Pomniki‎ > ‎

Marszałka Józefa Piłsudskiego

Tytuł: 
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Odsłonięty: 2003-11-11
Fundator: członkowie Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, darczyńcy, Urząd Miasta Koszalina i Białogardu, ludzie wykonujący prace społecznie
Projekt: 
Romuald Wiśniewski, Roman Maciejko [projekt architektoniczny], Ryszard Niciejewski [obliczenia wytrzymałości konstrukcji]
Wykonanie: Romuald Wiśniewski [wykonanie wzorca do odlewu], Juliusz Kwieciński [odlew postaci]
Lokalizacja: Pl. Zwycięstwa
Opis: Wykonany pomnik był jedną z trzech propozycji jakie zostały wykonane w skali 1:10. Pierwszy był pomnikiem konnym [na ten pomnik nie wyraził zgody ówczesny Prezydent Miasta Henryk Sobolewski], drugi był podobny obecnego z tą różnicą że Piłsudski miał na sobie płaszcz.
Sylwetka Marszałka z szablą u boku odlana została z brązu, Ma 4,65 m wysokości. Betonowy cokół został wyłożony ciemnym granitem, jego wysokość to 5,15 m. Na środkowej części cokołu został wyryty napis:

Józef Piłsudski
1867-1935
Pierwszy Marszałek Polski

Dał Polsce
Wolność,
Granice,
Moc
i Szacunek

W dolnej części cokołu znajduje się cytat:

„Ziarnem Polski być jeden prosty człowiek
może, jak w ziarnku żyta – żyje całe przyszłe zboże.”

Pomnik powstał w miejscu przeniesionego na cmentarz pomnika Wdzięczności.

Inicjatorem pomnika był Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, który po ukończeniu budowy przekształcił się w Stowarzyszenie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Koszalinie.

Uroczystości odsłonięcia pomnika poprzedziła Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny, w koszalińskiej katedrze. Homilię wygłosił bp Marian Gołębiewski [ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski].Po mszy, przed katedrą formuje się pochód, który ulicą Zwycięstwa przeszedł pod pomnik Marszałka.Następnie wystąpił chór Politechniki Koszalińskiej który zaśpiewał "Gaude Mater Polonia". Ceremonii odsłonięcia dokonują: bp Marian Gołębiewski [ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski], Mirosław Mikietyński [Prezydent miasta Koszalina] i Paweł Michalak [przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika]. Odczytane zostają listy: Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej, Ryszarda Kaczorowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego. Na zakończenie uroczystości odbywa się defilada wojskowa.
W Miejskim Ośrodku Kultury następuje otwarcie wystawy orderów i odznaczeń wojskowych z kolekcji mjr. Wojciecha Grobelskiego. Poczta Polska sprzedaje cegiełki na budowę pomnika oraz przybija stempel okolicznościowy zaprojektowany przez T. Rogowskiego. W kinie "Kryterium" wyświetlono film dokumentalny o Marszałku, a działacze Akcji Katolickiej, Tadeusz Banach i Władysław Pitak organizują całodniowy festyn niepodległościowy na hali sportowej.

Kalendarium budowy pomnika:

1997-04-24

Rada Miasta Koszalina podejmuje uchwałę w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Zwycięstwa.

1997-05-15

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym wydaje oświadczenie popierające inicjatywę budowy pomnika Marszałka.

1998-07-30

Tadeusz Wołyniec ze Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym omawia sprawę druku cegiełek na budowę pomnika z Jerzym Olszewskim, działaczem "S" i zarazem właścicielem drukarni.

1998-11-11

Henryk Sobolewski [nowy Prezydent Koszalina] na spotkaniu z kombatantami w Urzędzie Wojewódzkim, publicznie deklaruje współudział miasta w budowie pomnika.

zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Założycielami Komitetu są: Krzysztof Majka, Grażyna Anna Sztark, Paweł Michalak, Piotr Kroll, Zofia Majka, Marian Kowalski, Bogusław Pałka, Anna Talecka, Maria Piłat, Józef Fleszar, Zbigniew Piłat, Władysław Etc, Marcin Sychowski, Artur Wiśniewski, Bogdan Krawczyk, Ryszard Pilich, Stefan Romecki, Franciszek Sak, Tadeusz Wołyniec.

powołano Zespół Koordynacyjny Społecznego Komitetu w składzie: Krzysztof Majka, Grażyna Anna Sztark, Bogdan Krawczyk, Zbigniew Piłat, Zygmunt Wujek, Roman Gawkowski, Tadeusz Wołyniec, Franciszek Sak. Siedzibą Zespołu jest biuro senatora Krzysztofa Majki przy ul. Piłsudskiego 6.

