Pomiary sytuacyjne

Pomiar sytuacyjny jest to zespół czynności technicznych pozwalających na określenie kształtów i wzajemnego położenia szczegółów terenowych umożliwiających przedstawienie ich obrazów w rzucie prostokątnym na powierzchnie odniesienia w odpowiedniej skali.

Punkt sytuacyjny(pomiarowy) jest punktem charakterystycznym szczegółu terenowego, którego rzut na płaszczyznę poziomą określa się przy pomocy pomiaru sytuacyjnego. Zaliczamy do nich:
- punkty załamań konturów dla obiektów powierzchniowych,
- punkty załamań linii dla obiektów liniowych,
- punkty środkowe dla obiektów punktowych.

Szczegóły sytuacyjne ze względu na dokładność identyfikacji ich zarysów oraz znaczenie gospodarcze można podzielić na 3 grupy:


I)- punkty osnowy geodezyjnej,
- znaki graniczne i punkty załamania granic,
- budowle i urządzenia techniczno- gospodarcze,
- elementy naziemne uzbrojenia terenu i studnie,
- obiekty drogowe i kolejowe( mosty, wiadukty, tunele, tory itp.)
- szczegóły uliczne( krawężniki, latarnie, słupy itp.)

II)- punkty załamań konturów budowli i urządzeń ziemnych( tamy, wały ochronne, nasypy itp.)
- boiska sportowe, parki, zieleńce itp.,
- drzewa przyuliczne i pomniki przyrody.

III)- punkty załamania konturów użytków gruntowych,
- naturalne linie brzegowe wód płynących i stojących,
- linie oddziałowe w lasach państwowych,
- punkty załamań dróg gruntowych,
- inne obiekty o niewyraźnych konturach.

Metody pomiarów sytuacyjnych:

1. Metoda ortogonalna

Polega na rzutowaniu prostokątnym mierzonych szczegółów na boki osnowy geodezyjnej.2. Metoda biegunowa

Polega na określeniu położenia szczegółów terenowych względem punktów osnowy pomiarowej na podstawie pomierzonej odległosci oraz kata kierunkowego.3. Metoda przedłużeń

Polega na ustaleniu lokalizacji szczegółów sytuacyjnych  w stosunku do osnowy pomiarowej przez wyznaczenie na niej punktów przecięcia linii, stanowiacych przdłużenie np. scian budynku z bokami osnowy pomiarowej.4. Metoda wcięć

Polega na pomierzeniu z wybranych punktów osnowy pomiarowej dwóch katów zawartych między bokiem osnowy, a kierunkiem na wybrany punkt szczegółu sytuacyjnego. Wyróżniamy wcięcia kątowe i liniowe.

Comments