ပင္မမ်က္ႏွာစာ

ဖြင့္လွစ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္

             ကဗ်ာေခတ္မ်ားထဲတြင္ ခ်န္ထား၍မရႏိုင္ေသာကဗ်ာမ်ားအား
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍မွတ္တမ္းတင္သြားရန္
ျဖစ္ပါသည္။
              
ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း
            ကဗ်ာတစ္မ်ိဳးတစ္စားတည္းမွ စိုးမိုးထားမည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ
မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းလုပ္ေဆာင္
ရန္ အခက္အခဲရိွပါသျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းပါသည္။

ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္
            ေခတ္က်န္ကဗ်ာျပခန္းသို႔   ျပသလိုေသာကဗ်ာမ်ားႏွင့္  ကဗ်ာျပပြဲ
အမည္တို႔
ပူးတြဲ၍ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ကဗ်ာျပပြဲျပဳလုပ္သူ၏ အမည္ကိုေဖာ္ျပ
ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
            လက္ရိွေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ေနေသာ ျပပြဲသို႔ကဗ်ာမ်ားေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္ျပပြဲအသစ္ မစတင္မီအခ်ိန္အထိ သက္ဆိုင္္ရာကဗ်ာမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

            

ျပဳလုပ္ျပီးပြဲမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္

  • ေခတ္စမ္းကဗ်ာမ်ား(၁)
  • ကမာၻ႔ကဗ်ာေန႔ အမွတ္တရ(၁)