5. ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี


 
 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 
 
 
 
 

          

นายสาโรช  แสงอรุณ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคนที่  1

         

 

นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคนที่  2

 

นายชยพล  ธิติศักดิ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคนที่  3

 

 
5.1  การศึกษาในระดับอุดมศึกษา


1. มหาวิทยาลัยราชภัำฎอุดรธานี


2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี


3. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 


4.  มหาวิทยาลัยราชธานี  และอื่น ๆ อีกหลายสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments