ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา
 สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ปีการศึกษา เกรดเฉลี่ย
 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษามหาบัณฑิต(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 2544 3.90
 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) 25382.64
 ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตตาก) ปวส.ไฟฟ้ากำลัง 2534 2.61
 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ปวช.ไฟฟ้ากำลัง 2532 2.95
 ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 25293.00
 ป.6 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ป.62526
 88%

ดูผลการเรียนแบบละเอียด

อื่นๆ

  • 2556 Certification ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล (IC3 Digital Literacy Certification)"
  • 2541  สัมฤทธิบัตร "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)"  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผลงานการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : รายวิชาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา" ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองประเภท ยอดเยี่ยม  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศีกษา 2543
  • พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน ภาคีวิศวกรไฟฟ้า(สาขาไฟฟ้ากำลัง)


ประวัติ ผลงาน การศึกษาComments