ผลงานสื่อเหรียญทอง ปี 59

  • ชื่อผลงาน : การประยุกต์คลาวด์เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
                     (Cloud Technology for e-Portfolio and Project-based Learning (CT4 e-Portfolio and PjBL)
  • เจ้าของผลงาน : นายพงษ์ศักดิ์ บุญภักดี 
  • สาขาวิชา/สาขางาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
  • ผลงานประกอบการสอนวิชา : 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ประมวลภาพการประกวดสื่อไอซีที ปี 2559  : http://gg.gg/45ygc


Ċ
ครูพงษ์ศักดิ์ บุญภักดี,
27 ก.ย. 2559 07:17
Comments