Strona Główna‎ > ‎

Regulamin zajęć Stajni "Pod Złotą Podkową" Grubaska

REGULAMIN ZAJĘĆ SZKÓŁKI JEŹDZIECKIEJ „POD ZŁOTĄ PODKOWĄ”


 

 1. Zajęcia odbywają się na terenie Hiopodromu w Sopocie (ul. Polna 1), na placach treningowych, krytych ujeżdżalniach lub na torze treningowym. Jazdy terenowe odbywają się na plaży lub w TPN, w miejscach i porach, w których nie jest to zabronione przez władze miejskie i leśne.

   

 2. Zajęcia prowadzi pani Danuta Bednarska – instruktor rekreacji jeździeckiej.

   

 3. Terminy zajęć ustalane są indywidualnie z uczestnikami. Zapisy na konkretny termin przyjmuje prowadzący osobiście w stajni lub telefonicznie 0 602 745 006 w godz.15 – 19.

   

 4. Zmiana ustalonego terminu jazdy jest możliwa najpóźniej w dzień poprzedzający umówione zajęcia. Opłata za zajęcia, które nie odbyły się w ustalonym terminie z powodu nieobecności osoby zapisanej, nie podlega zwrotowi, ani nie jest zaliczana na poczet kolejnych jazd.

   

 5. Opłaty za zajęcia pobierane są z góry. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych jazd lub karnetu obejmującego 4 jazdy, i uprawniającego do zakupu kolejnych jazd po obniżonej cenie.

   

 6. Karnet  należy wykorzystać w ciągu:

          - karnet obowiązuje na: 4 tygodnie – dla 4 zajęć;  5 tygodni –  dla 10 zajęć

          - nieobecność, która nie zostanie zgłoszona min. dzień wcześniej do godz. 19, powoduje,

że jazda przepada!


 1. Ceny jazd oraz zakres usług objętych ceną podane są w dołączonym do regulaminu Cenniku jazd.

   

 2. Organizator zapewnia uczestnikom zajęć:

  • Odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne  (przygotowane głównie do pracy z dziećmi),

  • Podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie),

  • Miejsce przygotowane do jazdy konnej,

  • Opiekę instruktorską.

    

 3. Każdy uczestnik zajęć powinien nosić w czasie jazdy strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa: specjalny toczek lub kask chroniący głowę, buty na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie z niewielkim obcasem, spodnie chroniące nogi i przed otarciami, rękawiczki zabezpieczające przed otarciami dłonie.

   

 4. Organizator nie zapewnia uczestnikom zajęć ubrania ochronnego. Wyjątkiem są toczki udostępnione początkującym, którzy jeszcze nie posiadają własnych.

   

 5. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od lat 6-ciu, młodzież, pod warunkiem, że nie mają przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej (w razie wątpliwości niezbędna jest konsultacja lekarska). Do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do uprawiania jazdy konnej. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub inny ustawowy opiekun.

   

 6. W zajęciach prowadzonych przez jednego instruktora może brać udział max 6 osób jednocześnie.

   

 7. Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć:

  • Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia. Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca. Jeźdźcom początkującym, pobierającym lekcje lonży, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności. Jeźdźcy, którzy ukończyli kurs lonży, przygotowują konia samodzielnie pod okiem instruktora,

  • W związku z koniecznością przygotowania konia do jazdy każdy uczestnik powinien przychodzić do stajni co najmniej 15 min. przed umówioną godziną ich rozpoczęcia. Czas jazdy liczy się od umówionej godziny. Jazda, która z winy uczestnika zajęć rozpocznie się z opóźnieniem, jest krótsza o czas opóźnienia,

  • Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy, uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.

  • Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń prowadzącego. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie używanego sprzętu do siodlarni, roztarcie kona słomą, sprawdzenie stanu kopyt,

  • W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wykonywać starannie polecenia instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń. prowadzącego. Do szkód zalicza się: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie sprzętu,

  • Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna zachować obowiązujące zasady bezpieczeństwa tj. zasady zachowania się w stajni: na terenie hipodromu ustalone przez Hipodrom Sopot oraz podstawowe zasady jeździeckie, których wyszczególnienie dołączone jest do regulaminu.

