Statut PTJV


Rozdział I: Postanowienia ogólne

 

§ 1

Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a zwane jest dalej Towarzystwem i określane skrótem PTJV.

§ 2

Towarzystwo jest zarejestrowane jako stowarzyszenie zwykłe i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zmianami), regulaminu stowarzyszenia zwykłego złożonego w dokumentach rejestracyjnych PTJV oraz niniejszego statutu, który jest rozszerzeniem tegoż regulaminu i w sprawach nieuregulowanych owym regulaminem stanowi wewnętrzne zasady działania Towarzystwa.

§ 3

Towarzystwo wydaje legitymacje, posiada logo, pieczątkę, prowadzi stronę internetową, a także wydaje biuletyn „Nautilus” oraz inne publikacje.

§ 4

Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także utrzymuje kontakty z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz osobami prywatnymi z zagranicy.

§ 5

Siedziba Towarzystwa mieści się w Warszawie.

 

 

Rozdział II: Cele i formy działania Towarzystwa

 

§ 1

Celem Towarzystwa jest:

1) skupianie osób zainteresowanych życiem i twórczością Juliusza Verne’a;

2) popularyzowanie wiedzy na temat osoby i spuścizny autora „Tajemniczej wyspy”;

3) badanie i opisywanie polskiej recepcji twórczości Czarodzieja z Nantes;

4) przyswajanie polskiemu czytelnikowi nieprzetłumaczonych jeszcze na język polski utworów Juliusza Verne’a oraz obcojęzycznych publikacji i opracowań poświęconych pisarzowi;

5) umożliwianie członkom Towarzystwa wymiany informacji oraz różnego rodzaju materiałów dotyczących Juliusza Verne’a.

§ 2

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) publikowanie materiałów dotyczących Juliusza Verne’a w biuletynie „Nautilus”, innych wydawnictwach PTJV, na własnej stronie internetowej oraz w ogólnodostępnych mediach – prasie, radiu, telewizji;

2) działalność translatorską, popularyzatorską, naukową i wydawniczą;

3) organizowanie spotkań członków Towarzystwa.

 

 

Rozdział III: Władze Towarzystwa

 

§ 1

Na czele Towarzystwa stoi Zarząd w składzie: Prezes, Wiceprezes oraz Sekretarz.

§ 2

Wyboru Prezesa dokonują członkowie Towarzystwa spośród tych członków PTJV, którzy zgłosili swoją kandydaturę, podczas jawnego głosowania drogą korespondencyjną lub podczas zebrania członków Towarzystwa, jeśli takowe zostanie na ich wniosek zwołane.

§ 3

Prezes wybierany jest przez członków Towarzystwa zwykłą większością ważnie oddanych głosów.

§ 4

Wyboru Wiceprezesa oraz Sekretarza dokonuje Prezes spośród członków Towarzystwa, w drodze powołania na stanowisko.

§ 5

Kadencja Zarządu Towarzystwa trwa dziesięć lat i rozpoczyna się po zakończeniu wyborów Prezesa PTJV na nową kadencję oraz powołaniu Wiceprezesa i Sekretarza, czyli w dniu ukonstytuowania się Zarządu.

§ 6

Do zadań Prezesa należy organizowanie pracy Towarzystwa, w wiążących sprawach wydawanie, w imieniu Zarządu Towarzystwa, decyzji w formie postanowień oraz reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.

§ 7

Do zadań Wiceprezesa oraz Sekretarza należy wspieranie działań Prezesa, szczególne udzielanie się w pracach na rzecz Towarzystwa oraz reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz w zastępstwie Prezesa.

§ 8

Prezes Towarzystwa może odwołać Wiceprezesa oraz Sekretarza przed upływem kadencji z powodu niewypełniania przez nich obowiązków lub na ich wniosek.

§ 9

Prezesa Towarzystwa może odwołać przed upływem kadencji Zarząd Towarzystwa, na jego wniosek lub na wniosek zwykłej większości członków Towarzystwa.

§ 10

Wszystkie istotne decyzje Prezes Towarzystwa podejmuje po uprzedniej konsultacji z pozostałymi Członkami Zarządu.

