สื่อการเรียนการสอน

เว็บไซต์ e-Learning สำหรับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (IT for Works)


VDO เพื่อการเรียนรู้

IT for Works


พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี : สรุปเทคโนโลยีในอนาคต 2020

วิดีโอ YouTube


Glass : เทคโนโลยีในอนาคต 2020

Glass Technology



Comments