Artyści biorący udział w wystawie z okazji setnej rocznicy uzyskania niepodległości przez Polskę:


A g m a  -  A g a t a  M a ś l a n k i e w i c z

T o m a s z  A w d z i e j c z y k

K a r o l  B ą k

A l i c j a  C z e r n i a k

M a ł g o r z a t a  D r o z d  -  W i t e k

M a r i a   D z i o p a k

E d w a r d  G a ł u s t o w

S a b i n a  M a r i a  G r z y b

W a c ł a w  J a g i e l s k i

M i c h a ł  J a ń c z u k

M a g d a l e n a  J a n k o w s k a

Ł u k a s z   J a r u g a

B a r b a r a  K a c z m a r o w s k a  -  H a m i l t o n

D a r i u s z  K a l e t a

K a m i l  E m a n u e l   K l o n o w s k i

E w a  K u k o w s k a

J a r o s ł a w  K u k o w s k i

P i o t r   L e m k e

J a n u s z   L e w a n d o w s k i

J a c e k   M a ś l a n k i e w i c z

D a r i u s z   M i l i ń s k i

A n d r z e j   M u s z y ń s k i

D a n i e l   P i e l u c h a

S t e f a n   R y b i

P a w e ł   S a d o w s k i

G r z e g o r z   S t e c

J ó z e f   S t o l o r z

J a n u s z   W i e r z y ń s k i

J o a n n a  W i s ł a w s k a  -  R ó ż n o w i c z

E u g e n i u s z   W i s z n i e w s k i

K r z y s z t o f   W i ś n i e w s k i


Jury konkursu:

Z b i g n i e w  B a j e k  -  p r z e w o d n i c z ą c y   k o m i s j i

P a w e ł  S o r o k a

J o a n n a   B a n e k

J o a n n a   T o m a l s k a

M a r t a  P i e t r u s z k oArtyści biorący udział w plenerze:

K a r o l   B ą k

E d w a r d   G a ł u s t o w

S a b i n a  M a r i a  G r z y b

M a g d a l e n a  J a n k o w s k a

J a r o s ł a w   K u k o w s k i

J a c e k   M a ś l a n k i e w i c z

D a r i u s z   M i l i ń s k i

K r z y s z t o f   O r a c z e w s k i

D a n i e l   P i e l u c h a

S t e f a n   R y b i

P a w e ł   S a d o w s k i

J a n u s z   W i e r z y ń s k i

J o a n n a  W i s ł a w s k a  -  R ó ż n o w i c z 

E u g e n i u s z    W i s z n i e w s k i  -   k o m i s a r z   o r g a n i z a c y j n y