శ్రీ పోలిశెట్టి వారి కుటుంబీకులకు

              స్వాగతం

                      Welcomes to polisetty vaari family