1998-11-19

Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraża zgodę na budowę pomnika Marszałka, na placu Zwycięstwa.

1999-02-26

Komitet przygotowuje wstępną koncepcję projektu budowy pomnika. Komplet dokumentów zawiera: sylwetkę Marszałka napisaną przez Wincentego Laskowskiego; projekt założeń ideowych nakreślony przez Pawła Michalaka; ogólny i szczegółowy harmonogram uzgodnień formalno-prawnych sporządzony przez Zbigniewa Piłata; analizę uwzględniającą niezbędne warunki społeczne sporządzoną przez Stanisława Trzuskowskiego i Bogdana Krawczyka; strukturę organizacyjną Komitetu przygotowaną przez Bogdana Krawczyka oraz procedury rozstrzygnięć architektoniczno-plastycznych opracowane przez Pawła Michalaka.

1999-04-12

Sąd rejestruje Stowarzyszenie Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

1999-07-07

Komitet składa wniosek do Urzędu Miejskiego o wydanie decyzji "o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu" placu Zwycięstwa.

1999-08-06

Komitet organizuje seminarium "Marszałek Józef Piłsudski - Polska w Europie" wraz z towarzyszącymi imprezami: wystawą numizmatyczną, wystawą rysunków, wystawą kolekcji Wincentego Laskowskiego, wystawą rzeźb i rysunków uczniów ogniska plastycznego. Koncert uświetnia występ chóru Politechniki Koszalińskiej pod dyrekcją Marka Bohuszewicza.

1999-10-11

Stowarzyszenie podpisuje porozumienie z szesnastoma organizacjami kombatanckimi. Kombatanci wyrażają poparcie dla idei budowy pomnika, deklarują gotowość współpracy oraz zbiórki pieniędzy.

1999-10-12

Senator Krzysztof Majka składa interpelację do prezydenta miasta w sprawie braku odpowiedzi na wniosek z 7 lipca 1999 r.

2000-01-20

Komitet wszczyna postępowanie sądowe przeciwko prezydentowi Koszalina, wzywając go do usunięcia naruszenia prawa w związku z niedotrzymaniem terminów załatwiania spraw przez administrację urzędu.

2000-02-11

2000-02-13

wizyta w Koszalinie ostatniego prezydenta RP na emigracji Ryszarda Kaczorowskiego. Podpisanie aktu erekcyjnego budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przekazanie aktu erekcyjnego biskupowi Marianowi Gołębiewskiemu w depozyt honorowy.

2000-02-29

Urząd Miejski wydaje postanowienie o "zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na placu Zwycięstwa pod pomnik Józefa Piłsudskiego". Do Rady Miejskiej, w której większość stanowią radni SLD, wpływa wniosek o uchylenie wcześniejszej uchwały o lokalizacji pomnika na placu Zwycięstwa.

2000-03-02

do Prezydenta Koszalina wpływa pismo informujące, że wniosek Komitetu z 1999-07-07 spełnia wymogi przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Komitet stwierdza, że żądania architekta miejskiego o uzupełnienie wniosku Komitetu przekraczają kompetencję Urzędu.

2000-03-06

2009-03-09

Komitet składa dwa zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na postępowanie Prezydenta Miasta Koszalina.

2000-03-20

Komitet podpisuje umowę z Pocztą Polską w sprawie sprzedaży cegiełek na budowę pomnika Marszałka. Wyemitowano cegiełki: 22 tys. szt. po 5 zł; 5 tys. szt. po 10 zł; 3 tys. szt. po 20 zł; 2 tys. szt. po 50 zł.

2000-03-27

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zarządza, aby Prezydent Koszalina wyjaśnił przyczyny oraz ustalił winnych nie załatwienia sprawy w terminie.

