โครงการ PjBL

ความเป็นมาของโครงการ
โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project-based Learning : PjBL)

1. สอศ.จัดประชุมปฏิบัติการอบรม "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project-based Learning : PjBL)
โดยใช้ใบช่วยสอนและการประเมินตามสภาพจริง" ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สอศ.
2. ครูแกนนำดำเนินโครงการ"การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project-based Learning : PjBL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
3. ครูแกนนำเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอผลงานโครงการ "การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project-Based Learning : PjBL) (24-28 ส.ค.58 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
4.ครูแกนนำเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินการขับเคลื่อนการขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(PjBL)
5. ครูแกนนำจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน(PjBL) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 8 มิถุนายน 2559)
6.ครูต้นแบบนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(PjBL) ครูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และพิธีมอบเกียรติบัตรครูแกนนำการจัดการเรียนรู้แบบโคงงานเป็นฐาน(PjBL) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2559

*******************************************************************************************************************

ประมวลภาพการประชุม/อบรม/อบรมขยายผล/ประกวดสื่อ PjBL
โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project-based Learning : PjBL)
 1. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษา จ.สุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2558(ผลงานจากการจัดการเรียนรูแบบ PjBL)
  http://gg.gg/aztxx
 2. การนำเสนอสื่อไอซีที กลุ่มภาคเหนือ ปี 2558 ชื่อผลงาน "Cloud Technology for Project-based Learning(CT4-PjBL)"
  http://gg.gg/ayqx6

 3. การประชุมปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice PjBL
  http://gg.gg/ayqxt

 4. รางวัลสถานศึกษาดีเด่นในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(PjBL)
  http://gg.gg/ayqy6

 5. การประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอผลงานโครงการ "การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project-Based Learning : PjBL)
  http://gg.gg/ayqyi
 6. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินการขับเคลื่อนการขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(PjBL)
  http://gg.gg/ayqyt
 7. การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน(PjBL) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ปีการศึกษา 2559
  http://gg.gg/ayqza
 8. การนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(PjBL) ครูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และพิธีมอบเกียรติบัตรครูแกนนำการจัดการเรียนรู้แบบโคงงานเป็นฐาน(PjBL) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2559
  http://gg.gg/ayqzo
 9. การประชุมปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 26-28 ส.ค.59 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ
  http://gg.gg/ayr07
 10. Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016
  http://gg.gg/ayr0s

 11. รายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) ปี 2559
  โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
  http://gg.gg/ayr17

**********************************************************************************

เกียรติบัตร/รางวัล ที่เกิดจากการทำผลงาน PjBL

รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อไอซีที  โครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ประจำปี 2558
ชื่อผลงาน “Cloud Technology for Project-based Learning”


สถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PjBL) วท.สุโขทัย ประจำปี 2559สถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PjBL) วท.สุโขทัย ประจำปี 2559

ภาพกิจกรรม
****************************************************************************************************
เครื่องมือประเมิน นิเทศติดตามครูผู้ร่วมโครงการ PjBL ประจำปีการศึกษา 2561

เครื่องมือนิเทศ_pjblภาคเหนือ

Comments