    

   14. Zasady dzierżawy konia:

  • Opłatę za dzierżawę konia ustala instruktor. Obejmuje ona 1 – 1,5 h jazdy dziennie  w godzinach zajęć instruktora z wyjątkiem tych dni, kiedy konie przebywają na obozie . Inne terminy jazdy lub chęć zajęć indywidualnych (za dodatkową opłatą) omawiane są z instruktorem,

  • Wszelkie czynności przy koniu (mycie, lonżowanie, wypas) należy uzgadniać z instruktorem,

  • W razie nieobecności osoby dzierżawiącej należy powiadomić o tym fakcie instruktora. W przypadku dłuższej nieobecności można wskazać osobę, która po zaakceptowaniu przez instruktora może zająć się koniem na tych samych zasadach. Dni nieobecności nie powodują przedłużenia dzierżawy o ich ilość,

  • Na czas dzierżawy osoba, przejmuje opiekę nad koniem i sprzętem – odpowiada za wszelkie uszkodzenia w wyniku złego ich użytkowania. W przypadku nie stosowania się do zasad dzierżawy instruktor może ją przerwać bez zwrotu kosztów pozostałej  do końca jej części.

    


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWE ZASADY JEŹDZIECKIE


BEZPIECZEŃSTWO JEŹDŹCA


 1. Nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi.

 2. Nie zatrzymywać się, nie podchodzić blisko zadu konia, nie klepać go po zadzie.

 3. Prowadząc konia, należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz lub lonże.

 4. Przy wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie dwóch lub więcej koni należy w czasie prowadzenia zachować od poprzednika odległość co najmniej 3 m – nie naprowadzać na ogony. Taką samą odległość zachowujemy podczas postoju.

 5. Nie dopuszczać, aby podczas postoju konie obwąchiwały się lub wzajemnie podgryzały.

 6. Zachowywać szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia i czyszczeniu lub myciu kopyt – zawsze czynić to od przodu, a nie od tyłu.

 7. Dosiadać konia i zsiadać w sposób polecany przez instruktora.

 8. Podczas jazdy w zespole nie najeżdżać na konia poprzednika, przy wyprzedzaniu zachować odstęp co najmniej 3 m od wyprzedzanego konia – tak samo przy mijaniu.

 9. Przed osiodłaniem konia sprawdzić stan ogłowia, a w szczególności rzemieni policzkowych i wodzy, stan puśliśk, popręgu i przystulic.

 10. Strzemiona muszą być dostatecznie szerokie – stopy jeźdźca powinny wchodzić zupełnie swobodnie.

 11. Wskazane jest, aby buty jeźdźca nie były zelowane – zelówka powinna być gładka od szpiców aż do obcasa.

 12. Stopa powinna opierać się w strzemieniu najszerszą częścią , nigdy nie wkładać stopy do strzemion aż po obcas.

 13. Siedząc na koniu, nie wypuszczać z rąk wodzy, dosiad musi być zawsze mocny i prawidłowy. Zasada ta nie stosuje się podczas ćwiczeń na koniu, które wykonywane są na polecenie instruktora przy zachowaniu odpowiednich dodatkowych środków bezpieczeństwa.

   


ZASADY UŻYTKOWANIA KONIA


 1. Do pracy może być użyty tylko koń zupełnie zdrowy (lub za zgodą lekarza). Przed osiodłaniem dokładnie wyczyścić konia szczotką, sprawdzić grzbiet i kłąb konia, czy nie ma otarć, skaleczeń lub objawów odbicia. Kopystką dokładnie oczyścić podeszwy kopyt, sprawdzając jednocześnie, czy pod podkowę i w szparę wsporową nie dostał się kamyczek, szyszka itp. Sprawdzić, czy potnik jest czysty – szczególnie od strony przylegającej do ciała konia.
 2. Sprawdzić dokładnie osiodłanie i dopasowanie ogłowia.
 3. Każdą pracę rozpoczynać i kończyć stępem swobodnym.
 4. Jeżeli koń jest spocony stępować lub oprowadzać go przed wprowadzeniem do stajni aż wyschnie.
 5. Nie pozwolić koniowi opuszczać głowy do ziemi, gdy popręg jest podpięty jak do jazdy ( może nastąpić uraz mięśnia okolicy mostka ).
 6. Nie przywiązywać konia wodzami i do niestałych elementów.
 7. Nie stawiać koniowi wymagań, do których nie jest przygotowany.
 8. Dbać o spokój konia w każdym momencie jego pracy i bytowania.
 9. Nie bić konia, w razie konieczności ukarania go uderzyć palcatem i to tylko po zadzie.
 10. Nie jeździć kłusem i galopem po drogach o nawierzchni utwardzonej.
 11. Nie lekceważyć najmniejszych nawet objawów chorobowych konia – zgłaszać je instruktorowi.
 12. Unikać styczności z obcymi końmi.
 13. Nie pozostawiać konia w boksie bez ruchu przez kilka dni (jedynie na polecenie lekarza).
 14. Nie eksploatować konia nadmiernie.