2000-04-08

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyla, jako niezgodne z prawem, postanowienie Prezydenta miasta w sprawie "ustalenia warunków zabudowy terenu placu Zwycięstwa".

2000-04-21

Komitet składa skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na działania władz Koszalina - utrudnianie budowy pomnika Marszałka.

2000-05-10

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej z przeznaczeniem na budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

2000-06-03

Komitet jest współorganizatorem uroczystości wręczenia patentów kombatanckich z udziałem lotników amerykańskich więzionych w czasie II wojny światowej w Stalagu Luft IV pod Tychowem. Uroczystość odbywa się w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego.

2000-06-10

konferencja prasowa Komitetu. Senator Krzysztof Majka zaprasza wszystkich chętnych, w tym organizacje polityczne i społeczne, do włączenia się w budowę pomnika. Na konferencji zaprezentowane zostają cegiełki.

2000-07-01

ukazuje się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego pod redakcją Tadeusza Rogowskiego.

2000-08-14

spotkanie w ratuszu z udziałem senatora K. Majki, wiceprezydent M. Załuskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej M. Kęsika, architekta miejskiego T. Niechciała, radnego wojewódzkiego B. Krawczyka, radnych miejskich R. Wiśniewskiego i P. Michalaka. Uzgodniono kompromisową lokalizację pomnika Marszałka przed Pocztą Główną na placu Wolności.

2000-08-22

władze miasta zamierzają przeforsować lokalizację pomnika przy ul. Piastowskiej. Komitet wydaje w tej sprawie list protestacyjny.

2000-08-24

Rada Miejska [przewagą głosów SLD] podejmuje uchwałę o lokalizacji pomnika przy ul. Piastowskiej, na zadrzewionych pagórkach parkowych.

2000-11-07

decyzja władz miasta odmawiająca ustalenia "warunków zabudowy i zagospodarowania terenu" pod budowę pomnika Marszałka na placu Zwycięstwa.

2000-11-08

Naczelny Sąd Administracyjny  na skutek decyzji władz Koszalina [która zapadła dzień wcześniej] umarza postępowanie związane ze skargą Komitetu na działania władz miasta.

2000-11-10

Komitet wspólnie z parafią pw. Ducha Świętego organizuje koncert z udziałem Chóru Politechniki Koszalińskiej i zespołu muzyki dawnej Crescendo.

2000-11-11

protest mieszkańców Koszalina w Święto Niepodległości. Demonstracja przeszła przez miasto z transparentami: Panie Marszałku - przepraszamy za "patriotów" z ratusza; Wojna z Piłsudskim hańbą dla miasta; Zarząd miasta - asfaltowi patrioci; Wojskowi z ratusza - stan wojenny po raz drugi.

2000-12-06

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski dokonuje wpłaty na konto Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego (500 zł).

2000-12-28

Wniosek radnego Stefana Romeckiego w Radzie Miejskiej z propozycją desygnowania do Komitetu przedstawicieli władz miasta oraz radnych.

2001-05-29

Poseł SLD Jacek Piechota ze Szczecina w liście skierowanym do Komitetu popiera ideę budowy pomnika Marszałka.

2001-06-12

w Ratuszu odbywa się spotkanie prezydenta Henryka Sobolewskiego z  senatorem Krzysztofem Majką, Pawłem Michalakiem i Tadeuszem Rogowskim w celu podpisania listu intencyjnego w sprawie lokalizacji pomnika Marszałka.

2001-06-29

Rada Miasta Koszalina podejmuje uchwałę o zmianie lokalizacji pomnika Marszałka z ul. Piastowskiej na plac Zwycięstwa. Załącznik do uchwały sytuuje pomnik na klombie bezpośrednio przylegającym do placu.

2001-07-14

Członkowie Komitetu wykonują prace pomiarowe pod pomnik Marszałka na placu Zwycięstwa.

2001-08-06

powołanie Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Marszałka. W ratuszu wręczono zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie przedstawicielom życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, reprezentantom wojska, harcerstwa, kombatantów, palestry oraz duchowieństwu.