 

 

Rozdział IV: Członkowie Towarzystwa

 

§ 1

Członkiem Towarzystwa może zostać osoba bez względu na obywatelstwo, posiadająca ukończony 16 rok życia.

§ 2

Młodociani poniżej 16 roku życia mogą zostać członkami Towarzystwa za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 3

Członkiem zbiorowym Towarzystwa może zostać placówka o charakterze społecznym, oświatowym, kulturalnym itp., działająca w kraju lub za granicą, niebędąca jednak osobą prawną. Członka zbiorowego reprezentuje osoba stojąca w danym momencie na czele placówki. Osoba ta posiada wszystkie prawa i obowiązki takie jak członek indywidualny, w tym jednostkowe prawo wyborcze. Placówka będąca członkiem zbiorowym Towarzystwa może zorganizować na swym obszarze działania klub tematycznie związany z działalnością Towarzystwa, pozostający pod patronatem Towarzystwa, niestanowiący jednak jego terenowej jednostki organizacyjnej.

§ 4

Warunkiem przystąpienia do Towarzystwa jest złożenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej.

§ 5

Członkowie Towarzystwa mają prawo:

1) aktywnie uczestniczyć w działalności Towarzystwa;

2) brać udział w głosowaniach dotyczących Towarzystwa.

§ 6

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

1) godnie reprezentować Towarzystwo i działać na jego korzyść, szczególnie poprzez wspieranie wszelkich działań i zadań statutowych;

2) przestrzegać niniejszego statutu;

3) zgłaszać Zarządowi Towarzystwa zmiany danych osobowych zawartych w deklaracjach członkowskich.

§ 7

Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

1) dobrowolnej, złożonej na piśmie i podpisanej przez członka decyzji o wystąpieniu z Towarzystwa;

2) decyzji Zarządu Towarzystwa o wykluczeniu członka z Towarzystwa; decyzję taką Zarząd Towarzystwa podejmuje na podstawie wniosku złożonego przez co najmniej pięciu członków; argumentem koronnym przemawiającym za wykluczeniem członka z Towarzystwa może być jego działalność na szkodę Towarzystwa;

3) śmierci członka Towarzystwa.

 

 

Rozdział V: Wyróżnienia i nagrody
 

§ 1

Za szczególne zasługi na polu popularyzowania życia i twórczości Juliusza Verne’a członek Towarzystwa może otrzymać tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa.

§ 2

Tytuł przyznaje, na wniosek co najmniej trzech członków Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa.

§ 3

Tytuł może otrzymać jednocześnie tylko jedna osoba.

§ 4

Z nadaniem tytułu nie wiąże się powierzenie żadnych obowiązków spoczywających na Prezesie Towarzystwa.

§ 5

Tytuł nadaje się bezterminowo. Osoba, której zostaje on nadany, nosi go dożywotnio lub do czasu utraty członkostwa na zasadach określonych w rozdz. IV § 6 statutu Towarzystwa.

 

 

Rozdział VI: Postanowienia końcowe

 

§ 1

Towarzystwo nie nakłada na członków obowiązku uiszczania systematycznych składek. Apeluje jedynie do członków o partycypowanie w kosztach statutowej działalności Towarzystwa, szczególnie poprzez:

1) pokrywanie kosztów wydawania legitymacji członkowskiej oraz innych emblematów Towarzystwa;

2) pokrywanie kosztów korespondencji zwrotnej;

3) pokrywanie kosztów związanych z publikowaniem dostarczanych członkom materiałów i wydawnictw, w szczególności biuletynu „Nautilus”.

§ 2

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem członkowie Towarzystwa rozwiązują poprzez wzajemne konsultacje.

§ 3

Zmiany w statucie Towarzystwa, zgłoszone przez członków Towarzystwa, zatwierdza Zarząd Towarzystwa.

§ 4

Towarzystwo jest powołane do życia na czas nieokreślony.

§ 5

Towarzystwo może zostać rozwiązane, gdy liczba członków Towarzystwa będzie mniejsza niż trzy osoby, stan taki będzie trwał dłużej niż jeden rok i nie będzie rokował ponownego ożywienia działalności Towarzystwa. Decyzję o rozwiązaniu Towarzystwa podejmują jednogłośnie jego dwaj ostatni członkowie.