ผลงานทางวิชาการ

  • างวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อไอซีที  โครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือและภาคอื่นๆ 
    ประจำปี 2560 ชื่อผลงาน “สื่ออีเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ที่ผสมผสานรูปแบบเกมมิฟิเคชั่น (Interactive e-Learning Blended Gamification)”
  • รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อไอซีที ภาคเหนือ โครงการ "การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2559"
    จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ชื่อผลงาน  "Cloud Technology for e-Portfolio and PjBL"
  • รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อไอซีที ภาคเหนือ โครงการ "การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2558"
    จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ชื่อผลงาน  "Cloud Technology for Project-Based Learning CT4-PjBL"
  • ผลงาน "Cloud Technology for Project-Based Learning CT4-PjBL" ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 3 ผลงานที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมประกวดสื่อรอบสุดท้ายโครงการ "Thailand Innovative Teachers 2016 ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด"


Comments