2001-12-11

Bank PKO BP, jako druga instytucja po Poczcie Polskiej, podejmuje się rozprowadzania cegiełek na budowę pomnika.

2002-01-14

umieszczenie w budżecie miasta zapisu o przeznaczeniu 50 tys. zł na przebudowę i modernizację placu Zwycięstwa.

2002-02-22

kolejna uchwała Rady Miasta w sprawie lokalizacji pomnika, z inicjatywy Ryszarda Wiśniewskiego [nowy przewodniczący Rady Miejskiej], radni przegłosowali projekt uchwały o lokalizacji pomnika Marszałka na placu Zwycięstwa w miejscu gdzie wcześniej stał pomnik Wdzięczności.

2002-04-06

Walne zebranie Komitetu wybiera nowego przewodniczącego - Pawła Michalaka, zastępcą zostaje Ryszard Wiśniewski, a sekretarzem Tadeusz Rogowski.

2002-04-12

Urząd Miejski wydaje "decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu".

2002-05-31

spotkanie Zarządu Komitetu Budowy Pomnika z Zarządem Miasta oraz  wykonawcy rzeźby Romuald Wiśniewski.

2002-10-12

na zlecenie Komitetu inżynierowie architekci Roman Maciejko i Ryszard Niciejewski opracowują projekt architektoniczny i konstrukcyjny pomnika Marszałka. W pracowni Romana Maciejki członkowie Komitetu po raz pierwszy oglądają makietę pomnika.

2002-10-14

Komitet zwraca się do grona pedagogicznego oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych o uczestnictwo w zbiórce złomu kolorowego na budowę pomnika Marszałka.

2002-10-21

Komitet nie otrzymuje zgody na budowę pomnika.

2002-10-30

społeczny komitet uzyskuje "pozwolenie na budowę".

2002-11-21

Plac Zwycięstwa zostaje zamknięty dla parkujących samochodów. Pojawia się tablica budowy. Członkowie Komitetu: Paweł Michalak, Tadeusz Rogowski, Bogdan Krawczyk oraz dyrektor koszalińskiej "Przemysłówki" Grzegorz Więckiewicz i kierownik budowy Aleksander Budzisz, wchodzą na plac i zaznaczają miejsce pod wykop. Ekipy PGK wywożą betonowe donice z miejsca, w którym ma stanąć pomnik.

2002-11-22

początek prac budowlanych. Wojciech Ciszewski z firmy "Rad-Car", operator koparki rozpoczyna wykop pod fundament pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.

2002-12-05

uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. Uroczystość z udziałem Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji, kombatantów, mieszkańców miasta oraz władz. Biskup Marian Gołębiewski umieszcza akt erekcyjny w podstawie pomnika. Zamurowują akt erekcyjny - prezydent Mirosław Mikietyński oraz przewodniczący Komitetu Paweł Michalak. Młodzież, która prowadziła zbiórkę złomu metali kolorowych na pomnik, odbiera z rąk prezydenta M. Mikietyńskiego pamiątkowe medale oraz dyplomy.

2002-12-12

Komisja budżetu i finansów Rady Miejskiej, odrzuca propozycję przewodniczącego koszalińskiej Rady Ryszarda Wiśniewskiego o dofinansowanie budowy pomnika w kwocie 100 tys. zł.

2002-12-16

Jerzy Przewoźniak, właściciel koszalińskiej firmy "Proxima" przekazuje 1,6 tony mosiądzu na budowę pomnika.

2002-12-30

sesja budżetowa Rady Miejskiej. Prezydent Mirosław Mikietyński wnosi autopoprawkę do budżetu o dofinansowanie budowy pomnika Marszałka i udzielenie 100 tys. zł dotacji. SLD protestuje przeciwko poprawce i wstrzymuje się od głosu. Były prezydent Koszalina H. Sobolewski, głosuje przeciw.

2003-01-10

spotkanie Zarządu Komitetu Budowy Pomnika z Mirosławem Mikietyńskim [prezydent Koszalina]. Przewodniczący komitetu informuje prezydenta o postępie prac przy budowie pomnika. Prezydent zostaje przewodniczącym Komitetu Honorowego Budowy Pomnika.

