Wzór podania

 Jest to wzór podania, podanie do druku do pobrania na (tu) lub dole strony

......................................................................                     .................................. dnia....................................

            (nazwisko i imiona ucznia)                                                                           (miejscowość)

......................................................................

 (ulica, nr domu, nr mieszkania)

 

......................................................................

(miejsce zamieszkania)

 

......................................................................

(kod)                       (poczta)                  (gmina)

 

PESEL: ........................................................

Dyrekcja

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

w Sandomierzu

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do klasy I    (zaznacz „x” wybrany kierunek kształcenia)

 

        TECHNIKUM:   

 

¨   budownictwa

¨   drogownictwa

¨   pojazdów samochodowych

¨   informatycznego

¨   ochrony środowiska

¨   renowacji elementów architektury

 

        ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZAWODZIE:

 

¨ murarz - tynkarz

¨ monter zabudowy i robót wykończeniowych

     w budownictwie

¨ monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

     (hydraulik)

¨ mechanik pojazdów samochodowych

 

 

W przypadku braku miejsc, proszę o przyjęcie do klasy I  (wpisz nazwę /nazwy)

 

.........................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                                                    .............................................................................

                                                                                                                                                                                       (podpis kandydata)

Dodatkowe informacje:

Rodzice

Matka

Ojciec

Imię i nazwisko

 

 

Adres / Telefon kontaktowy

 

 

 

 

Inne dane:

Tak  / Nie

(niepotrzebne skreślić)

Jestem sierotą lub osobą przebywającą w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub jestem dzieckiem z rodziny zastępczej.

Tak  /  Nie

(niepotrzebne skreślić)

Miałem ustalony indywidualny tok nauki.

Tak  /  Nie

(niepotrzebne skreślić)

Mam udokumentowane problemy zdrowotne, które ograniczają moje możliwości wyboru kierunku kształcenia, potwierdzone opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym publicznej poradni specjalistycznej).

Oświadczamy, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Wyrażamy zgodę, na umieszczenie danych osobowych w systemie i na listach przygotowywanych w związku z rekrutacją. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu, w celach związanych z przeprowadzeniem naboru oraz obsługą systemu. Jednocześnie oświadczamy, że podajemy dane dobrowolnie oraz mamy świadomość przysługującego nam prawa do wglądu i poprawiania powyższych danych osobowych..

Oświadczamy, że znamy i akceptujemy zasady obowiązujące w szkołach wybranych oraz harmonogram rekrutacji.

 

Załączniki:

 

1.        Fotografie szt. 3

2.        Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie

3.        Świadectwo ukończenia gimnazjum

4.        Zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego

 

                Podpis rodzica (opiekuna prawnego) …………………………………..

 

 

Podpis kandydata  …………………………………………………     

 

 

……………………………………………..

                (data i miejsce urodzenia)                                               


ĉ
Martin Burn,
04.06.2012, 02:29
Comments