หน้าแรก


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

"จงใช้เทคโนโลยีและปัญญาในทางสร้างสรรค์"
ยินดีต้อนรับสู่เว็บ e-Portfolio ของ ครูพงษ์ศักดิ์ บุญภักดีครับ ^_^
เว็บ e-Portfolio เป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลของครูพงษ์ศักดิ์ บุญภักดี วท.สุโขทัย เช่น ข้อมูลประวัติส่วนตัว การทำงาน
ข้อมูลด้านการเรียนการสอน ผลงานจากการทำงาน สื่อการเรียนรู้ รางวัลที่ได้รับ รางวัลของนักศึกษา เป็นต้น.
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและประเมินผลการเรียน ผมเลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
"โครงงานเป็นฐาน(Project-Based Learning)" ผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า "Cloud Technology for Project-Based Learning CT4-PjBL" ร่วมกับการประเมินผลด้วยแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) 
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะและความสามารถด้านไอซีที (ICT Competency)
สนใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/boonphakdee

ครูพงษ์ศักดิ์ บุญภักดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ปฏิทินการปฏิบัติงาน‎‎‎(Working and Teaching STTC)‎‎‎
รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อไอซีที  โครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ประจำปี 2558
ชื่อผลงาน “Cloud Technology for Project-based Learning”


รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อไอซีที  โครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือและภาคอื่นๆ 
ประจำปี 2559 ชื่อผลงาน “Cloud Technology for e-Portfolio and Project-based Learning (PjBL)”


ประกวดสื่อโครงการ "Thailand Innovative Teachers 2016 ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด"

ITLA 2016_Summary Activityวิดีโอ YouTube

Comments