ผลงานทางวิชาการ


 • เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) เรื่อง ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 The 1st National Conference on Vocational and Technology ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2562
 • างวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อไอซีที  โครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือและภาคอื่นๆ 
  ประจำปี 2560 ชื่อผลงาน “สื่ออีเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ที่ผสมผสานรูปแบบเกมมิฟิเคชั่น (Interactive e-Learning Blended Gamification)”
 • รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อไอซีที ภาคเหนือ โครงการ "การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2559"
  จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ชื่อผลงาน  "Cloud Technology for e-Portfolio and PjBL"
 • รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อไอซีที ภาคเหนือ โครงการ "การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2558"
  จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ชื่อผลงาน  "Cloud Technology for Project-Based Learning CT4-PjBL"
 • ผลงาน "Cloud Technology for Project-Based Learning CT4-PjBL" ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 3 ผลงานที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมประกวดสื่อรอบสุดท้ายโครงการ "Thailand Innovative Teachers 2016 ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด"
เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) เรื่อง ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลาวด์เทคโนโลยี
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 The 1st National Conference on Vocational and Technology
ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2562างวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อไอซีที  โครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือและภาคอื่นๆ ประจำปี 2560 ชื่อผลงาน “สื่ออีเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ที่ผสมผสานรูปแบบเกมมิฟิเคชั่น (Interactive e-Learning Blended Gamification)”

ผลงาน "Cloud Technology for Project-Based Learning CT4-PjBL" ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 3 ผลงานที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมประกวดสื่อรอบสุดท้ายโครงการ "Thailand Innovative Teachers 2016 ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด"

Comments