Witamy !


W swych wspomnieniach pt  Związek Nauczycielstwa  Polskiego   we Francji  w latach 1924-1932, Warszawa 1970, Antoni Janusz Wiącek pisze  na str. 15, że po przyjeździe w marcu 1924 do północnej Francji, zebrał pierwsze dane liczbowe o ilości dzieci w poszczególnych skupiskach Polaków, które przekazał do Konsulatu RP. Na rok się  zakwaterował  w osiedlu  im.  Vuillemin,  w miejscowości   Écaillon  niedaleko  Douai, gdzie  dwa lata  wcześniej  zamieszkali emigranci głównie z Westfalii-Nadrenii. Wilma,to spolszczona przez nich nazwa  osiedla.  Antoni Janusz Wiącek zorganizował « polską szkołę » w której uczęszczało ok. 180 dzieci. Spośród nich ośmiu spolonizowało się.

Powstanie tej szkoły było to dla A. Wiącka pewnego rodzaju laboratorium i jedyne doświadczenie nauczania języka polskiego i historii Polski w ciągu swego pobytu we Francji. Miał bezpośredni kontakt z dziećmi i z ich rodzinami. Ponadto był  też  lowcą głów.  Miał   wyjątkową  umiejętność   dostrzegania   u   młodych   ludzi    zdolności intelektualnych. Przykonywał rodziców by zgodzili się wysłać ich do Polski na studia. Starał się w tym celu o stypendia. Interesował się też życiem społecznym. Wzbudzał inicjatywy, zachęcał innych  by wziąść udział w imprezach poza Wilmą. I tak pokazy gimnastyczne Tow.  « Sokół » przyciągaly rodziców jak i młodzież  do Dechy, w okręgu Douai.


     
*  Maszynopis liczący ponad 700 stron, przechowywany pierwotnie w Z.N.P.  w Warszawie, obecnie  w Archiwum Akt Nowych,  (zespół 641)  i  w  Ossolineum  we Wrocławiu, (syg. 10/75).
       * E. Gogolewski, La langue polonaise  dans  l'enseignement  élémentaire  et secondaire  en France (1833-19990). Centre  d'Étude  de la  Culture  Polonaise de l'Université
Charles de Gaulle - Lille III, [1994] , s. 238.

    


                           Pokazy gimnastyczne Tow. « Sokół » przycigaly rodziców

                                         jak i młodzież  do Dechy, w okręgu Douai.

                                           Nauczyciel  Antoni Wiącek na przechadzce

                                    z dziećmi przy drodze z Écaillon do Auberchicourt                  


                                      

               
        Dzieci z nauczycielem tańczą kołem. 

                
   
Polskie dzieci na przechadce. Dziewczynki z nauczycielem tańczą dookoła chłopców.
      
            Z okazji świąt emigranci polscy szli pochodem z osiedla im.Vuillemin do kościółka  w  Écaillon dokąd dojeżdżał polski kapłan by odprawić mszę św.
Poczty sztandarowe, górnicy i dzieci  w strojach świątecznych……z  kwiatami, ze skromnymi  palmami. Była to Niedziela Palmowa  roku 1923 lub 1924.

     Pochód się wydłużał, niewątpliwie zwracał uwagę miejscowej ludności francuskiej, która podziwiała nowych przybyszów.                                            Polskie dzieci.  Pierwszokomunikanci w Écaillon.
                                                        Polski ślub w Północnej Francji

 


                                                            
                                                         Drużby na polskim weselu

Drużbianki na polskim weselu

                                                       


                                                            
                                                          Drużby na polskim weselu


                                                     Drużbianki na polskim weselu

                                                        Drużby na polskim weselu


                                                          
                                                      
                                                          Drużby na
polskim weselu
                     
                     
Koło Śpiewu « Harfa » w Vuillemin-Écaillon, założone w maju 1923.                                                                                                                       Ze zb Stefana Musielaka                Własnymi siłami, zorganizowano na Wilmie teatr amatorski. Z wielkim zapałem, przygotowano kilka przestawień, głównie o tematyce historycznej, patryotycznej. Stroje i dekoracje były skromne ale sukces był  pewny. Na zdjęciach, widać scenę zbiorową i scenę monologu.                                                             

                                                                                                                       Ze zb Stefana Musielaka


           Po wyjeździe Antoniego Wiącka z Wilmy, założona przez niego w 1924 r. szkoła  

            nadal była czynna.  Zdjęcie  z lat  1930-31 przekazała  Miranda  Servais- Pinosa.

                                           


 
        Na Wilmie (tj w osiedlu im. inż. Vuillemin) bylo  też prowadzone przedszkole.                                            Zdjęcie z lat  1934-35 przekazala  Maria Stasiak- Izydorczak« Dom przy ulicy François-de-Badts, 24 w La Madeleine-lez-Lille to siedlisko ducha polszczyzny w największym ośrodku północnym. Na dole sala tak licznych zebrań i konferencji.  W oknie kol.  Aleksandra Ciechomska, w drzwiach Maria Ziewiecka. Pierwsze i drugie piętro to lokale biurowe powyższych oraganizacji. W oknie kierownik organizacji oświat. A. Wiącek śledzi odjazd materiałów oświatowych do kolonii polskich... » (Notatka  A. Wiącka do zdjęcia powyżej). Pod tym adresem, była siedziba Związku Nauczycielstwa Polskiego we Francji, Polskiego Uniwersytetu Robotniczego, biblioteka oraz redakcja i administracja pisemka dla dzieci polskich Polskie Pacholę….  Na  1szym  piętrze  był gabinet  A. Wiącka.  W roku 1926, Stefan Musielak (po prawej stronie) był jego współpracownikiem zanim rozpoczął karierą w służbie zagranicznej na placówce konsularnej położonej w pobliżu (800 m).


