปัจจุบันและอนาคต (y) จัดโดย CITCOM ม.นเรศวร
14 กันยายน 2561


Comments