สื่อ/เอกสารการสอน


หน้านี้ใช้สำหรับรวบรวมสื่อ/เอกสารประกอบการสอน ใบงาน เอกสารอื่นที่ใช้สำหรับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PjBL)
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เว็บไซต์ e-Learning สำหรับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (IT for Works)

 


VDO เพื่อการเรียนรู้

IT for Works


พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี : สรุปเทคโนโลยีในอนาคต 2020

วิดีโอ YouTube


Glass : เทคโนโลยีในอนาคต 2020

Glass TechnologyĊ
อ.พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี,
27 ก.ย. 2559 06:48
Ċ
อ.พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี,
27 ก.ย. 2559 06:46
Ċ
อ.พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี,
27 ก.ย. 2559 16:35
Ċ
อ.พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี,
27 ก.ย. 2559 06:46
Ċ
อ.พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี,
27 ก.ย. 2559 06:47
Ċ
อ.พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี,
27 ก.ย. 2559 06:49
Comments