รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อไอซีที  โครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือและภาคอื่นๆ 
  ประจำปี 2560 ชื่อผลงาน “สื่ออีเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ที่ผสมผสานรูปแบบเกมมิฟิเคชั่น (Interactive e-Learning Blended Gamification)”

 • รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อไอซีที  โครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือและภาคอื่นๆ 
  ประจำปี 2559 ชื่อผลงาน “Cloud Technology for e-Portfolio and Project-based Learning (PjBL)”
 • รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อไอซีที  โครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ประจำปี 2558
  ชื่อผลงาน “Cloud Technology for Project-based Learning ”
 • รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสื่อไอซีที  โครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ประจำปี 2556 ชื่อผลงาน “การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์(LMS) รายวิชา 3901-1001 เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง"
 • ครูต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) สอศ. ปี 2558,2559
 • ครูแกนนำการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) สอศ. ปี 2559
 • ครูผู้นำด้านนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ของ บ.ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย จากโครงการการประกวดสื่อ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016
 • รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2558
 • ครูดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559
 • ครูดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2558
 • ครูดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2557


ครูผู้นำด้านนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ของ บ.ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย 
จากโครงการการประกวดสื่อ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016

Comments