student_e-Portfolio

เว็บ e-Portfolio ผลงานของนักศึกษาที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชา 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
และจากการไปเป็นวิทยากรอบรมการสร้าง e-Portfolioนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วก.ศรีสำโรงComments