2003-02-10

do Koszalina dociera transport płyt granitowych, z których wykonany zostanie cokół pomnika Marszałka. Wykonawcą robót jest Bolesław Kwiatkowski, właściciel firmy kamieniarskiej.

2003-02-10

Komisja kultury koszalińskiej Rady Miejskiej debatuje nad podziałem pieniędzy dla stowarzyszeń kultury i sztuki. Przeciw przyznaniu dotacji dla Komitetu Budowy Pomnika jest Krystyna Kościńska (SLD, była wiceprezydent miasta ds. kultury) oraz Marek Łęgowski (Samoobrona, odznaczony odznaką "Zasłużony Działacz Kultury") twierdząc, że budowa pomnika nie ma nic wspólnego z kulturą. Replikuje Stefan Romecki, oświadczając, że "budowa pomnika ma wymiar kultury narodowej”.

2003-03-27

uroczyste spotkanie w koszalińskim ratuszu członków Komitetu Honorowego Budowy Pomnika. W spotkaniu uczestniczą m.in. bp Marian Gołębiewski i prezydent Mirosław Mikietyński. Zebrani uchwalają "Apel do Koszalinian" w sprawie budowy pomnika. Spotkanie uświetnia występ chóru akademickiego Politechniki.

2003-05-10

wyjazdowe posiedzenie zarządu Komitetu Budowy Pomnika odbywa się w pracowni Romualda Wiśniewskiego w Kamicy k. Gościna. Zebrani oglądają rzeźbę Marszałka oraz przekazują rzeźbiarzowi swoje uwagi i sugestie.

2003-05-16

Związek Pszczelarzy przekazuje 10 kg wosku, który posłuży do wytopu rzeźby Marszałka metodą "wosku traconego". Wosk ofiarowali: panowie Mikołajczyk ze Złocieńca, Świątek ze Świeszyna i Lech Kamrowski z Koszalina.

2003-05-18

Narodowa Pielgrzymka do Rzymu z okazji 25-lecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Tadeusz Rogowski, sekretarz stowarzyszenia, przekazuje Ojcu Świętemu dar od Koszalina i Komitetu Budowy Pomnika - statuetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz list od prezydenta miasta Mirosława Mikietyńskiego. Dar zostaje wręczony podczas audiencji generalnej dla Rodaków, w której uczestniczy 30 tys. osób z Polski oraz władze państwowe z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim.

2003-05-24

członkowie Komitetu Honorowego oglądają rzeźbę Marszałka w pracowni Romualda Wiśniewskiego

2003-05-26

Płetwonurkowie z koszalińskiego klubu "Mares" przekazują 30 kg łusek po pociskach wydobytych z dna jeziora na poligonie drawskim. To już druga taka akcja zorganizowana przez płetwonurków.

2003-06-01

wnoszone są ostatnie uwagi dotyczące szczegółów posągu. Trwają także konsultacje z innymi artystami, zbierane są opinie specjalistów.

2003-06-02

spotkanie inżynierów architektów, projektantów monumentu (R. Maciejko, R. Niciejewski), z wykonawcami prac budowlanych (Jolanta Bieńczak) i inspektorem nadzoru budowlanego (Aleksander Budzisz).

2003-06-03

początek akcji plakatowej. Członkowie i sympatycy Komitetu przystępują do rozklejania 3,5 tys. plakatów zachęcających do zakupu cegiełek na budowę pomnika Marszałka. Plakat zaprojektował Tadeusz Rogowski, a bezpłatnie wydrukował Jerzy Olszewski. Plakaty można spotkać w autobusach komunikacji miejskiej, na słupach ogłoszeniowych, w bankach, urzędach pocztowych, instytucjach użyteczności publicznej, a nawet w sklepach i na ulicy.

2003-06-04

Koszalińska "Przemysłówka" przystępuje do drugiego etapu robót przy budowie cokołu pomnika Marszałka. Pracami kieruje inż. Jolanta Bieńczak. Brygada Kazimierza Dwulita rozpoczyna zbrojenie konstrukcji i wylewanie betonu. Beton dowozi Edmund Wojciechowski z "Przemysłówki", a samochód-pompę do podawania betonu obsługuje Zenon Kober z firmy "Dżwigbet".