                                Antoni Wiącek wygląda z okna swego gabinetu
                                            Antoni Wiącek w swym gabinecie


Kursiści w Związku Nauczycielstwa Polskiego we Francji  w  La Madeleine-lez-Lille.  Rok 1927.  Dyskusyjna herbatka na kursie oświatowym  P.U.R.

Siedzą od lewej : E. Wiąckówna, siostra Antoniego Wiącka, Piotr Kalinowski…

Od prawej : Stefan Musielak, Antoni Wiącek, E. Turski, W. Rosiński….

W   czasie  przerwy

                                                            W czasie przerwy...


Przygotowanie materiałów oświatowych do Polskiego Pacholęcia 

Kol. Maria Ziewiecka proponuje nagrody książkowe za udział w konkursach, kol. Aleksandra Ciechomska sporządza zestawienie kolonii, a sekretarz Zarządu P.U.R. kol. A. Wiącek udziela instrukcji co do kryteriów przyznawania nagród.   Archiwum Ossolineum    

                              

                                                        Papier listowy z nagłówkiem
                                                                Polskie Pacholę


Polskie Pacholę

                                          Rok I.                Lille   Maj 1927 r.                N° 7 


Dzieci piszą...Biuletyn Oświatowy

 Dodatek społeczno-oświatowy dla działaczy robotniczych

Rok II    Lille  1. grudnia 1929 r.  Nr 5

                                  
                                       

Kurjer Polski  wychodzący w Thionville  (Wschodnia Francja)  poświęcił interesujący artykuł świątecznemu wydaniu  Polskiego Pacholęcia  w  jednym  z  ostatnich swych numerów w 1928 r.   

                

Powrót  Antoniego
Janusza Wiącka do Kraju

    Po
dziesięcioletnim pobyciu we Francji, Antoni Janusz Wiącek wrócił do Polski w 1934 roku.  Warszawie powrócił do stanowiska nauczyciela. Okazał się również cennym działaczem Zarządu Głównego Z.N.P.  Uczestniczył w strajku okupacyjnym Dziennika Porannego  w 1937 r.  W  okresie okupacji włączył się do działalności konspiracyjnej (wspólnie z innymi wydawał  w  Warszawie pismo Nowa Polska).   
 Z początkiem 1940 r. ukończył kurs spółdzielców, a w lipcu tego roku skierowany został do Zamościa na stanowisko dyrektora Banku „Społem”.  O
kaza
ł  się  również cennym działaczem Zarządu Głównego Z.N.P. Działał także jako wydawca i redaktor pism Z. N. P.  W 1937 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym  Dziennika Porannego.

     W okresie okupacji
włączył się do działalności konspiracyjnej (wspólnie z innymi wydawał w Warszawie pismo Nowa Polska).  Z  początkiem 1940 r. ukończył kurs spółdzielców, a w lipcu tego roku skierowany został do Zamościa na stanowisko dyrektora Banku „Społem”. Była to przykrywka dla dalszej pracy konspiracyjnej.
    Dzięki pracy w banku
miał możliwość kontaktowania się z działaczami konspiracyjnymi „Wici” (ZMW) i „Roch(Stronnictwo Ludowe).

    Dn. 15 marca 1941 r. powołany został  na  Delegata  Rządu  emigracyjnego  w
Londynie na powiat zamojski. Dużo czasu poświęcił na organizowanie tajnego samorządu w gminach pow. zamojskiego, organizował zjazd konspiracyjnych
wójtów oraz kursy
spółdzielcze. Stworzył konspiracyjną administrację powiatu zamojskiego.

                                                                      

 Z  Archiwum Państwowego w Zamościu  :


Krzysztof Czubara: Ze spuścizny Hipolita Kozioła – nieznane źródło dziejów historii najnowszej Zamościa
Antoni Wiącek: „Janusz Sandomierski” Dziennik czynności Delegatury Powiatowej Rządu Polskiego w Zamościu


               Jeszcze przed końcem ubiegłego roku (2013), udało się Henrykowi Musielakowi nieoczekiwanie odnaleść córkę Antoniego Janusza Wiącka w Warszawie, prof. dr Dobrochnę Wójcik.  Przekazał jej zdjęcia dokonane prawie 90 lat temu przez swego ojca Stefana Musielaka, których nie znała.  Zapoznał ją ze stroną Internetową (w wersji polskiej i w wersji francuskiej) poświęconą polskiej szkole na Wilmie. Oczywiście o tym  i o Związku Nauczycielstwa Polskiego we Francji w latach dwudziestych słyszała z ust  swego ojca. Przekazała nam przed końcem  ub r. krótki życiorys   A. J. Wiącka.  Z przyjemnością  publikujemy ten tekst poniżej.

       Tablica upamiętniająca sprawowaną po okupacji funkcję Starosty zamojskiego
              przez  Antoniego Wiącka alias Janusza Sandomierskiego w wyjątkowo      
     trudnych
  okolicznościach została uroczyście odsłonięta 17 września 2002 r.
w  
    obecno
ści jego córki Dobrochny Wójcik z domu Wiącek.

Wystąpienie Dobrochny Wójcik na uroczystości
odsłonięcia tablicy pamiątkowej
w dniu 17 września 2002 roku


Aktualizacja strony internetowej :22 lutego 2014 r.


compteur de visite gratuit sans pub pour site