Download เอกสาร

คู่มือ
หน้านี้ใช้สำหรับรวบรวมเอกสารประกอบการสอน ใบงาน เอกสารอื่นที่ใช้สำหรับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PjBL)
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ


 
Ċ
อ.พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี,
27 ก.ย. 2559 06:48
Ċ
อ.พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี,
27 ก.ย. 2559 06:46
Ċ
อ.พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี,
27 ก.ย. 2559 16:35
Ċ
อ.พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี,
27 ก.ย. 2559 06:46
Ċ
อ.พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี,
27 ก.ย. 2559 06:47
Ċ
อ.พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี,
27 ก.ย. 2559 06:49
Comments