2003-06-13

Bolesław Kwiatkowski, właściciel firmy kamieniarskiej, rozpoczyna prace kamieniarskie przy pomniku. Podstawa cokołu została obłożona płytami, następnie nałożono belki granitowe, a na koniec - granitowy cokolik. Do wykonania pozostała sama kolumna cokołu oraz wieńczący ją granitowy wieniec.

2003-06-14

Romuald Wiśniewski kończy prace z modelem w glinie i rozpoczyna prace nad odlewem gipsowym.

2003-07-02

Zarząd Komitetu dokonuje protokolarnego odbioru modelu gipsowego pomnika w pracowni rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego w Kamicy k. Gościna.

2003-07-03

Komitet zwraca się z prośbą do redaktorów naczelnych koszalińskich gazet o zamieszczenie ogłoszeń zachęcających do sprzedaży cegiełek na budowę pomnika. Prośby pozostają bez odpowiedzi.

2003-07-04

Juliusz Kwieciński, właściciel firmy wykonującej odlew pomnika w brązie, rozpoczyna cięcie modelu gipsowego na części. Poszczególne elementy posłużą do wykonania form odlewniczych.

2003-07-20

Telewizja kablowa MAX po raz pierwszy zamieszcza na kanale informacyjnym plakat zachęcający do zakupu cegiełek na budowę pomnika Marszałka, a później kilkakrotnie emituje reportaż z imprezy dla dzieci "Wielkie malowanie marszałka Józefa Piłsudskiego".

2003-07-23

Ostatni transport złomu kolorowego, pochodzącego ze zbiórki publicznej, odjeżdża do pracowni artysty rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego.

2003-07-28

Ekipa koszalińskiej "Przemysłówki" wierci otwory pod kotwy, na których opierać się będą płyty granitowe.

2003-07-29

pierwsze spotkanie organizatorów uroczystości odsłonięcia pomnika. Zarząd Komitetu rozmawia ze Stanisławem Gawłowskim, wiceprezydentem miasta oraz Kingą Kobalczyk z Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego.

2003-07-30

Paweł Michalak, przewodniczący Komitetu oraz inż. Roman Maciejko, twórca projektu architektonicznego, trasują główny napis pomnikowy, który ma być wykuty na czołowej płycie.

2003-08-12

Gieorgij Aslanian, Ormianin pracujący w Polsce, wykuwa w granicie napis pomnikowy "Marszałek Józef Piłsudski. 1867-1935. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek".

2003-08-24

Stanisław Łasek przekazuje w imieniu kolejarskiej "Solidarności" w Koszalinie 50 kilogramów czystego brązu na budowę pomnika.

2003-08-28

w zakładzie Juliusza Kwiecińskiego w Pleszewie odlewane są pierwsze elementy rzeźby pomnikowej.

2003-09-04

w koszalińskim ratuszu odbywa się pierwsze spotkanie zespołu organizacyjnego uroczystości odsłonięcia pomnika. Przewodniczy Piotr Jedliński [sekretarz miasta], Komitet reprezentują Paweł Michalak i Tadeusz Rogowski.

2003-09-04

Betonowy cokół pomnika zostaje otoczony rusztowaniami. Prace nieodpłatnie wykonuje firma Stanisława Trzuskowskiego z Koszalina.

2003-09-05

Montaż wielkich płyt granitowych na cokole. Płyty są zamocowane w taki sposób, aby pomiędzy nimi a betonowym cokołem pozostawała pusta przestrzeń. Umożliwi to mikroprzesunięcia płyt na skutek zmian temperatur. Na czołowej płycie jest wykuty napis: Józef Piłsudski - 1867-1935 - Pierwszy Marszałek Polski - Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Prace wykonuje zakład kamieniarski Bolesława Kwiatkowskiego. Dźwig [nieodpłatnie] udostępniła Miejska Energetyka Cieplna.

2003-09-17

W zakładzie Bolesława Kwiatkowskiego odlewany jest element konstrukcyjny, który zwieńczy cokół pomnika.

2003-09-23

Na cokole montowany jest granitowy wieniec, na którym stanie posąg Marszałka.

