ผลงาน/รางวัลของนักศึกษา

รางวัลของนักศึกษา

รางวัลเหรียญทอง การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษา
จ.สุโขทัย ประจำปีการศึ
กษา 2558

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ชื่อผลงาน 
1.สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์เทคโนโลยีและ Smart Phone เรื่อง ซอฟต์แวร์ประยุกต์(Application Software)
2.สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์เทคโนโลยีและ Smart Phone เรื่อง อุปกรณ์รับเข้าและส่งออกข้อมูล(Input/Output Device)
3.สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์เทคโนโลยีและ Smart Phone เรื่อง อุปกรณ์เก็บข้อมูล(Storage Device)*******************************************************************************************

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 : "การออกแบบ Web Page ระบบจุดขายหน้าร้านแบบ Real Time" (ระดับ ปวส.) งานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 ณ วอศ.อุตรดิตถ์ 


**************************************************************************************
"การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการออกแบบเว็บเพจ(Web Page)
 ระดับ ปวส. ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ณ วอศ.นครสวรรค์" ระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ.59Comments