ติดต่อครูพงษ์ศักดิ์

ครูพงษ์ศักดิ์ บุญภักดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) , M.Ed. (Educational Technology and Communications) มหาวิทยาลัยนเรศวร
อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) , B.Ind.Tech (Electrical Engineering) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
e-mail : boonphakdee@gmail.com
Website : www.pongsak.com 
ID LINE : boonphakdee

********************************************************************************************
ความรู้คือพลัง : Knowledge is Power
"จงใช้เทคโนโลยีและปัญญาในทางสร้างสรรค์"
QRCode_pongsakstc

Ċ
อ.พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี,
26 ก.ย. 2559 10:12
Comments