2003-10-02

Edyta Wnuk z wydziału kultury Urzędu Miejskiego, odwiedza w Warszawie panią Jadwigę Piłsudską-Jaraczewską, córkę Marszałka. Wręcza list od prezydenta miasta oraz przekazuje prośbę o skierowanie specjalnego listu do uczestników uroczystości odsłonięcia pomnika.

2003-10-14

Marek Kwiatkowski wykonuje metodą piaskowania napis na podstawie pomnika: Ziarnem Polski być jeden prosty człowiek może, jak w ziarnku żyta - żyje całe przyszłe zboże. Juliusz Słowacki. Drugi napis na pomniku, to wynik kompromisu między zwolennikami "dydaktyki" (napis na płycie: "Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek") a "poetyki" (cytat Słowackiego na podstawie pomnika).

2003-10-23

początek prac remontowych na placu Zwycięstwa. Ekipy koszalińskiego PRiBK uzupełniają braki w nawierzchni placu oraz ustawiają trzy wysokie maszty na flagi - narodową, europejską i koszalińską. Prace nadzoruje Zbigniew Piłat, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i jednocześnie członek zarządu Komitetu.

2003-10-27

odczyt "Józef Piłsudski - droga do niepodległości", wygłasza w koszalińskiej bibliotece dr Leszek Laskowski. Słuchaczami są członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

P. Michalak przekazuje do zbiorów bibliotecznych komplet biuletynów Komitetu Budowy Pomnika.

2003-10-27

do koszalińskiego Urzędu Miejskiego nadchodzi list od pani Jadwigi Piłsudskiej - Jaraczewskiej, który ma być odczytany 11 listopada podczas uroczystości odsłonięcia pomnika.

2003-11-03

Bolesław Kwiatkowski kończy prace kamieniarskie przy pomniku, wykonując granitową opaskę wokół cokołu.

2003-11-04

otwarcie wystawy "Józef Piłsudski. Droga do wolności. Z okazji 85. rocznicy odzyskania niepodległości" zorganizowanej w koszalińskim Muzeum przez dyrektora Jerzego Kalickiego i Wicentego Laskowskiego.

2003-11-04

członkowie Komitetu P. Michalak i T. Rogowski, w obecności artysty rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego, dokonują protokolarnego odbioru pomnika w odlewni Juliusza Kwiecińskiego w Pleszewie. Transportem rzeźby zajęły się Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie.

2003-11-05

rzeźba opuszcza bazę MWiK, eskortowany przez specjalny samochód. Operator dźwigu z koszalińskiej "Przemysłówki" ustawia posąg na cokole. Ireneusz Szeliga umieszcza pod postacią Marszałka mosiężną gilzę, w której znajdują się: historia budowy pomnika i Koszalina, dokumenty Komitetu Budowy Pomnika, komplet Biuletynów Informacyjnych, kuponiki od cegiełek z nazwiskami nabywców, medal pamiątkowy i dokumentacja fotograficzna.

2003-11-07

ostatnie prace wykończeniowe przy pomniku i w jego otoczeniu. Ekipy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych kładą kostkę bazaltową wokół pomnika, ekipy Działu Zieleni PGK porządkują przyległy teren, a firma Bolesława Kwiatkowskiego wykonuje granitową obwódkę wokół "ogródka" oraz ustawia granitowe słupki. Zakład Energetyczny montuje lampy oświetlające pomnik Marszałka.

Komitet zawiadamia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tego samego dnia otrzymuje decyzję Inspektora zezwalającą "na częściowe użytkowanie Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego". Komitet dopełnia w ten sposób niezbędnych formalności wynikających z prawa budowlanego.

2003-11-08

Bolesław Kwiatkowski wypełnia sproszkowanym pumeksem napisy pomnikowe - górny i dolny. Dzięki temu stają się one bardziej widoczne i czytelne.

2003-11-10

Firma "KO-WA" Jana Koczery i Leszka Wawrzyniewicza montuje kute łańcuchy na słupkach okalających cokół pomnika.


Ciekawostka:
Wizerunek pomnika znalazł się na
medalu "
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie - Promocja oficerska Straży Granicznej Koszalin 19.09.2008" (2008 r.
).