แผนการจัดการเรียนรู้


แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ
บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning : PjBL) ตามกระบวนการของ PLC
หน่วยที่ 8 เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
รหัสวิชา 3001-2001 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(Information Technology for Works)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดทําโดย
นายพงษ์ศักดิ์บุญภักดี
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